Uitgaven

13,9%
€ 20.852
x €1.000
13,9% Complete

Inkomsten

8,84%
€ -13.255
x €1.000
8,84% Complete

Saldo

2,54908075658445E+16%
€ 7.597
x €1.000

6. Programma Werk en Inkomen

Uitgaven

13,9%
€ 20.852
x €1.000
13,9% Complete

Inkomsten

8,84%
€ -13.255
x €1.000
8,84% Complete

Saldo

2,54908075658445E+16%
€ 7.597
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het beleid van Gooise Meren is er op gericht dat alle inwoners kunnen meedoen. Daartoe zetten we ook de voorzieningen uit programma 6 in.

Werk

Wij streven naar een inclusieve arbeidsmarkt en willen dat meer inwoners participeren op de arbeidsmarkt, hun talenten benutten en economische zelfstandigheid bereiken. De gemeente heeft inwoners daarbij ondersteund met scholing en re-integratievoorzieningen. Wij hebben samengewerkt op lokaal en regionaal niveau met ondernemers, het onderwijs en het UWV. In 2020 zijn in samenwerking met diverse partners de arbeidsmarktbewerkingsplannen Werken aan Werk en Perspectief op Werk verder uitgevoerd en aangepast aan de ontwikkelingen van de economie en de arbeidsmarkt.

Wij ondersteunen inwoners die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarbij staan eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop. Het vinden van betaald werk is het eerste doel. Eind 2020 waren er 1187 participatiegerechtigden (de meesten zijn ook uitkeringsgerechtigden) in het bestand en ingedeeld op de treden van de Participatieladder. Daarvan hebben we de verwachting dat 213 personen kunnen uitstromen naar betaald werk. 

Inkomen 

Wanneer inwoners (nog) niet in staat zijn om betaald werk te verrichten worden zij ondersteund met een wettelijke inkomensvoorziening zoals een bijstandsuitkering. De gemeente heeft daarnaast voor hen minimaregelingen die ook beschikbaar zijn voor inwoners met een andersoortig laag inkomen.  Armoede wordt bestreden waardoor minimahuishoudens, inclusief kinderen, beter kunnen participeren. De landelijk beschikbaar gestelde middelen voor armoedebestrijding zijn hier, naast eigen middelen, voor benut.  Daarnaast zijn we de minima tegemoet gekomen met een financiële bijdrage om (duurzame) mondkapjes aan te schaffen. Naast het bieden van inkomensondersteuning helpen wij ook inwoners die kampen met (dreigende) schuldenproblematiek. De gemeente stuurt aan op een effectieve keten van schuldhulpverlening. We willen met een preventieve aanpak en integrale hulpverlening schuldenproblematiek voorkomen en bestrijden.  Eind 2020 hadden 988 personen recht op een uitkering voor levensonderhoud. Dit betekent een stijging van 3% in 2020. 

In hoofdstuk 6.1 (Werk) wordt ingegaan op re-integratie van inwoners en in hoofdstuk 6.2 (Inkomen) op het verstrekken van uitkeringen en overige vormen van inkomensgerelateerde ondersteuning.. 

6.1 Werk

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - 6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

We ondersteunen inwoners die niet op eigen kracht kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Wij werken langs drie sporen: van werk naar werk, van school naar werk en van uitkering naar werk. Er is extra aandacht voor de groep van statushouders.

We volgen de aanpak uit het Programmaplan Inclusieve Arbeidsmarkt en het Regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk. Voor 2020 zijn vijf maatregelen geformuleerd.

Maatregelen

6.2 Inkomen

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

6.2.2 Tegengaan van armoede

Terug naar navigatie - 6.2.2 Tegengaan van armoede

De gemeente zet structureel in op armoedebestrijding door verschillende minimaregelingen in te zetten. In 2020 wordt extra aandacht besteed aan armoede onder kinderen. De gemeente ontvangt hiervoor structurele middelen. Deze middelen worden enerzijds ingezet via het Kinder- en jeugdbudget en anderzijds via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Armoede kan een oorzaak en/of een gevolg zijn van sociaal isolement. In de aanpak tegen eenzaamheid (zie programma 7) wordt hier aandacht aan besteed.

 


Maatregelen

6.2.3 Dienstverlening bij schulden

Terug naar navigatie - 6.2.3 Dienstverlening bij schulden

Wij helpen inwoners bij het voorkomen en aanpakken van schulden. Schuldhulpverlening draagt bij aan de bestrijding van armoede en geeft inwoners meer mogelijkheden om te participeren in het sociale en maatschappelijke leven. Wij zorgen voor laagdrempelige toegang tot dienstverlening en samen met de uitvoerende organisaties zetten wij in op preventie en 'vroeg er bij zijn'.  In 2020 werken wij  op basis van het beleidsplan Hulp bij schulden 2019-2022 aan de volgende maatregelen.

 

Maatregelen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Taakveld 6. Sociaal Domein

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019 GM

Begroot 2020  GM

Realisatie 2020 GM

Realisatie 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
21. Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 75 jaar LISA 623 642,6 nog niet beschikbaar 2019: 771,5 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-75 jaar.

 

23. Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar Verwey Jonker Instituut -Kinderen in Tel 3% 2,8% nog niet beschikbaar 2019: 6% Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.  
24. Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 70,3% 68,5% nog niet beschikbaar 2019: 68,6% Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking  
26. Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 1,0% 1,04% nog niet beschikbaar 2019: 2%

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).


27. Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder CBS 249,6 200 399,9 436,8

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

Op basis van gerealiseerde cijfers 2020.

 

28. Lopende re-integratie voorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar CBS 21,7 20 77,4 199,7 Het aantal lopende re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Op basis van gerealiseerde cijfers 2020.

 

 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Prim. Begroting 2020 Begroting 2020 (na wijziging) Realisatie 2020
Lasten
622 BUIG 14.480 14.554 27.867 23.801
623 Werkvoorziening 3.697 3.748 4.543 4.304
624 Minimabeleid 2.264 2.036 2.058 2.263
625 Sociale recherche 468 514 530 431
Totaal Lasten 20.910 20.852 34.998 30.799
Baten
622 BUIG -13.535 -12.491 -26.651 -23.409
623 Werkvoorziening -21 -120 -120 -46
624 Minimabeleid -53 -28 -28 -51
625 Sociale recherche -365 -402 -402 -383
Totaal Baten -13.974 -13.040 -27.200 -23.889
Resultaat voor bestemming 6.935 7.812 7.798 6.910
Onttrekkingen
622 BUIG -1.238 -215 -215 -115
623 Werkvoorziening 0 0 -444 -544
Totaal Onttrekkingen -1.238 -215 -659 -659

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020
Onderdeel programma 6 Verschil (x € 1.000) V/N (V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen:

Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9.

51 V

BUIG:

De uitkeringslasten in het kader van de BUIG zijn € 516k (V) lager dan geraamd, hiervan wordt € 124k verklaard door een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren. De opbrengsten uit terugvordering en verhaal zijn hoger dan geraamd (€ 55k V).

571 V

Tozo:

De Tozo wordt 100% vergoed door het Rijk en wordt uitgevoerd door gemeente Hilversum. Wij hebben de over 2020 ontvangen rijksbijdrage doorbetaald aan Hilversum. De werkelijke lasten over 2020 zijn € 3.140k (V) lager dan waar we op basis van het voorschot rekening mee hadden gehouden. Het verschil moet aan het Rijk worden terugbetaald en leidt dus tot een verlaging van de baten met € 3.140k (N)

0  

Schuldhulpverlening:

In het budget voor schuldhulpverlening is rekening gehouden met de effecten van de zgn. vroegsignalering, waardoor een grotere doelgroep bereikt zou kunnen worden. Door vertraging aan de kant van de wetgever is vroegsignalering echter pas mogelijk vanaf 2021. De lasten voor schuldhulpverlening zijn uiteindelijk - evenals vorig jaar - lager dan geraamd (€ 247k V).

247 V

Re-integratie:

De lasten voor re-integratie zijn € 74k (v) lager dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat door corona een aantal re-integratietrajecten niet kon worden opgestart.

74 V

Minimabeleid:

Mede onder invloed van de coronacrisis zijn de lasten van het minimabeleid (bijzondere bijstand, specifieke minimaregelingen en kwijtscheldingen) in totaal € 176 k (N) hoger dan geraamd.

-176 N
Overige verschillen < € 70k 121 V
Totaal 888 V