Uitgaven

4,61%
€ 6.919
x €1.000
4,61% Complete

Inkomsten

0,65%
€ -978
x €1.000
0,65% Complete

Saldo

1,99353858827223E+16%
€ 5.941
x €1.000

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Uitgaven

4,61%
€ 6.919
x €1.000
4,61% Complete

Inkomsten

0,65%
€ -978
x €1.000
0,65% Complete

Saldo

1,99353858827223E+16%
€ 5.941
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Cultuur, cultuurhistorie, sport en recreatie zijn belangrijke op zichzelf staande waarden; deze waarden zijn ook van betekenis voor de sociale structuur van de gemeente. Het mes snijdt aan twee kanten. We willen sport, cultuur en recreatie inzetten om de verbinding tussen inwoners te versterken. Het aanbod van voorzieningen zal daarom breed toegankelijk moeten zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en verbinding tussen inwoners te realiseren.

Vanaf maart 2020 zijn we allemaal geconfronteerd met COVID-19. Dit heeft ook verstrekkende gevolgen voor onze maatschappelijke organisaties. Na de eerste golf en lockdown in het voorjaar, waarin o.a. culturele instellingen en sportverenigingen hun deuren moesten sluiten volgde eind 2020 opnieuw een lockdown. We zijn onder de indruk van de veerkracht die in onze gemeente duidelijk aanwezig is. Met elkaar zetten we er de schouders onder, ook als dit nog even aanhoudt. De gemeente ondersteunt waar mogelijk en doet dit onder andere door het gemeentelijk steunfonds voor coronaschade. Op grond van het door de gemeenteraad unaniem vastgestelde Afwegingskader steunmaatregelen corona zijn de eerste aanvragen eind 2020 in behandeling genomen.

Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het welzijn van inwoners en leveren een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Dat geldt vooral voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt bevorderd. Kunst en Cultuur is goed vertegenwoordigd in onze gemeente. We hebben veel culturele verenigingen, verspreid over de verschillende kernen; we beschikken over vier musea, waaronder één rijksmuseum; een groot en klein theater; Forteiland Pampus en de Grote Kerk Naarden met tal van activiteiten; ruim 50 kunstwerken in de openbare ruimte. We vinden het belangrijk om iedereen mee te nemen als het kunst en cultuur betreft. Via de sport- en cultuurcarrousel vanuit welzijn worden hiervoor mogelijkheden geboden. En via cultuureducatie voor onze circa 26 scholen.

De gemeente is trots op haar cultuurhistorisch erfgoed. Erfgoed draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. Deze kwaliteiten willen we meer benutten ten behoeve van educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. Door het erfgoed voor meer mensen toegankelijk te maken wordt de betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is ook een steeds belangrijker vestigingsfactor.

Sport en bewegen draagt op positieve en laagdrempelige wijze bij aan vitale en gezonde inwoners. De gemeente stimuleert met name (sportief) bewegen van jeugdige en kwetsbare inwoners en ondersteunt (sport)aanbieders zich (door) te ontwikkelen tot betrokken en vitale organisaties. De lokale energie in onze gemeente benutten wij door samenwerking in het lokale Sportakkoord, want verbinding van (initiatieven van) mensen en organisaties staat in dit lokale akkoord centraal.
Om tot dit lokale Sportakkoord te komen – welke aansluit bij het nationaal Sportakkoord uit 2018 -, zijn er eind 2019 en begin 2020 (pre-corona) werkbijeenkomsten geweest in bijzijn van vele sportaanbieders/ verenigingen. Ook partijen uit het maatschappelijk veld o.a. Versa Welzijn en GGZ waren hierbij vertegenwoordigd. Dit heeft erin geresulteerd dat begin november 2020 ons lokale Sportakkoord is ondertekend. Niet alleen door de gemeente, maar juist ook door andere betrokken partijen zoals het team buurtsportcoaches van ‘Gooise Meren Beweegt’, Team Sportservice Noord-Holland/ Aangepast Sporten en sportaanbieders B.F.C. en HC Naarden.

En er zijn veel meer sportaanbieders betrokken. Sportverenigingen kunnen zich ook in 2021 nog aansluiten bij een of meerdere deelthema’s in dit lokale Sportakkoord. De deelthema’s passen in onze doelstellingen waar het gaat om Inclusief sporten & bewegen, duurzame sportinfrastructuur en betrokken en vitale organisaties. Namens het team van Gooise Meren Beweegt is de verenigingsondersteuner de verbindende schakel tussen sportverenigingen, de samenleving en team Sport van de gemeente.

We bieden inwoners en bezoekers van jong tot oud mogelijkheden om te recreëren en te spelen in de openbare ruimte. Dit doen we door ervoor te zorgen dat minimaal 3% van de buitenruimte geschikt is om te spelen zowel met speellocaties als met ruimtes zoals grasvelden, bosjes of verharde pleintjes waar gespeeld en gesport kan worden. Hierbij hebben wij aandacht voor de instandhouding van parken en bij de vraag van de jeugd passende speelplaatsen en door het creëren van doorgaande wandel- en fietsroutes.

 
 
 
 
 

8.1 Kunst en Cultuur

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod

Terug naar navigatie - 8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod

We willen het gevarieerde culturele aanbod in de gemeente in stand houden en waar mogelijk nieuwe initiatieven ondersteunen. 

Coronacrisis

Vanuit het Provinciaal noodfonds kwamen in onze provincie 100 culturele instellingen in aanmerking voor steun, waarvan vijf in onze gemeente, te weten: Spant! Vestingmuseum Naarden, Grote Kerk Naarden, Filmhuis Bussum en Forteiland Pampus. Op grond van een schade-overzicht van de betreffende instellingen over de periode maart tot en met december, ontvingen zij subsidie die door ons voor 35% moet worden ge-cofinancierd. Daarnaast hebben wij culturele instellingen in de gelegenheid gesteld een aanvraag te doen voor steun vanuit ons gemeentelijk steunfonds voor schade in 2020. Veertien culturele instellingen kwamen voor deze steun in aanmerking.

Cultuureducatie

Met cultuureducatie willen we kinderen kennis laten maken met de verschillende vormen van kunst en cultuur. Aan het einde van het jaar 2020 liep de vierjarige periode van het project Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) af. In de komende periode (2021 t/m 2024) zetten wij het project CmK3 voort. Projectleider voor deze nieuwe periode is nu een partij binnen onze eigen gemeente te weten hoofd educatie van het Muiderslot. Het Muiderslot gaat in 2021 actief alle basisscholen (inclusief speciaal onderwijs) in onze gemeente benaderen.

Maatregelen

8.1.2 Opstellen Cultuurvisie

Terug naar navigatie - 8.1.2 Opstellen Cultuurvisie

De Cultuurvisie zal in 2021 aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. De visie beschrijft de wijze waarop we met cultuur binnen de gemeente willen omgaan voor de periode 2022-2028. Onderwerpen die hierin onder meer aan bod komen zijn cultuureducatie en herverdeling van subsidies. 

 

 

Maatregelen

8.1.3 Kerncollectie eigen kunst

Terug naar navigatie - 8.1.3 Kerncollectie eigen kunst

De kerncollectie kunst in eigendom van de gemeente wordt in 2021 definitief vastgesteld. 

Eind 2019/ begin 2020 is de kunstcollectie in het gemeentehuis in een nieuw depot ondergebracht en geïnventariseerd. Voor de verzekering is onze kunstcollectie, zowel op locatie als in het depot, getaxeerd. Onze collectie is bij een andere verzekeraar ondergebracht.

Nadat er een kerncollectie is vastgesteld, wordt voorgesteld om het overige deel van de kunstcollectie af te stoten. Over de wijze waarop deze afstoting zal plaatsvinden zijn nog geen beslissingen genomen.

Onze kerncollectie zal beter beheerbaar zijn en kan in het gemeentehuis worden tentoongesteld en uitgeleend worden. Er ligt een voorstel voor een kerncollectie. Het voorstel voor de kerncollectie is door een deskundige voorzien van een positief advies. Deze moet worden vastgesteld, waarna het restant kan worden afgestoten. Daartoe is reeds een bedrijf aangetrokken dat de ontzameling voor haar rekening neemt. Een groot deel is afkomstig uit de BKR regeling en moet aangeboden eerst worden aan de kunstenaar.  We hebben de intentie om bij verkoop van de collectie de opbrengsten, na aftrek van de veilingkosten, in te zetten voor restauratie van de kerncollectie.

Maatregelen

8.2 Cultureel Erfgoed

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - 8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Wij hechten veel waarde aan het aanwezige erfgoed. Erfgoed versterkt de identiteit van de kernen en draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. We willen deze kwaliteiten meer benutten ten behoeve van educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. Met het voor meer mensen toegankelijk maken van erfgoed wordt de betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is mogelijk een vestigingsfactor. Wij beogen om cultureel erfgoed zorgvuldig te behouden, te versterken en indien mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast willen we de beleving ervan vergroten.
In 2020 hebben we twee eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen ondersteunen met een subsidie voor tegemoetkoming in de kosten voor onderhoud/restauratie van hun pand. Daarnaast is subsidie verleend aan verenigingen en organisaties die zich bezighouden met kennisdeling en het promoten van het aanwezige erfgoed, waaronder het organiseren van activiteiten rondom de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag. Ondanks corona heeft deze dag in alle kernen in aangepaste vorm door kunnen gaan.

Maatregelen

8.3 Sport

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners

Terug naar navigatie - 8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners

Wij willen dat alle inwoners een leven lang met plezier blijven sporten en bewegen, op de manier die bij hem/haar past. Of het nu gaat om werken aan een goede gezondheid, het onderdeel laten zijn van je leefstijl of je door sporten/bewegen betrokken voelen binnen de samenleving. De komende jaren richten wij ons met name op het stimuleren van de volgende specifieke doelgroepen, zoals genoemd in de beweeg- en sportvisie 2017-2021:
-Jeugdigen (0 t/m 18 jaar);
- Inwoners die vanwege een barrière amper/niet sporten/bewegen;
- Inwoners die (opnieuw) aansluiting zoeken bij de samenleving.

In 2020 hebben we subsidie gegeven voor het opstarten van sportactiviteiten bij lokale sportverenigingen in Gooise Meren voor specifieke doelgroepen. Een voorbeeld hiervan is volleybal voor nieuwe Nederlanders. Daarnaast hebben we subsidie gegeven voor de organisatie van kleinschalige sportevenementen voor het stimuleren van beweging, kennismaking met sport en ontmoeting tussen inwoners bij de lokale sportverenigingen. Een voorbeeld hiervan is een zaalsportevenement specifiek voor de jeugd van 2 tot 12 jaar.

Ook in ons lokale Sportakkoord (looptijd 2020-2022) merken we op dat sport een geweldig positieve rol speelt bij de opvoeding en vorming van kinderen. Een van de acties in het lokale Sportakkoord is het uitwerken van een leerlijn voor een breed motorische ontwikkeling (onder aanvoering van de buurtsportcoaches).

Samenwerking en het verbinden van (initiatieven van) mensen en organisaties is ook een doelstelling van het lokale Sportakkoord. Samenwerking tussen sportaanbieders, samenwerking tussen Gooise Meren Beweegt en Versa Welzijn, samenwerking met de gemeente en mogelijk nog met andere partijen die in 2021 willen aanhaken. 

Maatregelen

8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties

Terug naar navigatie - 8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties

De gemeente kiest ervoor om sportverenigingen/sportaanbieders de komende jaren te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen naar betrokken en vitale organisaties. Sportverenigingen hebben een belangrijke rol binnen de gemeente. Wij waarderen de inzet van sportverenigingen zeer en dragen daarom bij aan de ontwikkeling van vitale verenigingen door middel van verenigingsondersteuning en bijeenkomsten gericht op kennisdeling, informatievoorziening en netwerken. De verenigingsondersteuner (Gooise Meren Beweegt) heeft hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld als het gaat om werven en behouden van de nodige vrijwilligers. Dit draagt bij aan de vitaliteit van het verenigingsleven in onze gemeente.
Daarnaast stimuleren wij (sport)aanbieders, die zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol, om meer sport-/beweegaanbod te leveren aan inwoners die zelf (nog) niet in de gelegenheid zijn om te gaan sporten/bewegen of door barrières geen aansluiting vinden bij de sport. We willen de lokale energie benutten en daarom werken we samen met (sport)aanbieders in ons lokale Sportakkoord. Er zijn binnen dit lokale akkoord vier deelthema's: Inclusief sporten en bewegen, (van jongs af aan) Vaardig in bewegen, duurzame sportinfrastructuur en vitale sportaanbieders & positieve sportcultuur. Binnen deze deelthema's zijn werkgroepen geformeerd, bestaande uit sportaanbieders, en/ of gemeente en Gooise Meren Beweegt en Team Sportservice/ Aangepast sporten in onze regio. In 2021 willen we de scholen en de kinderdagopvang nadrukkelijker betrekken bij een of meerdere deelthema's. Met name de jeugd is in beeld ook voor de toekomstbestendigheid van de sportverenigingen in onze gemeente.

Maatregelen

8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur

Terug naar navigatie - 8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur

Om alle inwoners de gelegenheid te geven om te sporten en/of bewegen draagt de gemeente bij aan voldoende, kwalitatief goede, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties en een sportieve buitenruimte. Ook denken wij graag mee als een initiatief uit de samenleving wordt aangemeld. In beweging zijn en blijven met elkaar is ons doel. Een voorbeeld is het (sport & spel) initiatief voor optimalisatie van een basketbalveld dan wel dit up te graden tot een multifunctionele sportzone. In het bijzondere jaar 2020 is buiten sporten veel meer populair geworden.

De gemeente is voortdurend bezig met het optimaliseren van sportaccommodaties en speelt waar mogelijk in op nieuwe behoeften. Een voorbeeld is de realisatie van sportvelden op het Brediusterrein in Muiden.

Maatregelen

8.3.4 Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot alle sportverenigingen

Terug naar navigatie - 8.3.4 Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot alle sportverenigingen

De huidige afspraken over beheer, onderhoud, exploitatie, eigendom en tarifering van de sportaccommodaties vloeien nog voort uit de drie voormalige gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De diversiteit is daardoor groot. In de beweeg- en sportvisie is een aantal kaders gesteld voor een nieuw beheer- en tariefstelsel. Op basis van deze uitgangspunten is een onderzoek uitgevoerd om te komen tot een meer geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties. In het kader van het onderzoek en de daaropvolgende uitwerking is intensief gesproken met alle betrokken sportverenigingen. Eind 2020 is een voorstel over de harmonisatie voorgelegd aan de gemeenteraad. Na het aannemen van het raadsvoorstel wordt de implementatie worden voorbereid, die is voorzien voor medio 2021.

Maatregelen

8.4 Spelen en recreëren

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen

Terug naar navigatie - 8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen

Kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling. We zorgen voor voldoende ruimte om te spelen, veilige routes en voorzieningen die tot de verbeelding spreken. Renovaties van speelplekken worden in overleg met de kinderen, buurtbewoners en/of buurtplatforms uitgevoerd.

Maatregelen

8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken

Terug naar navigatie - 8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken

Onze buitenruimte is voor minimaal 3% van de oppervlakte bespeelbaar. Een bespeelbare buitenruimte is goed voor iedereen, ook als er niet direct speeltoestellen worden geplaatst. Het maakt een buurt sterk en betrokken en daardoor aantrekkelijk en waardevol. Waar voldoende buitenruimte is voor spel, sport en ontmoeting, voelen kinderen en jongeren zich meer verantwoordelijk voor de ruimte. Waar zij kunnen spelen in een natuurrijke omgeving, ontwikkelen zij een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid voor de natuur. 

Maatregelen

8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na

Terug naar navigatie - 8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na

We willen dat iedereen mee doet, inwoners, medewerkers, jong en oud, met of zonder beperking. Eén van de onderwerpen die extra aandacht vragen, is het samen spelen en het toegankelijk maken van speelplekken. Werken aan samen spelen in een gemeente betekent dus werken en vooral samenwerken, intern en extern op allebei deze gebieden, het fysieke én het sociale domein. 

Maatregelen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie. Onderwijs

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019 GM

Begroot 2020 GM

Realisatie 2020 GM

Realisatie 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting
20. Niet wekelijkse sporters  %

GGD

CBS

RIVM

Geen cijfers bekend 40% Geen cijfers bekend Geen cijfers bekend  Het percentage inwoners dat niet wekelijks sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. 

Cijfers uit 2016. Deze indicator wordt elke vier jaar onderzocht met behulp van de gezondheidsmonitor van de GGD.

In Gooise Meren hebben we meer inwoners die wekelijks sporten ten opzichte van  vergelijkbare gemeenten (50,9% dat niet wekelijks sport).

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Prim. Begroting 2020 Begroting 2020 (na wijziging) Realisatie 2020
Lasten
633 Culturele vorming 1.654 1.544 2.046 2.608
634 Sport 2.994 3.096 3.301 3.114
635 Kunst 892 937 879 817
636 Monumenten en musea 529 577 740 751
637 Recreatie 268 237 238 202
642 Speelvoorzieningen 461 528 523 504
Totaal Lasten 6.798 6.919 7.727 7.997
Baten
633 Culturele vorming -1 -13 -13 -594
634 Sport -1.190 -713 -461 -494
635 Kunst -4 0 0 -11
636 Monumenten en musea -100 -93 -121 -120
637 Recreatie -10 -9 -9 -13
642 Speelvoorzieningen -2 0 0 -13
Totaal Baten -1.306 -827 -604 -1.245
Resultaat voor bestemming 5.492 6.092 7.123 6.752
Onttrekkingen
634 Sport -399 -151 -151 -151

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020
 
Onderdeel programma 8 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelasting:

Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9.

 

11

 

V

Culturele vorming:

De noodsteun aan culturele organisaties zorgt voor een overschrijding van de lasten ter hoogte van € 588k, maar dit wordt volledig gecompenseerd door hogere baten van de provincie Noord-Holland die bij deze subsidie als co-financier optreedt.

0

 

Sport:

In de begroting is er, vooruitlopend op de Harmonisatie beheer en tariefstelsel, rekening mee gehouden dat het volledige veld- en entourage onderhoud door de gemeente Gooise Meren wordt georganiseerd. Omdat dit besluit is doorgeschoven, is een deel van het onderhoud in 2020 door de vereniging zelf uitgevoerd. Dit levert een voordeel op van  € 124k. Tevens is er in de begroting rekening gehouden met extra werkzaamheden, die voortvloeien uit de Wet bodembescherming. Deze ruimte  is niet volledig benut (€ 42k V).

 

 

166

 

 

V

Kunst:

Een gewijzigde overeenkomst heeft geleid tot  een verlaging van de subsidie voor podiumkunsten (€ 39k V).

 

39

 

V

Speelvoorzieningen:

Het geplande onderhoud aan speelondergronden is vertraagd door onderbezetting als gevolg van uitval door corona bij een externe aannemer.

 

39

 

V

Overige verschillen < € 70k

116

V

Totaal

371 V