1. Blz. 1 Jaarstukken 2020
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Beleid
    2. Blz. 7 Financieel
    3. Blz. 8 1.5 Leeswijzer
   3. Blz. 9 1. Programma Inwoners en Bestuur
    1. Blz. 10 Inleiding
    2. Blz. 11 1.1 Participerende overheid
     1. Blz. 12 Doelstellingen
      1. Blz. 13 1.1.1 Stimuleren burgerparticipatie
       1. Blz. 14 Ervaringen opdoen met participatietrajecten
       2. Blz. 15 In gesprek met de samenleving
       3. Blz. 16 Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt!
       4. Blz. 17 Stimuleren jongerenparticipatie
       5. Blz. 18 Naar een Vernieuwingsagenda Lokale Democratie
      2. Blz. 19 1.1.2 Werken aan de opgaven
       1. Blz. 20 Beter samenwerken via lokaal overleg
       2. Blz. 21 Continueren pilot Wijkvisie
       3. Blz. 22 Naar een Sterke Sociale Basis in Gooise Meren
       4. Blz. 23 Meer vitale wijken
       5. Blz. 24 Zichtbaarheid vergroten wijkwethouder
       6. Blz. 25 Continueren gezamenlijke wijkagenda
      3. Blz. 26 1.1.3 Stimuleren bewonersinitiatieven
       1. Blz. 27 Zichtbaarheid initiatieventafel vergroten
       2. Blz. 28 Realiseren initiatieven platform
       3. Blz. 29 Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en Right to Bid
      4. Blz. 30 1.1.4 Inwonersorganisatie
       1. Blz. 31 Doorontwikkeling inwonersorganisaties
       2. Blz. 32 Opstellen beleidskader voor wijkplatforms
    3. Blz. 33 1.2 Inclusie
     1. Blz. 34 Doelstellingen
      1. Blz. 35 1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie
       1. Blz. 36 Uitvoeren van lokale activiteiten
       2. Blz. 37 Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen
       3. Blz. 38 Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie
      2. Blz. 39 1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid
       1. Blz. 40 Samenwerken met convenantpartners
       2. Blz. 41 Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk
       3. Blz. 42 Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente
      3. Blz. 43 1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie
       1. Blz. 44 Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie
       2. Blz. 45 Inzet van gebarentolk
      4. Blz. 46 1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen
       1. Blz. 47 Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum
       2. Blz. 48 Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen
       3. Blz. 49 Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken
      5. Blz. 50 1.2.5 Bevorderen inclusief werkgeverschap
      6. Blz. 51 1.2.6 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen
       1. Blz. 52 Ontwikkeling inclusief sportaanbod
       2. Blz. 53 Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes
       3. Blz. 54 Inventarisatie behoeften activiteiten
    4. Blz. 55 1.3 Klantgerichte dienstverlening
     1. Blz. 56 Doelstellingen
      1. Blz. 57 1.3.1 Dienstverlening digitaal
       1. Blz. 58 Meer digitale producten
       2. Blz. 59 Digitalisering papieren archieven burgerzaken
      2. Blz. 60 1.3.2 Archief bij de tijd
       1. Blz. 61 Besluitvorming fusie Archiefdienst
      3. Blz. 62 1.3.3 Verbeteren dienstverlening
       1. Blz. 63 Inrichten bredere frontoffice dienstverlening
       2. Blz. 64 Verbeteren managementinformatiesystemen
       3. Blz. 65 Optimaliseren online dienstverlening
    5. Blz. 66 1.4 Samenwerken met overheden
     1. Blz. 67 Doelstellingen
      1. Blz. 68 1.4.1 Bestuurlijke samenwerking
       1. Blz. 69 Opstellen strategische nota verbonden partijen
       2. Blz. 70 Opstellen uitvoeringsprogramma Regionale samenwerkingsagenda
       3. Blz. 71 Uitvoering MRA agenda
       4. Blz. 72 Versterking slagkracht en legitimatie regionale samenwerking
       5. Blz. 73 Versterken samenwerking MRA
    6. Blz. 74 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 75 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 76 Toelichting financiële verschillen
   4. Blz. 77 2. Programma Veiligheid
    1. Blz. 78 Inleiding
    2. Blz. 79 2.1 Aanpak criminaliteit
     1. Blz. 80 Doelstellingen
      1. Blz. 81 2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning
       1. Blz. 82 Een zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning
       2. Blz. 83 Vergroten bewustwording en verbeteren informatiepositie
       3. Blz. 84 Vergroten zicht op criminele samenwerkingsverbanden
       4. Blz. 85 Verruimen toepassing van de Wet Bibob
      2. Blz. 86 2.1.2 Aanpak van vermogenscriminaliteit/high impact crimes
       1. Blz. 87 Aanpak autokraken
       2. Blz. 88 Aanpak woninginbraken
       3. Blz. 89 Aanpak fietsendiefstal
       4. Blz. 90 Samen met inwoners buurten veiliger maken
    3. Blz. 91 2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing
     1. Blz. 92 Doelstellingen
      1. Blz. 93 2.2.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing
       1. Blz. 94 Opleiden en trainen van medewerkers
       2. Blz. 95 Samenwerken met buurgemeenten
       3. Blz. 96 Deelnemen aan regionale piketten
       4. Blz. 97 Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid
      2. Blz. 98 2.2.2 Brandveilig leven
       1. Blz. 99 Inzet van de wijkbrandweer
       2. Blz. 100 Verbinden van partijen
      3. Blz. 101 2.2.3 Veiligheidsregio
       1. Blz. 102 Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst
    4. Blz. 103 2.3 Sociale veiligheid verbeteren
     1. Blz. 104 Doelstellingen
      1. Blz. 105 2.3.1 Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken
       1. Blz. 106 Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak
       2. Blz. 107 Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving
      2. Blz. 108 2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis
       1. Blz. 109 Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis
      3. Blz. 110 2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren
       1. Blz. 111 Organiseren bijeenkomst voor ouders van risicojongeren
       2. Blz. 112 Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren
       3. Blz. 113 Verlagen van recidive van jongeren
       4. Blz. 114 Verminderen overlast jongeren
      4. Blz. 115 2.3.4 Radicalisering en polarisatie
       1. Blz. 116 Deelnemen aan (strategisch) bondgenotenoverleg
       2. Blz. 117 Deelnemen aan regionale ketenoverleggen
       3. Blz. 118 Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen
       4. Blz. 119 Opleiden en trainen van medewerkers
    5. Blz. 120 2.4 Handhaving
     1. Blz. 121 Doelstellingen
      1. Blz. 122 2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid
       1. Blz. 123 Actief en informatie-gestuurd surveilleren
       2. Blz. 124 Handhaven en toezicht houden
       3. Blz. 125 Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden
      2. Blz. 126 2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang
       1. Blz. 127 Registeren kinderopvang
       2. Blz. 128 Toezicht en handhaving kinderopvang
    6. Blz. 129 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 130 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 131 Toelichting financiële verschillen
   5. Blz. 132 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    1. Blz. 133 Inleiding
    2. Blz. 134 3.1 Bereikbare en veilige gemeente
     1. Blz. 135 Doelstellingen
      1. Blz. 136 3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets
       1. Blz. 137 Opstellen Mobiliteits- en Parkeervisie
       2. Blz. 138 Opstellen uitvoeringsprogramma
       3. Blz. 139 Realiseren oplaadpunten strategische locaties
      2. Blz. 140 3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk
       1. Blz. 141 Wegnemen knelpunten bestaand fietsroutenetwerk
       2. Blz. 142 Voorbereiding starten voor aanleg snel/doorfietsroutes
      3. Blz. 143 3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen
       1. Blz. 144 Vertalen nieuw landelijk verkeersveiligheidsbeleid naar gemeentelijk beleid
       2. Blz. 145 Sturen op veilig verkeersgedrag
       3. Blz. 146 Invoeren van schoolzones
       4. Blz. 147 Verduidelijken toegangen 30 km zones
       5. Blz. 148 Organiseren verkeerseducatie
      4. Blz. 149 3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur
       1. Blz. 150 Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's
    3. Blz. 151 3.2 Openbaar vervoer
     1. Blz. 152 Doelstellingen
      1. Blz. 153 3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer
       1. Blz. 154 Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten
       2. Blz. 155 Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten
      2. Blz. 156 3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer
       1. Blz. 157 Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT
      3. Blz. 158 3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen
       1. Blz. 159 Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen
    4. Blz. 160 3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren
     1. Blz. 161 Inleiding
     2. Blz. 162 Doelstellingen
      1. Blz. 163 3.3.1 Met parkeervisie de kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren
       1. Blz. 164 Opstellen parkeervisie
      2. Blz. 165 3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages
       1. Blz. 166 Onderzoek doen naar de kwaliteit van de parkeergarages
      3. Blz. 167 3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties
       1. Blz. 168 Optimaliseren van de parkeersituatie in Muiden en rondom de NS stations
      4. Blz. 169 3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze
       1. Blz. 170 Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen
      5. Blz. 171 3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren
       1. Blz. 172 Realiseren opvanglocatie weesfietsen
       2. Blz. 173 Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen
    5. Blz. 174 3.4 Leefbaarheid
     1. Blz. 175 Doelstellingen
      1. Blz. 176 3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving
       1. Blz. 177 Actieplan Leefbaarheid
       2. Blz. 178 Meten is weten
       3. Blz. 179 Actieplan geluid
      2. Blz. 180 3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte
       1. Blz. 181 Uitvoeren regulier onderhoud wegen
    6. Blz. 182 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 183 Toelichting financiële verschillen
   6. Blz. 184 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    1. Blz. 185 Inleiding
    2. Blz. 186 4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving
     1. Blz. 187 Doelstellingen
      1. Blz. 188 4.1.1 Klaar voor de omgevingswet
       1. Blz. 189 Instellen van een Omgevingstafel
       2. Blz. 190 Opstellen routekaart
       3. Blz. 191 Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie
      2. Blz. 192 4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit
       1. Blz. 193 Onderzoeken projecten op PAS regelgeving
       2. Blz. 194 Ontwikkelen van een Duurzaam Ontwikkelen Tool
      3. Blz. 195 4.1.3 Bestemmingsplannen op orde
       1. Blz. 196 Bestemmingsplannen op orde
      4. Blz. 197 4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken
       1. Blz. 198 Stationsomgeving Naarden-Bussum
       2. Blz. 199 Stork locatie
       3. Blz. 200 Naarden buiten de Vesting
       4. Blz. 201 Keverdijk
       5. Blz. 202 BOR-gronden
       6. Blz. 203 Gemeentehuizen
       7. Blz. 204 Bredius
       8. Blz. 205 Brandweerkazerne Muiden
       9. Blz. 206 De Krijgsman
       10. Blz. 207 Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren
       11. Blz. 208 Centrumplan Bussum
       12. Blz. 209 Mariënburg
       13. Blz. 210 Bensdorp
       14. Blz. 211 De Veldweg
       15. Blz. 212 De Vonk
       16. Blz. 213 Achterlaatlocaties Emmaschool
       17. Blz. 214 Crailo
       18. Blz. 215 Projectmatig werken
       19. Blz. 216 Participatie en communicatie
       20. Blz. 217 Naarderheem
    3. Blz. 218 4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling
     1. Blz. 219 Inleiding
     2. Blz. 220 Doelstellingen
      1. Blz. 221 4.2.1 Vitale kernen
       1. Blz. 222 Doorontwikkelen Centrummanagement
       2. Blz. 223 Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie
      2. Blz. 224 4.2.2 Werken aan meer werkplekken
       1. Blz. 225 Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen
       2. Blz. 226 Regionale detailhandelsvisie
       3. Blz. 227 Uitvoering geven aan de RSA 2019-2022
       4. Blz. 228 Regionale aandacht houden voor schuifruimte
      3. Blz. 229 4.2.3 Dienstverlening aan ondernemers
       1. Blz. 230 Pro-actief accountmanagement
       2. Blz. 231 Ondernemersbeleid
      4. Blz. 232 4.2.4 Waterfront
       1. Blz. 233 Opstellen visie Aan de Gooise Kust
       2. Blz. 234 Opstellen Ligplaatsenverordening
      5. Blz. 235 4.2.5 Toerisme
       1. Blz. 236 Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen
       2. Blz. 237 Verbeteren van de bereikbaarheid
      6. Blz. 238 4.2.6 Energiebesparingsproject bedrijven Gooimeer Noord & Zuid
    4. Blz. 239 4.3 Goed wonen in Gooise Meren
     1. Blz. 240 Doelstellingen
      1. Blz. 241 4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod
       1. Blz. 242 Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad
       2. Blz. 243 Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters
       3. Blz. 244 Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad
      2. Blz. 245 4.3.2 Wonen met zorg
       1. Blz. 246 Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg
       2. Blz. 247 Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders
      3. Blz. 248 4.3.3 Huisvesting statushouders
       1. Blz. 249 Uitvoeren taakstelling
      4. Blz. 250 4.3.4 Bieden compensatieregeling
       1. Blz. 251 Invoeren compensatieregeling
    5. Blz. 252 4.4 Gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 253 Doelstellingen
      1. Blz. 254 4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed
       1. Blz. 255 Panden en gronden afgestoten
       2. Blz. 256 Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties
       3. Blz. 257 Onderzoek naar bezettingsgraad
       4. Blz. 258 Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem
      2. Blz. 259 4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed
       1. Blz. 260 Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek
       2. Blz. 261 Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker
       3. Blz. 262 Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties
      3. Blz. 263 4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed
       1. Blz. 264 Verduurzamen eigen vastgoed
       2. Blz. 265 Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan
       3. Blz. 266 Duurzaamheidslening
       4. Blz. 267 Toegankelijkheid voor iedereen
    6. Blz. 268 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 269 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 270 Toelichting financiële verschillen
   7. Blz. 271 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    1. Blz. 272 Inleiding
    2. Blz. 273 5.1 Duurzaamheid
     1. Blz. 274 Doelstellingen
      1. Blz. 275 5.1.1 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren
       1. Blz. 276 We werken samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam
       2. Blz. 277 Het faciliteren van projecten en activiteiten
       3. Blz. 278 We geven zelf het goede voorbeeld
      2. Blz. 279 5.1.2 Stimuleren van duurzame keuzes bij (ver)bouw
       1. Blz. 280 Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen
       2. Blz. 281 We verwijzen actief naar de website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen
      3. Blz. 282 5.1.3 Circulaire economie
       1. Blz. 283 Uitwerken Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap
       2. Blz. 284 Kennis delen en ontwikkelen met Samenwerkingspartners
       3. Blz. 285 Monitoring Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap
       4. Blz. 286 Inzoom op circulaire projecten
      4. Blz. 287 5.1.4 Samenwerken aan de overgang naar een duurzame energie- en warmtevraag
       1. Blz. 288 We stimuleren energiebesparing
       2. Blz. 289 We stellen een concept Regionale Energie Strategie (RES) op
       3. Blz. 290 We starten met het opstellen van een Transitievisie Warmte
       4. Blz. 291 We gaan in de wijken aan de slag
       5. Blz. 292 We blijven samenwerken met onze regionale partners
      5. Blz. 293 5.1.5 CO2- reductie
       1. Blz. 294 Acties voor CO2-reductie
      6. Blz. 295 5.1.6 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade
       1. Blz. 296 We ondersteunen diverse projecten en activiteiten
       2. Blz. 297 We herbevestigen de titel Fairtrade gemeente
    3. Blz. 298 5.2 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 299 Doelstellingen
      1. Blz. 300 5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050
       1. Blz. 301 Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied
       2. Blz. 302 Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting
       3. Blz. 303 Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen
      2. Blz. 304 5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden
       1. Blz. 305 Inwoners informeren over klimaatadaptatie
       2. Blz. 306 Financiële stimulans klimaatadaptatie
       3. Blz. 307 Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen
       4. Blz. 308 Invoeren waterlabel
       5. Blz. 309 Mee-afkoppelen particulieren
    4. Blz. 310 5.3 Groen, natuur en milieu
     1. Blz. 311 Doelstellingen
      1. Blz. 312 5.3.1 Benutten van kansen op het gebied van biodiversiteit
       1. Blz. 313 We willen een bij- en insectenvriendelijke gemeente worden
       2. Blz. 314 We onderzoeken alternatieve maatregelen voor beheersing eikenprocessierups
      2. Blz. 315 5.3.2 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente
       1. Blz. 316 Onderzoeken van de waarde van groen cultuurhistorisch erfgoed
       2. Blz. 317 Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld'
       3. Blz. 318 Uitdagen van inwoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen
       4. Blz. 319 Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid
       5. Blz. 320 Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand
      3. Blz. 321 5.3.3 Samenwerken aan het behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden
       1. Blz. 322 Duurzame ondersteuning voor behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden
       2. Blz. 323 Naleving wet en regelgeving met betrekking tot behoud natuurwaarden
      4. Blz. 324 5.3.4 Milieubeheer
       1. Blz. 325 Opstellen Bodemkwaliteitskaart
    5. Blz. 326 5.4 Begraafplaatsen
     1. Blz. 327 Doelstellingen
      1. Blz. 328 5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen
       1. Blz. 329 Realiseren van digitale plattegronden voor de begraafplaatsen
       2. Blz. 330 Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen
    6. Blz. 331 5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens
     1. Blz. 332 Doelstellingen
      1. Blz. 333 5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG
       1. Blz. 334 Optimalisatie scheidingsstations
       2. Blz. 335 Verder met VANG
    7. Blz. 336 5.6 Grip op water
     1. Blz. 337 Doelstellingen
      1. Blz. 338 5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water
       1. Blz. 339 Beheer en onderhoud van riolering en gemalen
       2. Blz. 340 Beperken nadelige gevolgen voor het milieu
      2. Blz. 341 5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten
       1. Blz. 342 Schoonmaken van stranden en watergangen
       2. Blz. 343 Vervangen van oeverbescherming
      3. Blz. 344 5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel
       1. Blz. 345 Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer
       2. Blz. 346 Opstellen visie Aan de Gooise Kust
    8. Blz. 347 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 348 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 349 Toelichting financiële verschillen
   8. Blz. 350 6. Programma Werk en Inkomen
    1. Blz. 351 Inleiding
    2. Blz. 352 6.1 Werk
     1. Blz. 353 Doelstellingen
      1. Blz. 354 6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt
       1. Blz. 355 Dienstverlening aan ondernemers
       2. Blz. 356 Verkennen opleidingsaanbod
       3. Blz. 357 Aandacht voor kwetsbare jongeren
       4. Blz. 358 Trajecten voor statushouders
       5. Blz. 359 Voorbereiden nieuwe Wet Inburgering
    3. Blz. 360 6.2 Inkomen
     1. Blz. 361 Doelstellingen
      1. Blz. 362 6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning
       1. Blz. 363 Bieden van passende inkomensvoorziening
       2. Blz. 364 Individuele studietoeslag
      2. Blz. 365 6.2.2 Tegengaan van armoede
       1. Blz. 366 Informatie verstrekken over minimaregelingen
       2. Blz. 367 Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur
      3. Blz. 368 6.2.3 Dienstverlening bij schulden
       1. Blz. 369 Beginnende schulden snel aanpakken
       2. Blz. 370 Bieden van voorlichting en financiële educatie
       3. Blz. 371 Intensivering van de samenwerking
    4. Blz. 372 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 373 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 374 Toelichting financiële verschillen
   9. Blz. 375 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    1. Blz. 376 Inleiding
    2. Blz. 377 7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein
     1. Blz. 378 Doelstellingen
      1. Blz. 379 7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar
       1. Blz. 380 Uitvoeren Plan 18 (soepele overgang naar de volwassenheid)
       2. Blz. 381 Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning
      2. Blz. 382 7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder
       1. Blz. 383 We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en Particpatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw)
       2. Blz. 384 We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo.
       3. Blz. 385 Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning
      3. Blz. 386 7.1.3 Optimale toegang
       1. Blz. 387 Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening
       2. Blz. 388 Informatievoorziening aan inwoners
      4. Blz. 389 7.1.4 Stimuleren inzet onafhankelijke cliëntondersteuning
       1. Blz. 390 Subsidie aan Stichting MEE voor inzet onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren
       2. Blz. 391 Subsidie aan Versa voor onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren
      5. Blz. 392 7.1.5 Informatievoorziening optimaliseren
       1. Blz. 393 Sociale kaart implementeren en bekendmaken
    3. Blz. 394 7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar
     1. Blz. 395 Doelstellingen
      1. Blz. 396 7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten
       1. Blz. 397 Samenwerking tussen ketenpartners
       2. Blz. 398 Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning
      2. Blz. 399 7.2.2 Onderwijsachterstand voorkomen
       1. Blz. 400 Aanbieden en implementatie nota onderwijsachterstandenbeleid
       2. Blz. 401 Een succesvolle schoolloopbaan
      3. Blz. 402 7.2.3 Jeugdwerkloosheid aanpakken
       1. Blz. 403 Inzet op kwetsbare jongeren
      4. Blz. 404 7.2.4 Onderwijshuisvesting
       1. Blz. 405 Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren
    4. Blz. 406 7.3 Een leven lang participeren - inwoners 18 jaar en ouder
     1. Blz. 407 Doelstellingen
      1. Blz. 408 7.3.1 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen
       1. Blz. 409 Inzet Vluchtelingenwerk voortzetten
       2. Blz. 410 Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen
       3. Blz. 411 Uitvoeren motie positie statushouders verbeteren
       4. Blz. 412 Vaststellen verordening inburgering
      2. Blz. 413 7.3.2 Overbelasting van mantelzorgers voorkomen
       1. Blz. 414 Actieplan mantelzorg
       2. Blz. 415 De pilot 'klantreis van de mantelzorger' wordt uitgevoerd.
      3. Blz. 416 7.3.3 Vrijwilligerswerk stimuleren
       1. Blz. 417 We subsidiëren de vrijwilligerscentrale van Versa. En geven daarnaast eenmalige subsidies.
      4. Blz. 418 7.3.4 Collectieve voorzieningen versterken
       1. Blz. 419 Herijken subsidiebeleid
       2. Blz. 420 We onderzoeken samen met onze maatschappelijke partners of er voor de kwetsbare doelgroep licht dementerenden laagdrempelige algemene voorzieningen nieuw of passend gemaakt kunnen worden.
      5. Blz. 421 7.3.5 Wonen met zorg
      6. Blz. 422 7.3.6 Volwasseneducatie stimuleren
       1. Blz. 423 Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners
    5. Blz. 424 7.4 Omzien naar elkaar
     1. Blz. 425 Doelstellingen
      1. Blz. 426 7.4.1 Inclusie bevorderen
      2. Blz. 427 7.4.2 Eenzaamheid voorkomen en bestrijden
       1. Blz. 428 Ontwikkelen van een lokaal netwerk tegen eenzaamheid
    6. Blz. 429 7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl
     1. Blz. 430 Doelstellingen
      1. Blz. 431 7.5.1 Gezond leven bevorderen
       1. Blz. 432 Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken
       2. Blz. 433 Gezondheidsmonitor uitvoeren
       3. Blz. 434 Inzet op dekkend AED-netwerk
       4. Blz. 435 Inzet uitbreiding rookvrije omgeving
       5. Blz. 436 Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
      2. Blz. 437 7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden
       1. Blz. 438 Zorg dichtbij
    7. Blz. 439 7.6 Bescherming en Opvang
     1. Blz. 440 Doelstellingen
      1. Blz. 441 7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen
       1. Blz. 442 Evalueren van het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020
       2. Blz. 443 Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang
       3. Blz. 444 Uitvoering Wet verplichte GGz
       4. Blz. 445 Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
       5. Blz. 446 Verbeteren van de monitoring
      2. Blz. 447 7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling
       1. Blz. 448 Faciliteren Veilig Thuis
       2. Blz. 449 Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'
    8. Blz. 450 7.7 Dierenwelzijn
     1. Blz. 451 Doelstellingen
      1. Blz. 452 7.7.1 Een goed leven voor dieren
       1. Blz. 453 Notitie Dierenwelzijn uitvoeren
    9. Blz. 454 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 455 Wat heeft het gekost?
    11. Blz. 456 Toelichting financiële verschillen
   10. Blz. 457 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 458 Inleiding
    2. Blz. 459 8.1 Kunst en Cultuur
     1. Blz. 460 Doelstellingen
      1. Blz. 461 8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod
       1. Blz. 462 Subsidie verstrekken aan culturele instellingen
      2. Blz. 463 8.1.2 Opstellen Cultuurvisie
       1. Blz. 464 Cultuurvisie met participatie
      3. Blz. 465 8.1.3 Kerncollectie eigen kunst
       1. Blz. 466 Afstoten overige deel kunstcollectie
       2. Blz. 467 De waardevolle eigendommen laten taxeren
    3. Blz. 468 8.2 Cultureel Erfgoed
     1. Blz. 469 Doelstellingen
      1. Blz. 470 8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed
       1. Blz. 471 Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst
       2. Blz. 472 Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader
       3. Blz. 473 Opstellen beleidskader historisch vastgoed in gemeentelijk bezit
       4. Blz. 474 Opstellen beleid erfgoed
    4. Blz. 475 8.3 Sport
     1. Blz. 476 Doelstellingen
      1. Blz. 477 8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners
       1. Blz. 478 Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties)
       2. Blz. 479 Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement
       3. Blz. 480 Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen
      2. Blz. 481 8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties
       1. Blz. 482 Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties)
       2. Blz. 483 Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement
       3. Blz. 484 Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen
      3. Blz. 485 8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur
       1. Blz. 486 Toegankelijkheid en duurzaamheid bij sportaccomodaties vergroten
      4. Blz. 487 8.3.4 Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot alle sportverenigingen
       1. Blz. 488 Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties
       2. Blz. 489 Harmoniseren van bestaande subsidies en afspraken.
    5. Blz. 490 8.4 Spelen en recreëren
     1. Blz. 491 Doelstellingen
      1. Blz. 492 8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen
       1. Blz. 493 Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd
       2. Blz. 494 Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties
      2. Blz. 495 8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken
       1. Blz. 496 Onderzoek naar de bespeelbaarheid van de buitenruimte
      3. Blz. 497 8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na
       1. Blz. 498 Realiseren van inclusieve speellocaties
    6. Blz. 499 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 500 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 501 Toelichting financiële verschillen
   11. Blz. 502 9. Programma baten en lasten
    1. Blz. 503 Inleiding
    2. Blz. 504 9.1 Sluitende begroting
     1. Blz. 505 Doelstellingen
      1. Blz. 506 9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust
       1. Blz. 507 Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren
       2. Blz. 508 Uitvoeren begrotingsscan
      2. Blz. 509 9.1.2 Adequaat Planning & Control instrumentarium
       1. Blz. 510 Ontwikkelen beleidsindicatoren
       2. Blz. 511 Vernieuwing Planning en Control
    3. Blz. 512 9.2 Belastingen
     1. Blz. 513 Doelstellingen
      1. Blz. 514 Lasten stabiel
      2. Blz. 515 Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte
    4. Blz. 516 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 517 Toelichting financiële verschillen
    6. Blz. 518 Doorbelasting
   12. Blz. 519 Financiële recapitulatie
    1. Blz. 520 Totaaloverzicht
  2. Blz. 521 Paragrafen
   1. Blz. 522 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 523 Overzicht lokale heffingen
    2. Blz. 524 Beleid lokale heffingen
    3. Blz. 525 Tarieven en opbrengsten
    4. Blz. 526 Lokale belastingdruk
    5. Blz. 527 Kostendekkende heffingen
   2. Blz. 528 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 529 Risicobeheersing
    2. Blz. 530 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 531 Kengetallen
   3. Blz. 532 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 533 Inleiding
    2. Blz. 534 Beleidskader
    3. Blz. 535 Ontwikkelingen 2020
   4. Blz. 536 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 537 Algemene ontwikkelingen
    2. Blz. 538 Financieringsbeleid
    3. Blz. 539 Financiering
    4. Blz. 540 EMU saldo
   5. Blz. 541 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 542 Inleiding
    2. Blz. 543 Interne bedrijfsvoering
    3. Blz. 544 Organisatie / HRM
    4. Blz. 545 Informatisering & Automatisering
    5. Blz. 546 Informatieveiligheid en privacy
    6. Blz. 547 Control
   6. Blz. 548 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 549 Inleiding
    2. Blz. 550 Regio Gooi en Vechtstreek
    3. Blz. 551 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
    4. Blz. 552 Stichting Goois Natuurreservaat
    5. Blz. 553 Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
    6. Blz. 554 Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
    7. Blz. 555 Werkvoorzieningschap Tomingroep
    8. Blz. 556 GEM Crailo BV
    9. Blz. 557 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
    10. Blz. 558 Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
    11. Blz. 559 BNG Bank N.V.
    12. Blz. 560 Metropoolregio Amsterdam
   7. Blz. 561 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 562 Hoofdlijnen
    2. Blz. 563 Bouwgronden in exploitatie
    3. Blz. 564 Niet in exploitatie genomen gronden
    4. Blz. 565 Reserves en risico's grondexploitaties
   8. Blz. 566 Paragraaf Corona
    1. Blz. 567 COVID-19
    2. Blz. 568 1.4 Corona en financiën
    3. Blz. 569 1.5 Overige effecten
    4. Blz. 570 1.6 Maatschappelijk ondersteuningsfonds
    5. Blz. 571 1.7 Compensatiepakketten Rijksoverheid
    6. Blz. 572 1.8 Financiële gevolgen COVID-19 voor 2021 en verder
  3. Blz. 573 Jaarrekening
   1. Blz. 574 Leeswijzer
    1. Blz. 575 Leeswijzer
   2. Blz. 576 4.1 Balans
    1. Blz. 577 4.1 Balans per 31 december 2020
   3. Blz. 578 4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 579 4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
   4. Blz. 580 4.3 Toelichting op de balans
    1. Blz. 581 4.3 Toelichting op de balans
    2. Blz. 582 Financiële vaste activa
    3. Blz. 583 4.3.2 Vlottende activa
    4. Blz. 584 Uitzettingen
    5. Blz. 585 Debiteuren en liquide middelen
    6. Blz. 586 Schatkistbankieren
    7. Blz. 587 Overlopende activa
    8. Blz. 588 Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies
    9. Blz. 589 4.3.3 Vaste passiva
    10. Blz. 590 Toelichting aard en reden reserves 2020
    11. Blz. 591 Voorzieningen
    12. Blz. 592 Toelichting aard en reden voorzieningen 2020
    13. Blz. 593 Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer
    14. Blz. 594 4.3.4 Vlottende passiva
    15. Blz. 595 Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2020
    16. Blz. 596 Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen
    17. Blz. 597 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden
   5. Blz. 598 4.4 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 599 4.4 Overzicht van baten en lasten
   6. Blz. 600 4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 601 4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten
    2. Blz. 602 Overzicht incidentele baten en lasten per programma
    3. Blz. 603 Presentatie structureel saldo 2020
    4. Blz. 604 Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    5. Blz. 605 Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
    6. Blz. 606 Toelichting belangrijkste afwijkingen per programma
    7. Blz. 607 Toelichting afwijkingen investeringen
    8. Blz. 608 Wet Normering Topinkomens (WNT)
   7. Blz. 609 4.6 Sisa verantwoording
    1. Blz. 610 4.6 Sisa verantwoording 2020
   8. Blz. 611 4.7 Gebeurtenissen na balansdatum
    1. Blz. 612 4.7 Gebeurtenissen na balansdatum
   9. Blz. 613 4.8 Controleverklaring
    1. Blz. 614 4.8 Controleverklaring
  4. Blz. 615 Bijlagen
   1. Blz. 616 Bijlage 1 Overzicht Investeringen
    1. Blz. 617 Overzicht investeringen
    2. Blz. 618 Voortgang lopende investeringen
    3. Blz. 619 Toelichting investeringen met afwijking groter dan € 70.000
    4. Blz. 620 Voorgenomen investeringen
   2. Blz. 621 Bijlage 2 Taakvelden
    1. Blz. 622 Taakvelden
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap