Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen geeft via een dwarsdoorsnede van de begroting inzicht in de mate van onderhoud en de financiële lasten die daarmee gepaard gaan. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.
 
In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen worden de volgende kapitaalgoederen opgenomen:
 1. Riolering
 2. Wegen
 3. Kunstwerken
 4. Openbare verlichting
 5. Speelvoorzieningen
 6. Gebouwen
 7. Groen en natuur
 8. Sportvelden en accommodaties
 9. Waterwegen
 10. Verkeersregelinstallaties
 11.  Exploitatie onroerende zaken
 12. Sportfondsen Naarden
 13. MFA De Zandzee
Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven:
 1. Het beleidskader
 2. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
 3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
 4. De ontwikkelingen in 2020

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het beleid, beheer en de financiële gegevens met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen zijn in het volgende schema samengevat.

Nr.

Kapitaalgoed

Beheer-/beleidsplan

Looptijd t/m

Achterstallig onderhoud

Begrote exploitatielast 2020 na wijziging

(x  € 1 mln.)

Werkelijke exploitatielast 2020

(x € 1 mln.)

1

Riolering

Verbreed GRP 2018-2022/ Visie Buitenruimte

(vGRP vastgesteld in 2019)

2022

Nee

4,378 4,447

2

Wegen

Beheerplan Wegen 2.0/

Visie Buitenruimte

2022

Ja

3,499 4,333

3

Kunstwerken

Beheerplan 2.0/

Visie Buitenruimte

2022 

Nee

0,816 0,855

4

Openbare verlichting

Beheerplan Openbare verlichting 1.0/

Visie Buitenruimte

(beheerplan niet vastgesteld)

2022

Nee

0,625 0,617

5

Speelvoorzieningen

Beheerplan Spelen 3.0/

Visie Buitenruimte

2023

Nee

0,523 0,491

6

Gebouwen

Beheerplan Gebouwen 3.0/

Visie Buitenruimte

2022

Nee

0,676 0,669

7

Groen

Beheerplan Groen 3.0/

Visie Buitenruimte

2023

Ja

4,373 4,439

8

Sportvelden en accommodaties

Beheerplan Sportvelden 3.0/

Visie Buitenruimte

2023

Nee

1,302 1,259

9

Waterwegen

Beheerplan Water /

Visie Buitenruimte

2023

Nee

0,704 0,725

10

Verkeersregelinstallaties

Beheerplan Verkeersinstallaties 1.0/

Visie Buitenruimte

(beheerplan niet vastgesteld)

 

2022

Nee

0,596 0,593

11

Exploitatie onroerende zaken

MJOP

2024

Nee

0,900 0,916

12

Sportfondsen Naarden

MJOP

2021

Nee

0,498 0,465

13

MFA De Zandzee

MJOP

2031

Nee

2,610 2,597

 

 

 

 

Totaal

21.500 22,406
 
 
De vertaling van de financiële consequenties in de begroting

De Visie Buitenruimte is vertaald naar beheerplannen voor de verschillende kapitaalgoederen. Hierin zijn de financiële middelen ten behoeve van het dagelijks onderhoud, het planmatig onderhoud alsmede de benodigde investeringen opgenomen. Op dit moment is er sprake van een achttal door het college in 2018 vastgestelde beheerplannen, voor onder meer het beheer van wegen, groen, kunstwerken, gebouwen en begraafplaatsen. Ook het Gemeentelijk rioleringsplan is een beheerplan, als enige vastgesteld door de raad.
Voor diverse kapitaalgoederen is een onderhoudsvoorziening opgebouwd. In de onderstaande tabel zijn de uitgaven 2020 weergegeven voor groot onderhoud ten laste van de ingestelde onderhoudsvoorzieningen.
Zoals aangegeven in de Perspectiefnota 2021 is in de tweede helft van 2020 gestart met de actualisatie van de beheerplannen voor alle kapitaalgoederen. De verwachting is dat de geactualiseerde beheerplannen medio 2021 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

 

Kapitaalgoed

Begrote uitgaven 2020  (x € 1.000)

Werkelijke uitgaven 2020 (x € 1.000) Toelichting *
Wegen 1.767 1.228 De  in het beheerplan opgenomen werkzaamheden in Muiden en Muiderberg  zijn doorgeschoven naar 2021 en verder.
Kunstwerken 695 418 Het verschil betreft de budgetten van  werkzaamheden die doorgeschoven zijn naar 2021.
Gebouwen 1.204 734 Het verschil betreft de budgetten van werkzaamheden die doorgeschoven zijn naar 2021.
Water 13 0 Werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021.
Zandzee 495 329 Het verschil betreft de budgetten van werkzaamheden die doorgeschoven zijn naar 2021.
 Totaal 4.174  2.709  

* Zie ook de toelichting per kapitaalgoed bij Ontwikkelingen 2020 

Ontwikkelingen 2020

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen 2020

1. Riolering

Dagelijks onderhoud
In 2020 heeft het regulier onderhoud aan de riolering weer plaatsgevonden. 
 
Kolken
In 2020 zijn alle straat- en trottoirkolken weer gereinigd. Nieuw hierin waren de kolken uit de eerste fase van het project De Krijgsman wat overgedragen is aan de gemeente. Het meerjarig onderhoudscontract voor het reinigen van de kolken is in 2020 opnieuw d.m.v. een meervoudige aanbesteding afgesloten. 
 
Hoofdriool reinigen/inspecteren
In 2020 is er hard gewerkt aan een meerjarig onderhoudscontract om delen van het hoofdriool te reinigen en inspecteren. Door het coronavirus is het niet gelukt om dit nog in 2020 aan te besteden. De aanbesteding staat nu voor begin 2021 gepland.
 
Pompgemalen
Eind 2020 zijn we begonnen om een meerjarig onderhoudscontract af te sluiten voor het planmatig schoonmaken/inspecteren van de pompputten/pompgemalen in 2021.
Om de rioolpompen, overstorten, bergbezinkvoorzieningen op afstand te kunnen controleren en/of uit te lezen zou de benodigde hoofdpost en meetsystemen in 2020 opnieuw aanbesteed moeten zijn. Door het coronavirus is dit niet gelukt. 
 
Beheerpakket
In 2020 is het rioolbeheerpakket voor 90 % op orde gebracht.  In het eerste kwartaal van 2021 wordt de laatste hand aan de update van het beheerpakket gelegd. 
 
Uitvoering werkzaamheden verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP ).
In 2020 is het laatste deel van de riolering vervangen in de Energiestraat te Naarden. Het project is uitgevoerd en naar tevredenheid opgeleverd. 
Daarnaast zijn er twee rioolvervangingsprojecten aanbesteed in 2020. Het project Beerensteinerlaan en omgeving te Bussum en het deelproject Eikenlaan te Muiderberg zijn aanbesteed en worden in 2021 uitgevoerd.
Om de uitvoering van de rioolvervangingswerkzaamheden in de toekomst te kunnen waarborgen vanuit het vGRP is in 2020 begonnen met de voorbereiding van diverse rioleringsprojecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de herinrichting en rioolvervanging van de Vlietlaan in Bussum, de rioolvervanging van de Spiegelstraat en omgeving in Bussum,  de rioolvervanging Van der Helstpark en omgeving in Muiderberg.
 
 
2. Wegen
Beheer – Beheerplan Wegen 2.0
In Beheerplan Wegen 2.0 zijn naast een verdere uitdieping van de onderhoudsplanning en de financiële vertaling daarvan, ook de vastgestelde beleidsmatige kaders verwerkt. Tevens is er in deze versie meer aandacht voor een integrale benadering van het kapitaalgoed Wegen, doordat ook aspecten als gladheidsbestrijding en straatreiniging zijn betrokken.
 
Onderhoud
Het gangbaar en veilig houden van de wegen was een belangrijke taak in 2020. De meldingen van inwoners of weggebruikers worden geregistreerd en zo snel mogelijk opgelost. Het klein dagelijks onderhoud wordt hoofdzakelijk door onze eigen medewerkers Beheer en Service uitgevoerd; tevens kan de contract aannemer ingezet worden.
In en rondom de kernen Muiden en Muiderberg is deels gestart met uitvoering van de werkzaamheden die voortkomen uit het Wegenbeheerplan. Deze werkzaamheden lopen het komende jaar in uitvoering door. De maatregelen worden integraal uitgevoerd met de vakdisciplines riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting en speelplaatsen.
Het project Eikenlaan in Muiderberg is in 2020 voorbereid en aanbesteed. De uit te voeren werkzaamheden starten in het 1e kwartaal 2021. Het project Mariahoeve in Muiden is nog in voorbereiding. Volgens uitvoeringsplanning start dit project eind 2021. Inwoners van deze wijk en straat zijn betrokken bij de projecten door middel van info avonden en enquêtes. De reacties en ideeën worden in de reactienota verwerkt.
De wegen in Bussum en Naarden zijn in het 4e kwartaal 2019 geïnspecteerd met een doorloop in 2020. De inspectieresultaten zijn vervolgens in het 1e kwartaal 2020 opgeleverd. Hierdoor is de huidige onderhoudstaat van de wegen zoals de elementenverhardingen (klinkers, tegels) en de asfaltverhardingen inzichtelijk geworden. Vanuit deze gegevens worden de te nemen onderhoudsmaatregelen in uitvoering gebracht. Door het uitvoeren van de onderhoudsmaatregelen, en meerdere meldingen van inwoners en weggebruikers ten opzichte van de vorige jaren is er een overschrijding van het beschikbare budget opgetreden. In het afgelopen jaar is er een inhaalslag uitgevoerd op het onderhoud van de verschillende wegmarkeringen en belijningen. De zichtbaarheid en herkenning van diverse onveilige locaties is hierdoor verbeterd zodat de veiligheid van de weggebruiker is gewaarborgd. 
 
Grootschalige vervangingen – herinrichtingsprojecten
In 2020 is gestart met de werkvoorbereiding van het project Beerensteinerlaan. Tevens zijn het aanbestedingsproces en de gunning in 2020 gerealiseerd. De uitvoering van werkzaamheden start 1e kwartaal 2021. Gelijktijdig met de vervanging van de riolering wordt de bovengrondse weginrichting in deze laan en straat gewijzigd en worden alle verhardingen vernieuwd. Het project is naar verwachting begin 2022 gereed.
Het asfalt van de rijweg Brediusweg is in 2020 voorzien van een nieuwe asfalt deklaag en tussenlaag. Deze asfalt deklaag is uitgevoerd met een licht geluid-reducerend asfaltmengsel, SMA 0/11. Door het toepassen van dit mengsel ondervinden omwonenden minder geluidsoverlast door motorvoertuigen. Het vervangen van de asfalt deklaag  IJsselmeerweg en Amsterdamsestraatweg is doorgeschoven naar 2021. Het vervangen van deze asfalt rijweg is niet gelukt, mede door capaciteitstekort in de werkvoorbereiding en doordat de tijdelijk te nemen verkeersmaatregelen niet afgestemd konden worden met andere in uitvoering zijnde werkzaamheden in de omgeving. 
Het project Energiestraat, rioolvervanging / herinrichting is in 2020 met goed gevolg uitgevoerd en opgeleverd. Verder is in 2020 een start gemaakt met de voorbereidingen van de herinrichtingsprojecten die voortkomen uit het vGRP 2018-2022 en het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum, zoals de rioolvervanging en herinrichting van diverse wegen in Het Spiegel en het centrum van Bussum.
 
Toegankelijkheid wegen
In het kader van Inclusie en de uitvoering van de Visie Buitenruimte zijn er op diverse locaties optimalisaties uitgevoerd ten behoeve van de toegankelijkheid van de openbare ruimte van Gooise Meren. Het gaat om de toegankelijkheid bij oversteek locaties en stoepen, het in en uit lopen van openbare voorzieningen en haltering locaties openbaar vervoer. Ook wordt er in de ontwerpfase van een nieuw inrichtingsplan de toegankelijkheid openbare ruimte getoetst aan de hand van de richtlijnen van het kennisplatform CROW.
 
Straatreiniging
Het kwaliteitsniveau voor de straatreiniging binnen het gebied Gooise Meren wordt op beeldkwaliteit onderhouden. De afgelopen jaren is het kwaliteitsniveau Voldoende gehanteerd. Door corona is het reinigen van de openbare ruimte wel lastiger geworden door het veelal thuis werken en meer geparkeerde motorvoertuigen. Om het gewenste kwaliteitsniveau alsnog te behalen, is er meer inzet van uitvoerenden ingezet. Hierdoor is er een lichte overschrijding van het beschikbare budget opgetreden. In de Visie Buitenruimte is vastgesteld dat de centra van Naarden en Muiden op het kwaliteitsniveau Goed worden onderhouden. 
 
3. Kunstwerken
Voor het borgen van de veiligheid en het goed functioneren van de Kunstwerken zijn er in 2020 volgens het Beheerplan Kunstwerken onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Bijvoorbeeld:
 1. Het schilderen van het hekwerk en brugwachtershuisje
 2. Het vervangen van een houten brugdek Marijkehof
 3. Het vervangen van vaarseinen en bebording en aanpassing van de bedieningskast Irenebrug
 4. Renovatie van de brug Bilderdijkpark te weten de vervanging van de stalen liggers, vervanging van het houten brugdek en het schilderen van de brugreling
 5. Vervanging van dehouten steiger gelegen aan het Fermantplantsoen te Muiden is geheel vervangen. De roeivereniging kan zo weer met droge voeten de kano instappen.

Het onderhoud en storingen aan de beweegbare bruggen is in 2020 uitgevoerd door de contract aannemer. De werkzaamheden die vanuit het contract zijn uitgevoerd zijn: het reinigen van de bruggen, het smeren en mechanisch op orde houden van de bruggen, de ballast kisten aanpassen ten behoeve van het goed open en sluiten van de bruggen. De bediening van de beweegbare bruggen in de kernen Muiden en Muidenberg wordt door Waternet uitgevoerd. Door corona zijn er meer vaarbewegingen gerealiseerd zodat Waternet meer bedieningen aan de beweegbare bruggen moest uitvoeren. Door deze uitvoering zijn er meer kosten in rekening gebracht dan was begroot. De bruggen in de kern Naarden wordt door de afdeling BORG bediend. De boogbrug Oud Blaricumerweg en de beweegbare brug Beatrixbrug zijn in 2020 voorbereid voor een gehele renovatie van deze bruggen. Beide bruggen worden vanuit de afdeling Projecten opgepakt. De uitvoering staat gepland in 2021. De start voor de vervanging van de Damwand Herengracht gelegen te Muiden is eind 2020 gestart, deze werkzaamheden lopen door in 2021.

In 2020 zijn alle Kunstwerken gelegen binnen het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren geïnspecteerd op de Constructieve veiligheid en beoordeeld op de NEN 2767. Vanuit de Constructieve veiligheidsinspectie volgen nieuw te nemen maatregelen met de financiële benodigdheden. Hierover wordt medio 2021 gerapporteerd. De werkzaamheden die voortkomen vanuit de NEN beoordeling, zijn in 2020 voorbereid. Na aanbesteding worden de werkzaamheden in 2021 uitgevoerd. De bruggen gelegen aan de Regenwulp en de Purperreiger te Muiden, de Anna van Burenlaan te Naarden, de Hamerfort West te Bussum zijn ook in 2020 voorbereid. Deze bruggen worden geheel vervangen. In 2021 worden de uit te voeren werkzaamheden opgestart.
 
4. Openbare Verlichting
De openbare verlichting op de wegen en straten, woon- en industriegebieden zijn bijna onmisbaar na zonsondergang. De gemeente Gooise Meren zorgt dat de verlichting goed functioneert en er verzorgd uitziet.
In 2020 is door de contract aannemer het reguliere onderhoud aan de openbare verlichting uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden betreffen het schoonmaken van de lichtmasten en armaturen, het verwijderen van bestikkering, en het vervangen van gloeilampen voor duurzame led verlichting zodat er op het energie verbruik wordt bespaard. De schade- en storingsmeldingen worden wekelijks afgehandeld. Dit wordt gemonitord door een 4 wekelijks overleg tussen Gooise Meren en de contract aannemer. Verplaatsingen van lichtmasten of aanpassingen van de armaturen worden per aanvraag getoetst en op maatwerk uitgevoerd. Doordat er in 2020 meer meldingen van defecte lichtmasten waren dan voorheen, zijn er meer herstelwerkzaamheden uitgevoerd om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen. Deze meldingen zijn zoveel mogelijk opgelost en is er een overschrijding van het beschikbare onderhoudsbudget opgetreden. Tevens werden we geconfronteerd met een defecte installatiekast nabij de fietstunnel A1. Deze kast moest geheel vervangen worden en deze onvoorziene kosten waren vooraf niet begroot. Voor de diverse projecten, zoals de Mariahoeve, Beerensteinerlaan, Vlietlaan zijn nieuwe lichtplannen gemaakt. Tevens zijn er via buurtparticipatie drie nieuwe armaturen voorgesteld waaruit inwoners kunnen kiezen. De inwoners hebben hieruit een keuze gemaakt. Dit duurzame armatuur wordt tijdens uitvoering van het project in combinatie met herstelwerkzaamheden aan de bestrating en de riolering  in 2021 aangebracht. Ook zijn aan de hand van het vervangingsplan de verlichtingarmaturen in het industriegebied Gooimeer Noord en de gebieden Bos van Bredius, Bollenlaan, Huizerstraatweg en het Componistenkwartier vervangen. Bij de skatebaan gelegen aan de Ceintuurbaan is na participatie met de jongeren een extra verlichtingarmatuur gerealiseerd. De skatebaan is nu door middel van venstertijden in de avond verlicht zodat de jongeren nu ook op donkere dagen 's avonds kunnen skaten. 
 
5. Speelvoorzieningen

In 2020 is uitvoering gegeven aan het onderhoud van speellocaties en speeltoestellen vanuit het beheerplan speelvoorzieningen 3.0. Toestellen zijn geïnspecteerd vanuit een veiligheidsinspectie en functionele inspectie vanuit de normen voor speeltoestellen (NEN-EN 1176) en ondergronden (NEN-EN 1177). Geconstateerde gebreken zijn hersteld en /of toestellen zijn geheel vervangen bij afwijking van de norm. In 2020 is opdracht verstrekt om valondergronden bij speeltoestellen in gras met slijtageplekken te voorzien van rubberen ondergronden. Aanleg en realisatie van de ondergronden zal in 2021 worden afgerond. Specifiek zijn speelvoorzieningen binnen het gemeentelijk beheerprogramma (Greenpoint) gecontroleerd op volledigheid, betrouwbaarheid en aansluiting op de Basiskaart Grootschalige Topgrafie. Geconstateerde afwijkingen worden in 2021 gemuteerd en hersteld. Jaarlijks inspectiegegevens zijn verwerkt als logboek binnen het gemeentelijk beheerprogramma.

Vervangingen (kapitaal investeringen)
Het gepland vervangingsonderhoud bij schade en einde levensduur van speeltoestellen is in 2020 door een tweetal reden vertraagd. Lopende projecten hebben vanwege het uitbreken van corona een langere doorlooptijd gekend vanuit de beperkingen van participatiemogelijkheden met inwoners. Daarnaast is de bezetting van het team geconfronteerd met langere uitval van teamleden met een mindere personele capaciteit als gevolg. Dit betekent dat vooral is ingezet op de borging van lopende projecten. In 2021 worden er nieuwe beleidskaders voor spelen opgesteld die als leidraad dienen voor het toekomstige vervangingsonderhoud. In 2021 zal een analyse worden gestart naar de spreiding van speellocaties naar leeftijdscategorieën en getoetst worden op de speelnormen in Gooise Meren. Vanuit deze analyse zal naar een versnelling worden gezocht om vervangingsonderhoud te bewerkstelligen.

 
6. Gebouwen

In 2020 is de aanbesteding van het ESCo project gestart. De afronding wordt begin 2021 verwacht, met de start van de implementatie in de 2e helft van 2021. Daardoor is in 2020 het reguliere onderhoud voor de desbetreffende panden waar dat noodzakelijk was opgepakt, maar daar waar er een link was met gelijktijdige verduurzaming is er even pas op de plaats gemaakt.

Ten aanzien van de SIM-subsidies (SIM-Periode 2015-2020) zijn alle toegekende bedragen ingezet en de werkzaamheden afgerond. Voor zeven panden is een nieuwe aanvraag ingediend en toegekend voor de SIM-periode 2021-2026. Voor één pand is de aanvraag onlangs ingediend en nog in behandeling.

Er is gepland onderhoud, zoals schilderwerk, vervanging van dakbedekking en installaties, uitgevoerd aan diverse gebouwen. Daarnaast zijn er diverse werkzaamheden op het gebied van legionellabeheersing uitgevoerd. De gemeente heeft in 2020 de externe partij opgedragen het schilderwerk aan de diverse woningen te laten uitvoeren. De externe partij heeft echter nog geen opdracht kunnen verstrekken aan de uitvoerende partij. De werkzaamheden zijn nu voor 2021 ingepland.

In 2020 is de aanbesteding van het onderhoud aan de W en E-installaties van onze gebouwen voorbereid. De aanbesteding is begin januari 2021 gestart en de implementatie wordt vanaf 1 april 2021 verwacht.

De revitalisatie van de aula op de begraafplaats in Bussum is afgerond alsook de renovatie van de toren van de Grote Kerk in Naarden.
De voorbereiding voor de uitbreiding van het gebouw van de Jeu de Boules vereniging in Bussum zijn in 2020 afgerond. Start en uitvoering van de werkzaamheden is naar verwachting in het 2e kwartaal 2021.

 
7. Groen

Het groen (beplantingen, bomen en grasachtige vegetaties) wordt jaarlijks onderhouden op basis van het beheerplan Groen 2.0 vanuit het principe schoon (basis), heel en veilig. In 2020 is het dagelijks onderhoud onkruid verwijderen, maaien, knippen hagen en randen-snoei uitgevoerd op het vastgesteld beeldkwaliteitsniveau. Maandelijks is het onderhoudsniveau buiten geschouwd en vastgelegd in een app ter voortgangsbewaking van contractpartijen.

Bomenonderhoud
In 2020 zijn de bomen in Muiden, Muiderberg en op het industrieterrein Naarden geïnspecteerd (25% van het areaal) vanuit de boomveiligheidscontrole (BVC). De bomen die vanuit deze landelijk BVC-methode zijn aanduidt als urgente risicoboom ‘binnen 6 maanden te snoeien’, zijn in 2020 direct in het reguliere snoeiprogramma gesnoeid en afgemeld in het gemeentelijk beheersysteem. Tevens is aandacht besteed om in te lopen op achterstanden in het bomenonderhoud. Door klimatologische veranderingen met in het voorjaar kans op droge periodes, is in 2020 gestart om bomen voor de jaarwisseling te planten. De cyclus voor het inboeten, verplanten en aanplanten is in de tijd vervroegd om het aandeel uitval te verminderen. Ondanks deze maatregelen blijft de noodzaak om extra water te geven per jaar toenemen en het uitvalrisico van aanplant hoog.

Exotenbestrijding
Begin 2020 is het uitvoeringsprotocol Eikenprocessierups opgesteld om beter vat te krijgen op de bestrijding van Eikenprocessierupsen binnen de gemeente. De aanpak en methode is binnen de gemeentelijke organisatie breed gedeeld vanuit Tool box Eikenprocessierups om efficiënter te kunnen handelen bij het constateren van brandhaarden van rupsen. Het aantal meldingen in 2020 valt binnen de landelijke trend met een lichte daling van het aantal meldingen. Daarnaast is in 2020 gestart met een pilot ter bestrijding Japanse Duizendknoop door elektrocutie en afdekking. Doel van de pilot is om Japanse Duizendknoop beter te kunnen bestrijden tussen beplantingen, waar de huidige bestrijdingsmethoden maaien niet kan worden uitgevoerd. Resultaten van 2020 zijn positief om in lijn van 2021 uit te breiden om verdere verspreiding te kunnen tegengaan.

Groenstromen
De verwerking van groenstromen (snoei- en bladafval, grasmaaisel, snoeihout en overige groenafval) is in 2020 opnieuw Europees aanbesteed vanuit de regionale samenwerking Gooi- en Vechtstreek en de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD). In een nieuw samenwerkingsovereenkomst en contract voor twee jaar zullen vijf regionale gemeentes de groenstromen gezamenlijk aanbieden aan de firma Den Ouden groenrecycling. Met deze aanbesteding is invulling geven aan het verhogen van het circulaire verwerking van grondstoffen binnen de gemeenten.

Vervanging/kapitaalinvesteringen
Jaarlijks is sprake van een vervangingsinvestering groen waarmee een deel van de beplanting vervangen wordt. Het investeringsbudget voor 2020 voor vervangingen is als onderdeel van het project Mariahoeve opgenomen. Geplande uitvoering van deze vervangingen is beoogd voor plantseizoen 2021/2022.

 
8. Sportvelden en accommodaties

Gooise Meren werkt toe naar een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot het beheer, eigendom en de tarieven van de buitensportaccommodaties. In 2020 is hier in het kader van het project harmonisatie sport invulling aan gegeven. Hierdoor kunnen onderhoudsafspraken worden herzien en verantwoordelijkheid voor onderhoud aan kleedkamers, velden en installaties wijzigen. Dit zal gevolgen hebben voor de onderhoudsbudgetten. Omdat in 2020 dit harmonisatie traject nog niet is afgerond en in 2021 zijn beslag heeft, is er op basis van het huidige beheerplan Sport 2.0 en het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) sport 2020 het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.

De buitensportaccommodaties worden beheerd volgens het beheerplan Sportvelden 2.0. Dit betekent dat we zorgen dat de sportcomplexen functioneel, schoon (basis) en veilig zijn. In 2020 zijn beheercontracten verlengd om uitvoering te blijven geven aan het dagelijks onderhoud. De velden en banen zijn ingericht en functionerend volgens bondsnormen voor voetbal, hockey, tennis, rugby, handbal, korfbal en atletiek. In 2020 zijn de velden 3 en 4 van sportclub SDO gekeurd door KIWA-Isa-sport. Dit onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van velden zal 2 jaarlijks herhaald worden.

Om te voldoen aan de Wet bodembescherming is in 2020 invulling geven aan het beheersbaar maken van de verspreiding van rubbergranulaat rondom de kunstgrasvelden. In een tweetal sessies met de verenigingen zijn gerichte maatregelen besproken, uitgevoerd en gerapporteerd in een logboek. Om de verspreiding beter beheersbaar te maken worden in 2021 aanvullende maatregelen genomen, zoals plaatsen van doorloopmatten bij entrees van velden. In 2021 zal het beheer van kunstgrasvelden blijvend worden gemonitord.

Vervanging/kapitaalinvesteringen:
In het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) sport 2020 is een vervangingsplan opgenomen voor het vervangen van velden, banen en overige elementen zoals veldverlichting, hekwerk, paden en groen. In 2020 is uitvoering geven aan het gepland vervangingsonderhoud. Het gaat hierbij om veldrenovatie van het Hoofdveld sportcomplex NVC-Naarden, de aanleg van een 7*7 kunstgrasveld sportcomplex NVC-Naarden, grasveldrenovatie sportcomplex SC Muiderberg en de vervanging van verlichting naar LED bij sportcomplex RC ’t Gooi. Tevens is aanvullend correctief onderhoud uitgevoerd aan de natuurgrasvelden bij sportcomplex Allen Weerbaar om te blijven voldoen aan de sportnorm NOCF voor natuurgrasvelden.

 
 
9. Waterwegen
Watergangen / baggeren
Naast het reguliere onderhoudswerk aan de watergangen zoals het verwijderen van het drijfvuil, dode vissen en begroeiingen in het water en de walkant is er ook gebaggerd. Waternet heeft in Bussum 'T Mouwtje gebaggerd. Daarnaast zijn er twee waterpartijen opgeschoond van bagger dat boven het water uitkwam, de sloot achter de Brediusweg op de grens van Naarden/Bussum en rondom de ingang van de begraafplaats te Muiden.
 
Beschoeiingen
In 2020 zijn de voorbereidingen gestart om in 2021 grote delen van beschoeiingen te vervangen. De volgende projecten staan op stapel om uitgevoerd te gaan worden, te weten: een gedeelte in de Muidertrekvaart te Muiden, Googweg en Echobos te Muiderberg, Stadhouder Willem2laan te Naarden en reparatie werkzaamheden aan de beschoeiingen in 'T Mouwtje te Bussum. 

10. Verkeersregelinstallaties (VRI)

In 2020 geldt voor verkeersregelinstallaties dat ze vanzelfsprekendheid hun werk doen. Ze zorgen ervoor dat op kruispunten veilig kan worden overgestoken en dat wachttijden worden beperkt. De verschillende contract aannemers voeren het reguliere onderhoud aan alle VRI’s, doseerlichten en hydraulische afsluitingen uit. In het geval van storing of uitval wordt een veilige verkeersafwikkeling gegarandeerd door de storing zo snel mogelijk te verhelpen en mogelijk met ondersteuning van verkeersregelaars. Door stormschade zijn een aantal kappen van verkeerslichten eraf gewaaid, tevens zijn bij de voetgangersoversteken Jur Visserlaan en Brinklaan de voetgangersoversteek lichtbakken eraf gewaaid.  Enkele VRI installatiekasten zijn voorzien van een anti graffiti coating om te voorkomen dat de installatiekasten worden ondergespoten met graffiti. Door het extra herstel van deze werkzaamheden is er een lichte overschrijding van het bestaande onderhoudsbudget ontstaan. In 2020 is er een inventarisatie op alle VRI’s installatiekasten uitgevoerd. Deze inventarisatie was noodzakelijk om inzichtelijk te krijgen welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd om de VRI's aangesloten te krijgen op de meldkamer van de verkeerscentrale provincie Noord-Holland. Het aanpassen van de installatiekasten wordt in 2021 uitgevoerd zodat de verbinding met de meldkamer daadwerkelijk wordt gerealiseerd. In 2020 zijn er op een aantal VRI locaties de gidsgeleidelijnen, wachttijdvoorspellers en rateltikkers geoptimaliseerd. Deze optimalisatie komt ten goede aan hulpbehoevende en mede weggebruikers. Door het vele uitvallen van de verouderde VRI installatie Laarderweg-Prinsenstraat is deze aan vervanging toe. De bestekvoorbereiding ter vervanging van deze VRI installatie is in 2020 gestart, de vervangingswerkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd. 

 

11. Exploitatie onroerende zaken

In de MFA’s is er dit jaar naar aanleiding van de corona-situatie extra aandacht en geld besteed aan de ventilatie van de diverse panden. En er is met veel creativiteit binnen de gestelde mogelijkheden gezocht naar oplossingen om zoveel mogelijk activiteiten wel door te laten gaan.

Ondanks dat was er wel een vermindering van de inkomsten, met name uit het incidentele gebruik.

 
12. Sportfondsen Naarden
Het onderhoud van het zwembad en de sporthal blijft gebaseerd op sober, maar veilig. Er zijn wel wat werkzaamheden uitgevoerd tijdens de sluiting vanwege de coronamaatregelen, waardoor die nu makkelijker uitgevoerd konden worden.
 
13. MFA De Zandzee
Ook MFA De Zandzee heeft werkzaamheden makkelijker uit kunnen laten voeren, omdat het vanwege corona gesloten was. Daarnaast zijn ook hier de duurzaamheidsmaatregelen uitgesteld in afwachting van de implementatie van de ESCo, die nu vanaf de 2e helft van 2021 opgepakt kunnen worden.