Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Hoofdlijnen Blz. 5  
Beleid Blz. 6  
Financieel Blz. 7  
1.5 Leeswijzer Blz. 8  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 9  
Inleiding Blz. 10  
1.1 Participerende overheid Blz. 11  
Doelstellingen Blz. 12  
1.1.1 Stimuleren burgerparticipatie Blz. 13  
Ervaringen opdoen met participatietrajecten Blz. 14  
In gesprek met de samenleving Blz. 15  
Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt! Blz. 16  
Stimuleren jongerenparticipatie Blz. 17  
Naar een Vernieuwingsagenda Lokale Democratie Blz. 18  
1.1.2 Werken aan de opgaven Blz. 19  
Beter samenwerken via lokaal overleg Blz. 20  
Continueren pilot Wijkvisie Blz. 21  
Naar een Sterke Sociale Basis in Gooise Meren Blz. 22  
Meer vitale wijken Blz. 23  
Zichtbaarheid vergroten wijkwethouder Blz. 24  
Continueren gezamenlijke wijkagenda Blz. 25  
1.1.3 Stimuleren bewonersinitiatieven Blz. 26  
Zichtbaarheid initiatieventafel vergroten Blz. 27  
Realiseren initiatieven platform Blz. 28  
Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en Right to Bid Blz. 29  
1.1.4 Inwonersorganisatie Blz. 30  
Doorontwikkeling inwonersorganisaties Blz. 31  
Opstellen beleidskader voor wijkplatforms Blz. 32  
1.2 Inclusie Blz. 33  
Doelstellingen Blz. 34  
1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie Blz. 35  
Uitvoeren van lokale activiteiten Blz. 36  
Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen Blz. 37  
Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie Blz. 38  
1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid Blz. 39  
Samenwerken met convenantpartners Blz. 40  
Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk Blz. 41  
Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente Blz. 42  
1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie Blz. 43  
Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie Blz. 44  
Inzet van gebarentolk Blz. 45  
1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen Blz. 46  
Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum Blz. 47  
Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen Blz. 48  
Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken Blz. 49  
1.2.5 Bevorderen inclusief werkgeverschap Blz. 50  
1.2.6 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen Blz. 51  
Ontwikkeling inclusief sportaanbod Blz. 52  
Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes Blz. 53  
Inventarisatie behoeften activiteiten Blz. 54  
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 55  
Doelstellingen Blz. 56  
1.3.1 Dienstverlening digitaal Blz. 57  
Meer digitale producten Blz. 58  
Digitalisering papieren archieven burgerzaken Blz. 59  
1.3.2 Archief bij de tijd Blz. 60  
Besluitvorming fusie Archiefdienst Blz. 61  
1.3.3 Verbeteren dienstverlening Blz. 62  
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 63  
Verbeteren managementinformatiesystemen Blz. 64  
Optimaliseren online dienstverlening Blz. 65  
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 66  
Doelstellingen Blz. 67  
1.4.1 Bestuurlijke samenwerking Blz. 68  
Opstellen strategische nota verbonden partijen Blz. 69  
Opstellen uitvoeringsprogramma Regionale samenwerkingsagenda Blz. 70  
Uitvoering MRA agenda Blz. 71  
Versterking slagkracht en legitimatie regionale samenwerking Blz. 72  
Versterken samenwerking MRA Blz. 73  
Beleidsindicatoren Blz. 74  
Wat heeft het gekost? Blz. 75  
Toelichting financiële verschillen Blz. 76  
2. Programma Veiligheid Blz. 77  
Inleiding Blz. 78  
2.1 Aanpak criminaliteit Blz. 79  
Doelstellingen Blz. 80  
2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 81  
Een zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 82  
Vergroten bewustwording en verbeteren informatiepositie Blz. 83  
Vergroten zicht op criminele samenwerkingsverbanden Blz. 84  
Verruimen toepassing van de Wet Bibob Blz. 85  
2.1.2 Aanpak van vermogenscriminaliteit/high impact crimes Blz. 86  
Aanpak autokraken Blz. 87  
Aanpak woninginbraken Blz. 88  
Aanpak fietsendiefstal Blz. 89  
Samen met inwoners buurten veiliger maken Blz. 90  
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 91  
Doelstellingen Blz. 92  
2.2.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 93  
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 94  
Samenwerken met buurgemeenten Blz. 95  
Deelnemen aan regionale piketten Blz. 96  
Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid Blz. 97  
2.2.2 Brandveilig leven Blz. 98  
Inzet van de wijkbrandweer Blz. 99  
Verbinden van partijen Blz. 100  
2.2.3 Veiligheidsregio Blz. 101  
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst Blz. 102  
2.3 Sociale veiligheid verbeteren Blz. 103  
Doelstellingen Blz. 104  
2.3.1 Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken Blz. 105  
Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak Blz. 106  
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving Blz. 107  
2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 108  
Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis Blz. 109  
2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren Blz. 110  
Organiseren bijeenkomst voor ouders van risicojongeren Blz. 111  
Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren Blz. 112  
Verlagen van recidive van jongeren Blz. 113  
Verminderen overlast jongeren Blz. 114  
2.3.4 Radicalisering en polarisatie Blz. 115  
Deelnemen aan (strategisch) bondgenotenoverleg Blz. 116  
Deelnemen aan regionale ketenoverleggen Blz. 117  
Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen Blz. 118  
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 119  
2.4 Handhaving Blz. 120  
Doelstellingen Blz. 121  
2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Blz. 122  
Actief en informatie-gestuurd surveilleren Blz. 123  
Handhaven en toezicht houden Blz. 124  
Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden Blz. 125  
2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 126  
Registeren kinderopvang Blz. 127  
Toezicht en handhaving kinderopvang Blz. 128  
Beleidsindicatoren Blz. 129  
Wat heeft het gekost? Blz. 130  
Toelichting financiële verschillen Blz. 131  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 132  
Inleiding Blz. 133  
3.1 Bereikbare en veilige gemeente Blz. 134  
Doelstellingen Blz. 135  
3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets Blz. 136  
Opstellen Mobiliteits- en Parkeervisie Blz. 137  
Opstellen uitvoeringsprogramma Blz. 138  
Realiseren oplaadpunten strategische locaties Blz. 139  
3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk Blz. 140  
Wegnemen knelpunten bestaand fietsroutenetwerk Blz. 141  
Voorbereiding starten voor aanleg snel/doorfietsroutes Blz. 142  
3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen Blz. 143  
Vertalen nieuw landelijk verkeersveiligheidsbeleid naar gemeentelijk beleid Blz. 144  
Sturen op veilig verkeersgedrag Blz. 145  
Invoeren van schoolzones Blz. 146  
Verduidelijken toegangen 30 km zones Blz. 147  
Organiseren verkeerseducatie Blz. 148  
3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur Blz. 149  
Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's Blz. 150  
3.2 Openbaar vervoer Blz. 151  
Doelstellingen Blz. 152  
3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer Blz. 153  
Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten Blz. 154  
Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten Blz. 155  
3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer Blz. 156  
Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT Blz. 157  
3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen Blz. 158  
Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen Blz. 159  
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren Blz. 160  
Inleiding Blz. 161  
Doelstellingen Blz. 162  
3.3.1 Met parkeervisie de kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren Blz. 163  
Opstellen parkeervisie Blz. 164  
3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages Blz. 165  
Onderzoek doen naar de kwaliteit van de parkeergarages Blz. 166  
3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties Blz. 167  
Optimaliseren van de parkeersituatie in Muiden en rondom de NS stations Blz. 168  
3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze Blz. 169  
Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen Blz. 170  
3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren Blz. 171  
Realiseren opvanglocatie weesfietsen Blz. 172  
Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen Blz. 173  
3.4 Leefbaarheid Blz. 174  
Doelstellingen Blz. 175  
3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving Blz. 176  
Actieplan Leefbaarheid Blz. 177  
Meten is weten Blz. 178  
Actieplan geluid Blz. 179  
3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte Blz. 180  
Uitvoeren regulier onderhoud wegen Blz. 181  
Wat heeft het gekost? Blz. 182  
Toelichting financiële verschillen Blz. 183  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 184  
Inleiding Blz. 185  
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 186  
Doelstellingen Blz. 187  
4.1.1 Klaar voor de omgevingswet Blz. 188  
Instellen van een Omgevingstafel Blz. 189  
Opstellen routekaart Blz. 190  
Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie Blz. 191  
4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 192  
Onderzoeken projecten op PAS regelgeving Blz. 193  
Ontwikkelen van een Duurzaam Ontwikkelen Tool Blz. 194  
4.1.3 Bestemmingsplannen op orde Blz. 195  
Bestemmingsplannen op orde Blz. 196  
4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken Blz. 197  
Stationsomgeving Naarden-Bussum Blz. 198  
Stork locatie Blz. 199  
Naarden buiten de Vesting Blz. 200  
Keverdijk Blz. 201  
BOR-gronden Blz. 202  
Gemeentehuizen Blz. 203  
Bredius Blz. 204  
Brandweerkazerne Muiden Blz. 205  
De Krijgsman Blz. 206  
Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren Blz. 207  
Centrumplan Bussum Blz. 208  
Mariënburg Blz. 209  
Bensdorp Blz. 210  
De Veldweg Blz. 211  
De Vonk Blz. 212  
Achterlaatlocaties Emmaschool Blz. 213  
Crailo Blz. 214  
Projectmatig werken Blz. 215  
Participatie en communicatie Blz. 216  
Naarderheem Blz. 217  
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 218  
Inleiding Blz. 219  
Doelstellingen Blz. 220  
4.2.1 Vitale kernen Blz. 221  
Doorontwikkelen Centrummanagement Blz. 222  
Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie Blz. 223  
4.2.2 Werken aan meer werkplekken Blz. 224  
Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen Blz. 225  
Regionale detailhandelsvisie Blz. 226  
Uitvoering geven aan de RSA 2019-2022 Blz. 227  
Regionale aandacht houden voor schuifruimte Blz. 228  
4.2.3 Dienstverlening aan ondernemers Blz. 229  
Pro-actief accountmanagement Blz. 230  
Ondernemersbeleid Blz. 231  
4.2.4 Waterfront Blz. 232  
Opstellen visie Aan de Gooise Kust Blz. 233  
Opstellen Ligplaatsenverordening Blz. 234  
4.2.5 Toerisme Blz. 235  
Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen Blz. 236  
Verbeteren van de bereikbaarheid Blz. 237  
4.2.6 Energiebesparingsproject bedrijven Gooimeer Noord & Zuid Blz. 238  
4.3 Goed wonen in Gooise Meren Blz. 239  
Doelstellingen Blz. 240  
4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 241  
Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad Blz. 242  
Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters Blz. 243  
Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad Blz. 244  
4.3.2 Wonen met zorg Blz. 245  
Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg Blz. 246  
Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders Blz. 247  
4.3.3 Huisvesting statushouders Blz. 248  
Uitvoeren taakstelling Blz. 249  
4.3.4 Bieden compensatieregeling Blz. 250  
Invoeren compensatieregeling Blz. 251  
4.4 Gemeentelijk vastgoed Blz. 252  
Doelstellingen Blz. 253  
4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 254  
Panden en gronden afgestoten Blz. 255  
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 256  
Onderzoek naar bezettingsgraad Blz. 257  
Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem Blz. 258  
4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 259  
Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek Blz. 260  
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker Blz. 261  
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties Blz. 262  
4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed Blz. 263  
Verduurzamen eigen vastgoed Blz. 264  
Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan Blz. 265  
Duurzaamheidslening Blz. 266  
Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 267  
Beleidsindicatoren Blz. 268  
Wat heeft het gekost? Blz. 269  
Toelichting financiële verschillen Blz. 270  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 271  
Inleiding Blz. 272  
5.1 Duurzaamheid Blz. 273  
Doelstellingen Blz. 274  
5.1.1 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren Blz. 275  
We werken samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam Blz. 276  
Het faciliteren van projecten en activiteiten Blz. 277  
We geven zelf het goede voorbeeld Blz. 278  
5.1.2 Stimuleren van duurzame keuzes bij (ver)bouw Blz. 279  
Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 280  
We verwijzen actief naar de website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 281  
5.1.3 Circulaire economie Blz. 282  
Uitwerken Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap Blz. 283  
Kennis delen en ontwikkelen met Samenwerkingspartners Blz. 284  
Monitoring Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap Blz. 285  
Inzoom op circulaire projecten Blz. 286  
5.1.4 Samenwerken aan de overgang naar een duurzame energie- en warmtevraag Blz. 287  
We stimuleren energiebesparing Blz. 288  
We stellen een concept Regionale Energie Strategie (RES) op Blz. 289  
We starten met het opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 290  
We gaan in de wijken aan de slag Blz. 291  
We blijven samenwerken met onze regionale partners Blz. 292  
5.1.5 CO2- reductie Blz. 293  
Acties voor CO2-reductie Blz. 294  
5.1.6 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade Blz. 295  
We ondersteunen diverse projecten en activiteiten Blz. 296  
We herbevestigen de titel Fairtrade gemeente Blz. 297  
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 298  
Doelstellingen Blz. 299  
5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050 Blz. 300  
Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied Blz. 301  
Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting Blz. 302  
Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen Blz. 303  
5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden Blz. 304  
Inwoners informeren over klimaatadaptatie Blz. 305  
Financiële stimulans klimaatadaptatie Blz. 306  
Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen Blz. 307  
Invoeren waterlabel Blz. 308  
Mee-afkoppelen particulieren Blz. 309  
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 310  
Doelstellingen Blz. 311  
5.3.1 Benutten van kansen op het gebied van biodiversiteit Blz. 312  
We willen een bij- en insectenvriendelijke gemeente worden Blz. 313  
We onderzoeken alternatieve maatregelen voor beheersing eikenprocessierups Blz. 314  
5.3.2 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente Blz. 315  
Onderzoeken van de waarde van groen cultuurhistorisch erfgoed Blz. 316  
Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld' Blz. 317  
Uitdagen van inwoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen Blz. 318  
Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid Blz. 319  
Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand Blz. 320  
5.3.3 Samenwerken aan het behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden Blz. 321  
Duurzame ondersteuning voor behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden Blz. 322  
Naleving wet en regelgeving met betrekking tot behoud natuurwaarden Blz. 323  
5.3.4 Milieubeheer Blz. 324  
Opstellen Bodemkwaliteitskaart Blz. 325  
5.4 Begraafplaatsen Blz. 326  
Doelstellingen Blz. 327  
5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Blz. 328  
Realiseren van digitale plattegronden voor de begraafplaatsen Blz. 329  
Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen Blz. 330  
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens Blz. 331  
Doelstellingen Blz. 332  
5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 333  
Optimalisatie scheidingsstations Blz. 334  
Verder met VANG Blz. 335  
5.6 Grip op water Blz. 336  
Doelstellingen Blz. 337  
5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water Blz. 338  
Beheer en onderhoud van riolering en gemalen Blz. 339  
Beperken nadelige gevolgen voor het milieu Blz. 340  
5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten Blz. 341  
Schoonmaken van stranden en watergangen Blz. 342  
Vervangen van oeverbescherming Blz. 343  
5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel Blz. 344  
Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer Blz. 345  
Opstellen visie Aan de Gooise Kust Blz. 346  
Beleidsindicatoren Blz. 347  
Wat heeft het gekost? Blz. 348  
Toelichting financiële verschillen Blz. 349  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 350  
Inleiding Blz. 351  
6.1 Werk Blz. 352  
Doelstellingen Blz. 353  
6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt Blz. 354  
Dienstverlening aan ondernemers Blz. 355  
Verkennen opleidingsaanbod Blz. 356  
Aandacht voor kwetsbare jongeren Blz. 357  
Trajecten voor statushouders Blz. 358  
Voorbereiden nieuwe Wet Inburgering Blz. 359  
6.2 Inkomen Blz. 360  
Doelstellingen Blz. 361  
6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning Blz. 362  
Bieden van passende inkomensvoorziening Blz. 363  
Individuele studietoeslag Blz. 364  
6.2.2 Tegengaan van armoede Blz. 365  
Informatie verstrekken over minimaregelingen Blz. 366  
Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur Blz. 367  
6.2.3 Dienstverlening bij schulden Blz. 368  
Beginnende schulden snel aanpakken Blz. 369  
Bieden van voorlichting en financiële educatie Blz. 370  
Intensivering van de samenwerking Blz. 371  
Beleidsindicatoren Blz. 372  
Wat heeft het gekost? Blz. 373  
Toelichting financiële verschillen Blz. 374  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 375  
Inleiding Blz. 376  
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein Blz. 377  
Doelstellingen Blz. 378  
7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 379  
Uitvoeren Plan 18 (soepele overgang naar de volwassenheid) Blz. 380  
Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning Blz. 381  
7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 382  
We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en Particpatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw) Blz. 383  
We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo. Blz. 384  
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 385  
7.1.3 Optimale toegang Blz. 386  
Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening Blz. 387  
Informatievoorziening aan inwoners Blz. 388  
7.1.4 Stimuleren inzet onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 389  
Subsidie aan Stichting MEE voor inzet onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren Blz. 390  
Subsidie aan Versa voor onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren Blz. 391  
7.1.5 Informatievoorziening optimaliseren Blz. 392  
Sociale kaart implementeren en bekendmaken Blz. 393  
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 394  
Doelstellingen Blz. 395  
7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten Blz. 396  
Samenwerking tussen ketenpartners Blz. 397  
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 398  
7.2.2 Onderwijsachterstand voorkomen Blz. 399  
Aanbieden en implementatie nota onderwijsachterstandenbeleid Blz. 400  
Een succesvolle schoolloopbaan Blz. 401  
7.2.3 Jeugdwerkloosheid aanpakken Blz. 402  
Inzet op kwetsbare jongeren Blz. 403  
7.2.4 Onderwijshuisvesting Blz. 404  
Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren Blz. 405  
7.3 Een leven lang participeren - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 406  
Doelstellingen Blz. 407  
7.3.1 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen Blz. 408  
Inzet Vluchtelingenwerk voortzetten Blz. 409  
Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen Blz. 410  
Uitvoeren motie positie statushouders verbeteren Blz. 411  
Vaststellen verordening inburgering Blz. 412  
7.3.2 Overbelasting van mantelzorgers voorkomen Blz. 413  
Actieplan mantelzorg Blz. 414  
De pilot 'klantreis van de mantelzorger' wordt uitgevoerd. Blz. 415  
7.3.3 Vrijwilligerswerk stimuleren Blz. 416  
We subsidiëren de vrijwilligerscentrale van Versa. En geven daarnaast eenmalige subsidies. Blz. 417  
7.3.4 Collectieve voorzieningen versterken Blz. 418  
Herijken subsidiebeleid Blz. 419  
We onderzoeken samen met onze maatschappelijke partners of er voor de kwetsbare doelgroep licht dementerenden laagdrempelige algemene voorzieningen nieuw of passend gemaakt kunnen worden. Blz. 420  
7.3.5 Wonen met zorg Blz. 421  
7.3.6 Volwasseneducatie stimuleren Blz. 422  
Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners Blz. 423  
7.4 Omzien naar elkaar Blz. 424  
Doelstellingen Blz. 425  
7.4.1 Inclusie bevorderen Blz. 426  
7.4.2 Eenzaamheid voorkomen en bestrijden Blz. 427  
Ontwikkelen van een lokaal netwerk tegen eenzaamheid Blz. 428  
7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl Blz. 429  
Doelstellingen Blz. 430  
7.5.1 Gezond leven bevorderen Blz. 431  
Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken Blz. 432  
Gezondheidsmonitor uitvoeren Blz. 433  
Inzet op dekkend AED-netwerk Blz. 434  
Inzet uitbreiding rookvrije omgeving Blz. 435  
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 436  
7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden Blz. 437  
Zorg dichtbij Blz. 438  
7.6 Bescherming en Opvang Blz. 439  
Doelstellingen Blz. 440  
7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen Blz. 441  
Evalueren van het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 Blz. 442  
Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang Blz. 443  
Uitvoering Wet verplichte GGz Blz. 444  
Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 Blz. 445  
Verbeteren van de monitoring Blz. 446  
7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 447  
Faciliteren Veilig Thuis Blz. 448  
Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021' Blz. 449  
7.7 Dierenwelzijn Blz. 450  
Doelstellingen Blz. 451  
7.7.1 Een goed leven voor dieren Blz. 452  
Notitie Dierenwelzijn uitvoeren Blz. 453  
Beleidsindicatoren Blz. 454  
Wat heeft het gekost? Blz. 455  
Toelichting financiële verschillen Blz. 456  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 457  
Inleiding Blz. 458  
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 459  
Doelstellingen Blz. 460  
8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod Blz. 461  
Subsidie verstrekken aan culturele instellingen Blz. 462  
8.1.2 Opstellen Cultuurvisie Blz. 463  
Cultuurvisie met participatie Blz. 464  
8.1.3 Kerncollectie eigen kunst Blz. 465  
Afstoten overige deel kunstcollectie Blz. 466  
De waardevolle eigendommen laten taxeren Blz. 467  
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 468  
Doelstellingen Blz. 469  
8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed Blz. 470  
Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Blz. 471  
Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader Blz. 472  
Opstellen beleidskader historisch vastgoed in gemeentelijk bezit Blz. 473  
Opstellen beleid erfgoed Blz. 474  
8.3 Sport Blz. 475  
Doelstellingen Blz. 476  
8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners Blz. 477  
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) Blz. 478  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement Blz. 479  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen Blz. 480  
8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties Blz. 481  
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) Blz. 482  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement Blz. 483  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen Blz. 484  
8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur Blz. 485  
Toegankelijkheid en duurzaamheid bij sportaccomodaties vergroten Blz. 486  
8.3.4 Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot alle sportverenigingen Blz. 487  
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties Blz. 488  
Harmoniseren van bestaande subsidies en afspraken. Blz. 489  
8.4 Spelen en recreëren Blz. 490  
Doelstellingen Blz. 491  
8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen Blz. 492  
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd Blz. 493  
Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties Blz. 494  
8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken Blz. 495  
Onderzoek naar de bespeelbaarheid van de buitenruimte Blz. 496  
8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na Blz. 497  
Realiseren van inclusieve speellocaties Blz. 498  
Beleidsindicatoren Blz. 499  
Wat heeft het gekost? Blz. 500  
Toelichting financiële verschillen Blz. 501  
9. Programma baten en lasten Blz. 502  
Inleiding Blz. 503  
9.1 Sluitende begroting Blz. 504  
Doelstellingen Blz. 505  
9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 506  
Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren Blz. 507  
Uitvoeren begrotingsscan Blz. 508  
9.1.2 Adequaat Planning & Control instrumentarium Blz. 509  
Ontwikkelen beleidsindicatoren Blz. 510  
Vernieuwing Planning en Control Blz. 511  
9.2 Belastingen Blz. 512  
Doelstellingen Blz. 513  
Lasten stabiel Blz. 514  
Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte Blz. 515  
Wat heeft het gekost? Blz. 516  
Toelichting financiële verschillen Blz. 517  
Doorbelasting Blz. 518  
Financiële recapitulatie Blz. 519  
Totaaloverzicht Blz. 520  
Paragrafen Blz. 521  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 522  
Overzicht lokale heffingen Blz. 523  
Beleid lokale heffingen Blz. 524  
Tarieven en opbrengsten Blz. 525  
Lokale belastingdruk Blz. 526  
Kostendekkende heffingen Blz. 527  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 528  
Risicobeheersing Blz. 529  
Weerstandsvermogen Blz. 530  
Kengetallen Blz. 531  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 532  
Inleiding Blz. 533  
Beleidskader Blz. 534  
Ontwikkelingen 2020 Blz. 535  
Paragraaf Financiering Blz. 536  
Algemene ontwikkelingen Blz. 537  
Financieringsbeleid Blz. 538  
Financiering Blz. 539  
EMU saldo Blz. 540  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 541  
Inleiding Blz. 542  
Interne bedrijfsvoering Blz. 543  
Organisatie / HRM Blz. 544  
Informatisering & Automatisering Blz. 545  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 546  
Control Blz. 547  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 548  
Inleiding Blz. 549  
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 550  
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 551  
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 552  
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 553  
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 554  
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 555  
GEM Crailo BV Blz. 556  
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 557  
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 558  
BNG Bank N.V. Blz. 559  
Metropoolregio Amsterdam Blz. 560  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 561  
Hoofdlijnen Blz. 562  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 563  
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 564  
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 565  
Paragraaf Corona Blz. 566  
COVID-19 Blz. 567  
1.4 Corona en financiën Blz. 568  
1.5 Overige effecten Blz. 569  
1.6 Maatschappelijk ondersteuningsfonds Blz. 570  
1.7 Compensatiepakketten Rijksoverheid Blz. 571  
1.8 Financiële gevolgen COVID-19 voor 2021 en verder Blz. 572  
Jaarrekening Blz. 573  
Leeswijzer Blz. 574  
Leeswijzer Blz. 575  
4.1 Balans Blz. 576  
4.1 Balans per 31 december 2020 Blz. 577  
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 578  
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 579  
4.3 Toelichting op de balans Blz. 580  
4.3 Toelichting op de balans Blz. 581  
Financiële vaste activa Blz. 582  
4.3.2 Vlottende activa Blz. 583  
Uitzettingen Blz. 584  
Debiteuren en liquide middelen Blz. 585  
Schatkistbankieren Blz. 586  
Overlopende activa Blz. 587  
Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies Blz. 588  
4.3.3 Vaste passiva Blz. 589  
Toelichting aard en reden reserves 2020 Blz. 590  
Voorzieningen Blz. 591  
Toelichting aard en reden voorzieningen 2020 Blz. 592  
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer Blz. 593  
4.3.4 Vlottende passiva Blz. 594  
Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2020 Blz. 595  
Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen Blz. 596  
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden Blz. 597  
4.4 Overzicht van baten en lasten Blz. 598  
4.4 Overzicht van baten en lasten Blz. 599  
4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten Blz. 600  
4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten Blz. 601  
Overzicht incidentele baten en lasten per programma Blz. 602  
Presentatie structureel saldo 2020 Blz. 603  
Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 604  
Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 605  
Toelichting belangrijkste afwijkingen per programma Blz. 606  
Toelichting afwijkingen investeringen Blz. 607  
Wet Normering Topinkomens (WNT) Blz. 608  
4.6 Sisa verantwoording Blz. 609  
4.6 Sisa verantwoording 2020 Blz. 610  
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 611  
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 612  
4.8 Controleverklaring Blz. 613  
4.8 Controleverklaring Blz. 614  
Bijlagen Blz. 615  
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 616  
Overzicht investeringen Blz. 617  
Voortgang lopende investeringen Blz. 618  
Toelichting investeringen met afwijking groter dan € 70.000 Blz. 619  
Voorgenomen investeringen Blz. 620  
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 621  
Taakvelden Blz. 622