Uitgaven

3,16%
€ 4.737
x €1.000
3,16% Complete

Inkomsten

0,45%
€ -681
x €1.000
0,45% Complete

Saldo

1,36073699802481E+16%
€ 4.055
x €1.000

1. Programma Inwoners en Bestuur

Uitgaven

3,16%
€ 4.737
x €1.000
3,16% Complete

Inkomsten

0,45%
€ -681
x €1.000
0,45% Complete

Saldo

1,36073699802481E+16%
€ 4.055
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een sterke lokale democratie vraagt naast contact en verbinding met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties óók om een goede dienstverlening en inclusiviteit. De maatregelen in dit programma zetten we hiervoor in. Na het uitbreken van de coronacrisis leek het er even op dat veel stil zou komen te liggen. Het tegendeel bleek waar. Met behulp van creatieve, digitale, schriftelijke en telefonische methodes waren we in staat toch het gesprek gaande te houden en op een veilige manier de ideeën en meningen van de inwoners op te halen.

Ook werden er flinke stappen gezet in de digitalisering van het archief door het veelvuldig gebruik van digitale middelen tijdens deze coronacrisis. Dit zagen we ook terug in onze digitale dienstverlening. Door meer gebruik van online dienstverlening konden mutaties in de Basisregistratie Personen sneller worden doorgevoerd en daardoor producten of diensten sneller geleverd worden. Alle burgerzaken producten die digitaal gedaan kunnen worden zijn nu via onze website online beschikbaar.

Wij waren in staat andere gemeenten te inspireren tijdens online sessies over ons koplopersprogramma Toegankelijkheid en het thema inclusiviteit levend te houden in verhalen en artikelen.

De versnelling van digitale participatie zet wel echt aan tot nadenken. Het geeft kansen, maar ook uitdagingen. De democratie en het bestuur moeten gewoon doorgaan. Dat geldt ook voor de betrokkenheid van inwoners waar we meer moeite voor moeten doen om deze te bereiken. Daarom blijven we op zoek naar nieuwe vormen van samen doen. Vernieuwing van de democratie is dan ook een van de ambities van dit programma.

1.1 Participerende overheid

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.1.1 Stimuleren burgerparticipatie

Terug naar navigatie - 1.1.1 Stimuleren burgerparticipatie

De gemeente wil samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties de gemeente maken. 'De kracht van iedereen' is daarbij een belangrijk thema. We beseffen dat we elkaar nodig hebben. Zonder ieders creativiteit, kennis en energie missen we kansen. De gedachte van waaruit we werken is "alleen ga je sneller, maar samen kom je verder". We willen inwoners de gelegenheid bieden mee te denken, mee te doen en mee te beslissen, in een zo divers mogelijke samenstelling. Daarom zoeken we verschillende vormen, ook online, om mensen te betrekken. Tegelijkertijd staat de ontmoeting en het gesprek ook altijd centraal. 

Participatie is een belangrijke pijler van de Omgevingswet. Wij kiezen voor een nauwe samenwerking tussen de programma's Omgevingswet en Doe-democratie. We bouwen voort op wat we al doen, leren van elkaar en van anderen. Samen met initiatiefnemers en de eigen organisatie werken we aan de verbetering van de participatie, onder andere bij bouwprojecten en andere initiatieven. In 2020 is het proces rondom de initiatieventafel verbeterd en zijn voor drie bouwinitiatieven pilots opgestart waarin gewerkt wordt met een Omgevingstafel. 

Maatregelen

1.1.2 Werken aan de opgaven

Terug naar navigatie - 1.1.2 Werken aan de opgaven

De gemeente wil op de hoogte zijn van wat er speelt in de straat, buurt of wijk. Daarom zijn we voortdurend in gesprek met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, platforms en verenigingen.  De gemeente als geheel staat open voor samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners. Er worden geen ontwikkelingen van bovenaf opgelegd, maar er wordt gekeken naar de behoeften van de inwoners en verschillende professionals die actief zijn in de wijk. De gemeente pakt haar rol als verbinder tussen de partijen en kan op die manier de bestaande netwerken versterken. Onze wijkadviseurs zijn het aanspreekpunt voor integrale vraagstukken met betrekking tot leefbaarheid die in wijken spelen, ook als er geen georganiseerd platform in de wijk aanwezig is. 

Maatregelen

1.1.3 Stimuleren bewonersinitiatieven

Terug naar navigatie - 1.1.3 Stimuleren bewonersinitiatieven

Wat inwoners – met hun buren en andere netwerken- investeren in hun buurt vinden wij van onschatbare waarde. Deze krachten willen wij ook in 2020 versterken en ondersteunen.  

De Omgevingswet beoogt meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers. Samenwerking is het uitgangspunt, waarbij het van belang is dat ieders rol in die samenwerking helder is. Dat stelt eisen aan een ieder binnen die samenwerking.  Het maakt niet uit of de gemeente, een bewoner, een ondernemer, een projectontwikkelaar of een maatschappelijke organisatie het initiatief neemt.  

Maatregelen

1.1.4 Inwonersorganisatie

Terug naar navigatie - 1.1.4 Inwonersorganisatie

Samenwerking met partners wordt belangrijker in een steeds complexer wordende samenleving. Een vaste gesprekspartner hebben biedt kansen en mogelijkheden, zoals het tijdig signaleren van kansen en knelpunten, structuur en continuïteit. Inwonersorganisaties als gesprekspartner voorzien hierin. Wij zien een groei van platforms dan ook als een positieve ontwikkeling, maar laten initiatieven daartoe aan inwoners zelf.  

Maatregelen

1.2 Inclusie

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie

Terug naar navigatie - 1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie

We willen de bewustwording binnen en buiten de organisatie verder vergroten, zodat iedereen in onze gemeente op termijn denkt en handelt vanuit toegankelijkheid en inclusie.

Maatregelen

1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid

Terug naar navigatie - 1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid

Een van de uitgangspunten van het VN-verdrag Handicap is ‘Niets over ons zonder ons’. We betrekken ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling en uitvoering van onze initiatieven en activiteiten, als campagnes, schouwen en nieuwe projecten. We stimuleren onze externe partners om ook ervaringsdeskundigen in te zetten.

Maatregelen

1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie

Terug naar navigatie - 1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie

We willen als gemeente toegankelijk zijn voor iedereen. Daarbij gaat het om onze online en fysieke dienstverlening, maar ook om onze communicatie en om inclusief werkgeverschap. 

Maatregelen

1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen

Terug naar navigatie - 1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen

We willen dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijkheid is. De twee speerpunten zijn een toegankelijk centrum van Bussum en een toegankelijk ingerichte buitenruimte van het gemeentehuis.

Maatregelen

1.3 Klantgerichte dienstverlening

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.3.1 Dienstverlening digitaal

Terug naar navigatie - 1.3.1 Dienstverlening digitaal

De ontwikkeling van dienstverlening, ook digitaal, staat niet stil. De eisen en wensen die inwoners en bedrijven stellen aan de overheid en de toenemende mogelijkheden van ICT hebben gevolgen voor de dienstverlening van onze gemeente. Door in te zetten op online dienstverlening kan de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd worden. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de minder digivaardige inwoners en met ruimte om maatwerk te bieden waar dat nodig is.

Maatregelen

1.3.2 Archief bij de tijd

Terug naar navigatie - 1.3.2 Archief bij de tijd

We willen een gemeentearchief met meer digitale dienstverlening en toegerust voor duurzame opslag en beheer van digitale documenten.

Maatregelen

1.3.3 Verbeteren dienstverlening

Terug naar navigatie - 1.3.3 Verbeteren dienstverlening
In 2020 zijn wij gestart met de stapsgewijze verbreding van de Frontoffice. Door verbreding van onze Frontoffice willen wij meer klantcontacten sneller en in één keer kunnen afdoen. Bij deze verbreding benutten wij kansen om tegelijkertijd ook de betreffende klantprocessen en -systemen te verbeteren. In 2021 willen wij dit grotendeels gerealiseerd hebben.
 
Naast de start van de verbreding van de Frontoffice zijn we in 2020 ook bezig geweest met het verbeteren van het gebruik en de toepassing van de online dienstverlening en is er een start gemaakt met het opzetten van organisatiebrede sturing- en monitoring op de dienstverleningsprocessen door middel van dashboards en een planningstool. 

Maatregelen

1.4 Samenwerken met overheden

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.4.1 Bestuurlijke samenwerking

Terug naar navigatie - 1.4.1 Bestuurlijke samenwerking
Gooise Meren heeft bestuurlijke samenwerking hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd is het voor Gooise Meren van belang een scherp beeld te hebben van de resultaten die samenwerking moet opleveren. Daarbij geldt uiteraard dat samenwerking ook een (politiek) proces is van geven en nemen. In 2020 is met de hulp van een klankbordgroep van raadsleden een strategisch perspectief ontwikkeld op de samenwerking met verbonden partijen met een bijpassend toetsingskader. Daarnaast stond 2020 in het teken van het met betrokken partijen en overheden nagaan hoe samen goed resultaten kunnen worden bereikt. Zowel in de Regio Gooi en Vecht als de MRA was de zgn. 'governance' (de organisatie van de samenwerking) onderwerp van discussie en onderzoek. Processen die overigens in 2020 nog niet tot afronding zijn gekomen. Intussen zijn de agenda voor de samenwerking in Regio en MRA opgesteld en uitgevoerd.  

Maatregelen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

 

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019 GM 

Begroot 2020  GM

Realisatie 2020 GM

Realisatie 2020 gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Toelichting  
1. Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 6,75 6,7 6,79   De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari en voor het realisatiejaar per 31 december  
2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 6,47 6,7 6,43   Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers, voor het begrotingsjaar op 1 januari en realisatiejaar per 31 december.  
3. Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting € 901 € 616 € 629   Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief bestuur. In 2019 waren de kosten van de samenwerkings-verbanden nog opgenomen, maar daar zaten ook uitvoeringskosten bij. Omdat dat niet uit te splitsen is, zijn in 2020 alleen de kosten van de eigen organisatie meegenomen.
4.  Externe Inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen begroting 14,77% 0% 12,0%   Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever. Begroting is 0%, omdat in de begroting de toegestane formatie leidend is voor de budgetbepaling.  
5. Overhead % van totale lasten Eigen begroting 10,27% 12,2% 10,9%   Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.  

 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Prim. Begroting 2020 Begroting 2020 (na wijziging) Realisatie 2020
Lasten
601 Bestuur 1.871 2.113 2.239 2.788
602 Bestuursondersteuning 613 459 565 1.082
603 Burgerzaken 1.528 1.643 1.328 1.540
604 Raadsondersteuning 444 522 535 407
647 Samenkracht en burgerparticipatie 28 0 123 63
Totaal Lasten 4.483 4.737 4.790 5.880
Baten
601 Bestuur -1.797 0 0 -18
602 Bestuursondersteuning -92 -98 -98 -114
603 Burgerzaken -868 -583 -614 -644
604 Raadsondersteuning -5 0 0 -5
Totaal Baten -2.761 -681 -713 -781
Resultaat voor bestemming 1.722 4.055 4.078 5.099

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020
Onderdeel programma 1 Verschil (x € 1.000) 

V/N

(V = Voordeel, N = Nadeel)

Doorbelastingen:
Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9.
-219 N

Bestuur:

De storting in de voorziening wachtgeld en pensioenen is € 744.000 hoger dan geraamd. Dit komt voornamelijk door de opname van een nabestaandenpensioen. In 2019 is voor dit nabestaandenpensioen vanuit de overlijdensverzekering circa € 800.000 ontvangen die aan de voorziening had moeten worden toegevoegd om de kosten van het nabestaandenpensioen te dekken. Dit bedrag is in 2019 echter ten onrechte vrijgevallen en wordt nu gecorrigeerd.

-744 N

Bestuur:

Vanwege corona hebben de activiteiten met betrekking tot de Doe-democratie minder inzet gevraagd.

110 V

Bestuursondersteuning:

De storting in de voorziening Personele Kosten laat een nadeel zien van € 414k (N). Dat wordt met name veroorzaakt door UWV-verplichtingen en/of begeleidingskosten van werknemers die (verplicht) zijn vertrokken.

-414 N
Overige verschillen < € 70k 246 V
Totaal -1.021 N