Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht lokale heffingen
Lokale heffingen zijn algemeen of hebben betrekking op een bestemming.
 
Algemene heffingen
• Onroerendezaakbelasting (OZB) 
• Roerende zaakbelasting (RZB)
• Precariobelasting buizen, kabels en leidingen
• Precariobelasting overige zaken 
• Toeristenbelasting
• Watertoeristenbelasting
• Reclamebelasting
• Parkeerbelasting
 
Bestemmingsheffingen
• Rioolheffing
• Afvalstoffenheffing
• Lijkbezorgingsrechten
• Marktgelden
• Bouwleges
• Overige leges
 
Voor bestemmingsheffingen geldt dat de vast te stellen tarieven niet mogen leiden tot geraamde opbrengsten die hoger zijn dan de geraamde kosten (maximaal kostendekkende tarieven).
 
 
 

Beleid lokale heffingen

Terug naar navigatie - Beleid lokale heffingen
De lokale heffingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. Het beleid van de lokale heffingen is vastgelegd in verschillende verordeningen.
 
Kwijtscheldingsbeleid
Belastingplichtigen die de belastingschuld niet kunnen voldoen door het ontbreken van (voldoende) vermogen of inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen. Het beleid dat hierbij gehanteerd wordt, ligt vast in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019. Voor de afvalstoffenheffing wordt in 2020 kwijtschelding verleend tot maximaal het tarief behorende bij een meerpersoons huishouden. Voor andere gemeentelijke belastingen wordt geen kwijtschelding verleend. In 2020 zijn totaal 1.261 aanvragen tot kwijtschelding binnen gekomen. Hiervan is in 1.094 gevallen kwijtschelding verleend, waarvan 581 geautomatiseerd.
 
Belastingen op Onroerende Zaakbelastingen Gooise Meren 2020 (OZB)
Onderstaand de gerealiseerde OZB-opbrengst 2020 bij de gerealiseerde WOZ-waarde per 1 januari 2019 (waardepeildatum):
 
Tariefgroepen Gerealiseerde OZB opbrengst Gerealiseerde WOZ waarde Percentage
Woningen eigenaar 8.318.922 11.552.335.000 0,0727
Niet - woningen eigenaar 1.543.170 1.031.887.000 0,1306
Niet- woningen gebruiker 1.116.027 887.125.879 0,1112
Totaal 10.978.119    
 
Met deze OZB tarieven is voor Gooise Meren een netto OZB opbrengst 2020 van € 10.978.119 gerealiseerd.
De meeropbrengsten bij het OZB gebruik niet-woningen zijn te verklaren door opgelegde oude jaren waarvan de extra inkomsten ontvangen zijn in 2020. 
 
Belastingen op roerende woon– en bedrijfsruimten Gooise Meren 2020 (RZB)
Naast de onroerende zaakbelastingen biedt de Gemeentewet de mogelijkheid om ook voor roerende zaken een belasting te heffen: belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB). De tarieven RZB zijn gelijk aan de OZB-tarieven.
 
 
 
 

Tarieven en opbrengsten

Terug naar navigatie - Tarieven en opbrengsten
Tarieven Gooise Meren 2020
In onderstaande tabel worden de tarieven voor het jaar 2020 weergegeven.
 
Heffing Grondslag  Tarief 2020

Algemene heffingen

   
OZB woning eigenaar  % WOZ-waarde woning 0,0727%
OZB niet-woning eigenaar  % WOZ-waarde niet-woning 0,1306%
OZB niet-woning gebruiker % WOZ-waarde niet-woning 0,1112%
RZB Zie OZB Zie OZB
Precariobelasting  Buizen, kabels, draden of leidingen per strekkende m € 2,50
Toeristenbelasting  Per overnachting

€ 1,78

Watertoeristenbelasting Per etmaal € 1,78
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heffing Grondslag  Tarief 2020
Bestemmingsheffingen    
Rioolheffing woning eigenaar Per aansluiting op de riolering € 204,49
Rioolheffing niet-woning gebruiker [1] Niet meer afgevoerd dan 500 m3 € 199,20
Rioolheffing niet-woning gebruiker 501-1.000 m3 € 298,80
Rioolheffing niet-woning gebruiker 1.001-2.000 m3 € 597,61
Rioolheffing niet-woning gebruiker 2.001-5.000 m3 € 1.394,41
Rioolheffing niet-woning gebruiker 5.001-10.000 m3 € 2.988,02
Rioolheffing niet-woning gebruiker > 10.000 m3 € 5.976,03
Afvalstoffenheffing gezinnen  Eénpersoonshuishouden € 184,75
Afvalstoffenheffing gezinnen  Meerpersoonshuishouden € 290,35
 [1] Gebaseerd op gemiddeld verbruik
 
 
Opbrengsten en tarieven lokale heffingen
Op basis van het beleid, de tarieven en volumeontwikkelingen is in 2020 een totale belastingopbrengst gerealiseerd van circa € 32,6 miljoen. De samenstelling ziet er als volgt uit:
 
Heffing % aandeel Opbrengst realisatie 2020 Opbrengst  begroot 2020*
Onroerendezaakbelasting (OZB) 30.39% € 10.978.119 € 10.706.750
Roerende zaakbelasting (RZB) 0,04% € 11.842 € 11.211
Precariobelasting kabels en leidingen 6,69% € 2.213.293 € 2.176.328
Precariobelasting grond 0,06% € 18.686 € 39.600
Toeristenbelasting 0,06% € 18.874 € 91.530
Reclamebelasting 0,47% € 154.085 € 139.192
Rioolheffing 17,33% € 5.647.438 € 5.657.140
Afvalstoffenheffing 18,70% € 6.096.766 € 6.253.934
Lijkbezorgingsrechten 2,09% € 681.405 € 655.407
Marktgelden 0,21% € 69.646 € 86.439
Parkeerbelasting 6,52% € 2.124.221 € 2.172.895
Bouwleges 11,91% € 3.899.407 € 2.830.466
Overige leges 5,80% € 818.130 € 770.515
Totaal 100,00% € 32.731.911  € 31.591.407
* Na vastgestelde wijzigingen
 
Grafiek: Verdeling opbrengst gemeentelijke heffingen
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokale belastingdruk

Terug naar navigatie - Lokale belastingdruk

De lokale belastingdruk voor huishoudens is gerelateerd aan het wonen. Dit betekent: berekeningen van de belastingdruk per (meerpersoons)huishouden aan de hand van de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor eigenaren van woningen. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de lokale belastingdruk, gerelateerd aan de gemiddelde waarde van de woning. De gemiddelde (WOZ)-waarde, peildatum 2019, van een woning in Gooise Meren is circa € 440.000. Onderstaande berekening betreft derhalve een indicatie voor een meerpersoonshuishouden.

Gemiddelde woonlasten  
Gemiddelde waarde woning (1-1-2019) € 440.000
Afvalstoffenheffing € 290,35
Rioolheffing € 204,49
Onroerendezaakbelasting € 319,85
Totaal  € 814,70

 

 

 

Kostendekkende heffingen

Terug naar navigatie - Kostendekkende heffingen

 

Per onderdeel worden kosten onderbouwingen opgesteld zodat inzichtelijk wordt gemaakt welke kosten zijn toe te rekenen en wat de inkomsten zijn. Daarnaast wordt rekening gehouden met de rente- en overheadregels van de BBV. Hiermee kan de kostendekkendheid worden bepaald. In onderstaande overzichten worden voor afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten en marktgelden de aansluitingen gepresenteerd op basis van kostendekkendheid, conform de uitkomsten van het onderzoek naar de juiste onderbouwing van deze heffingen/rechten. Omdat voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing  het uitgangspunt 100% kostendekkendheid is, wordt het saldo onttrokken uit (dekking < 100%) dan wel gestort in (dekking > 100%) de egalisatievoorziening. BTW is een toegestaan onderdeel van het tarief.  Bij de komende Perspectiefnota 2022-2025 wordt onderzocht of 100% kostendekkendheid voor meer leges kan worden toegepast.

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing Realisatie 2020 (in € x 1.000) Begroting  2020 (in € x € 1.000)
Kosten taakveld afval 5.579 5.538
Inkomsten taakveld afval, excl. heffingen -130 -10
Netto kosten taakveld 5.449 5.528
Toe te rekenen kosten kwijtschelding 244 210
Overhead 38 42
BTW op exploitatie en investeringen 1.147 1.154
Totale kosten 6.878 6.934
Opbrengst heffingen 6.097 6.254
Dekkingspercentage 89% 90%

In 2020 wordt € 781.000  onttrokken aan de voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing, waardoor het dekkingspercentage voor de afvalstoffenheffing 100% wordt.

 

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing  Realisatie 2020  (in € x 1.000) Begroting 2020 (in € x 1.000)
Kosten taakveld riolering  4.920 4.786
Inkomsten taakveld riolering, excl. heffingen  -66 -42
Netto kosten taakveld  4.854 4.744
Overhead  453 512
BTW op exploitatie en investeringen 702 878
Totale kosten  6.009 6.133
Opbrengst heffingen  5.647 5.713
Dekkingspercentage  94% 93%

Na onttrekking van € 361.000 aan de voorziening Egalisatie rioolheffing wordt 100% kostendekkendheid gerealiseerd.

 

Berekening van kostendekkendheid van de begraafrechten Realisatie 2020  (in € x 1.000) Begroting 2020 (in € x 1.000)
Kosten taakveld begraven 1.147 1.116
Inkomsten taakveld begraven, excl. heffingen  -139                                   -147
Netto kosten taakveld  1.008 969
Overhead  432                                    499
Totale kosten  1.440 1.468
Opbrengst heffingen  681 662
Dekkingspercentage  47% 45%

 

Berekening van kostendekkendheid van de marktgelden Realisatie 2020 (in € x 1.000) Begroting 2020 (in  € x 1.000)
Kosten taakveld marktgelden 99 85
Inkomsten taakveld marktgelden, excl. heffingen  -10                  -3
Netto kosten taakveld  89 82
Overhead  50                  53
BTW 8                    5
Totale kosten  147 140
Opbrengst heffingen  70 96
Dekkingspercentage  47% 69%

 

 

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges in totaal Realisatie 2020 (in € x 1.000) Begroting 2020 (in € x 1.000)  
Kosten taakveld leges 3.722 2.678
Inkomsten taakveld leges, excl. heffingen  -                -  
Netto kosten taakveld  3.722 2.678
Overhead  1.181          1.257
Totale kosten  4.903 3.935
Opbrengst heffingen  4.351 2.886
Dekkingspercentage  89% 73%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 1; Algemene dienstverlening Realisatie 2020 (in € x 1.000) Begroting 2020 (in € x 1.000)
Kosten taakveld leges titel 1 506 657
Inkomsten taakveld leges titel 1, excl. heffingen  0               0 
Netto kosten taakveld  506 657
Overhead  209             330
Totale kosten  715 987
Opbrengst heffingen  572 548
Dekkingspercentage  80% 56%

 

Titel 1 betreft Algemene dienstverlening. Voorbeelden zijn: Burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen.

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 2; Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Realisatie 2020 (in € x 1.000) Begroting 2020 (in € x 1.000)
Kosten taakveld leges titel 2 3.181 1.951
Inkomsten taakveld leges titel 2, excl. heffingen  0               0 
Netto kosten taakveld  3.181 1.951
Overhead  924             873
Totale kosten  4.105 2.825
Opbrengst heffingen 3.899 2.286
Dekkingspercentage  95% 81%

 

Titel 2 betreft Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. Voorbeeld: Omgevingsvergunningen.

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 3; Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Realisatie 2020 (in € x 1.000) Begroting 2020 (in € x 1.000)
Kosten taakveld leges titel 3 66 70
Inkomsten taakveld leges titel 3, excl. heffingen  0                0
Netto kosten taakveld  66 70
Overhead  48               54
Totale kosten  114 124
Opbrengst heffingen  17 52
Dekkingspercentage  15% 42%

 

Titel 3 betreft Dienstverlening vallend onder Europese richtlijnen. Voorbeelden zijn: Horeca, organiseren van evenementen en markten.