4.1 Balans

4.1 Balans per 31 december 2020

Terug naar navigatie - 4.1 Balans per 31 december 2020
Activa (x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Vaste Activa
Materiele Vaste Activa € 164.456 € 161.086
§  Investeringen met een economisch nut € 89.209 € 82.346
§  Investering met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven € 45.874 € 45.407
§  Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een Maatschappelijk Nut € 29.373 € 33.333
Financiële vaste activa € 25.887 € 34.773
§ Kapitaalverstrekkingen aan:
§  Deelnemingen € 252 € 252
§ Overige langlopende leningen € 118 € 118
§ Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer € 25.517 € 34.403
Totaal Vaste Activa € 190.343 € 195.859
Vlottende Activa
Voorraden € 311 € 1.568
§  Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie € 302 € 1.562
§  Gereed product en handelsgoederen € 9 € 6
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 15.981 € 20.930
§  Vorderingen op openbare lichamen € 9.584 € 8.549
§  Uitzettingen in `s Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 0 € 5.000
§  Overige vorderingen € 6.397 € 7.381
Liquide Middelen € 13 € 6
§  Kassaldi € 11 € 5
§  Banksaldi € 2 € 1
Overlopende Activa € 6.433 € 12.528
§  Nog te ontvangen bedragen van het Rijk € 441 € 423
§  Nog te ontvangen bedragen van Overige Nederlandse overheidslichamen € 578 € 16
§  Overige nog te ontvangen voorschotbedragen € 4.224 € 10.565
§  Overige vooruitbetaalde bedragen € 1.190 € 1.524
Totaal Vlottende Activa € 22.738 € 35.032
 Totaal Activa € 213.081 € 230.891
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat -€ 11 € 0
Passiva (x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2020
Vaste Passiva
Eigen Vermogen € 52.826 € 49.126
§  Algemene reserve € 33.018 € 32.236
§  Bestemmingsreserves € 18.151 € 15.914
§  Resultaat € 1.657 € 0
§  Gerealiseerd resultaat lopend boekjaar € -0 € 976
Voorzieningen € 19.866 € 21.451
§  Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 7.173 € 7.466
§  Onderhoudsegalisatievoorzieningen € 4.105 € 6.566
§  Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting € 8.588 € 7.419
Vaste Schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer € 117.308 € 124.620
§ Onderhandse leningen van:
§  Binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 74.042 € 82.621
§  Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden € 42.969 € 41.702
§  Waarborgfondsen € 297 € 297
Totaal Vaste Passiva € 190.000 € 195.198
Vlottende Passiva
Netto - Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 11.810 € 13.474
§  Overige kasgeldleningen € 0 € 0
§  Banksaldi € 6.160 € 2.924
§  Overige schulden € 5.650 € 10.550
Overlopende Passiva € 11.271 € 22.219
§  Nog te betalen bedragen € 6.695 € 14.101
§  Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk € 2.087 € 5.339
§  Vooruit ontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen € 591 € 759
§  Overige vooruit ontvangen bedragen € 1.898 € 2.020
Totaal Vlottende Passiva € 23.080 € 35.693
Totaal Passiva € 213.081 € 230.891
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt € 125.750.550 € 117.517.395