4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten

4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - 4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten

Onderstaand worden per programma of per onderdeel de verschillen tussen de actuele begroting en de werkelijke realisatie toegelicht. Voor een uitgebreide toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het programmaverslag. Programma’s/onderdelen waar de verschillen kleiner zijn dan € 70.000 zijn niet in de verschilverklaring opgenomen.

Programma 1 Inwoners en Bestuur
Bij programma 1 laat het gerealiseerde saldo een nadeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere lasten als gevolg van incidenteel hogere stortingen in de voorziening Wachtgeld en Pensioenen (€ 744k) en de voorziening Personele Kosten (€ 414k). De afwijking wordt verder nog veroorzaakt door hogere doorbelastingen ambtelijk apparaat (€ 219k). Daarnaast is sprake van een voordeel van € 110k doordat als gevolg van corona de activiteiten voor de Doe-democratie minder inzet vroegen. In het saldo zitten ook lagere lasten voor het college voor loonkosten en representatie (€ 115k), de rekenkamer (€ 41k) en steunmaatregelen corona (€ 58k).

 

Programma 2 Veiligheid
Bij programma 2 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor Integraal veiligheidsbeleid. Hieronder valt ook de pilot integrale beveiliging, waar sprake is van een voordeel van € 61k. Bij het voorstel tot budgetoverheveling wordt voorgesteld dit restantbudget over te hevelen naar 2021.

 

Programma 3 Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
Bij programma 3 laat het gerealiseerde saldo een nadeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een noodzakelijke aanvullende dotatie aan de voorziening wegen (€ 696k) en hogere lasten voor herstelwerkzaamheden aan wegen om de veiligheid van weggebruikers te garanderen (€ 106k). De afwijking wordt verder nog veroorzaakt door hogere doorbelastingen ambtelijk apparaat (€ 59k). Daarnaast is sprake van een voordeel (€ 57k) doordat in 2020 geen initiatieven voor fietsparkeerplaatsen zijn gerealiseerd.

 

Programma 4 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
Bij programma 4 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een vrijval van de verliesvoorziening grondexploitatie Bredius (€ 507k). Daarnaast is er per saldo sprake van een voordeel van € 666k bij omgevingsvergunningen door enkele grote omgevingsvergunningen en omgevingsvergunningen voor De Krijgsman. In het saldo zitten ook incidenteel € 291k hogere lasten voor diverse gemeentelijke gebouwen en een noodzakelijke dotatie aan de voorziening Onderhoud zwembad De Zandzee. Daarnaast zijn er in totaal € 337k hogere lasten als gevolg van doorbelastingen vanuit vastgoed (€200k) en tegenvallende saneringskosten met betrekking tot de zogenaamde ‘Plakgronden’ aan de Godelindeweg in Naarden.

 

Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen
Bij programma 5 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat niet alle middelen voor beleidsontwikkeling en uitvoering van de warmtetransitie in 2020 zijn besteed (€ 305k). Omdat de middelen en activiteiten een scope hebben van 2 jaar wordt voorgesteld dit restantbudget over te hevelen naar 2021. Ook zijn er lagere lasten in het kader van duurzaamheid en het initiatievenfonds (€ 170k). Het doorschuiven van de groenwerkzaamheden die zijn gekoppeld aan het project Mariahoeve Muiden en Eikenlaan Muiderberg leidt tot een voordeel van € 130k. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2021.
In het saldo zitten ook hogere lasten voor riolering (€ 126k) en doorbelastingen ambtelijk apparaat (€ 81k) en lagere lasten voor de OFGV (€ 50k, resultaat 2019) en GNR (€ 69k, doorgeschoven BTW). De verkoop van snippergroen levert € 73k hogere baten op.

 

Programma 6 Werk en Inkomen
Bij programma 6 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitkeringslasten in het kader van de BUIG (€ 392k), hogere opbrengsten uit terugvordering en verhaal (€ 55k) en een vrijval van € 124k van de voorziening dubieuze debiteuren. In het saldo zitten verder lagere lasten voor schuldhulpverlening (€ 247k) en re-integratie (€ 74k).
De werkelijke lasten voor de TOZO over 2020 zijn € 3.140k lager dan waar we op basis van het voorschot van het rijk rekening mee hadden gehouden. Het verschil moet aan het rijk worden terugbetaald en leidt dus tot een verlaging van de baten met € 3.140k.

 

Programma 7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Bij programma 7 laat het gerealiseerde saldo een nadeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere lasten voor de openeinderegelingen Jeugd (€ 821k) en Wmo (€ 750k). Daarnaast zijn er ook hogere lasten voor collectieve voorzieningen (€ 94k) als gevolg van het gestegen aantal subsidieaanvragen. In het saldo zitten, onder andere als gevolg van corona, ook lagere lasten voor leerlingenvervoer (€ 207k) en opvang en beschermd wonen (€ 248k). Het budget voor kinderopvang laat evenals afgelopen jaar een overschot zien (€ 362); voor 2021 en verder worden de lasten reëel geraamd.

 

Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie
Bij programma 8 laat het gerealiseerde saldo een voordeel zien ten opzichte van het geraamde saldo. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten voor onderhoud van buitensportaccommodaties (€ 124k). Verder zijn er lagere lasten voor onderhoud aan speelondergronden (€ 39k) en voor een subsidie voor podiumkunsten als gevolg van een gewijzigde overeenkomst (€ 39k).
De noodsteun aan culturele organisaties zorgt voor een overschrijding van de lasten ter hoogte van € 588k, maar dit wordt volledig gecompenseerd door hogere baten van de Provincie die bij deze subsidie als co-financier optreedt.

 

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

Naast nabetalingen over eerdere jaren (€ 33k V) zijn aan het eind van het jaar ook meer inkomsten verkregen door aanpassing van eenheden in 2020 (€ 88k V). Deze konden niet meer in de begroting worden verwerkt.

Belastingen
Er is sprake van meer belastinginkomsten, mede omdat er een inhaalslag heeft plaatsgevonden voor het opleggen van aanslagen betreffende eerdere jaren (€ 255k V). Daarnaast is er sprake van hogere lasten ter hoogte van € 144k (N). Dit is voornamelijk het gevolg van meer (in aantal en in hoogte) uitbetaalde proceskostenvergoeding als gevolg van WOZ bezwaren door no-cure-no-pay bureaus.

Overige baten en lasten
De 2e tranche van het Maatschappelijk ondersteuningsfonds wordt pas in 2021 beschikbaar gesteld. Dat leidt in 2020 tot lagere lasten van € 475k . De baten van de SPUK over 2020 zijn € 127k lager dan geraamd. Het voordeel van het 2e voortgangsverslag (€ 164k) is in 2020 niet meer gebruikt.

 

Overhead
De bijdrage aan de Regio wordt verdeeld over verschillende programma's en producten. Op het product Overhead is uiteindelijk € 184k (N) meer bijdrage verantwoord dan geraamd. Over alle programma's heen is de geraamde bijdrage in totaal echter € 182k (V) lager dan geraamd. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de per saldo voordelige afrekening over 2019.

Onvoorzien
De post onvoorzien (€ 53k) is in 2020 niet meer gebruikt.

Vpb
Over 2020 is nog geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen.

 

Mutaties reserves
Per saldo is er sprake van lagere lasten in de hiervoor genoemde programma’s waardoor er in totaal € 965 minder aan de reserves is onttrokken. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de verschillen bij de programma’s.

 

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten per programma

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten van het boekjaar 2020 opgenomen.

 

INCIDENTELE LASTEN (Bedragen x € 1.000) INCIDENTELE BATEN (Bedragen x € 1.000)
Programma 1 Programma 1
Schoon door Poort en projectleider fusie 39
Advieskosten Oud Valkeveen / Naarderbos 203
Programma Dienstverlening 9
Digitalisering archieven 106
Doe-democratie 11
Dotatie pensioenvoorziening ex-wethouders o.b.v. actualisatie 744
Dotatie voorziening Personele kosten o.b.v. actualisatie 555
Corona effecten Programma 1* -23
Programma 2 Programma 2
Bommenregeling KNSF terrein en bruggen Muidertrekvaart (dekking P9) 1.023
Pilot integrale beveiliging 45
Corona effecten Programma 2* 9
Programma 3 Programma 3
Uitvoeringsplan leefbaarheid (dekking Algemene Reserve P9) 26
Inventarisatie verkeersborden 22
Zwerfafvalvergoeding -67
Vervolgonderzoek bruggen 93
Achterstallig onderhoud openbare kunstobjecten (inhaalslag) 70
Dotatie voorziening Wegen o.b.v. actualisatie 696
Corona effecten Programma 3* 397
Programma 4 Programma 4
Afboeken boekwaarde verkocht vastgoed 32 Verkoop vastgoed -1.029
Kosten advocaat bezwaar vergoeding grenscorrectie 9 Vergoeding interne kosten grenscorrectie Bloemendalerpolder -17
Asbestsanering Schootsvelden Naarden 47
BOR gronden 68
Woning Hakkelaarsbrug (sloopkosten) 49 Woning Hakkelaarsbrug (vergoeding Provincie) -83
Invoering omgevingswet 279
Dotatie aan Reserve stimuleringsfonds betaalbare woningen 500 Dekking dotatie Reserve Stimuleringsfonds betaalbare woningen uit Algemene reserve Grondexploitatie -500
Dotatie t.b.v. verliesvoorziening Stork aan Algemene reserve Grondexploitatie 13
Dotatie voorziening Onderhoud zwembad De Zandzee 78
Onttrekking hekwerk aan Algemene reserve Grondexploitatie -15
Vrijval verliesvoorziening grondexploitatie Bredius -507
Corona effecten Programma 4* -3 Corona effecten Programma 4* 77
Programma 5 Programma 5
Uitvoeringsplan Leefbaarheid (dekking Algemene Reserve P9) 13
Energietransitie (dekking Algemene Reserve P9) 144
Energietransitie (klimaatmiddelen) 63
Pilot energiebesparing 70
Regeling Reductie Energieverbruik (subsidie Wattnu) 180 Regeling Reductie Energieverbruik (subsidie Rijk) -180
Beveiligd baggeren Muidertrekvaart 394 Bommenregeling beveiligd baggeren Muidertrekvaart -268
Onderzoek Naarderheem (dekking Algemene Reserve P9) 45
Opbrengsten verkoop snippergroen -154
Onttrekking Groen Mariahoeve/Eikenlaan aan Reserve Groen -130
Corona effecten Programma 5* -97 Corona effecten Programma 5* 8
Programma 6 Programma 6
Verbreden MVO-programma 99 Onttrekking verbreden MVO aan Reserve Sociaal Domein -100
Lokale uitvoering Werken aan Werk 23 Onttrekking lokale uitvoering Werken aan Werk aan Reserve Sociaal Domein -90
Bijdrage Regio plan Werken aan Werk 354 Onttrekking bijdrage Regio plan Werken aan Werk aan Reserve Sociaal Domein -354
Onttrekking Inclusie (P7) aan Reserve Sociaal Domein -100
Onttrekking Clientondersteuning aan Reserve Sociaal Domein -15
Corona effecten Programma 6* 9.837 Corona effecten Programma 6* -9.769
Programma 7 Programma 7
Inclusie: alle inwoners kunnen meedoen (dekking Res. Soc.dom. P6) 85
Innovatiebudget 265 Onttrekking Innovatiebudget aan Reserve Sociaal Domein -250
Faciliteren wijkcoaches 7 Onttrekking faciliteren wijkcoaches aan Reserve Sociaal Domein -20
Bescherming en opvang - lokale actielijnen 2020 49
Extra afschrijving Godelindeweg 14C - schoolgebouw i.vm. sloop 68
Corona effecten Programma 7* 88 Corona effecten Programma 7* 150
Programma 8 Programma 8
Harmonisatie Sport 13
Opstellen beleidsnota cultureel erfgoed 22
Corona effecten Programma 8* 979 Corona effecten Programma 8* -588
Programma 9 Programma 9
SPUk (specifieke uitkering sport) -305
WOZ-project van m3 naar m2 190
Implementatie klantvolgsysteem 23
Inrichten serviceloket voor begeleiding bij digitale aanvragen en/of procedures 12
Dwangsommen -83
Bommenregeling Uitkering Gemeentefonds (lasten in P2) -1.023
Onttrekking t.b.v. toevoeging verliesvoorziening Stork aan Algemene Reserve -13
Onttrekking uitvoeringsplan Leefbaarheid aan Algemene Reserve (lasten P3 en P5) -39
Onttrekking energietransitie aan Algemene Reserve (lasten P5) -144
Onttrekking onderzoek Naarderheem aan Algemene Reserve (lasten P5) -45
Onttrekking invoering omgevingswet aan Algemene Reserve -200
Dotatie jaarrekeningresultaat 2019 aan Algemene Reserve 82 Onttrekking saldo VV2-2019 aan Algemene Reserve -215
Dotatie saldo VV2-2020 aan Algemene Reserve 602 Onttrekking saldo VV1-2020 aan Algemene Reserve -30
Onttrekking saldo VV3-2020 aan Algemene Reserve -141
Onttrekking MJOP Zandzee aan Algemene Reserve -234
Onttrekking Maatschappelijk ondersteuningsfonds -407
Corona effecten Programma 9* 62 Corona effecten Programma 9* -1.439
Totaal incidentele lasten 18.361 Totaal incidentele baten -17.910
*De corona effecten per programma zijn opgenomen in de paragraaf Corona.

Presentatie structureel saldo 2020

Terug naar navigatie - Presentatie structureel saldo 2020

In de rekening is sprake van een nadelig saldo van € 976k op de incidentele baten en lasten. Dit betekent dat er per saldo meer incidentele lasten (€ 18.361k) dan baten (€ 17.910k) zijn verantwoord in de jaarrekening.

Presentatie van het structureel saldo (bedragen x € 1.000) 2020
Saldo baten en lasten -3.700
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 4.676
Gerealiseerde resultaat 976
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -451
Materieel resultaat 1.427

Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 976k. Uit het overzicht incidentele baten en lasten is te zien dat per saldo € 451k meer incidentele lasten dan incidentele baten in de jaarrekening 2020 zijn verwerkt. Omdat in de resultaten per saldo meer lasten zijn opgenomen, dient dit incidentele saldo uit het resultaat gehaald te worden. Hierdoor wordt duidelijk dat ook het materieel resultaat positief is. Het materieel resultaat voor 2020 is € 1.427k.

Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Reserves Toevoeging/ Primitieve begroting 2020 Begroting incl. wijzigingen 2020 Realisatie 2020 Verschil 2020
onttrekking
Reserve Godelindeschool Toevoeging 0 0 0 0
Onttrekking -120.375 -120.375 -120.375 0
Saldo -120.375 -120.375 -120.375 0
Reserve Grondwaterbeh. Masterpl. ’t Gooi Toevoeging 0 0 0 0
Onttrekking -21.400 -21.400 -21.400 0
Saldo -21.400 -21.400 -21.400 0
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs Toevoeging 0 0 0 0
Onttrekking -2.170.000 0 0 0
Saldo -2.170.000 0 0 0
Reserve Egalisatie Talent Primair Toevoeging 0 0 0 0
Onttrekking -1.778 -1.778 -1.778 0
Saldo -1.778 -1.778 -1.778 0
Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen Toevoeging 0 0 0 0
Onttrekking -151.013 -151.013 -151.013 0
Saldo -151.013 -151.013 -151.013 0
Toelichting:
De onttrekkingen zijn op grond van de Kadernota Rechtmatigheid gerealiseerd conform raming.

Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Analyse begrotingsafwijkingen
In de jaarstukken is toelichting gegeven op de programma’s en de algemene dekkingsmiddelen.

Verantwoording en goedkeuringstolerantie
De goedkeuringstolerantie speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring. Als de goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden dan wordt in beginsel een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Wordt de goedkeuringstolerantie wel overschreden dan kan dit gevolgen hebben. Voor de financiële of begrotingsrechtmatigheid (getrouwheid en rechtmatigheid van de wetsuitvoering) is de goedkeuringstolerantie gesteld op 1% van de som van de lasten van de gemeentelijke jaarrekening. Het bedrag van onzekerheden mag niet meer zijn dan 3% van de som van de lasten van de gemeentelijke jaarrekening. Uitgaande van een lastentotaal in de jaarrekening van € 159 mln., betekenen deze percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening van € 1,59 mln. en een totaal van onzekerheden van ongeveer € 4,78 mln. de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zullen aantasten.

Analyse begrotingsrechtmatigheid
Op grond van BBV-artikel 28, lid a moet in de toelichting op de programmarekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en programmarekening worden gemaakt. Deze verplichte analyse is ook bruikbaar om een analyse inzake de begrotingsrechtmatigheid te vervaardigen.
Op grond van artikel 189, lid 3 Gemeentewet zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten (en daarmee overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van de relevantie van deze onrechtmatige lasten is het criterium “passend binnen het door de raad uitgezette beleid” van belang. Omdat het budgetrecht van de gemeenteraad formeel van toepassing is op het niveau van programma’s wordt hieronder een overzicht gegeven van alle begrotingsafwijkingen op programmaniveau.

Toelichting belangrijkste afwijkingen per programma

Terug naar navigatie - Toelichting belangrijkste afwijkingen per programma

Aan de hand van de analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid (zie overzicht van baten en lasten) per programma zijn er op programma 1, 3, 4, 7 en 8 begrotingsafwijkingen geconstateerd. Deze begrotingsafwijkingen zijn niet als onrechtmatig beoordeeld. Onderstaand worden de belangrijkste afwijkingen per programma toegelicht. Voor een gedetailleerde analyse van begrotingsafwijkingen (inclusief de baten) wordt verwezen de verschillende programma's in het jaarverslag.

Programma 1
In totaal zijn de lasten van programma 1 met € 1.089k overschreden. Dit wordt veroorzaakt door noodzakelijke dotaties aan de Voorziening Wachtgeld en Pensioenen (€ 744k) en aan de voor Voorziening Personele kosten (€ 414k). Beide dotaties van in totaal € 1.158k waren ultimo 2020 noodzakelijk op grond van regelgeving BBV. De doorbelasting van de kosten van het ambtelijk apparaat naar Programma 1 zorgt voor € 235k hogere lasten.

Programma 3
In totaal zijn de lasten van programma 3 met € 931k overschreden. Dit wordt voor € 696k veroorzaakt door een noodzakelijke dotatie aan de Voorziening Wegen. Deze dotatie was ultimo 2020 noodzakelijk op grond van regelgeving BBV.
Daarnaast is er sprake van een overschrijding van de lasten van € 106k voor onderhoud wegen. Dit is een wettelijke taak en past daarmee binnen bestaand beleid. De doorbelasting van de kosten van het ambtelijk apparaat naar Programma 3 zorgt voor € 179k hogere lasten.

Programma 4
In totaal zijn de lasten van programma 4 met € 570k overschreden. De doorbelastingen vanuit gebouwen (maatschappelijk vastgoed) zijn € 200k hoger dan geraamd maar passen binnen bestaand beleid. De extra dotatie aan de voorziening Onderhoud zwembad De Zandzee (€ 78k) was ultimo 2020 noodzakelijk op grond van regelgeving BBV. Door een groter aantal aanvragen van omgevingsvergunningen zijn de lasten die samenhangen met het afhandelen van deze vergunningen met € 77k overschreden. Hier staan echter ook direct gerelateerde hogere baten tegenover in de vorm van legesopbrengsten ter hoogte van € 424k. De doorbelasting van de kosten van het ambtelijk apparaat naar Programma 4 zorgt voor € 215k hogere lasten.

Programma 7
In totaal zijn de lasten van programma 7 met € 2.256k overschreden. Dit wordt voor € 1.097k veroorzaakt door hogere lasten voor de openeinderegelingen Jeugd en Wmo. De lasten voor Opvang en beschermd wonen zijn € 1.459 hoger dan geraamd, maar hier staan hogere baten ter hoogte van € 1.577 tegenover. Deze lastenoverschrijding wordt dus geheel gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. De doorbelasting van de kosten van het ambtelijk apparaat naar Programma 7 zorgt voor € 221k hogere lasten.

Programma 8
In totaal zijn de lasten van programma 8 met € 270k overschreden. De noodsteun aan culturele organisaties zorgt voor een overschrijding van de lasten ter hoogte van € 588k, maar dit wordt volledig gecompenseerd door hogere baten van de Provincie die bij deze subsidie als co-financier optreedt. Deze lastenoverschrijding wordt dus geheel gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. De doorbelasting van de kosten van het ambtelijk apparaat naar Programma 8 zorgt voor € 66k hogere lasten.

Doorbelastingen
De lasten die samenhangen met het ambtelijk apparaat worden doorbelast naar de diverse programma's. De totale lasten zijn € 611k lager dan geraamd, maar per programma kunnen er hierop afwijkingen zijn. De totaalverantwoording over de doorbelastingen is opgenomen bij de toelichting op Programma 9. 

Toelichting afwijkingen investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen investeringen

Op investeringsniveau is ook nagegaan of de afwijkingen van de kredieten binnen de grenzen liggen van de door de raad geautoriseerde begroting. Onderstaand worden de lopende investeringen met een overschrijding groter dan € 70.000 toegelicht. Een volledig overzicht van de investeringen is opgenomen in bijlage 1 van deze jaarstukken. Van de (lopende) investeringen waar meer dan € 70.000 op is overschreden, zijn de afwijkingen niet als onrechtmatig beoordeeld.

Daarnaast worden een aantal kredieten afgesloten van investeringen met overschrijdingen van minder dan € 70.000. Deze overschrijdingen betreffen een totaal aan onrechtmatigheden van € 4.000.

Omschrijving investering Krediet uitgaven t/m 2020 Krediet inkomsten t/m 2020 Geboekte uitgaven t/m 2020 Geboekte inkomsten t/m 2020 Vrije ruimte Toelichting
Programma 2
Rotonde Rijksweg-Churchillstraat 644.230 505.378 760.223 485.169 -136.202 Er loopt nog een discussie over het btw-aspect bij de afrekening met RWS.
Programma 3
Ontsl.weg A1- Krijgsmn/Bredius-3 bruggen 7.425.000 6.822.687 6.314.862 4.487.417 -1.225.132 Zie uitgebreide toelichting*
Programma 4
Uitv.krediet project Centrum Keverdijk 250.000 250.000 406.238 250.000 -156.238 Het project betreft met name de inrichting van de openbare ruimte, dat naar verwachting in 2023 wordt afgerond. Tegenover de nu geactiveerde plankosten komen nog bijdragen van derden te staan.
Programma 8
Stalen damwand Oost. Vestingwal Muiden 465.000 365.000 233.260 0 -133.260 Het project betreft met name de inrichting van de openbare ruimte, dat naar verwachting in 2021 wordt afgerond. Tegenover de nu geactiveerde plankosten komen nog bijdragen van derden te staan.
* In 2018 is een uitvoeringskrediet van € 7,2 mln. verleend voor het aanpassen van de Maxisweg tot een goede ontsluiting van Bredius en De Krijgsman, inclusief het realiseren van drie bruggen over de Muidertrekvaart. Deze investering wordt gedekt door bijdragen van de KNSF en de Provincie en een onttrekking aan de reserve Grote projecten Muiden. De bijdragen van derden worden volgens de regelgeving van de BBV rechtstreeks in mindering gebracht op het investeringsbedrag. Onder de huidige regelgeving van het BBV is het echter niet meer toegestaan om ook bijdragen uit reserves direct ten laste te brengen van de investering. Dit mag nu alleen door de kapitaallasten te dekken uit de reserve. Doordat we in 2020 wel lasten hebben geboekt op deze investering, maar hier geen rechtstreekse bijdrage uit de reserve tegenover mag staan, laat de investering tussentijds een overschrijding zien. In 2021 zal er aan de raad worden voorgesteld om de kapitaallasten, voor het deel wat niet gedekt is door bijdragen van derden, te dekken uit de reserve Grote projecten Muiden.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Terug naar navigatie - Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen. Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld zodra zij hoger zijn dan het bezoldigingsmaximum.
Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en de deeltijdfactor waarvoor de functionaris werkt.
Deze verantwoording 2020 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regeling geldende algemene WNT-maximum van € 201.000. Er zijn er geen bezoldigingen betaald die boven het wettelijke maximum uitkomen.

1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Gegevens 2020
Bedragen x € 1 M. Knibbe D. van Huizen M. Voorhorst M. Van Schaik
Functiegegevens Raadsgriffier Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01 – 9/02 01/09-31/12 10/02-31/08
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 1 1
Dienstbetrekking? ja ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 95.337 13.103 38.834 59.573
Beloningen betaalbaar op termijn 17.305 2.220 6.746 10.634
Subtotaal 112.642 15.323 45.580 70.207
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 21.967 67.000 112.033
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 112.642 15.323 45.580 70.207
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2019
bedragen x € 1 M. Knibbe D. van Huizen
Functiegegevens Raadsgriffier Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 97.585 116.969
Beloningen betaalbaar op termijn 16.212 19.535
Subtotaal 113.796 136.504
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 194.000
Bezoldiging 113.796 136.504
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Geen.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.