Toelichting

--

Kwaliteit

Om de geactualiseerde Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van Bussum te realiseren en tot daadwerkelijke versterking van de economische vitaliteit te komen, is in 2020 gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma met concrete acties en maatregelen. Dit plan geeft een doorkijk die verdere uitwerking vraagt qua planning en financiële dekking, intern en met betrokken stakeholders. Het uitvoeringsprogramma is als het ware de wijkagenda voor het centrum van Bussum en geeft hier uitvoering aan. Plannen, projecten en concrete acties worden gekoppeld aan partijen, budgetten en een integrale planning.

Ook in Muiden is met partijen gewerkt aan een eerste aanzet voor de wijkagenda. De basis voor deze wijkagenda ligt onder andere in de opbrengst van de 'Kompas-avonden'. Naast de vele gemeentelijke projecten zijn ook veel initiatieven uit Muiden benoemd. Vooralsnog zijn vooral de fysieke projecten benoemd, ook de projecten in het sociale domein worden uiteindelijk opgenomen in de wijkagenda.