Uitgaven

3,9%
€ 5.846
x €1.000
3,9% Complete

Inkomsten

0,08%
€ -125
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

1,91956981257339E+16%
€ 5.721
x €1.000

2. Programma Veiligheid

Uitgaven

3,9%
€ 5.846
x €1.000
3,9% Complete

Inkomsten

0,08%
€ -125
x €1.000
0,08% Complete

Saldo

1,91956981257339E+16%
€ 5.721
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Veiligheid blijft voor de gemeente Gooise Meren een belangrijke prioriteit voor een goed en prettig leefklimaat. Als gemeente willen we dat inwoners, ondernemers en bezoekers niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen. We hebben daarbij oog voor het belang van zowel verlaging van de criminaliteit en overlast, als ook een verhoogd veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dit doen we onder meer door de sociale cohesie en betrokkenheid in de buurt te versterken, en samen met de inwoners te kijken naar preventie en verbeteringen in de wijken. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij een belangrijk aspect. Daarnaast zetten we samen met andere betrokken hulpdiensten (ketenpartners), zoals de politie, in op betere handhaving.

Als het gaat om veiligheid werken we ‘cyclisch’; eerst preventie, vervolgens maatregelen, dan nazorg en als sluitstuk evaluatie. Op basis daarvan vervolging aanpassing op preventie. Veiligheid is een continu proces, je moet er aan blijven werken, samen met de ketenpartners en de inwoners.  

2.1 Aanpak criminaliteit

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Terug naar navigatie - 2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Bijna alle gemeenten hebben te maken met ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Daarbij maakt de onderwereld voor illegale activiteiten gebruik van diensten van 'de bovenwereld'. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om drugsgerelateerde criminaliteit, grootschalige fraude, witwaspraktijken en mensenhandel. Met de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning willen wij voorkomen dat de onder- en bovenwereld (verder) verweven raken, dat het lokale gezag ondermijnd wordt, dat de veiligheid en leefbaarheid verslechtert, dat er normvervaging plaatsvindt en dat ondermijnende criminaliteit bonafide ondernemers schade oplevert.

Maatregelen

2.1.2 Aanpak van vermogenscriminaliteit/high impact crimes

Terug naar navigatie - 2.1.2 Aanpak van vermogenscriminaliteit/high impact crimes

In onze aanpak staat preventie, samen met (georganiseerde) inwoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners voorop. We weten wat er speelt in de wijk op het gebied van veiligheid. We stimuleren bewonersparticipatie via diverse werkvormen en instrumenten zoals buurtpreventie, Waaks!, WhatsApp-groepen en Burgernet. Wij vergroten de burgerparticipatie voor meer sociale cohesie in de gebieden die het meest vatbaar zijn voor criminaliteit en /of overlast. Inwoners en ondernemers kunnen nog meer betrokken worden bij het veiliger maken van hun eigen woonomgeving.

Maatregelen

2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

2.2.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Terug naar navigatie - 2.2.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Het afgelopen jaar heeft  het eigen personeel veel kennis opgedaan op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing door actief ingezet te worden in de huidig crisis rond COVID-19. 

Door deze crisis is ook de burger zich meer bewust geworden van de participatie van eigen veiligheid bij een crisis en de inzet van de diverse overheden.

Tevens is er extra aandacht besteed aan (onvoorziene) evenementen en de mogelijke aanvullende risico 's wegens COVID-19.  Zo is er in nauw contact met de sinterklaascomités gekeken hoe er toch nog iets georganiseerd kon worden voor kinderen in Gooise Meren. Hier zijn een aantal kleinschalige en coronaproof sinterklaasbijeenkomsten en -bezoeken uit voort gekomen. Daarnaast heeft de jaarwisseling afgelopen jaar bijzondere aandacht gekregen wegens aanvullende risico's door corona.  De grote inspanningen met onze samenwerkingspartners (zoals de politie, jongerenwerk en buurtvaders) hebben geleid tot een zeer rustige jaarwisseling met vrijwel geen incidenten of noemenswaardige samenscholingen. 

Maatregelen

2.2.2 Brandveilig leven

Terug naar navigatie - 2.2.2 Brandveilig leven

Het landelijke programma van de brandweer - Brandveilig leven – heeft als doel om de activiteiten rond fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren. Kwetsbare groepen, zoals (zelfstandige wonende) ouderen en personen met een beperking hebben in het bijzonder onze aandacht.

De wijkbrandweer heeft hier samen met de gemeente het afgelopen jaar op ingezet. Zo sluiten zij aan bij gemeentelijke overleggen, maar gaan ook mee bij huisbezoeken. 

Maatregelen

2.2.3 Veiligheidsregio

Terug naar navigatie - 2.2.3 Veiligheidsregio

Per 1 januari 2020 is de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) ingegaan. Afgelopen jaar hebben we ondersteuning gegeven aan deze verregaande samenwerking en versterking van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek door de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. 

De Veiligheidsregio heeft afgelopen jaar ook als spil gediend tijdens de crisis, waarbij de kracht en het belang van de samenwerking nog voelbaarder en tastbaarder is geworden.

Maatregelen

2.3 Sociale veiligheid verbeteren

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

2.3.1 Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken

Terug naar navigatie - 2.3.1 Een effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken

De aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken is verder ontwikkeld. Een meer persoonsgerichte aanpak richt zich integraal op personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken. Sommige personen volharden in dit gedrag of ‘groeien door’, vaak in combinatie met gedrags- of psychische problemen, verward gedrag, verslaving of andere problematiek. Een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s) is een succesvolle manier om deze personen aan te pakken. Het doel van een dergelijke persoonlijke aanpak is het verminderen van de overlast en het voorkomen van (nieuwe) strafbare feiten. 

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. Deze wet regelt de voorwaarden en biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan.
 
In 2020 is een subsidie toegekend aan de regio Gooi en Vechtstreek voor de versteviging van de aanpak van personen met verward gedrag.  In 2021 wordt een functionaris Zorg en Veiligheid aangesteld om gedurende de subsidieduur (18 maanden) een verdere impuls te geven aan de lokale en regionale doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak van de doelgroep verwarde personen binnen de regio Gooi en Vechtstreek.

Maatregelen

2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis

Terug naar navigatie - 2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft de samenwerking gefaciliteerd bij de aanpak van plegers van ernstige overlast en criminaliteit en die kampen met complexe problematiek (Top X- aanpak). Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft de samenwerking van professionals uit de zorg- en veiligheidsketen zowel lokaal als regionaal verbeterd. Het netwerk op het gebied van zorg is geïntensiveerd en versterkt.

Maatregelen

2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren

Terug naar navigatie - 2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren

Wij hebben ons ingezet om te voorkomen dat (kwetsbare) jongeren overlast veroorzaken, zich misdragen of (verder) in de criminaliteit verzeild raken. Door de integrale aanpak zijn signalen van risicojongeren vroegtijdig opgepakt. 

Maatregelen

2.3.4 Radicalisering en polarisatie

Terug naar navigatie - 2.3.4 Radicalisering en polarisatie

Wij hebben samen met de ketenpartners ingezet op de (lokale) aanpak radicalisering en polarisatie.  

Maatregelen

2.4 Handhaving

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Terug naar navigatie - 2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Het doel van de inzet van de Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) is om gevraagd en ongevraagd de leefbaarheid en veiligheid in Gooise Meren te verbeteren door toezicht te houden, te handhaven en met andere afdelingen, inwoners en organisaties samen te werken.  

Maatregelen

2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

Terug naar navigatie - 2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

We willen in samenwerking met de GGD en de exploitanten van kinderdagverblijven een veilige omgeving creëren voor jonge kinderen die naar de kinderopvang gaan en de registratie van de kinderdagverblijven goed op orde hebben in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

 

Maatregelen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Taakveld 1. Veiligheid

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

 Realisatie 2019  GM

Begroot 2020  GM

Realisatie 2020 GM

Realisatie 2020 gemeenten  50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
6. Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar Stichting Halt 71 65 149 120 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. De Halt-straf is een interventie voor jongeren van 12 - 17 jaar. Zij komen na het plegen van een licht strafbaar feit onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Halt-straf. Jongeren komen bij Halt terecht via de politie (soms na expliciete toestemming door het OM), een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), of bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar.

8. Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,2 1,8 1,6 1,9
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
 
9. Gewelds- en seksuele misdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,6 2,7 2,8 4,4
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. 
Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
10. Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,9 4,1 3,0 1,8 Diefstallen uit woning.

Het aantal diefstallen uit de woning dat door de politie is geregistreerd.

11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners CBS 5,9 5,4 6,5 6,5
Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.
 
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte

Taakveld 6. Sociaal Domein

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019 GM

Begroot 2020  GM

 Realisatie 2020 GM

Realisatie 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
22. Jongeren met een delict voor de rechter
% 12 t/m 21 jarigen
CBS- Beleids-informatie Jeugd 1% 0,2% nog niet beschikbaar 2019: 1%

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.


Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.

 

 

 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Prim. Begroting 2020 Begroting 2020 (na wijziging) Realisatie 2020
Lasten
605 Brandweer en rampen 4.876 5.151 5.287 5.213
606 Handhaving 3.626 695 1.751 1.751
Totaal Lasten 8.502 5.846 7.039 6.964
Baten
605 Brandweer en rampen -11 0 0 -15
606 Handhaving -53 -125 -46 -65
Totaal Baten -64 -125 -46 -80
Resultaat voor bestemming 8.438 5.721 6.993 6.885

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020
Onderdeel programma 2 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen:

Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9.

1 V

Pilot integrale beveiliging:

Voor de pilot integrale beveiliging die wordt uitgevoerd in 2020 en 2021 is vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld. Voor 2020 resteert een bedrag van € 61k. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2021.

61 V
Overige verschillen < € 70k 46 V
Totaal 108 V