4.3 Toelichting op de balans

4.3 Toelichting op de balans

Terug naar navigatie - 4.3 Toelichting op de balans

4.3.1 Vaste activa

Materiële vaste activa

Overzicht onderdelen materiële vaste activa (x € 1.000) 1-1-2020 31-12-2020
Gronden uitgegeven in erfpacht 355 322
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 45.874 45.407
Overige investeringen met een economisch nut 88.854 82.024
Totaal investeringen economisch nut 135.083 127.753
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 29.373 33.333
Totaal 164.456 161.085

 

Overzicht investeringen met een economisch nut waarvoor om de kosten te verminderen een heffing kan worden geheven:

(x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage  Boekwaarde 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 44.863 992 0 1.230 711 43.915
Vervoermiddelen 63 0 0 10   53
Machines, apparaten en installaties 45 0 0 11   34
Overige materiële vaste activa 903 546 0 43   1.406
Totaal 45.874 1.538 0 1.295 711 45.407

Toelichting
In 2020 is er voor ca. € 1,5 miljoen geïnvesteerd. Hiervan is circa € 1 miljoen besteed aan rioleringsprojecten. Voor enkele daarvan zijn de uitgaven gedekt door een onttrekking uit de voorziening vervangingsinvestering riolering. Dit betreffen de volgende investeringen: Riolering Beerensteinerlaan ad. € 262.207, Riolering Energiestraat ad. € 290.507 en Riolering Eikenlaan ad. € 154.664. Van de overige uitgaven aan rioleringsprojecten werd voor het Aansluiten woonboten Muidertrekvaart Vrijverval/pers € 184.545 besteed.

De overige € 0,5 miljoen is grotendeels besteed aan begraafplaatsen. Hierbij werd € 461.097 besteed aan Revitalisering aula begraafplaats Bussum.

 

Overzicht overige Investeringen met een economisch nut:

(x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden Boekwaarde 31-12-2020
Gronden uitgegeven in erfpacht 355 0 32 0 0 322
Gronden en terreinen 14.693 0 8.502 0 0 6.191
Woonruimten 152 0 0 23 0 129
Bedrijfsgebouwen 64.447 3.948 93 3.345 144 64.813
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5.267 2.641 157 555 443 6.752
Vervoermiddelen 1.124 0 0 180 0 944
Machines, apparaten en installaties 2.093 648 0 380 0 2.361
Overige materiële vaste activa 1.078 0 0 245 0 834
Totaal 89.209 7.237 8.784 4.729 587 82.346

Toelichting
Volgens artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan.

 

Toelichting grootste/belangrijkste investeringen:
De investeringen in bedrijfsgebouwen betreffen de volgende projecten:

Projectnaam Uitgaven
Integraal Kindcentrum Muiden € 1.291.536
Renovatie Julianaschool/Dalton € 1.111.425
Renovatie Bussumse Montessorischool € 722.429
Sporthal Bredius € 236.978
Tijdelijke huisvesting onderwijs € 152.707

 

De investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen de volgende projecten:

Projectnaam Uitgaven
Hockeyveld Bredius € 1.503.227
Ombouwen hoofdveld NVC € 803.934
Vervangingen Sport € 178.281

De investeringen op machines, apparaten en installaties betreffen automatisering.

 

Toelichting desinvesteringen:

De desinvestering op gronden uitgegeven in erfpacht betreft de verkoop van erfpacht gronden.

De desinvestering op gronden en terreinen betreft de overdracht van de gronden in plangebied Crailo aan GEM Crailo B.V.

De desinvestering bij bedrijfsgebouwen betreft een overboeking van voorbereidingskosten Sporthal Bredius naar het uitvoeringskrediet. 

De desinvestering aan grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft een overboeking van voorbereidingskosten Hockeyveld Bredius naar het uitvoeringskrediet

 

Toelichting bijdragen aan derden:

De bijdrage van derden aan bedrijfsgebouwen betreft een exploitatiebijdrage voor het voorbereidingskrediet verbouw brandweergarage Muiden en een specifieke uitkering stimulering sport voor Sporthal Bredius.

De bijdrage van derden aan grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft een specifieke uitkering stimulering sport voor Hockeyveld Bredius, vervangingen sport 2020, wijziging van een voetbalveld naar een hockeyveld in Naarden en ombouwen hoofdveld NVC.

 

Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

(x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2020 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden Boekwaarde 31-12-2020
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 29.373 8.000 818 1.106 2.117 33.333
Totaal 29.373 8.000 818 1.106 2.117 33.333

Toelichting
In 2020 is geïnvesteerd in diverse projecten voor in totaal ca. € 8,0 miljoen. Hiertegenover staan subsidies van o.a. Provincie Noord-Holland en bijdragen van Rijkswaterstaat en Waterschappen. Hieronder een opsomming van de grootste investeringen.

 

Projectnaam Uitgaven Bijdragen derden
Ontsluitingsweg A1- Krijgsman/Bredius-3 bruggen 3.224.388 1.515.917
Herstel Vestingwallen/Verder met de Vesting Muiden 582.462 200.000
Renovatie toren Grote Kerk 530.050 75.062
Herinrichting Stationsgebied 306.004  
Voorbereidingskrediet Vlietlaan 281.308  
Boogbrug Oud Blaricummerweg 271.344  
Voorbereidingskrediet Schootsvelden Zuidoost 244.751  
Stalen damwand Oostelijke Vestingwallen Muiden 233.260  
Inrichting Openbare Ruimte Centrum Keverdijk 179.288 250.000
Voorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden 172.632  
Fietsbruggen Oud Blaricummerweg 171.013  
Openbare Verlichting 2018 167.883  

 

Toelichting desinvestering:

De desinvestering betreft voornamelijk de overboeking van de voorbereidingskosten Herinrichting Stationsgebied naar het uitvoeringskrediet en de overboeking van kosten Brug Oud Blaricummerweg naar de Boogbrug - en Fietsbruggen Oud Blaricummerweg.

 

 

 

 

 

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa
Overzicht financiële vaste activa (x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2020 Toename Aflossingen Afschrijvingen Afwaardering duurzame waarde vermindering Boekwaarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan:
§  Deelnemingen 252 0 0 0 0 252
Overige langlopende leningen 118 0 0 0 0 118
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 25.517 9.603 717 0 0 34.404
Totaal 25.887 9.603 717 0 0 34.773
Toelichting
De toename wordt merendeels veroorzaakt  door de overdracht van de gronden Crailo, die in 2017 zijn aangekocht van de provincie, aan GEM Crailo BV. Hierbij is sprake van een uitgestelde betaling tot 2029, gelijk aan de afspraak die Gooise Meren heeft met de provincie. De uitgestelde betaling wordt gezien als een verstrekte lening van € 8.5 mln. aan GEM Crailo BV.
Het restant heeft te maken met de verstrekking van een lening aan SVN voor Duurzaamheidsleningen.

4.3.2 Vlottende activa

Terug naar navigatie - 4.3.2 Vlottende activa
Voorraden
Overzicht opgenomen voorraden (x € 1.000) 1-1-2020 31-12-2020
Grond en hulpstoffen
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 302 1.562
Gereed product en handelsgoederen 9 7
Vooruitbetalingen
Totaal 311 1.569
Onderhanden werk, Bouwgronden in exploitatie
Bouwgronden in exploitatie (x € 1.000) Stork-locatie Bredius
Boekwaarde 01-01-2020 726 5.633
Verliesvoorziening -214 -5.843
Boekwaarde 01-01-2020, incl. verliesvoorziening 512 -210
Investeringen en overige vermeerderingen:
§  Grondaankopen
§  Bouwrijp maken 1.019
§  Rentekosten 14 113
§  Overige bestedingen 64 133
§  Storting in Alg Res Grondexploitatie (tbv volkshuisvestingsfonds)
§  Bij resultaatbestemming storten in Algemene Reserve Grondexploitatie
Opbrengsten (verminderingen)
§  Verkopen -526
§  Overige opbrengsten -40
§  Bij resultaatbestemming onttrekken uit Algemene Reserve Grondexploitatie
§  Winst uitname
Mutaties in verliesvoorziening -24 507
Boekwaarde 31-12-2020 238 6.898
Verliesvoorziening -238 -5.336
Boekwaarde 31-12-2020, incl. verliesvoorziening 0 1.562
Nog te verwachten kosten:
§  Bouwrijp maken 1.706
§  Rentekosten 508
§  Overige bestedingen 746
Nog te verwachten opbrengsten:
§  Verkopen -3.804
§  Overige opbrengsten -278
Verwacht eindresultaat o.b.v. eindwaarde (nadeel) 0 5.776
Verwacht eindresultaat o.b.v. netto contante waarde (nadeel) 0 5.337
Toelichting: Om te bepalen met welke verliesvoorzieningen voor de lopende grondexploitaties we te maken krijgen, zijn we uitgegaan van de contante waarde van de toekomstige baten en lasten. De Storklocatie is in 2020 afgerond met een iets hoger negatief eindresultaat. De eerder getroffen verliesvoorziening is vrijgevallen. Deze is in bovenstaande tabel verwerkt. De in 2019 getroffen verliesvoorziening voor de grondexploitatie Bredius kon in 2020 ruim € 0,5 miljoen naar beneden worden bijgesteld. Voor een verdere toelichting verwijzen we u graag naar paragraaf Grondbeleid.

Uitzettingen

Terug naar navigatie - Uitzettingen
Overzicht Uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of minder (x € 1.000) Balanswaarde 31-12-2019 Boekwaarde 31-12-2020 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen 9.584 8.549 0 8.549
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 5.000 0 5.000
Overige vorderingen:
Debiteuren 6.422 9.587 -2.179 7.408
Overige vorderingen -25 -27 0 -27
Totaal 15.981 23.109 -2.179 20.930

Debiteuren en liquide middelen

Terug naar navigatie - Debiteuren en liquide middelen
De post debiteuren is als volgt opgebouwd Vordering Voorziening Dub. debiteuren
Privaat rechtelijk 5.541.845 -55.987
Publiek rechtelijk 998.783 -659.376
Sociale zaken Terugvordering en verhaal 3.046.301 -1.463.618
Totaal 9.586.929 -2.178.981
Overzicht liquide middelen (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Boekwaarde 31-12-2020
Kassaldi 11 5
Bank saldi 2 1
Totaal 13 6

Schatkistbankieren

Terug naar navigatie - Schatkistbankieren
Het schatkistbankieren houdt in dat de centrale overheden hun liquide middelen, als die een gemeentegerelateerde norm overstijgen, onder moeten brengen bij het ministerie van Financiën. Dit gebeurt in de vorm van een rekening-courant, zoals bij een bank. De genoemde norm is ingesteld op 0,75% van het begrotingstotaal en was voor 2020 € 1.015.000. De gemeente zou dus gemiddeld per kwartaal niet meer dan € 1.015.000 positief mogen staan op alle bankrekeningen samen. Onderstaand overzicht laat zien dat wij in het 2e kwartaal het drempelbedrag hebben overschreden. De oorzaak hiervan is, dat wij op de laatste dag van het 2e kwartaal € 9,5 mln. hebben ontvangen van het BTW Compensatiefonds. De bank heeft de mutatie naar de schatkistrekening pas volgende dag verwerkt.
Drempelbedrag schatkistbankieren (x € 1.000) 1e kwartaal 2020 2e kwartaal 2020 3e kwartaal 2020 4e kwartaal 2020
1.     Gemiddeld buiten de schatkist 267 1.092 406 211
2.       Drempelbedrag 1.015 1.015 1.015 1.015
3.       Ruimte onder het drempelbedrag (2-1) 748 0 609 804
4. Overschrijding van het drempelbedrag 0 77 0 0

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa
Overlopende activa gerubriceerd (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Boekwaarde 31-12-2020
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:
§  het Rijk 441 423
§  overige Nederlandse overheidslichamen 578 16
Overige nog te ontvangen voorschotbedragen 4.224 10.565
Overige vooruitbetaalde bedragen 1.190 1.524
Totaal 6.433 12.528
Toelichting: De vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en overige Nederlandse overheidsinstanties betreffen subsidies om de kosten voor meer andere investeringsprojecten te dekken. In onderstaand overzicht staat per subsidie het verloop ervan in 2020. Deze bedragen moeten nog ontvangen worden. De kosten voor het project zijn hiervoor al gemaakt

Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies

Overzicht van de in de balans opgenomen voorschotbedragen (x € 1.000) die we nog van Europese en Nederlandse overheidsinstanties moeten ontvangen.

Subsidienummer (x € 1.000) Beschrijving Saldo per 31-12-2019 Toevoegingen 2020 Ontvangen 2020 Saldo per 31-12-2020
het Rijk:
1036519 BRIM Weeshuiskaz./Comenius N 2 2 0
1036202 BRIM Stadhuis Naarden 18 11 7
1036446 BRIM Stadsarch. Cattenhage 8 8 5 3
1038244 Brim 2013 St. Nicolaaskerk 3 3
BSK-2012/217796 Railscherm Uitvoering (2015/2016) 410 410
Overige Nederlandse overheidslichamen:
105994 BRIM Kerktoren Muidenberg 4 4
1459262/1472321 Muidenberg 12 12
473701/604775-630869 Thijssepark 66 66 0
472375/599220 Provincie Noord Holland Westereng Deelplan 5 405 405 0
992379/1003333 Verb.Vesting Stadzicht 107 107 0
Totaal 1.019 596 16 439

4.3.3 Vaste passiva

Terug naar navigatie - 4.3.3 Vaste passiva

Reserves en voorzieningen
Een groot deel van het vermogen van de gemeente bestaat uit reserves en voorzieningen. Het verschil zit hier in: reserves maken deel uit van het eigen vermogen dat in principe vrij besteedbaar is; voorzieningen daarentegen behoren tot het vreemd vermogen dat met het oog op reële risico’s of egalisatie van onvermijdelijk kosten is gevormd. Bijvoorbeeld groot onderhoud of verplichtingen.

Reserves
Samen met het saldo van rekening van baten en lasten vormen de reserves het eigen vermogen van de gemeente. Het totaal van het eigen vermogen bedroeg eind 2020 afgerond € 49 miljoen, onderverdeeld als volgt:

 

Het eigen vermogen van de gemeente Gooise Meren (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Boekwaarde 31-12-2020
Algemene Reserves 33.018 32.236
Bestemmingsreserves 18.151 15.914
Resultaat na bestemming 1.657 976
Totaal 52.826 49.126
Overzicht verloop reserves:
Reserves (x € 1.000) Saldo 31-12-2019 Toevoeging Onttrekking Resultaat bestemming Saldo 31-12-2020
Toevoeging Onttrekking
Algemene Reserve 33.018 603 1.466 82 32.236
Totaal Algemene reserve 33.018 603 1.466 82 0 32.236
Bestemmingsreserves:
Algemene reserve Grondexploitatie 1.675 13 611 1.076
Reserve Parkeren Centrum Bussum/Scapino 2.179 0 0 2.179
Reserve Godelinde 3.085 0 120 2.964
Reserve grondwater Masterplan 't Gooi 43 0 21 21
Reserve Sociaal Domein 2.789 0 929 1.860
Bovenwijkse voorzieningen 40 0 0 40
Reserve Grote projecten Muiden 2.091 0 0 2.091
Egalisatiereserve Primair 37 0 2 35
Reserve uitbreiding sportvoorzieningen 1.198 0 151 1.047
Reserve Groot onderhoud De Zandzee 786 0 785 0
Reserve Groen beleidsplan 130 0 130 0
Reserve MFC Keverdijk 2.000 0 0 2.000
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs 2.100 195 195 2.100
Reserve Stim. fonds betaalbare woningen 0 500 0 500
Totaal bestemmingsreserves 18.151 708 2.945 0 0 15.914
Totaal reserves 51.169 1.311 4.412 82 0 48.150

Toelichting aard en reden reserves 2020

Terug naar navigatie - Toelichting aard en reden reserves 2020
Naam Algemene Reserve
Aard Algemene reserve
Reden Bufferfunctie voor opvangen van tegenvallers en afdekken risico’s.
Naam Algemene reserve grondexploitatie
Aard Bestemmingsreserve
Reden Dekking voor onzekere toekomstige exploitatiesaldi grondexploitaties door verrekening van winsten en verliezen.
Naam Reserve Parkeren Centrum Bussum
Aard Bestemmingsreserve
Reden Reserve is ingesteld om het openbaar parkeren in Bussum te verbeteren.
Naam Reserve Godelindeschool
Aard Bestemmingsreserve
Reden Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een unilocatie Godelindeschool is een reserve ingesteld.
Naam Reserve Grondwater Masterplan ‘t Gooi
Aard Bestemmingsreserve
Reden Bestemd voor dekking van de kosten van het regionaal convenant aanpak bodemwaterproblematiek Bussum
Naam Reserve Sociaal Domein
Aard Bestemmingsreserve
Reden De reserve wordt aangehouden in verband met de transformatie van het sociaal domein ter uitvoering van de plannen vanuit het college uitvoeringsprogramma.
Naam Reserve Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman
Aard Bestemmingsreserve
Reden Ontwikkeling van bovenwijkse voorzieningen gerelateerd aan de kosten van de aanleg van de toerit A1 en de brug naar de Krijgsman.
Naam Reserve Grote projecten Muiden
Aard Bestemmingsreserve
Reden Voor de grote projecten In Muiden is in 2013 een bestemmingsreserve ingesteld. Het doel is om de financiële voor- en nadelen van de projecten die onder het projectbureau vallen via deze bestemmingsreserve te laten lopen. Hierdoor wordt de reguliere begroting van de gemeente niet beïnvloed door zaken aangaande het projectbureau.
Naam Egalisatiereserve Talent Primair
Aard Bestemmingsreserve
Reden Bedoeld om de interne rentekosten van een verstrekte renteloze lening te dekken. Deze lening maakt de continuering mogelijk van de stichting voor openbaar onderwijs, Talent Primair, Naarden
Naam Reserve Uitbreiding Sportvoorzieningen
Aard Bestemmingsreserve
Reden Dekking kapitaallasten van investeringen ten behoeve van de optimalisatie en uitbreiding van sportvoorzieningen in Naarden.
Naam Reserve Groot onderhoud De Zandzee
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten gebouwen, in afwachting van een onderbouwd meerjaren onderhoudsplan. In december 2020 is met het vaststellen van het MJOP van sportcentrum De Zandzee het saldo vrijgevallen ten gunste van de Voorziening Groot Onderhoud Zandzee. Deze reserve kan worden opgeheven.
Naam Reserve MFC Keverdijk
Aard Bestemmingsreserve
Reden Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) Keverdijk was een reserve ingesteld. Het MFC wordt echter door een derde ontwikkeld en besloten is om alleen nog een bedrag te reserveren voor de afkoop van de huur voor 25 jaar door de gemeente van een deel van het MFC.
Naam Reserve Groen Beleidsplan
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de komende jaren de kwaliteit van het openbaar groen in Muiden te verbeteren.
Naam Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs PO
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de kosten van tijdelijke huisvesting voor het primair onderwijs te dekken.
Naam Reserve Stimuleringsfonds betaalbare woningen
Aard Bestemmingsreserve
Reden In deze reserve worden de afkoopsommen bestemd zoals die zijn genoemd in de Compensatieregeling indien de realisatie van sociale woningbouw binnen het bouwplan én op een alternatieve locatie niet mogelijk blijkt en de initiatiefnemer toestemming van het College heeft om tot financiële compensatie over te gaan. De reserve (het Stimuleringsfonds) is bedoeld om de realisatie van sociale huurwoningen en onrendabele middeldure huurwoningen te stimuleren. Initiatiefnemers kunnen een bijdrage uit dit fonds krijgen als zij in hun plannen meer dan de vereiste 1/3de sociale woningen en/of extra onrendabele huurwoningen realiseren.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Voorzieningen
Voorzieningen (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Boekwaarde 31-12-2020
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 7.173 7.466
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 4.105 6.566
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 8.588 7.419
Totaal 19.866 21.451
Overzicht verloop voorzieningen:
Voorzieningen (x € 1.000) Saldo 31-12-2019 Toevoeging Onttrekking Resultaat bestemming Saldo 31-12-2020
Toevoeging Onttrekking
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:
Spaarpremies hypotheken ambtenaren 94 9 2 101
Afkoop onderhoud graven 1.383 118 115 1.386
Voorziening wachtgeld en pensioenen 5.321 1.548 1.404 5.465
Voorziening Personele kosten 375 594 455 514
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 7.173 2.269 1.976 0 0 7.466
Onderhoudsegalisatievoorzieningen:
Voorziening onderhoud gebouwen 521 999 860 660
Voorziening onderhoud wegen 2.934 2.304 1.748 3.489
Voorziening onderhoud Zwembad De Zandzee 0 1.999 407 1.592
Voorziening onderhoud Kunstwerken 634 543 418 759
Voorziening groenbeheer LNC 0 0 0 0
Voorziening onderhoud Water 15 50 0 65
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 4.105 5.896 3.434 0 0 6.566
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:
Egalisatie rioolheffing 6.606 0 361 6.244
Egalisatie afvalstoffenheffing 1.379 0 781 598
Egalisatie sociale recherche 42 8 0 50
Vervangingsinvest. riolering 562 677 711 527
Totaal door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 8.588 685 1.854 0 0 7.419
Totaal voorzieningen 19.866 8.849 7.264 0 0 21.451

Toelichting aard en reden voorzieningen 2020

Terug naar navigatie - Toelichting aard en reden voorzieningen 2020
Naam Voorziening Wachtgeld Verplichtingen
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Bedoeld om wachtgeldverplichtingen van voormalig personeel en wethouders te bekostigen, evenals de pensioenen van wethouders
Naam Voorziening Personele kosten
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Ingesteld om wachtgeldverplichtingen van voormalig personeel en de financiële gevolgen van sociaal plan te bekostigen
Naam Voorziening afkoopsommen begraafrechten
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Deze voorziening is ingesteld om de lasten en baten te egaliseren voor het onderhoud aan graven waarvoor een afkoopsom is ontvangen.
Naam Voorziening spaarpremies hypotheken en ambtenaren
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Deze voorziening is ingesteld om de uitkering van het benodigde kapitaal zeker te stellen. De deelnemers in de regeling zijn daardoor gegarandeerd van de aflossing van de hypotheek aan het eind van de looptijd
Naam Diverse onderhoudsvoorzieningen
Aard Onderhoudsvoorzieningen
Reden Ingesteld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten van het (groot) onderhoud van wegen, civieltechnische kunstwerken, waterwegen, zwembad De Lunet en gemeentelijke gebouwen.
Naam Egalisatievoorzieningen rioolheffing en afvalstoffenheffing
Aard Door derden beklemde middelen voor een specifieke aanwending
Reden Bestemd voor de egalisatie van lasten in relatie tot de daarvoor ingestelde heffing of leges
Naam Egalisatievoorziening Sociale recherche
Aard Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending
Reden Met het doel incidentele investeringsuitgaven te egaliseren
Naam Vervangingsvoorziening riolering
Aard Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending
Reden Deze voorziening wordt ingesteld ten behoeve van toekomstige vervangingsinvesteringen, conform artikel 44, lid 1d BBV.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer
Vaste Schulden (x € 1.000) Saldo Vermeerdering Aflossingen Saldo Rentelast
31-12-2019 31-12-2020
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 74.042 15.000 6.421 82.621 1.988
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 42.969 0 1.267 41.702 658
Waarborgsommen 297 0 0 297 0
Totaal 117.308 15.000 7.688 124.620 2.646
Toelichting
Dit jaar hebben wij een langlopende lening van € 15 miljoen afgesloten. In 2020 is € 7,7 miljoen afgelost. De totale schuld is met € 7,3 miljoen toegenomen.

4.3.4 Vlottende passiva

Terug naar navigatie - 4.3.4 Vlottende passiva
Vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2019 Boekwaarde 31-12-2020
Overige kasgeldleningen 0 0
Banksaldi 6.160 2.924
Overige vlottende schulden:
Crediteuren 5.380 10.510
Overige schulden 270 40
Totaal 11.810 13.474
Toelichting
De gemeente Gooise Meren heeft twee kortlopende leningen van in totaal € 10 miljoen afgelost. Daarna hebben wij één langlopende lening van € 15 miljoen afgesloten.
De toename crediteuren heeft o.a. te maken met subsidies noodsteunmaatregelen i.v.m. Covid-19.
Overlopende passiva
Overlopende passiva (x € 1.000) Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2019 31-12-2020
Nog te betalen bedragen 6.695 14.101
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:
§  het Rijk 2.087 5.339
§  overige Nederlandse overheidslichamen 591 759
Overige vooruit ontvangen bedragen 1.898 2.020
Totaal 11.271 22.219
Toelichting
De vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en overige Nederlandse overheidsinstanties betreffen subsidies om de kosten voor onder andere investeringsprojecten te financieren. In onderstaand overzicht wordt per subsidie het verloop in 2020 weergegeven. Deze bedragen hebben we dus ontvangen en moeten nog gebruikt worden.

Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2020

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2020
Subsidienummer (x 1€ 1.000) Beschrijving Saldo per 31-12-2019 Toevoegingen 2020 Ontvangen 2020 Gemaakte kosten 2020 Saldo per 31-12-2020
Het Rijk: 2.087 5.339
M2015119 Onderwijsachterstandenbeleid 2014/2015 0 0
UWHS170094 Rest.sub.Hakkelaarsbrug 2018 0 0
SPUK 157 157 0
Geluidsanering voorbereiding 7 7
1036227 Turfloods 7 1 8 0
1044927 Toren Grote Kerk Naarden 62 13 75 0
1059994 Kerktoren Muiderberg 15 4 19 0
1043314 Verder met de vesting, bastion VII en VIII 24 6 30 0
1044295 Verder met de vesting, bastion VI en IX en courtine 39 10 49 0
BSV 2011057265 Railschermenproject voorbereiding 766 140 626
BS2018106003 Geluidsan. Landstraat uitv.1e 2e term 81 22 103
IenW/BSK-2018/170767 Geluidsan.Huizerweg Oost uitv. 62 62
IenW/BSK-2018/170757 Geluidsan.Centuurbaan uitv. 96 26 122
IenW/BSK-2018/178339 Geluidsan.Brinklaan,Kerkstr, Nieuwstraat uitv. 76 76
IenW/BSK-2018/234657 Geluidsan.Laarderweg uitv. 164 44 208
IenW/BSK-2018/195655 Geluidsan.Huizerw.West uitv. 241 64 305
IenW/BSK-2019/315 Geluidsanering Generaal de la Reylaan 288 77 365
IenW/BSK-2020/230160 Stimuleringsverkeersveiliheidsmaatregelen 0 3.440 3.440
IenW/BSK-2020/178877 Geluidsanering fase 1 gevelmaatregelen 0 24 24
Overige Nederlandse overheidslichamen: 591 759
2010-35722 Stedelijke vernieuwing ISV 2010-2014 Bouw/Bodem 288 73 215
11323934/1501407 Vergroten fietsvoorz.B-Z 0 60 60
869975 / 879883 Verder met de Vesting 134 134
803140/842741 Stimuleringsfonds bedrijventerreinen Gooise Meren 95 20 75
ST.AFVALF.Nedvang 81918/20026101 27164 74 90 164
Aquathermie Muiderberg 0 111 111
Totaal 2.678 0 3.992 572 6.098

Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Op 1 januari 2020 bedroeg het saldo aan directe borgstellingen met externe partijen € 12.396.983 . Deze partijen hebben bij het afsluiten van de geldlening een verzoek ingediend bij de gemeente voor een garantstelling en hebben deze ook verkregen. De gemeente staat garant voor 100 procent of een lager percentage van die geldleningen. Het bedrag waarvoor de gemeente eind 2020 nog garant staat is € 12.774.398. De toename van 377.415 euro heeft te maken met de nieuwe garantstellingovereenkomst met TCCS Spant. In 2020 heeft de gemeente geen betalingen hoeven te doen voor de rente en aflossing waarvoor zij garant staat.

Geldnemer Hoofdsom % Schuldrestant Schuldrestant
 (in €) 31-12-2019 31-12-2020
St. Openbare Bibliotheken Naarden-Bussum 714.704 100% 142.941 114.353
Sportfondsen-Naarden b.v. 204.201 100% 22.973 12.763
Hockeyclub Naarden 220.020 100% 220.020 220.020
Hockeyclub Naarden 79.980 100% 68.880 63.552
Rock Steady B.V. 650.000 100% 160.751 144.501
Rock Steady B.V. 325.000 100% 79.249 71.124
Rock Steady B.V. 325.000 100% 79.249 71.124
R.K voetbalvereniging SDO 33.000 100% 200 0
t Spant 3.300.000 100% 2.601.361 3.217.500
Tennisclub Het Spieghel 175.000 100% 43.750 35.000
Tennisclub Het Spieghel 453.500 50% 15.114 0
St. kinderopv. Bussum/Naarden 248.067 50% 111.630 99.227
Onderwijs VPCO 580.000 100% 532.208 525.334
St. Vrije School Michael 804.000 100% 726.657 715.901
SIVOG 4.320.000 100% 2.592.000 2.484.000
GEM Crailo B.V. 5.000.000 100% 5.000.000 5.000.000
Totaal directe borgstellingen * 17.432.471 12.396.983 12.774.398
*Het saldo Hockeyclub Naarden en het totaal saldo directe borgstellingen op 31-12-2019 is aangepast t.o.v. het eindsaldo zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2019, vanwege de ontbrekende rapportage ten tijde van de opstelling van de jaarrekening.
In onderstaande tabel worden de indirecte borgstellingen van gemeente Gooise Meren weergegeven.
Bij indirecte borgstellingen is het mogelijk dat de gemeente vanwege de achtervangpositiie hierop wordt aangesproken. Dit zal alleen gebeuren in het geval dat de geldnemer en het waarborgfonds niet meer aan de verplichtingen kan voldoen. Daarnaast zal het Rijk de helft van het benodigde bedrag voor haar rekening nemen. Het risico wordt daarom als laag ingeschat.
Geldnemer Hoofdsom Schuldrestant Schuldrestant
 (in €) 31-12-2019 31-12-2020
Dudok wonen 908.092 Achtervang 182.435 91.354
Dudok wonen 2.268.901 Achtervang 1.134.451 1.134.451
Dudok wonen 7.000.000 Achtervang 3.500.000 3.500.000
Dudok wonen 8.000.000 Achtervang 3.733.340 3.600.010
Dudok wonen 1.500.000 Achtervang 750.000 750.000
Dudok wonen 6.000.000 Achtervang 3.000.000 3.000.000
Dudok wonen 7.500.000 Achtervang 3.750.000 3.750.000
Woningstichting Naarden 3.176.462 Achtervang 916.098 855.294
Woningstichting Naarden 719.927 Achtervang 185.662 169.107
Woningstichting Naarden 3.700.000 Achtervang 954.964 868.500
Woningstichting Naarden 1.900.000 Achtervang 710.270 683.919
Woningstichting Naarden 3.000.000 Achtervang 1.053.227 1.008.610
Woningstichting Naarden 1.000.000 Achtervang 334.832 319.329
Woningstichting Naarden 1.900.000 Achtervang 635.566 606.093
Woningstichting Naarden 1.500.000 Achtervang 562.745 542.051
Woningstichting Naarden 1.100.000 Achtervang 422.352 407.114
Woningstichting Naarden 1.400.000 Achtervang 565.714 548.413
Woningstichting Naarden 5.300.000 Achtervang 2.081.649 2.013.316
Woningstichting Naarden 3.000.000 Achtervang 1.051.502 983.505
Woningstichting Naarden 2.500.000 Achtervang 996.862 958.874
Woningstichting Naarden 3.000.000 Achtervang 1.245.567 1.210.092
Woningstichting Naarden 750.000 Achtervang 293.578 276.390
Woningstichting Naarden 2.400.000 Achtervang 1.200.000 1.200.000
Woningstichting Naarden 2.500.000 Achtervang 1.250.000 1.250.000
Woningstichting De Alliantie 4.756.000 Achtervang 2.378.000 2.378.000
Woningstichting de Woonplaats 562.000 Achtervang 281.000 281.000
Woningstichting het Gooi en Omstreken 10.000.000 Achtervang 5.000.000 5.000.000
Woningstichting het Gooi en Omstreken 5.000.000 Achtervang 2.500.000 2.500.000
St.woonzorg Nederland 3.205.300 Achtervang 114.475 0
Stichting Ymere 1.051.184 Achtervang 468.869 454.127
Totaal Waarborgfonds Sociale Woningbouw 96.597.866 Achtervang 41.253.157 40.339.549
Totaal Hypotheken (van voor 1994) 100% 1.600.410 1.403.448
Totaal Waarborgfonds Eigen Woning (NHG) Achtervang 70.500.000 63.000.000
Totaal garanties en borgstellingen * 114.030.338 125.750.550 117.517.395
*Het totaal saldo Waarborgfonds Eigen Woning (NHG) en het totaal saldo garanties en borgstellingen op 31-12-2019 is aangepast t.o.v. het eindsaldo zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2019, vanwege de ontbrekende rapportage ten tijde van de opstelling van de jaarrekening.

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden

Terug naar navigatie - Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden

In het verleden heeft onder dit kopje een inschatting gestaan van de financiële verplichtingen die de gemeente voor komend jaar verwachtte aan inkopen. Het is voor de gemeente technisch niet mogelijk om de daadwerkelijke inkoopverplichtingen over komende jaren inzichtelijk te maken. Omdat een schatting niet voldoet aan het gevraagde uit de BBV is, in overeenstemming met de accountant, ervoor gekozen voor dit onderdeel geen cijfers te presenteren.

Eigen bijdrage op basis van de Wmo
Een inwoner die een Wmo voorziening op indicatie ontvangt, moet op basis van de Wmo daaraan zelf een financiële bijdrage betalen. Dit geldt ook als deze hulp en ondersteuning is geregeld via het persoonsgebonden budget (Pgb). De wetgever heeft bepaald dat het CAK de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage uitvoert. De informatie die de gemeente van het CAK ontvangt - om privacy redenen beperkt - is ontoereikend om per aanvrager de juistheid van de eigen bijdrage te kunnen vaststellen.
Het CAK stelt formeel de hoogte van de eigen bijdragen vast, daarmee heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen (op grond dus van de Wmo) niet meer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid valt. Hoewel dit een vaste eigen bijdrage per huishouden per 4 weken is (ongeacht de omvang en de duur van hulp en ondersteuning) komt het er kortom op neer dat de gemeenten van het CAK geen zekerheid over het totaalbedrag aan inkomsten aan deze eigen bijdragen kunnen krijgen.