Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Hoofdlijnen Blz. 5
Beleid Blz. 6
Financieel Blz. 7
1.5 Leeswijzer Blz. 8
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 9
Inleiding Blz. 10
1.1 Participerende overheid Blz. 11
Doelstellingen Blz. 12
1.1.1 Stimuleren burgerparticipatie Blz. 13
Ervaringen opdoen met participatietrajecten Blz. 14
In gesprek met de samenleving Blz. 15
Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt! Blz. 16
Stimuleren jongerenparticipatie Blz. 17
Naar een Vernieuwingsagenda Lokale Democratie Blz. 18
1.1.2 Werken aan de opgaven Blz. 19
Beter samenwerken via lokaal overleg Blz. 20
Continueren pilot Wijkvisie Blz. 21
Naar een Sterke Sociale Basis in Gooise Meren Blz. 22
Meer vitale wijken Blz. 23
Zichtbaarheid vergroten wijkwethouder Blz. 24
Continueren gezamenlijke wijkagenda Blz. 25
1.1.3 Stimuleren bewonersinitiatieven Blz. 26
Zichtbaarheid initiatieventafel vergroten Blz. 27
Realiseren initiatieven platform Blz. 28
Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en Right to Bid Blz. 29
1.1.4 Inwonersorganisatie Blz. 30
Doorontwikkeling inwonersorganisaties Blz. 31
Opstellen beleidskader voor wijkplatforms Blz. 32
1.2 Inclusie Blz. 33
Doelstellingen Blz. 34
1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie Blz. 35
Uitvoeren van lokale activiteiten Blz. 36
Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen Blz. 37
Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie Blz. 38
1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid Blz. 39
Samenwerken met convenantpartners Blz. 40
Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk Blz. 41
Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente Blz. 42
1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie Blz. 43
Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie Blz. 44
Inzet van gebarentolk Blz. 45
1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen Blz. 46
Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum Blz. 47
Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen Blz. 48
Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken Blz. 49
1.2.5 Bevorderen inclusief werkgeverschap Blz. 50
1.2.6 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen Blz. 51
Ontwikkeling inclusief sportaanbod Blz. 52
Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes Blz. 53
Inventarisatie behoeften activiteiten Blz. 54
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 55
Doelstellingen Blz. 56
1.3.1 Dienstverlening digitaal Blz. 57
Meer digitale producten Blz. 58
Digitalisering papieren archieven burgerzaken Blz. 59
1.3.2 Archief bij de tijd Blz. 60
Besluitvorming fusie Archiefdienst Blz. 61
1.3.3 Verbeteren dienstverlening Blz. 62
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 63
Verbeteren managementinformatiesystemen Blz. 64
Optimaliseren online dienstverlening Blz. 65
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 66
Doelstellingen Blz. 67
1.4.1 Bestuurlijke samenwerking Blz. 68
Opstellen strategische nota verbonden partijen Blz. 69
Opstellen uitvoeringsprogramma Regionale samenwerkingsagenda Blz. 70
Uitvoering MRA agenda Blz. 71
Versterking slagkracht en legitimatie regionale samenwerking Blz. 72
Versterken samenwerking MRA Blz. 73
Beleidsindicatoren Blz. 74
Wat heeft het gekost? Blz. 75
Toelichting financiële verschillen Blz. 76
2. Programma Veiligheid Blz. 77
Inleiding Blz. 78
2.1 Aanpak criminaliteit Blz. 79
Doelstellingen Blz. 80
2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 81
Een zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 82
Vergroten bewustwording en verbeteren informatiepositie Blz. 83
Vergroten zicht op criminele samenwerkingsverbanden Blz. 84
Verruimen toepassing van de Wet Bibob Blz. 85
2.1.2 Aanpak van vermogenscriminaliteit/high impact crimes Blz. 86
Aanpak autokraken Blz. 87
Aanpak woninginbraken Blz. 88
Aanpak fietsendiefstal Blz. 89
Samen met inwoners buurten veiliger maken Blz. 90
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 91
Doelstellingen Blz. 92
2.2.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 93
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 94
Samenwerken met buurgemeenten Blz. 95
Deelnemen aan regionale piketten Blz. 96
Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid Blz. 97
2.2.2 Brandveilig leven Blz. 98
Inzet van de wijkbrandweer Blz. 99
Verbinden van partijen Blz. 100
2.2.3 Veiligheidsregio Blz. 101
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst Blz. 102
2.3 Sociale veiligheid verbeteren Blz. 103
Doelstellingen Blz. 104
2.3.1 Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken Blz. 105
Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak Blz. 106
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving Blz. 107
2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 108
Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis Blz. 109
2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren Blz. 110
Organiseren bijeenkomst voor ouders van risicojongeren Blz. 111
Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren Blz. 112
Verlagen van recidive van jongeren Blz. 113
Verminderen overlast jongeren Blz. 114
2.3.4 Radicalisering en polarisatie Blz. 115
Deelnemen aan (strategisch) bondgenotenoverleg Blz. 116
Deelnemen aan regionale ketenoverleggen Blz. 117
Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen Blz. 118
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 119
2.4 Handhaving Blz. 120
Doelstellingen Blz. 121
2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Blz. 122
Actief en informatie-gestuurd surveilleren Blz. 123
Handhaven en toezicht houden Blz. 124
Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden Blz. 125
2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 126
Registeren kinderopvang Blz. 127
Toezicht en handhaving kinderopvang Blz. 128
Beleidsindicatoren Blz. 129
Wat heeft het gekost? Blz. 130
Toelichting financiële verschillen Blz. 131
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 132
Inleiding Blz. 133
3.1 Bereikbare en veilige gemeente Blz. 134
Doelstellingen Blz. 135
3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets Blz. 136
Opstellen Mobiliteits- en Parkeervisie Blz. 137
Opstellen uitvoeringsprogramma Blz. 138
Realiseren oplaadpunten strategische locaties Blz. 139
3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk Blz. 140
Wegnemen knelpunten bestaand fietsroutenetwerk Blz. 141
Voorbereiding starten voor aanleg snel/doorfietsroutes Blz. 142
3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen Blz. 143
Vertalen nieuw landelijk verkeersveiligheidsbeleid naar gemeentelijk beleid Blz. 144
Sturen op veilig verkeersgedrag Blz. 145
Invoeren van schoolzones Blz. 146
Verduidelijken toegangen 30 km zones Blz. 147
Organiseren verkeerseducatie Blz. 148
3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur Blz. 149
Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's Blz. 150
3.2 Openbaar vervoer Blz. 151
Doelstellingen Blz. 152
3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer Blz. 153
Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten Blz. 154
Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten Blz. 155
3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer Blz. 156
Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT Blz. 157
3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen Blz. 158
Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen Blz. 159
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren Blz. 160
Inleiding Blz. 161
Doelstellingen Blz. 162
3.3.1 Met parkeervisie de kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren Blz. 163
Opstellen parkeervisie Blz. 164
3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages Blz. 165
Onderzoek doen naar de kwaliteit van de parkeergarages Blz. 166
3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties Blz. 167
Optimaliseren van de parkeersituatie in Muiden en rondom de NS stations Blz. 168
3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze Blz. 169
Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen Blz. 170
3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren Blz. 171
Realiseren opvanglocatie weesfietsen Blz. 172
Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen Blz. 173
3.4 Leefbaarheid Blz. 174
Doelstellingen Blz. 175
3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving Blz. 176
Actieplan Leefbaarheid Blz. 177
Meten is weten Blz. 178
Actieplan geluid Blz. 179
3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte Blz. 180
Uitvoeren regulier onderhoud wegen Blz. 181
Wat heeft het gekost? Blz. 182
Toelichting financiële verschillen Blz. 183
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 184
Inleiding Blz. 185
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 186
Doelstellingen Blz. 187
4.1.1 Klaar voor de omgevingswet Blz. 188
Instellen van een Omgevingstafel Blz. 189
Opstellen routekaart Blz. 190
Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie Blz. 191
4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 192
Onderzoeken projecten op PAS regelgeving Blz. 193
Ontwikkelen van een Duurzaam Ontwikkelen Tool Blz. 194
4.1.3 Bestemmingsplannen op orde Blz. 195
Bestemmingsplannen op orde Blz. 196
4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken Blz. 197
Stationsomgeving Naarden-Bussum Blz. 198
Stork locatie Blz. 199
Naarden buiten de Vesting Blz. 200
Keverdijk Blz. 201
BOR-gronden Blz. 202
Gemeentehuizen Blz. 203
Bredius Blz. 204
Brandweerkazerne Muiden Blz. 205
De Krijgsman Blz. 206
Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren Blz. 207
Centrumplan Bussum Blz. 208
Mariënburg Blz. 209
Bensdorp Blz. 210
De Veldweg Blz. 211
De Vonk Blz. 212
Achterlaatlocaties Emmaschool Blz. 213
Crailo Blz. 214
Projectmatig werken Blz. 215
Participatie en communicatie Blz. 216
Naarderheem Blz. 217
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 218
Inleiding Blz. 219
Doelstellingen Blz. 220
4.2.1 Vitale kernen Blz. 221
Doorontwikkelen Centrummanagement Blz. 222
Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie Blz. 223
4.2.2 Werken aan meer werkplekken Blz. 224
Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen Blz. 225
Regionale detailhandelsvisie Blz. 226
Uitvoering geven aan de RSA 2019-2022 Blz. 227
Regionale aandacht houden voor schuifruimte Blz. 228
4.2.3 Dienstverlening aan ondernemers Blz. 229
Pro-actief accountmanagement Blz. 230
Ondernemersbeleid Blz. 231
4.2.4 Waterfront Blz. 232
Opstellen visie Aan de Gooise Kust Blz. 233
Opstellen Ligplaatsenverordening Blz. 234
4.2.5 Toerisme Blz. 235
Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen Blz. 236
Verbeteren van de bereikbaarheid Blz. 237
4.2.6 Energiebesparingsproject bedrijven Gooimeer Noord & Zuid Blz. 238
4.3 Goed wonen in Gooise Meren Blz. 239
Doelstellingen Blz. 240
4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 241
Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad Blz. 242
Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters Blz. 243
Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad Blz. 244
4.3.2 Wonen met zorg Blz. 245
Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg Blz. 246
Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders Blz. 247
4.3.3 Huisvesting statushouders Blz. 248
Uitvoeren taakstelling Blz. 249
4.3.4 Bieden compensatieregeling Blz. 250
Invoeren compensatieregeling Blz. 251
4.4 Gemeentelijk vastgoed Blz. 252
Doelstellingen Blz. 253
4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 254
Panden en gronden afgestoten Blz. 255
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 256
Onderzoek naar bezettingsgraad Blz. 257
Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem Blz. 258
4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 259
Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek Blz. 260
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker Blz. 261
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties Blz. 262
4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed Blz. 263
Verduurzamen eigen vastgoed Blz. 264
Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan Blz. 265
Duurzaamheidslening Blz. 266
Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 267
Beleidsindicatoren Blz. 268
Wat heeft het gekost? Blz. 269
Toelichting financiële verschillen Blz. 270
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 271
Inleiding Blz. 272
5.1 Duurzaamheid Blz. 273
Doelstellingen Blz. 274
5.1.1 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren Blz. 275
We werken samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam Blz. 276
Het faciliteren van projecten en activiteiten Blz. 277
We geven zelf het goede voorbeeld Blz. 278
5.1.2 Stimuleren van duurzame keuzes bij (ver)bouw Blz. 279
Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 280
We verwijzen actief naar de website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 281
5.1.3 Circulaire economie Blz. 282
Uitwerken Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap Blz. 283
Kennis delen en ontwikkelen met Samenwerkingspartners Blz. 284
Monitoring Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap Blz. 285
Inzoom op circulaire projecten Blz. 286
5.1.4 Samenwerken aan de overgang naar een duurzame energie- en warmtevraag Blz. 287
We stimuleren energiebesparing Blz. 288
We stellen een concept Regionale Energie Strategie (RES) op Blz. 289
We starten met het opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 290
We gaan in de wijken aan de slag Blz. 291
We blijven samenwerken met onze regionale partners Blz. 292
5.1.5 CO2- reductie Blz. 293
Acties voor CO2-reductie Blz. 294
5.1.6 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade Blz. 295
We ondersteunen diverse projecten en activiteiten Blz. 296
We herbevestigen de titel Fairtrade gemeente Blz. 297
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 298
Doelstellingen Blz. 299
5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050 Blz. 300
Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied Blz. 301
Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting Blz. 302
Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen Blz. 303
5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden Blz. 304
Inwoners informeren over klimaatadaptatie Blz. 305
Financiële stimulans klimaatadaptatie Blz. 306
Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen Blz. 307
Invoeren waterlabel Blz. 308
Mee-afkoppelen particulieren Blz. 309
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 310
Doelstellingen Blz. 311
5.3.1 Benutten van kansen op het gebied van biodiversiteit Blz. 312
We willen een bij- en insectenvriendelijke gemeente worden Blz. 313
We onderzoeken alternatieve maatregelen voor beheersing eikenprocessierups Blz. 314
5.3.2 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente Blz. 315
Onderzoeken van de waarde van groen cultuurhistorisch erfgoed Blz. 316
Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld' Blz. 317
Uitdagen van inwoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen Blz. 318
Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid Blz. 319
Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand Blz. 320
5.3.3 Samenwerken aan het behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden Blz. 321
Duurzame ondersteuning voor behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden Blz. 322
Naleving wet en regelgeving met betrekking tot behoud natuurwaarden Blz. 323
5.3.4 Milieubeheer Blz. 324
Opstellen Bodemkwaliteitskaart Blz. 325
5.4 Begraafplaatsen Blz. 326
Doelstellingen Blz. 327
5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Blz. 328
Realiseren van digitale plattegronden voor de begraafplaatsen Blz. 329
Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen Blz. 330
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens Blz. 331
Doelstellingen Blz. 332
5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 333
Optimalisatie scheidingsstations Blz. 334
Verder met VANG Blz. 335
5.6 Grip op water Blz. 336
Doelstellingen Blz. 337
5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water Blz. 338
Beheer en onderhoud van riolering en gemalen Blz. 339
Beperken nadelige gevolgen voor het milieu Blz. 340
5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten Blz. 341
Schoonmaken van stranden en watergangen Blz. 342
Vervangen van oeverbescherming Blz. 343
5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel Blz. 344
Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer Blz. 345
Opstellen visie Aan de Gooise Kust Blz. 346
Beleidsindicatoren Blz. 347
Wat heeft het gekost? Blz. 348
Toelichting financiële verschillen Blz. 349
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 350
Inleiding Blz. 351
6.1 Werk Blz. 352
Doelstellingen Blz. 353
6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt Blz. 354
Dienstverlening aan ondernemers Blz. 355
Verkennen opleidingsaanbod Blz. 356
Aandacht voor kwetsbare jongeren Blz. 357
Trajecten voor statushouders Blz. 358
Voorbereiden nieuwe Wet Inburgering Blz. 359
6.2 Inkomen Blz. 360
Doelstellingen Blz. 361
6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning Blz. 362
Bieden van passende inkomensvoorziening Blz. 363
Individuele studietoeslag Blz. 364
6.2.2 Tegengaan van armoede Blz. 365
Informatie verstrekken over minimaregelingen Blz. 366
Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur Blz. 367
6.2.3 Dienstverlening bij schulden Blz. 368
Beginnende schulden snel aanpakken Blz. 369
Bieden van voorlichting en financiële educatie Blz. 370
Intensivering van de samenwerking Blz. 371
Beleidsindicatoren Blz. 372
Wat heeft het gekost? Blz. 373
Toelichting financiële verschillen Blz. 374
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 375
Inleiding Blz. 376
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein Blz. 377
Doelstellingen Blz. 378
7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 379
Uitvoeren Plan 18 (soepele overgang naar de volwassenheid) Blz. 380
Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning Blz. 381
7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 382
We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en Particpatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw) Blz. 383
We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo. Blz. 384
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 385
7.1.3 Optimale toegang Blz. 386
Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening Blz. 387
Informatievoorziening aan inwoners Blz. 388
7.1.4 Stimuleren inzet onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 389
Subsidie aan Stichting MEE voor inzet onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren Blz. 390
Subsidie aan Versa voor onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren Blz. 391
7.1.5 Informatievoorziening optimaliseren Blz. 392
Sociale kaart implementeren en bekendmaken Blz. 393
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 394
Doelstellingen Blz. 395
7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten Blz. 396
Samenwerking tussen ketenpartners Blz. 397
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 398
7.2.2 Onderwijsachterstand voorkomen Blz. 399
Aanbieden en implementatie nota onderwijsachterstandenbeleid Blz. 400
Een succesvolle schoolloopbaan Blz. 401
7.2.3 Jeugdwerkloosheid aanpakken Blz. 402
Inzet op kwetsbare jongeren Blz. 403
7.2.4 Onderwijshuisvesting Blz. 404
Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren Blz. 405
7.3 Een leven lang participeren - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 406
Doelstellingen Blz. 407
7.3.1 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen Blz. 408
Inzet Vluchtelingenwerk voortzetten Blz. 409
Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen Blz. 410
Uitvoeren motie positie statushouders verbeteren Blz. 411
Vaststellen verordening inburgering Blz. 412
7.3.2 Overbelasting van mantelzorgers voorkomen Blz. 413
Actieplan mantelzorg Blz. 414
De pilot 'klantreis van de mantelzorger' wordt uitgevoerd. Blz. 415
7.3.3 Vrijwilligerswerk stimuleren Blz. 416
We subsidiëren de vrijwilligerscentrale van Versa. En geven daarnaast eenmalige subsidies. Blz. 417
7.3.4 Collectieve voorzieningen versterken Blz. 418
Herijken subsidiebeleid Blz. 419
We onderzoeken samen met onze maatschappelijke partners of er voor de kwetsbare doelgroep licht dementerenden laagdrempelige algemene voorzieningen nieuw of passend gemaakt kunnen worden. Blz. 420
7.3.5 Wonen met zorg Blz. 421
7.3.6 Volwasseneducatie stimuleren Blz. 422
Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners Blz. 423
7.4 Omzien naar elkaar Blz. 424
Doelstellingen Blz. 425
7.4.1 Inclusie bevorderen Blz. 426
7.4.2 Eenzaamheid voorkomen en bestrijden Blz. 427
Ontwikkelen van een lokaal netwerk tegen eenzaamheid Blz. 428
7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl Blz. 429
Doelstellingen Blz. 430
7.5.1 Gezond leven bevorderen Blz. 431
Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken Blz. 432
Gezondheidsmonitor uitvoeren Blz. 433
Inzet op dekkend AED-netwerk Blz. 434
Inzet uitbreiding rookvrije omgeving Blz. 435
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 436
7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden Blz. 437
Zorg dichtbij Blz. 438
7.6 Bescherming en Opvang Blz. 439
Doelstellingen Blz. 440
7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen Blz. 441
Evalueren van het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 Blz. 442
Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang Blz. 443
Uitvoering Wet verplichte GGz Blz. 444
Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 Blz. 445
Verbeteren van de monitoring Blz. 446
7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 447
Faciliteren Veilig Thuis Blz. 448
Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021' Blz. 449
7.7 Dierenwelzijn Blz. 450
Doelstellingen Blz. 451
7.7.1 Een goed leven voor dieren Blz. 452
Notitie Dierenwelzijn uitvoeren Blz. 453
Beleidsindicatoren Blz. 454
Wat heeft het gekost? Blz. 455
Toelichting financiële verschillen Blz. 456
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 457
Inleiding Blz. 458
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 459
Doelstellingen Blz. 460
8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod Blz. 461
Subsidie verstrekken aan culturele instellingen Blz. 462
8.1.2 Opstellen Cultuurvisie Blz. 463
Cultuurvisie met participatie Blz. 464
8.1.3 Kerncollectie eigen kunst Blz. 465
Afstoten overige deel kunstcollectie Blz. 466
De waardevolle eigendommen laten taxeren Blz. 467
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 468
Doelstellingen Blz. 469
8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed Blz. 470
Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Blz. 471
Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader Blz. 472
Opstellen beleidskader historisch vastgoed in gemeentelijk bezit Blz. 473
Opstellen beleid erfgoed Blz. 474
8.3 Sport Blz. 475
Doelstellingen Blz. 476
8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners Blz. 477
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) Blz. 478
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement Blz. 479
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen Blz. 480
8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties Blz. 481
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) Blz. 482
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement Blz. 483
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen Blz. 484
8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur Blz. 485
Toegankelijkheid en duurzaamheid bij sportaccomodaties vergroten Blz. 486
8.3.4 Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot alle sportverenigingen Blz. 487
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties Blz. 488
Harmoniseren van bestaande subsidies en afspraken. Blz. 489
8.4 Spelen en recreëren Blz. 490
Doelstellingen Blz. 491
8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen Blz. 492
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd Blz. 493
Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties Blz. 494
8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken Blz. 495
Onderzoek naar de bespeelbaarheid van de buitenruimte Blz. 496
8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na Blz. 497
Realiseren van inclusieve speellocaties Blz. 498
Beleidsindicatoren Blz. 499
Wat heeft het gekost? Blz. 500
Toelichting financiële verschillen Blz. 501
9. Programma baten en lasten Blz. 502
Inleiding Blz. 503
9.1 Sluitende begroting Blz. 504
Doelstellingen Blz. 505
9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 506
Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren Blz. 507
Uitvoeren begrotingsscan Blz. 508
9.1.2 Adequaat Planning & Control instrumentarium Blz. 509
Ontwikkelen beleidsindicatoren Blz. 510
Vernieuwing Planning en Control Blz. 511
9.2 Belastingen Blz. 512
Doelstellingen Blz. 513
Lasten stabiel Blz. 514
Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte Blz. 515
Wat heeft het gekost? Blz. 516
Toelichting financiële verschillen Blz. 517
Doorbelasting Blz. 518
Financiële recapitulatie Blz. 519
Totaaloverzicht Blz. 520
Paragrafen Blz. 521
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 522
Overzicht lokale heffingen Blz. 523
Beleid lokale heffingen Blz. 524
Tarieven en opbrengsten Blz. 525
Lokale belastingdruk Blz. 526
Kostendekkende heffingen Blz. 527
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 528
Risicobeheersing Blz. 529
Weerstandsvermogen Blz. 530
Kengetallen Blz. 531
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 532
Inleiding Blz. 533
Beleidskader Blz. 534
Ontwikkelingen 2020 Blz. 535
Paragraaf Financiering Blz. 536
Algemene ontwikkelingen Blz. 537
Financieringsbeleid Blz. 538
Financiering Blz. 539
EMU saldo Blz. 540
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 541
Inleiding Blz. 542
Interne bedrijfsvoering Blz. 543
Organisatie / HRM Blz. 544
Informatisering & Automatisering Blz. 545
Informatieveiligheid en privacy Blz. 546
Control Blz. 547
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 548
Inleiding Blz. 549
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 550
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 551
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 552
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 553
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 554
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 555
GEM Crailo BV Blz. 556
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 557
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 558
BNG Bank N.V. Blz. 559
Metropoolregio Amsterdam Blz. 560
Paragraaf Grondbeleid Blz. 561
Hoofdlijnen Blz. 562
Bouwgronden in exploitatie Blz. 563
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 564
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 565
Paragraaf Corona Blz. 566
COVID-19 Blz. 567
1.4 Corona en financiën Blz. 568
1.5 Overige effecten Blz. 569
1.6 Maatschappelijk ondersteuningsfonds Blz. 570
1.7 Compensatiepakketten Rijksoverheid Blz. 571
1.8 Financiële gevolgen COVID-19 voor 2021 en verder Blz. 572
Jaarrekening Blz. 573
Leeswijzer Blz. 574
Leeswijzer Blz. 575
4.1 Balans Blz. 576
4.1 Balans per 31 december 2020 Blz. 577
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 578
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 579
4.3 Toelichting op de balans Blz. 580
4.3 Toelichting op de balans Blz. 581
Financiële vaste activa Blz. 582
4.3.2 Vlottende activa Blz. 583
Uitzettingen Blz. 584
Debiteuren en liquide middelen Blz. 585
Schatkistbankieren Blz. 586
Overlopende activa Blz. 587
Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies Blz. 588
4.3.3 Vaste passiva Blz. 589
Toelichting aard en reden reserves 2020 Blz. 590
Voorzieningen Blz. 591
Toelichting aard en reden voorzieningen 2020 Blz. 592
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer Blz. 593
4.3.4 Vlottende passiva Blz. 594
Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2020 Blz. 595
Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen Blz. 596
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden Blz. 597
4.4 Overzicht van baten en lasten Blz. 598
4.4 Overzicht van baten en lasten Blz. 599
4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten Blz. 600
4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten Blz. 601
Overzicht incidentele baten en lasten per programma Blz. 602
Presentatie structureel saldo 2020 Blz. 603
Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 604
Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 605
Toelichting belangrijkste afwijkingen per programma Blz. 606
Toelichting afwijkingen investeringen Blz. 607
Wet Normering Topinkomens (WNT) Blz. 608
4.6 Sisa verantwoording Blz. 609
4.6 Sisa verantwoording 2020 Blz. 610
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 611
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 612
4.8 Controleverklaring Blz. 613
4.8 Controleverklaring Blz. 614
Bijlagen Blz. 615
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 616
Overzicht investeringen Blz. 617
Voortgang lopende investeringen Blz. 618
Toelichting investeringen met afwijking groter dan € 70.000 Blz. 619
Voorgenomen investeringen Blz. 620
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 621
Taakvelden Blz. 622
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap