Uitgaven

7,81%
€ 11.715
x €1.000
7,81% Complete

Inkomsten

4,82%
€ -7.231
x €1.000
4,82% Complete

Saldo

1,50454314656072E+16%
€ 4.484
x €1.000

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Uitgaven

7,81%
€ 11.715
x €1.000
7,81% Complete

Inkomsten

4,82%
€ -7.231
x €1.000
4,82% Complete

Saldo

1,50454314656072E+16%
€ 4.484
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We streven naar een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving, geënt op de behoeften van inwoners. We zetten in op groei van de werkgelegenheid, duurzaam toerisme en een voldoende en passend woonaanbod. Kernbegrippen zijn: samenwerken, participatie, verder kijken (lange termijn) en breder kijken (integraal, samenhang). We gaan voor gedifferentieerde, duurzame en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudens die toekomstbestendig en passend is. Hierbij willen we de kansen voor starters vergroten en de doorstroming stimuleren. 

4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.1.1 Klaar voor de omgevingswet

Terug naar navigatie - 4.1.1 Klaar voor de omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Deze betreffen bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Met de Omgevingswet wordt beoogd de duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving te bevorderen. De Omgevingswet zet juist sterk in op de onderlinge samenhang tussen functies en doelen. Samen met onze inwoners gaan we werken aan de ontwikkeling en het gebruik van de fysieke leefomgeving. Naast veilig, gezond en duurzaam geven we ook uitdrukking aan de wensen en behoeften van onze inwoners en ondernemers. De raad zal zich uit moeten spreken over de beoogde balans tussen het behouden en versterken van de kwaliteiten van Gooise Meren enerzijds en het bieden van ruimte aan initiatieven, innovaties en nieuwe ontwikkelingen anderzijds. We hebben met de regiopartners aan een Regionale Omgevingsvisie gewerkt en de Nota Bouwstenen en Koers en Keuzes is opgesteld als basis voor de lokale Omgevingsvisie. In deze Omgevingsvisie is aandacht voor de grotere ontwikkelingen op ruimtelijk gebied (economie, wonen, buitenruimte etc.) maar worden ook, samen met de inwoners en ondernemers, de omgevingswensen opgehaald voor de 16 wijken en 2 buitengebieden. In 2020 is gewerkt met het proces van vroegtijdige burgerparticipatie en Omgevingstafels om inwoners meer betrokken te laten zijn bij de inrichting van hun directe leefomgeving. 

Maatregelen

4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Terug naar navigatie - 4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Binnen Gooise Meren wordt veel ontwikkeld. Het betreft integrale gebiedsontwikkelingen met woningbouw en de herinrichting van de buitenruimte, of infrastructurele opgaven rondom wegen en spoor. Daarnaast lopen er twee grote gebiedsprogramma's die gericht zijn op het herstel van de cultuurhistorische waarden rondom de vestingen Muiden en Naarden. Naast aandacht voor de bouwopgave is het ook van belang dat de leefomgeving van de nieuwe situatie en de aansluiting op de bestaande leefomgeving duurzaam en veilig worden ingericht. Er is daarbij aandacht voor duurzaam ontwikkelen: klimaatadaptatie, energie, biodiversiteit, circulair bouwen en een toegankelijke leef- en woonomgeving.  De ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek worden op de voet gevolgd. Daarnaast is er veel aandacht voor de veranderende werkwijze als gevolg van de invoering van de Omgevingswet (zie ook (4.1.1).

Maatregelen

4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken

Terug naar navigatie - 4.1.4 Uitvoeren ruimtelijke projecten en verbeterslag projectmatig werken

We streven naar een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Binnen de ruimtelijke projecten is daarvoor aandacht. De projecten worden in nauwe samenwerking met de belanghebbenden voorbereid. Daarnaast worden ook andere adviseurs betrokken. We managen onze eigen projecten en die van derden met aandacht voor planning, financiën, communicatie, participatie en risico's. 

Maatregelen

4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Economisch vitaal duidt op de opgave die Gooise Meren zich met haar economisch beleid heeft gesteld: het stimuleren van de werkgelegenheid. Dit vraagt om een vitale economie. De kansen die economen, ondernemers en inwoners hebben waargenomen, en die we hebben vastgelegd in de economische visie ‘ruimte voor ondernemerschap’, gaan we de komende jaren uitwerken. 

Corona

Wanneer een samenleving ineens tot stilstand komt, zijn de economische gevolgen groot. Daarom heeft het college in 2020 maatregelen getroffen om ondernemers en organisaties te ondersteunen. Zodat, wanneer de coronamaatregelen worden afgebouwd en het maatschappelijk leven weer op gang komt, het economisch landschap zich snel kan herstellen. Wij hebben gemerkt dat de economische gevolgen van de coronamaatregelen enorm groot zijn. In onze gemeente worstelen veel ondernemers om het hoofd boven water te houden. Met name in de sectoren horeca, evenementen, detailhandel en contactberoepen (kappers, nagelstudios etc.). Ondernemers krijgen weliswaar financiële tegemoetkoming van het Rijk, maar dat is lang niet in alle gevallen toereikend. Het college heeft groot respect voor de inventiviteit en creativiteit van veel ondernemers om binnen de regels toch een deel van hun nering te verdienen.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.2.1 Vitale kernen

Terug naar navigatie - 4.2.1 Vitale kernen

We streven ernaar dat alle kwaliteiten en specifieke karakter van de kernen Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg optimaal tot hun recht komen. Dat betekent dat er in iedere kern een passend evenwicht is tussen ruimte voor ondernemerschap, goed wonen, zorg, winkelen,  recreëren en cultuur.

Maatregelen

4.2.2 Werken aan meer werkplekken

Terug naar navigatie - 4.2.2 Werken aan meer werkplekken

We zetten er op in dat de werklocaties - en daarmee de werkgelegenheid - in Gooise Meren behouden blijven en waar mogelijk worden uitgebreid.

Maatregelen

4.2.3 Dienstverlening aan ondernemers

Terug naar navigatie - 4.2.3 Dienstverlening aan ondernemers
We blijven ons doorlopend inzetten voor het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers, waardoor Gooise Meren een aantrekkelijke vestigingsgemeente blijft. 
 

Maatregelen

4.2.4 Waterfront

Terug naar navigatie - 4.2.4 Waterfront

In 2019 hebben we de ideeën, dromen en wensen van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden voor de kust van Gooise Meren geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie hebben we de visie "Aan de Gooise Kust" opgesteld. Hierdoor zijn we in staat de lokale kwaliteiten op het gebied van water, natuur en erfgoed te benutten voor ontwikkelingen op het gebied van watersport en watertoerisme. Bij het opstellen van deze visie trekken we nauw op met buurgemeenten, de regio Gooi & Vecht, de stichting Gastvrije Randmeren en andere stakeholders.

Maatregelen

4.2.5 Toerisme

Terug naar navigatie - 4.2.5 Toerisme

We zorgen dat we aantrekkelijk zijn en blijven voor bezoekers, recreanten en toeristen die onze natuur, cultuur en historie beleven. Dit doen we in samenspraak met inwoners en ondernemers en we streven daarbij naar het behouden en versterken van onze kwaliteiten op onder andere het gebied van natuur en erfgoed. 

Maatregelen

4.2.6 Energiebesparingsproject bedrijven Gooimeer Noord & Zuid

Terug naar navigatie - 4.2.6 Energiebesparingsproject bedrijven Gooimeer Noord & Zuid

In 2020 is het Energiebesparingsproject Gooimeer Noord & Zuid verder uitgerold. We zetten met dit project in op advisering van de bedrijven op Gooimeer Noord & Zuid, om hen op die manier te helpen te voldoen aan de wettelijke energieprestatienormen. Meer hierover is verwoord in Programma 5, Wet milieubeheer.

4.3 Goed wonen in Gooise Meren

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod

Terug naar navigatie - 4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod

Gooise Meren is een gemeente die een aantrekkelijke plek is om te wonen en te leven. We willen dit ook graag voor toekomstige generaties behouden met aandacht voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen en duurzaamheid als uitgangspunt. Dit vraagt van ons dat we continue werken aan de beschikbaarheid van passende en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudenstypen in Gooise Meren. Samen met onze inwoners, woningcorporaties, huurders, zorgaanbieders, marktpartijen en vele andere stakeholders, geven we dagelijks uitvoering aan ons regionale en lokale woonbeleid.

Maatregelen

4.3.2 Wonen met zorg

Terug naar navigatie - 4.3.2 Wonen met zorg

We brengen wonen en zorg dichter bij elkaar. De vraag naar passende woonruimte, met allerlei varianten van ambulante zorg en ondersteuning, is toegenomen en er dreigt een tekort. Inwoners blijven, als ze ouder worden, langer zelfstandig thuis wonen dan vroeger. Ook zijn er meer kwetsbare inwoners die na een begeleidingstraject, in bijvoorbeeld een instelling voor beschermd wonen of een pleeggezin, zelfstandig willen en kunnen wonen. Zie ook programma 7 Zorg en Welzijn.

Maatregelen

4.3.3 Huisvesting statushouders

Terug naar navigatie - 4.3.3 Huisvesting statushouders

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen (vergunninghouders) verhuizen vanuit een asielzoekerscentrum (AZC) naar eigen geschikte woonruimte. De taak om deze vergunninghouders te huisvesten ligt bij de gemeenten, de zogenaamde taakstelling huisvesting vergunninghouders. De gemeente Gooise Meren heeft met vijf woningbouwcorporaties afspraken gemaakt om woonruimte beschikbaar te stellen. Het Rijk verdeelt de vergunninghouders over alle gemeenten per provincie naar rato inwoneraantal. Het COA koppelt de vergunninghouders aan de gemeente Gooise Meren. 

Maatregelen

4.3.4 Bieden compensatieregeling

Terug naar navigatie - 4.3.4 Bieden compensatieregeling

De gemeente streeft naar een goede spreiding van de betaalbare woningvoorraad over wijken en buurten. Bij de nieuwbouw willen we meer regie voeren op de realisatie van betaalbare woningen.

 

Maatregelen

4.4 Gemeentelijk vastgoed

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Op basis van het strategisch accommodatiebeleidsplan en van vastgesteld beleid zoals het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP), vastgoed voor gebruik van de eigen organisatie en dienstverlening, is voorlopig bepaald welk maatschappelijk vastgoed relevant is. Voor sommige beleidsterreinen is het beleid nog in ontwikkeling. Op basis van deze uitgangspunten wordt de portefeuille aangepast.  

Door middel van vervangende nieuwbouw worden oude schoolgebouwen rendabeler en duurzamer in gebruik gemaakt. 

Het gebruik van het bestaande vastgoed wordt geoptimaliseerd. Leegstaande panden worden aangepast voor hergebruik, herontwikkeld of afgestoten.

Het vastgoed registratie- en managementsysteem wordt ontwikkeld vanuit een integrale visie op het gebruik door de hele organisatie.  

Het vastgoed wordt op verschillende manieren de komende jaren steeds duurzamer gemaakt.  Zie paragraaf 4.4.3 'Duurzame inzet van vastgoed' 

Maatregelen

4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed

De bestaande vastgoedportefeuille is een samenvoeging van het bezit van de 3 voorgaande gemeentes.  Het beleid was verschillend, de werkwijzen waren anders en de bestaande overeenkomsten zijn daardoor zeer gevarieerd. Het streven is om te komen tot gelijke afspraken bij gelijke prestaties. De eerste grote stap is gezet, met de harmonisatie van de buitensportaccommodaties.  

Daarnaast moeten de voorschriften uit de Wet Markt en Overheid, die minimaal kostprijs dekkende, of commerciële huur voorschrijft, verwerkt worden.   

Maatregelen

4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed

Met het oog gericht op de toekomst is het doel om de vastgoedportefeuille in 2030 energie neutraal te krijgen. Dit geldt ook voor het vastgoed dat we niet in eigendom hebben, maar waar we wel verantwoordelijk voor zijn, zoals de onderwijshuisvesting. In 2020 is de aanbesteding voor de ESCo met dat doel verder uitgewerkt. Dit levert zowel een energiebesparing op, als inzicht in hoe we dat bij de andere panden kunnen aanpakken. 

Daarnaast worden, waar mogelijk, klimaatadaptieve maatregelen genomen. En we willen als gemeente toegankelijk zijn voor iedereen. Dat geldt ook voor ons vastgoed. Zie ook programma 1 Inclusie.

Maatregelen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Taakveld 3. Economie

 

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019 GM

Begroot 2020  GM

Realisatie 2020 GM

Realisatie 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
14.  Functiemenging LISA 44,8 44,8 nog niet beschikbaar 2019: 52,2% De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen De verwachting is dat er iets meer woningen (nieuwbouwprojecten)  dan arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Toch blijven we inzetten op behoud en groei. 
16. Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners LISA 192,2 155 nog niet beschikbaar 2019: 139,1 Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Het streven is om het aantal vestigingen gelijkblijvend te houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakveld 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron Realisatie 2019 GM Begroot 2020 GM Realisatie 2020 GM  Realisatie 2020 Gemeenten 50.000 -100.000 inwoners Beschrijving Toelichting
35. Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS € 410 € 440 € 440 € 261 De gemiddelde WOZ waarde van woningen  
36. Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen BAG 5,1 7,0 6,6 7,7 Het aantal nieuwbouw-woningen per 1.000 woningen  
37. Demografische druk % CBS 87,4 89 87 74,4 De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar  
38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens In Euro's COELO 661 709 709 717 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten  
39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens In Euro's COELO 762 815 815 779 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten  

 

 

 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Prim. Begroting 2020 Begroting 2020 (na wijziging) Realisatie 2020
Lasten
610 Economie 1.268 1.322 1.219 1.274
611 Bestemmingsplannen 1.042 742 988 1.020
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 6.474 5.235 6.434 6.887
613 Ruimtelijke ontwikkeling 9.621 2.507 4.168 3.801
614 Projecten 2.492 828 872 1.155
615 Bouwen 2.081 1.080 1.731 1.845
Totaal Lasten 22.977 11.715 15.412 15.983
Baten
610 Economie -1.603 -666 -1.713 -1.760
611 Bestemmingsplannen -2 -58 -58 -26
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -3.254 -2.409 -2.574 -2.699
613 Ruimtelijke ontwikkeling -1.617 -1.744 -3.103 -2.901
614 Projecten -990 -846 -1.084 -1.693
615 Bouwen -2.742 -1.412 -1.993 -2.443
Totaal Baten -10.209 -7.135 -10.525 -11.522
Resultaat voor bestemming 12.769 4.580 4.887 4.461
Stortingen
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 5.723 0 0 0
613 Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 513 513
614 Projecten 125 0 0 0
Totaal Stortingen 5.848 0 513 513
Onttrekkingen
610 Economie -41 0 0 0
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -3.723 0 -785 -785
613 Ruimtelijke ontwikkeling -4.134 -96 -611 -611
614 Projecten -1.600 0 0 0
615 Bouwen -63 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -9.560 -96 -1.397 -1.397
Saldo reserves -3.712 -96 -884 -884

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020
Onderdeel programma 4 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen:

Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9.

 

-15

 

N

Gemeentelijke gebouwen:

Als gevolg van nagekomen OZB aanslagen 2017/2018 en noodzakelijke onderhoudskosten vanuit het verleden voor Zwembad De Zandzee (€ 97k N), een naheffing van energielasten over oudere jaren (€ 30k N), incidentele lasten van asbestsanering van Talmalaan 2 (€ 84k N) en de kosten als gevolg van het instorten van het dak van Villa Zeezicht (€ 109k N) zijn de lasten hoger dan geraamd. De kosten voor het dak van Villa Zeezicht zijn gedekt vanuit programma 7 Kinderopvang (€ 107k V).

Als gevolg van doorgeschoven werkzaamheden die niet eerder in beeld waren bleek ultimo 2020 een aanvullende dotatie aan de voorziening Onderhoud zwembad De Zandzee noodzakelijk om te voorkomen dat de voorziening in 2026 een negatieve stand bereikt. Voor 2020 betekent dit een nadeel van € 78k.

 

-291

 

 

N

 

Ruimtelijke ontwikkeling:

De doorbelastingen vanuit vastgoed zijn ruim € 200.000 hoger dan geraamd.
Daarnaast was sprake van tegenvallende saneringskosten m.b.t. de zogenaamde ‘Plakgronden’ aan de Godelindeweg te Naarden.

-337 N

Vrijval verliesvoorziening:

De grondexploitatie Bredius is geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie is de netto contante waarde minder negatief geworden. Hierdoor kan een deel van de vorig jaar getroffen verliesvoorziening vrijvallen.

507 V

Bouwen:

In de laatste maanden van 2020 zijn nog enkele grote omgevingsvergunningen verleend (o.a. herinrichting Beerensteinerlaan en wegwerkzaamheden (graven, asfalt e.d.) Eikenlaan Muiderberg), waardoor per saldo sprake is van hogere inkomsten.

347 V

Omgevingsvergunningen project De Krijgsman:

De legesinkomsten voor 2020 voor het project de Krijgsman zijn hoger dan begroot. Uitgangspunt is dat er jaarlijks voor gemiddeld 200 woningen vergunning wordt aangevraagd. Het aantal woningen waarvoor in 2020 een vergunning is verleend is ongeveer gelijk aan die prognose, maar er zijn gemiddeld meer woningen in het dure segment gebouwd. De werkelijke legesinkomsten per woning zijn daardoor hoger dan in de begroting aangenomen. Daartegenover staat dat de gemaakte kosten ook hoger zijn dan begroot.

319 V

Overige verschillen < € 70k

-104 N

Totaal voor Reserves

426 V

 Totaal na Reserves

426 V