Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Hoofdlijnen Blz. 8  
Beleid Blz. 9  
Financieel Blz. 10  
1.5 Leeswijzer Blz. 11  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
1.1 Participerende overheid Blz. 14  
Doelstellingen Blz. 15  
1.1.1 Stimuleren burgerparticipatie Blz. 16  
Ervaringen opdoen met participatietrajecten Blz. 17  
In gesprek met de samenleving Blz. 18  
Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt! Blz. 19  
Stimuleren jongerenparticipatie Blz. 20  
Naar een Vernieuwingsagenda Lokale Democratie Blz. 21  
1.1.2 Werken aan de opgaven Blz. 22  
Beter samenwerken via lokaal overleg Blz. 23  
Continueren pilot Wijkvisie Blz. 24  
Naar een Sterke Sociale Basis in Gooise Meren Blz. 25  
Meer vitale wijken Blz. 26  
Zichtbaarheid vergroten wijkwethouder Blz. 27  
Continueren gezamenlijke wijkagenda Blz. 28  
1.1.3 Stimuleren bewonersinitiatieven Blz. 29  
Zichtbaarheid initiatieventafel vergroten Blz. 30  
Realiseren initiatieven platform Blz. 31  
Aanpak ontwikkelen Right to Challenge en Right to Bid Blz. 32  
1.1.4 Inwonersorganisatie Blz. 33  
Doorontwikkeling inwonersorganisaties Blz. 34  
Opstellen beleidskader voor wijkplatforms Blz. 35  
1.2 Inclusie Blz. 36  
Doelstellingen Blz. 37  
1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie Blz. 38  
Uitvoeren van lokale activiteiten Blz. 39  
Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen Blz. 40  
Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie Blz. 41  
1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid Blz. 42  
Samenwerken met convenantpartners Blz. 43  
Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk Blz. 44  
Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente Blz. 45  
1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie Blz. 46  
Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie Blz. 47  
Inzet van gebarentolk Blz. 48  
1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen Blz. 49  
Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum Blz. 50  
Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen Blz. 51  
Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken Blz. 52  
1.2.5 Bevorderen inclusief werkgeverschap Blz. 53  
1.2.6 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen Blz. 54  
Ontwikkeling inclusief sportaanbod Blz. 55  
Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes Blz. 56  
Inventarisatie behoeften activiteiten Blz. 57  
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 58  
Doelstellingen Blz. 59  
1.3.1 Dienstverlening digitaal Blz. 60  
Meer digitale producten Blz. 61  
Digitalisering papieren archieven burgerzaken Blz. 62  
1.3.2 Archief bij de tijd Blz. 63  
Besluitvorming fusie Archiefdienst Blz. 64  
1.3.3 Verbeteren dienstverlening Blz. 65  
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 66  
Verbeteren managementinformatiesystemen Blz. 67  
Optimaliseren online dienstverlening Blz. 68  
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 69  
Doelstellingen Blz. 70  
1.4.1 Bestuurlijke samenwerking Blz. 71  
Opstellen strategische nota verbonden partijen Blz. 72  
Opstellen uitvoeringsprogramma Regionale samenwerkingsagenda Blz. 73  
Uitvoering MRA agenda Blz. 74  
Versterking slagkracht en legitimatie regionale samenwerking Blz. 75  
Versterken samenwerking MRA Blz. 76  
Beleidsindicatoren Blz. 77  
Wat heeft het gekost? Blz. 78  
Toelichting financiële verschillen Blz. 79  
2. Programma Veiligheid Blz. 80  
Inleiding Blz. 81  
2.1 Aanpak criminaliteit Blz. 82  
Doelstellingen Blz. 83  
2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 84  
Een zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 85  
Vergroten bewustwording en verbeteren informatiepositie Blz. 86  
Vergroten zicht op criminele samenwerkingsverbanden Blz. 87  
Verruimen toepassing van de Wet Bibob Blz. 88  
2.1.2 Aanpak van vermogenscriminaliteit/high impact crimes Blz. 89  
Aanpak autokraken Blz. 90  
Aanpak woninginbraken Blz. 91  
Aanpak fietsendiefstal Blz. 92  
Samen met inwoners buurten veiliger maken Blz. 93  
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 94  
Doelstellingen Blz. 95  
2.2.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 96  
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 97  
Samenwerken met buurgemeenten Blz. 98  
Deelnemen aan regionale piketten Blz. 99  
Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid Blz. 100  
2.2.2 Brandveilig leven Blz. 101  
Inzet van de wijkbrandweer Blz. 102  
Verbinden van partijen Blz. 103  
2.2.3 Veiligheidsregio Blz. 104  
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst Blz. 105  
2.3 Sociale veiligheid verbeteren Blz. 106  
Doelstellingen Blz. 107  
2.3.1 Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken Blz. 108  
Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak Blz. 109  
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving Blz. 110  
2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 111  
Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis Blz. 112  
2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren Blz. 113  
Organiseren bijeenkomst voor ouders van risicojongeren Blz. 114  
Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren Blz. 115  
Verlagen van recidive van jongeren Blz. 116  
Verminderen overlast jongeren Blz. 117  
2.3.4 Radicalisering en polarisatie Blz. 118  
Deelnemen aan (strategisch) bondgenotenoverleg Blz. 119  
Deelnemen aan regionale ketenoverleggen Blz. 120  
Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen Blz. 121  
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 122  
2.4 Handhaving Blz. 123  
Doelstellingen Blz. 124  
2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Blz. 125  
Actief en informatie-gestuurd surveilleren Blz. 126  
Handhaven en toezicht houden Blz. 127  
Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden Blz. 128  
2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 129  
Registeren kinderopvang Blz. 130  
Toezicht en handhaving kinderopvang Blz. 131  
Beleidsindicatoren Blz. 132  
Wat heeft het gekost? Blz. 133  
Toelichting financiële verschillen Blz. 134  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 135  
Inleiding Blz. 136  
3.1 Bereikbare en veilige gemeente Blz. 137  
Doelstellingen Blz. 138  
3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets Blz. 139  
Opstellen Mobiliteits- en Parkeervisie Blz. 140  
Opstellen uitvoeringsprogramma Blz. 141  
Realiseren oplaadpunten strategische locaties Blz. 142  
3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk Blz. 143  
Wegnemen knelpunten bestaand fietsroutenetwerk Blz. 144  
Voorbereiding starten voor aanleg snel/doorfietsroutes Blz. 145  
3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen Blz. 146  
Vertalen nieuw landelijk verkeersveiligheidsbeleid naar gemeentelijk beleid Blz. 147  
Sturen op veilig verkeersgedrag Blz. 148  
Invoeren van schoolzones Blz. 149  
Verduidelijken toegangen 30 km zones Blz. 150  
Organiseren verkeerseducatie Blz. 151  
3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur Blz. 152  
Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's Blz. 153  
3.2 Openbaar vervoer Blz. 154  
Doelstellingen Blz. 155  
3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer Blz. 156  
Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten Blz. 157  
Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten Blz. 158  
3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer Blz. 159  
Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT Blz. 160  
3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen Blz. 161  
Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen Blz. 162  
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren Blz. 163  
Inleiding Blz. 164  
Doelstellingen Blz. 165  
3.3.1 Met parkeervisie de kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren Blz. 166  
Opstellen parkeervisie Blz. 167  
3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages Blz. 168  
Onderzoek doen naar de kwaliteit van de parkeergarages Blz. 169  
3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties Blz. 170  
Optimaliseren van de parkeersituatie in Muiden en rondom de NS stations Blz. 171  
3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze Blz. 172  
Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen Blz. 173  
3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren Blz. 174  
Realiseren opvanglocatie weesfietsen Blz. 175  
Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen Blz. 176  
3.4 Leefbaarheid Blz. 177  
Doelstellingen Blz. 178  
3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving Blz. 179  
Actieplan Leefbaarheid Blz. 180  
Meten is weten Blz. 181  
Actieplan geluid Blz. 182  
3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte Blz. 183  
Uitvoeren regulier onderhoud wegen Blz. 184  
Wat heeft het gekost? Blz. 185  
Toelichting financiële verschillen Blz. 186  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 187  
Inleiding Blz. 188  
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 189  
Doelstellingen Blz. 190  
4.1.1 Klaar voor de omgevingswet Blz. 191  
Instellen van een Omgevingstafel Blz. 192  
Opstellen routekaart Blz. 193  
Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie Blz. 194  
4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 195  
Onderzoeken projecten op PAS regelgeving Blz. 196  
Ontwikkelen van een Duurzaam Ontwikkelen Tool Blz. 197  
4.1.3 Bestemmingsplannen op orde Blz. 198  
Bestemmingsplannen op orde Blz. 199  
4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken Blz. 200  
Stationsomgeving Naarden-Bussum Blz. 201  
Stork locatie Blz. 202  
Naarden buiten de Vesting Blz. 203  
Keverdijk Blz. 204  
BOR-gronden Blz. 205  
Gemeentehuizen Blz. 206  
Bredius Blz. 207  
Brandweerkazerne Muiden Blz. 208  
De Krijgsman Blz. 209  
Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren Blz. 210  
Centrumplan Bussum Blz. 211  
Mariënburg Blz. 212  
Bensdorp Blz. 213  
De Veldweg Blz. 214  
De Vonk Blz. 215  
Achterlaatlocaties Emmaschool Blz. 216  
Crailo Blz. 217  
Projectmatig werken Blz. 218  
Participatie en communicatie Blz. 219  
Naarderheem Blz. 220  
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 221  
Inleiding Blz. 222  
Doelstellingen Blz. 223  
4.2.1 Vitale kernen Blz. 224  
Doorontwikkelen Centrummanagement Blz. 225  
Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie Blz. 226  
4.2.2 Werken aan meer werkplekken Blz. 227  
Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen Blz. 228  
Regionale detailhandelsvisie Blz. 229  
Uitvoering geven aan de RSA 2019-2022 Blz. 230  
Regionale aandacht houden voor schuifruimte Blz. 231  
4.2.3 Dienstverlening aan ondernemers Blz. 232  
Pro-actief accountmanagement Blz. 233  
Ondernemersbeleid Blz. 234  
4.2.4 Waterfront Blz. 235  
Opstellen visie Aan de Gooise Kust Blz. 236  
Opstellen Ligplaatsenverordening Blz. 237  
4.2.5 Toerisme Blz. 238  
Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen Blz. 239  
Verbeteren van de bereikbaarheid Blz. 240  
4.2.6 Energiebesparingsproject bedrijven Gooimeer Noord & Zuid Blz. 241  
4.3 Goed wonen in Gooise Meren Blz. 242  
Doelstellingen Blz. 243  
4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 244  
Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad Blz. 245  
Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters Blz. 246  
Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad Blz. 247  
4.3.2 Wonen met zorg Blz. 248  
Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg Blz. 249  
Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders Blz. 250  
4.3.3 Huisvesting statushouders Blz. 251  
Uitvoeren taakstelling Blz. 252  
4.3.4 Bieden compensatieregeling Blz. 253  
Invoeren compensatieregeling Blz. 254  
4.4 Gemeentelijk vastgoed Blz. 255  
Doelstellingen Blz. 256  
4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 257  
Panden en gronden afgestoten Blz. 258  
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 259  
Onderzoek naar bezettingsgraad Blz. 260  
Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem Blz. 261  
4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 262  
Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek Blz. 263  
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker Blz. 264  
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties Blz. 265  
4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed Blz. 266  
Verduurzamen eigen vastgoed Blz. 267  
Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan Blz. 268  
Duurzaamheidslening Blz. 269  
Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 270  
Beleidsindicatoren Blz. 271  
Wat heeft het gekost? Blz. 272  
Toelichting financiële verschillen Blz. 273  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 274  
Inleiding Blz. 275  
5.1 Duurzaamheid Blz. 276  
Doelstellingen Blz. 277  
5.1.1 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren Blz. 278  
We werken samen met onze partners binnen Samen Sneller Duurzaam Blz. 279  
Het faciliteren van projecten en activiteiten Blz. 280  
We geven zelf het goede voorbeeld Blz. 281  
5.1.2 Stimuleren van duurzame keuzes bij (ver)bouw Blz. 282  
Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 283  
We verwijzen actief naar de website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 284  
5.1.3 Circulaire economie Blz. 285  
Uitwerken Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap Blz. 286  
Kennis delen en ontwikkelen met Samenwerkingspartners Blz. 287  
Monitoring Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap Blz. 288  
Inzoom op circulaire projecten Blz. 289  
5.1.4 Samenwerken aan de overgang naar een duurzame energie- en warmtevraag Blz. 290  
We stimuleren energiebesparing Blz. 291  
We stellen een concept Regionale Energie Strategie (RES) op Blz. 292  
We starten met het opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 293  
We gaan in de wijken aan de slag Blz. 294  
We blijven samenwerken met onze regionale partners Blz. 295  
5.1.5 CO2- reductie Blz. 296  
Acties voor CO2-reductie Blz. 297  
5.1.6 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade Blz. 298  
We ondersteunen diverse projecten en activiteiten Blz. 299  
We herbevestigen de titel Fairtrade gemeente Blz. 300  
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 301  
Doelstellingen Blz. 302  
5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050 Blz. 303  
Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied Blz. 304  
Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting Blz. 305  
Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen Blz. 306  
5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden Blz. 307  
Inwoners informeren over klimaatadaptatie Blz. 308  
Financiële stimulans klimaatadaptatie Blz. 309  
Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen Blz. 310  
Invoeren waterlabel Blz. 311  
Mee-afkoppelen particulieren Blz. 312  
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 313  
Doelstellingen Blz. 314  
5.3.1 Benutten van kansen op het gebied van biodiversiteit Blz. 315  
We willen een bij- en insectenvriendelijke gemeente worden Blz. 316  
We onderzoeken alternatieve maatregelen voor beheersing eikenprocessierups Blz. 317  
5.3.2 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente Blz. 318  
Onderzoeken van de waarde van groen cultuurhistorisch erfgoed Blz. 319  
Opstellen van het plan 'Buitenruimte in Beeld' Blz. 320  
Uitdagen van inwoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen Blz. 321  
Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid Blz. 322  
Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand Blz. 323  
5.3.3 Samenwerken aan het behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden Blz. 324  
Duurzame ondersteuning voor behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden Blz. 325  
Naleving wet en regelgeving met betrekking tot behoud natuurwaarden Blz. 326  
5.3.4 Milieubeheer Blz. 327  
Opstellen Bodemkwaliteitskaart Blz. 328  
5.4 Begraafplaatsen Blz. 329  
Doelstellingen Blz. 330  
5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Blz. 331  
Realiseren van digitale plattegronden voor de begraafplaatsen Blz. 332  
Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen Blz. 333  
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens Blz. 334  
Doelstellingen Blz. 335  
5.5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 336  
Optimalisatie scheidingsstations Blz. 337  
Verder met VANG Blz. 338  
5.6 Grip op water Blz. 339  
Doelstellingen Blz. 340  
5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water Blz. 341  
Beheer en onderhoud van riolering en gemalen Blz. 342  
Beperken nadelige gevolgen voor het milieu Blz. 343  
5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten Blz. 344  
Schoonmaken van stranden en watergangen Blz. 345  
Vervangen van oeverbescherming Blz. 346  
5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel Blz. 347  
Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer Blz. 348  
Opstellen visie Aan de Gooise Kust Blz. 349  
Beleidsindicatoren Blz. 350  
Wat heeft het gekost? Blz. 351  
Toelichting financiële verschillen Blz. 352  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 353  
Inleiding Blz. 354  
6.1 Werk Blz. 355  
Doelstellingen Blz. 356  
6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt Blz. 357  
Dienstverlening aan ondernemers Blz. 358  
Verkennen opleidingsaanbod Blz. 359  
Aandacht voor kwetsbare jongeren Blz. 360  
Trajecten voor statushouders Blz. 361  
Voorbereiden nieuwe Wet Inburgering Blz. 362  
6.2 Inkomen Blz. 363  
Doelstellingen Blz. 364  
6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning Blz. 365  
Bieden van passende inkomensvoorziening Blz. 366  
Individuele studietoeslag Blz. 367  
6.2.2 Tegengaan van armoede Blz. 368  
Informatie verstrekken over minimaregelingen Blz. 369  
Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur Blz. 370  
6.2.3 Dienstverlening bij schulden Blz. 371  
Beginnende schulden snel aanpakken Blz. 372  
Bieden van voorlichting en financiële educatie Blz. 373  
Intensivering van de samenwerking Blz. 374  
Beleidsindicatoren Blz. 375  
Wat heeft het gekost? Blz. 376  
Toelichting financiële verschillen Blz. 377  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 378  
Inleiding Blz. 379  
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein Blz. 380  
Doelstellingen Blz. 381  
7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 382  
Uitvoeren Plan 18 (soepele overgang naar de volwassenheid) Blz. 383  
Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning Blz. 384  
7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 385  
We stimuleren in de regio de samenwerking en afstemming tussen gemeenten (Jeugd, Wmo en Particpatiewet), zorgkantoor (Wlz) en zorgverzekeraars (Zvw) Blz. 386  
We voeren jaarlijkse een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit en monitoren de zorguitgaven van individueel maatwerk Wmo. Blz. 387  
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 388  
7.1.3 Optimale toegang Blz. 389  
Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening Blz. 390  
Informatievoorziening aan inwoners Blz. 391  
7.1.4 Stimuleren inzet onafhankelijke cliëntondersteuning Blz. 392  
Subsidie aan Stichting MEE voor inzet onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren Blz. 393  
Subsidie aan Versa voor onafhankelijke cliëntondersteuning actualiseren Blz. 394  
7.1.5 Informatievoorziening optimaliseren Blz. 395  
Sociale kaart implementeren en bekendmaken Blz. 396  
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 397  
Doelstellingen Blz. 398  
7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten Blz. 399  
Samenwerking tussen ketenpartners Blz. 400  
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 401  
7.2.2 Onderwijsachterstand voorkomen Blz. 402  
Aanbieden en implementatie nota onderwijsachterstandenbeleid Blz. 403  
Een succesvolle schoolloopbaan Blz. 404  
7.2.3 Jeugdwerkloosheid aanpakken Blz. 405  
Inzet op kwetsbare jongeren Blz. 406  
7.2.4 Onderwijshuisvesting Blz. 407  
Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren Blz. 408  
7.3 Een leven lang participeren - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 409  
Doelstellingen Blz. 410  
7.3.1 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen Blz. 411  
Inzet Vluchtelingenwerk voortzetten Blz. 412  
Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen Blz. 413  
Uitvoeren motie positie statushouders verbeteren Blz. 414  
Vaststellen verordening inburgering Blz. 415  
7.3.2 Overbelasting van mantelzorgers voorkomen Blz. 416  
Actieplan mantelzorg Blz. 417  
De pilot 'klantreis van de mantelzorger' wordt uitgevoerd. Blz. 418  
7.3.3 Vrijwilligerswerk stimuleren Blz. 419  
We subsidiëren de vrijwilligerscentrale van Versa. En geven daarnaast eenmalige subsidies. Blz. 420  
7.3.4 Collectieve voorzieningen versterken Blz. 421  
Herijken subsidiebeleid Blz. 422  
We onderzoeken samen met onze maatschappelijke partners of er voor de kwetsbare doelgroep licht dementerenden laagdrempelige algemene voorzieningen nieuw of passend gemaakt kunnen worden. Blz. 423  
7.3.5 Wonen met zorg Blz. 424  
7.3.6 Volwasseneducatie stimuleren Blz. 425  
Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners Blz. 426  
7.4 Omzien naar elkaar Blz. 427  
Doelstellingen Blz. 428  
7.4.1 Inclusie bevorderen Blz. 429  
7.4.2 Eenzaamheid voorkomen en bestrijden Blz. 430  
Ontwikkelen van een lokaal netwerk tegen eenzaamheid Blz. 431  
7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl Blz. 432  
Doelstellingen Blz. 433  
7.5.1 Gezond leven bevorderen Blz. 434  
Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken Blz. 435  
Gezondheidsmonitor uitvoeren Blz. 436  
Inzet op dekkend AED-netwerk Blz. 437  
Inzet uitbreiding rookvrije omgeving Blz. 438  
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 439  
7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden Blz. 440  
Zorg dichtbij Blz. 441  
7.6 Bescherming en Opvang Blz. 442  
Doelstellingen Blz. 443  
7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen Blz. 444  
Evalueren van het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 Blz. 445  
Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang Blz. 446  
Uitvoering Wet verplichte GGz Blz. 447  
Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 Blz. 448  
Verbeteren van de monitoring Blz. 449  
7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 450  
Faciliteren Veilig Thuis Blz. 451  
Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021' Blz. 452  
7.7 Dierenwelzijn Blz. 453  
Doelstellingen Blz. 454  
7.7.1 Een goed leven voor dieren Blz. 455  
Notitie Dierenwelzijn uitvoeren Blz. 456  
Beleidsindicatoren Blz. 457  
Wat heeft het gekost? Blz. 458  
Toelichting financiële verschillen Blz. 459  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 460  
Inleiding Blz. 461  
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 462  
Doelstellingen Blz. 463  
8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod Blz. 464  
Subsidie verstrekken aan culturele instellingen Blz. 465  
8.1.2 Opstellen Cultuurvisie Blz. 466  
Cultuurvisie met participatie Blz. 467  
8.1.3 Kerncollectie eigen kunst Blz. 468  
Afstoten overige deel kunstcollectie Blz. 469  
De waardevolle eigendommen laten taxeren Blz. 470  
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 471  
Doelstellingen Blz. 472  
8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed Blz. 473  
Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst Blz. 474  
Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader Blz. 475  
Opstellen beleidskader historisch vastgoed in gemeentelijk bezit Blz. 476  
Opstellen beleid erfgoed Blz. 477  
8.3 Sport Blz. 478  
Doelstellingen Blz. 479  
8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners Blz. 480  
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) Blz. 481  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement Blz. 482  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen Blz. 483  
8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties Blz. 484  
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties) Blz. 485  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement Blz. 486  
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen Blz. 487  
8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur Blz. 488  
Toegankelijkheid en duurzaamheid bij sportaccomodaties vergroten Blz. 489  
8.3.4 Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot alle sportverenigingen Blz. 490  
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties Blz. 491  
Harmoniseren van bestaande subsidies en afspraken. Blz. 492  
8.4 Spelen en recreëren Blz. 493  
Doelstellingen Blz. 494  
8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen Blz. 495  
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd Blz. 496  
Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties Blz. 497  
8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken Blz. 498  
Onderzoek naar de bespeelbaarheid van de buitenruimte Blz. 499  
8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na Blz. 500  
Realiseren van inclusieve speellocaties Blz. 501  
Beleidsindicatoren Blz. 502  
Wat heeft het gekost? Blz. 503  
Toelichting financiële verschillen Blz. 504  
9. Programma baten en lasten Blz. 505  
Inleiding Blz. 506  
9.1 Sluitende begroting Blz. 507  
Doelstellingen Blz. 508  
9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 509  
Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren Blz. 510  
Uitvoeren begrotingsscan Blz. 511  
9.1.2 Adequaat Planning & Control instrumentarium Blz. 512  
Ontwikkelen beleidsindicatoren Blz. 513  
Vernieuwing Planning en Control Blz. 514  
9.2 Belastingen Blz. 515  
Doelstellingen Blz. 516  
Lasten stabiel Blz. 517  
Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte Blz. 518  
Wat heeft het gekost? Blz. 519  
Toelichting financiële verschillen Blz. 520  
Doorbelasting Blz. 521  
Financiële recapitulatie Blz. 522  
Totaaloverzicht Blz. 523  
Paragrafen Blz. 524  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 525  
Overzicht lokale heffingen Blz. 526  
Beleid lokale heffingen Blz. 527  
Tarieven en opbrengsten Blz. 528  
Lokale belastingdruk Blz. 529  
Kostendekkende heffingen Blz. 530  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 531  
Risicobeheersing Blz. 532  
Weerstandsvermogen Blz. 533  
Kengetallen Blz. 534  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 535  
Inleiding Blz. 536  
Beleidskader Blz. 537  
Ontwikkelingen 2020 Blz. 538  
Paragraaf Financiering Blz. 539  
Algemene ontwikkelingen Blz. 540  
Financieringsbeleid Blz. 541  
Financiering Blz. 542  
EMU saldo Blz. 543  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 544  
Inleiding Blz. 545  
Interne bedrijfsvoering Blz. 546  
Organisatie / HRM Blz. 547  
Informatisering & Automatisering Blz. 548  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 549  
Control Blz. 550  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 551  
Inleiding Blz. 552  
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 553  
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 554  
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 555  
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 556  
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 557  
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 558  
GEM Crailo BV Blz. 559  
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 560  
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 561  
BNG Bank N.V. Blz. 562  
Metropoolregio Amsterdam Blz. 563  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 564  
Hoofdlijnen Blz. 565  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 566  
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 567  
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 568  
Paragraaf Corona Blz. 569  
COVID-19 Blz. 570  
1.4 Corona en financiën Blz. 571  
1.5 Overige effecten Blz. 572  
1.6 Maatschappelijk ondersteuningsfonds Blz. 573  
1.7 Compensatiepakketten Rijksoverheid Blz. 574  
1.8 Financiële gevolgen COVID-19 voor 2021 en verder Blz. 575  
Jaarrekening Blz. 576  
Leeswijzer Blz. 577  
Leeswijzer Blz. 578  
4.1 Balans Blz. 579  
4.1 Balans per 31 december 2020 Blz. 580  
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 581  
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 582  
4.3 Toelichting op de balans Blz. 583  
4.3 Toelichting op de balans Blz. 584  
Financiële vaste activa Blz. 585  
4.3.2 Vlottende activa Blz. 586  
Uitzettingen Blz. 587  
Debiteuren en liquide middelen Blz. 588  
Schatkistbankieren Blz. 589  
Overlopende activa Blz. 590  
Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies Blz. 591  
4.3.3 Vaste passiva Blz. 592  
Toelichting aard en reden reserves 2020 Blz. 593  
Voorzieningen Blz. 594  
Toelichting aard en reden voorzieningen 2020 Blz. 595  
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer Blz. 596  
4.3.4 Vlottende passiva Blz. 597  
Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2020 Blz. 598  
Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen Blz. 599  
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden Blz. 600  
4.4 Overzicht van baten en lasten Blz. 601  
4.4 Overzicht van baten en lasten Blz. 602  
4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten Blz. 603  
4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten Blz. 604  
Overzicht incidentele baten en lasten per programma Blz. 605  
Presentatie structureel saldo 2020 Blz. 606  
Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 607  
Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 608  
Toelichting belangrijkste afwijkingen per programma Blz. 609  
Toelichting afwijkingen investeringen Blz. 610  
Wet Normering Topinkomens (WNT) Blz. 611  
4.6 Sisa verantwoording Blz. 612  
4.6 Sisa verantwoording 2020 Blz. 613  
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 614  
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 615  
4.8 Controleverklaring Blz. 616  
4.8 Controleverklaring Blz. 617  
Bijlagen Blz. 618  
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 619  
Overzicht investeringen Blz. 620  
Voortgang lopende investeringen Blz. 621  
Toelichting investeringen met afwijking groter dan € 70.000 Blz. 622  
Voorgenomen investeringen Blz. 623  
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 624  
Taakvelden Blz. 625