Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
Een verbonden partij is een rechtspersoon, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen verhaald kunnen worden op de gemeente. In praktijk is deelname in NV’s, BV’s, VOF’s, CV’s en Gemeenschappelijke Regelingen (per definitie) een verbonden partij. Ook stichtingen en (coöperatieve) verenigingen kunnen onder verbonden partijen vallen, als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt.
Voor de raad is inzicht in de verbonden partijen belangrijk, aangezien het gaat om afwegingen over de taken en activiteiten waartoe de raad de kaders uitzet. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang om af te wegen wat de meest doelmatige wijze is om een taak uit te voeren, welke manier de meeste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente voor ogen staat en hoe er voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in het uitvoeren van een taak wordt gekregen. Eventuele financiële risico’s van de verbonden partijen zijn meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van de belangrijkste ontwikkelingen die zich binnen verbonden partijen voordoen. De volgende gegevens moeten worden weergegeven:
 
  1.  het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt.
  2.  de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft.
  3.  de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
  4.  de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar.
  5.  de eventuele risico's van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.
 
Overzicht verbonden partijen Gooise Meren
 
Naam verbonden partij Vestigingsplaats Bijdrage 2020
Regio Gooi en Vechtstreek Bussum € 10.354.689
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Hilversum € 4.443.766
Stichting Goois Natuurreservaat Hilversum € 571.760
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Lelystad € 896.699
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Harderwijk € 35.607
Werkvoorzieningschap Tomingroep Hilversum € 1.970.067
GEM Crailo BV Laren N.v.t.
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Naarden N.v.t.
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Huizen N.v.t. (renteloze lening)
BNG Bank N.V. Den Haag N.v.t.
Metropoolregio Amsterdam Amsterdam € 1,50 per inwoner

Totaal

  € 18.272.588

 

Regio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Regio Gooi en Vechtstreek
Ontwikkelingen
 

Bestuurlijke ontwikkelingen

Er is met Amsterdam en Weesp tot overeenstemming gekomen over het uittreden van Weesp uit de Gemeenschappelijke Regeling Gooi en Vechtstreek. Daarbij heeft het bestuur gerealiseerd dat Weesp/Amsterdam voor een substantieel aantal diensten onderdeel blijft van de Gemeenschappelijke Regeling. Voor diensten waarvoor dit vanwege wetgeving niet mogelijk is, is een afbouwregeling afgesproken. De planning is dat Weesp in 2022 definitief onderdeel van Amsterdam is.

In 2020 is samen met raden het traject vervolgd om de samenwerking te versterken. Hiertoe zijn de wensen van raden in beeld gebracht en zal in 2021 een voorstel gedaan worden voor een aangepaste governance. Inmiddels hebben de gemeenten de procedures rond zienswijzen met betrekking tot Regiovoorstellen gelijkgetrokken.  

Inhoudelijke ontwikkelingen

De regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022 is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel is het zogenaamde koersdocument. Dit document moet richting geven aan de samenwerking op het fysiek domein voor regionale en bovenregionale opgaven. Het koersdocument dient als bouwsteen voor de lokale omgevingsvisie. De Raad heeft zich positief uitgelaten over het koersdocument. 

Een andere  belangrijke ontwikkeling betreft de inbesteding van het doelgroepenvervoer. De raden in de regio Gooi en Vechtstreek hebben ermee ingestemd dat de Regio (de samenwerkende gemeenten) het doelgroepenvervoer zelf gaan uitvoeren. Hiermee wordt beoogd dit vervoer stabiel en doelmatig te kunnen uitvoeren. De stappen om te komen tot een efficiënte uitvoeringsorganisatie zijn gezet. 

Met name de GGD  is actief geweest om de gevolgen van de Corona-crisis te ondervangen. De reguliere vaccinatieprogramma's zijn opgeschoven. Er is een informatie lijn ingesteld en er zijn teststraten geopend. Er is hard gewerkt aan de logistiek van vaccinaties.  

 

Financiële ontwikkelingen

De bijdrage van Gooise Meren aan de Regio over 2020 is in totaal € 10.354.689. Ten opzichte van de primitieve begroting 2020 van de Regio betekent dit een stijging van zo’n € 491.000.

 

 

Risico's

Ten behoeve van het VANG-project heeft de Regio omvangrijke investeringen gepland, welke mogelijk met langlopende geldleningen gefinancierd moeten worden. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële positie van de Regio, met eveneens effect op de nettoschuldquote en de solvabiliteit. 
 
Het vertrek van Weesp uit de Regio brengt ook financiële risico's met zich mee.  Aandachtspunt daarbij is dat de inschatting van de kosten van de vertrekkende partij  (Weesp/ Amsterdam) overeenstemmen met de berekeningen die de Regio maakt. 
 
Het totale risicoprofiel van de Regio is bepaald op € 1.526.000 voor 2020.  Dit profiel is de optelsom van alle geschatte risico's afgezet tegen de kans op voordoen. Hoog in deze lijst staan: het vertrek van Weesp, de kosten rond afvalverwerking en recycling en de ontwikkeling van loonkosten.  
 

Regio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm De Regio is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Programma

Programma 1: Inwoners en bestuur;

Programma 3: Openbare ruimte en verkeer;

Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd;

Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden

0.4 Overhead

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.1 Economische ontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.5 Cultureel erfgoed

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.5 Arbeidsparticipatie

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.3 Wonen en bouwen
Deelnemende gemeenten

Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Doel/Openbaar belang

Intergemeentelijke beleidsvorming en -afstemming dan wel uitvoering van taken op terreinen waarvan vaststaat dat dit toegevoegde waarde heeft in vergelijking met taakbehartiging door de individuele gemeente.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft rechtstreekse invloed op de besluitvorming.

Elke gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd op basis van een verdeelsleutel van één stem per 10.000 inwoners (met een minimum van twee stemmen per lid). Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage over 2020 bedraagt € 10.354.689.
Eigen vermogen per 1-1-2020 € 9.101.000
Vreemd vermogen per 1-1-2020 € 39.253.000

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

0,23
Eigen vermogen per 31-12-2020 € 10.966.000
Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 62.177.000
Solvabiliteit per 31-12-2020 0,18
Geraamd resultaat 2020 Het geraamde resultaat is € 2.247 negatief

 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Ontwikkelingen
Zoals reeds vorig jaar bekend gemaakt, staat de begroting van de Veiligheidsregio onder druk. Er zijn geen mogelijkheden meer om te besparen.
De besturen van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de GGD-en hebben in oktober 2017 een intentieverklaring ondertekend in het proces van een eventuele fusie. De verkenning is in 2018 voortgezet en heeft geresulteerd in het besluit om voor nu in te zetten op intensiveren van de samenwerking. In 2019 is  er vanuit beide Veiligheidsregio's hard gewerkt aan de voorbereidingen van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) welke in december 2019 definitief is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van beide Veiligheidsregio's en ondertekend door beide Veiligheidsregio's en GGD-en. Per 1 januari 2020 is de SOK in werking getreden. In 2020 is als vervolg hierop ingezet op de voorbereidingen van een gezamenlijk Veiligheidsbureau.
 
De raden zijn over dit onderwerp onder andere door raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
 
 
 

 

Risico's

Naar verwachting worden de risico’s in de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio opgenomen. Volledigheidshalve verwijzen wij hier naar.

De jaarrekening 2019 is samen met de begroting 2021 in mei aan de Raad ter zienswijze aangeboden. Op 1 juli  jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voornoemde stukken vastgesteld. Middels een raadsinformatiebrief is de raad van Gooise Meren geïnformeerd over de vaststelling van deze stukken. 

 

 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm De Veiligheidsregio is een openbaar lichaam op basis van de Wet veiligheidsregio's en de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Programma Programma 2: Veiligheid
Taakvelden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang

De veiligheidsregio heeft tot doel door samenwerking doelmatig georganiseerde en gecoördineerde preventieve en repressieve

brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te verzorgen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft zeven leden (met zeven plaatsvervangers). De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Daarmee heeft zij rechtstreekse invloed. Een en ander is geregeld in de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2020 € 4.443.766.
Eigen vermogen per 1-1-2020 €    1.368.256
Vreemd vermogen per 1-1-2020 € 15.493.549

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

0,09
Eigen vermogen per 31-12-2020 €    2.569.214
Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 15.406.550
Solvabiliteit per 31-12-2020 0,17
Geraamd resultaat 2020 Het geraamde resultaat is € 927.471 positief.

Stichting Goois Natuurreservaat

Terug naar navigatie - Stichting Goois Natuurreservaat
Ontwikkelingen
In 2020 heeft het GNR het beleidsplan 2020-2023 en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma heeft betrekking op projecten en initiatieven die verband houden met (verdere) doorontwikkeling van het beheer, nadere uitwerking van beleid, versterking van de profilering, versterking en professionalisering van de werkorganisatie en verbreding van de financiële basis van het Goois Natuurreservaat. De financiële dekking is verwerkt in de begroting 2020.
Daarnaast bevat het uitvoeringsprogramma ook het projectenprogramma, dat zich voornamelijk richt op gebiedsontwikkeling, het realiseren van natuurverbindingen voor versterking van de biodiversiteit, areaaluitbreiding e.d. Deze financiering van de projecten loopt merendeels via de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.
 
De Stichting Goois Natuurreservaat is een samenwerkingsverband van de vijf Gooise gemeenten (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren), de stad Amsterdam en de Provincie Noord-Holland. Samen met een onafhankelijk voorzitter en twee externe deskundigen vormen zij het bestuur van de stichting. Gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland willen beide uit het SOK van de GNR treden. De Gooise gemeenten moeten op (de langere) termijn de structurele financiële verplichtingen van PNH en Amsterdam opvangen. De Gooise gemeenten zijn in overleg met Amsterdam en de Provincie over de  (financiële) voorwaarden van de uittreding. Gedurende de onderhandelingen geldt de bestaande SOK. De uiteindelijke uitkomst van de financiële voorwaarde van de uittreding is bepalend voor het risico dat de gemeente loopt.
 
Effecten van corona
Het grootste effect van de coronacrisis is voor het GNR de toegenomen drukte in de terreinen. Dit heeft in 2020 gevraagd om extra inzet van boswachters en beheerders voor toezicht en voorlichting. Voor de beheerkosten wordt er op dit moment van uitgegaan dat de afgekondigde maatregelen niet een dusdanig kostenverhogend effect hebben dat de ramingen voor dit jaar onvoldoende zijn om deze kosten te dekken.
 
In verband met de coronamaatregelen is het overgrote deel van de huren en pachten van gronden/terreinen later in rekening gebracht. Voor (sport)verenigingen en overige maatschappelijke organisaties is een korting op de huur/vergoeding toegepast, voor de periode 16 maart tot en met 1 juni 2020. Daarnaast verhuurt/verpacht het GNR nog een tweetal terreinen voor seizoensgebonden kampeeractiviteiten. Ook hiervoor is de betalingsperiode verkort. Het verlies aan inkomsten bedraagt over 2020 als gevolg van bovenstaande maatregelen circa € 64.000 en wordt gedekt door aanwending van de bestemmingsreserve Natuurbeheer. 
Op de lange termijn, vanaf 2021, is op dit moment nog niets te zeggen over de effecten van de coronasituatie.

Bijdrage aan de realisatie doelstelling van programma

5.3 Groen, natuur en milieu

Het Goois Natuur Reservaat heeft als doel het behoud en beheer van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden. Het draagt hiermee bij aan het vergroten van de biodiversiteit in onze gemeente en het versterken van de groene uitstraling.

Risico's 

De  bijdrage van Gooise Meren aan de GNR stijgt i.v.m. tegenvallende opbrengsten uit de verdienmogelijkheden. 
Bij faillissement van het GNR zullen de participanten als eigenaren van de stichting de financiële gevolgen voor hun rekening krijgen. Het faillissement kan gevolgen hebben voor het beheer van de natuur en de recreatieve voorzieningen. De kans op faillissement is zeer gering, aangezien tekorten worden aangevuld naar de procentuele verdeling van alle participanten.

 

 

Stichting Goois Natuurreservaat
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Stichting
Programma Programma 5: Duurzaamheid en Water
Taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)
Deelnemende gemeenten

Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en provincie Noord-Holland.

Doel/Openbaar belang
  • De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden.
  • Aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon verzekeren.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft 17 leden en evenzoveel plaatsvervangers. De gemeente Gooise Meren is met 3 leden en zijn/haar plaatsvervanger vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger van de Gooise Meren zit ook in het dagelijks bestuur.
Financieel belang

De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2020 € 571.760.

Eigen vermogen per 1-1-2020 € 1.894.037
Vreemd vermogen per 1-1-2020 € 1.050.231

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

1,80
Eigen vermogen per 31-12-2020 € 1.535.600 (begroot)
Vreemd vermogen per 31-12-2020 €    955.600 (begroot)
Solvabiliteit per 31-12-2020 1,61
Geraamd resultaat 2020 Nader te bepalen

 

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Ontwikkelingen

Als gevolg van de lockdown vanwege corona, hebben de toezichthouders van de OFGV gedurende de eerste zes weken na 12 maart 2020 geen fysieke controles bij bedrijven uitgevoerd, daarna zijn de controles in aangepaste vorm opgepakt. In maart en april 2020 heeft de OFGV 96 gevelcontroles in de Gemeente Gooise Meren uitgevoerd. Daarmee zijn diverse locatiedossiers geactualiseerd. Daarbij bleken o.a. 7 bedrijven niet meer te bestaan of niet meer milieurelevant te zijn en 37 in voorheen leegstaande bedrijfspanden nieuwe/andere bedrijven te zijn gevestigd. 

Vanaf mei 2020 heeft de OFGV het toezicht op aangepaste wijze uitgevoerd met inachtneming van de 1,5 meter. Het lijkt erop dat de planning (grotendeels) is  gerealiseerd.

 In de Gemeente Gooise Meren worden naar verhouding veel geluidklachten gedaan door omwonenden die last hebben van een bedrijf in hun woonomgeving. De OFGV onderzoekt deze klachten, denkt mee over oplossingen en handhaaft indien van toepassing namens de Gemeente Gooise Meren.

Het aantal asbestmeldingen (verwijderen asbest) lijkt, na een stijging de afgelopen jaren, nu iets te dalen.

Het aantal overige milieumeldingen was in 2020 ongeveer de helft van het, op basis van ervaring, vooraf ingeschatte aantal. Waarschijnlijk door de coronacrisis.

Over 2019 heeft de OFGV een positief resultaat geboekt. Dit heeft in 2020 geleid tot terugbetaling van € 50.154 voor Gooise Meren (inclusief directe productiekosten). Een deel van dit positief resultaat was te danken aan de gegeven cursussen (ODNL Academie, OmgevingsDienst NederLand), die echter in 2020 een flinke omschakeling naar kennisoverdracht op afstand moesten maken vanwege corona. Over 2020 wordt dan ook geen  financieel positief resultaat verwacht.

De KPS (Kost Prijs Systematiek) is in 2020 vastgesteld voor de periode 2021-2023.  Ten opzichte van de eerdere kostenverdeling over 2018 t/m 2020 betaalt de gemeente Gooise Meren € 21.784 meer in 2021 waarmee de bijdrage voor Gooise Meren stijgt naar € 943.436. Deze bijdrage is inclusief de directe productiekosten. De stijging wordt veroorzaakt door de herijking van de KVS (Kosten Verdeel Systeem), loon- en prijsindexatie en incidenteel hogere salarislasten voor invoering van de Omgevingswet. Dit is verwerkt in de Perspectiefnota 2021 Gooise Meren.

Bijdrage aan de realisatie doelstelling van programma

3.4 Leefbaarheid.

De OFGV heeft in 2020 bijgedragen middels advies op het EU actieplan geluid, dat in 2021 ter vaststelling wordt aangeboden. Daarnaast heeft de OFGV in 2020 voorbereidingen gedaan voor het opstellen van een hogere waardenbeleid Wet geluidhinder voor de gemeente Gooise Meren. Dit beleid wordt onderdeel van het Omgevingsplan. 

Risico's 

Gooise Meren heeft al haar milieutaken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Dit betreft zowel de  verplichte (Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving) basistaken als de plustaken op vrijwillige basis. Bij een eventueel faillissement van de OFGV loopt Gooise Meren het maatschappelijke risico dat milieutaken niet meer uitgevoerd zullen worden. Dit kan nu niet overgenomen worden door eigen medewerkers aangezien er binnen het ambtelijk apparaat geen milieukennis (meer) aanwezig is. Aangezien in ieder geval de wettelijke verplichting bestaat om basistaken bij een uitvoeringsdienst onder te brengen (binnen de eigen regio) zal Gooise Meren, net als de andere partners bij de OFGV, ook financieel moeten ingrijpen om het voortbestaan van de OFGV, en daarmee de uitvoering van de wettelijke milieutaken, te garanderen.
 

2021 is het laatste jaar dat er incidenteel middelen voor invoering Omgevingswet worden geraamd. Er zijn nog veel onduidelijkheden, zo moet nog blijken waar ‘nadere inregeling’ uit zal bestaan. Financieel meerjarig is geen rekening gehouden met deze onduidelijkheid maar wordt dit opgenomen in de risicoparagraaf.

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm De omgevingsdienst is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Programma

Programma 3: Openbare ruimte en verkeer;

Programma 5: Duurzaamheid en water

Taakvelden 7.4 Milieubeheer
Deelnemende gemeenten

De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren.

Doel/Openbaar belang Deze regeling is opgezet door de deelnemers met als doel een robuuste uitvoeringsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland, de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek. De deelnemers kiezen voor een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken door deze onder te brengen bij deze regionale uitvoeringsdienst. De uitvoering wordt bij de uitvoeringsdienst belegd met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Tevens kan de OFGV taken verrichten op basis van de WABO voor zover de deelnemers hiertoe opdracht verlenen.
Bestuurlijk belang Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever van de Omgevingsdienst en vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). De stemverdeling in het AB is gebaseerd naar rato van de ingebrachte financiële bijdrage per deelnemende partij aan de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2020 € 896.699, bestaande uit de reguliere bijdrage van € 884.289 en de bijdrage voor de directe productiekosten van € 12.410.
Eigen vermogen per 1-1-2020 € 1.519.795
Vreemd vermogen per 1-1-2020 € 5.264.376

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

0,29

Eigen vermogen per 31-12-2020 € 1.330.865
Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 5.121.157 
Solvabiliteit per 31-12-2020 0,26
Geraamd resultaat 2020 Het geraamde resultaat is € 555.603 positief. 

 

 

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren in de vorm van een coöperatieve vereniging. Vanuit deze coöperatie zorgen de gemeenten gelegen aan deze Randmeren voor het recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren. Naast deze taak streeft de Coöperatie naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en zet het gebied op de recreatieve kaart via gebiedspromotie.

 

 

Ontwikkelingen

Als gevolg van een verbeterde waterkwaliteit in het Gooimeer neemt de hoeveelheid waterplanten toe. Op een aantal locaties wordt daardoor het recreatief gebruik van het water gehinderd. In 2020 zijn om deze reden in opdracht van de Coöperatie Gastvrije Randmeren waterplanten gemaaid in het Gooimeer om de recreatieve mogelijkheden beter te kunnen benutten. Naast het maaien van waterplanten heeft de coöperatie zich ingezet voor het recreatief beheer voor de eilanden in de Randmeren, de ontwikkeling van fietspaden in het traject van de Zuiderzeeroute, en heeft de coöperatie zich ingezet voor de landelijk lobby voor een structurele aanpak van de waterplantenoverlast en heeft daarvoor deelgenomen aan diverse landelijke gremia.
Daarnaast is de coöperatie gestart met het realiseren van de uitvoeringsagenda (UA) en heeft daarmee invulling gegeven aan de integrale ontwikkeling van fiets- en waterrecreatie rondom en in de Randmeren.
 

 

 

Risico's 

In de afgelopen jaren was de begroting van de coöperatie Gastvrije Randmeren niet sluitend. Het bestuur heeft opdracht gegeven om de meerjarenbegroting sluitend te maken en heeft hiervoor reeds de nodige maatregelen genomen.

Uitvoeringsagenda
De projecten die zijn gekoppeld aan de uitvoeringsagenda worden niet uitgevoerd (en bekostigd) door de coöperatie, maar door de afzonderlijke gebiedspartijen zelf gedragen. De proceskosten en eventuele gezamenlijke projectkosten van deze Uitvoeringsagenda kunnen gedekt worden uit de middelen van de coöperatie. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat ingestemd met het inzetten van het restant van de IIVR-gelden (die oorspronkelijk bedoeld waren voor gebiedsontwikkeling).

Vermogensbeheer
De organisatie hanteert een vergelijkbaar risiconiveau als bij toepassing van de wet Fido. De Wet financiering decentrale overheden is van toepassing voor gemeenten. De coöperatie hanteert voor haar beleggingen een beleggingsstatuut (vastgesteld 8 februari 2018).

Gevolgen faillissement
Bij een eventueel faillissement van de coöperatie loopt de gemeente Gooise Meren het risico dat de uitvoeringstaken die nu door de coöperatie worden gedaan niet meer worden uitgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de recreatieve vaarmogelijkheden die vanuit havens in de gemeente plaatsvinden.

 

De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2020-2023 van de coöperatie.

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Coöperatieve vereniging
Programma

Programma 5: Duurzaamheid en Water;

Programma 8: Sport en Recreatie, Cultuur en Toerisme
Taakvelden 2.4 Economische havens en waterwegen
Deelnemende gemeenten Alle gemeenten gelegen aan Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren
Doel/Openbaar belang

1. Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de recreatie binnen het gebied van de Randmeren;

2. Het behartigen van de belangen van de natuur binnen het gebied van de Randmeren;

3. Het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied van de Randmeren;

4. Het bevorderen van de watersportsector in het gebied van de Randmeren.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan 1 bestuurder de voormalige blauwe as (leden B) vertegenwoordigt. De gemeente Gooise Meren heeft op basis van haar jaarlijkse bijdrage 4 stemmen in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2020 € 35.607. Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en zijn op geen enkele wijze verplicht om bij te dragen in een eventueel tekort bij de ontbinding van de coöperatie.
Eigen vermogen per 1-1-2020 €   2.587.000
Vreemd vermogen per 1-1-2020 € 10.608.000 (incl. ledenrekening)

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

0,24
Eigen vermogen per 31-12-2020 € 2.383.000
Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 9.924.000 (incl. ledenrekening)
Solvabiliteit per 31-12-2020 0,24
Geraamd resultaat 2020 Nader te bepalen

De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2020-2023 van de coöperatie.

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningschap Tomingroep

Ontwikkelingen

De gemeenschappelijke regeling richt zich op het bieden van werk aan mensen met een Wsw-dienstverband. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 neemt het aantal Wsw’ers jaarlijks af. Daarbij heeft de gemeente verantwoordelijkheid gekregen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2015 hebben de deelnemende gemeenten Tomingroep daarom de opdracht gegeven te transformeren richting arbeidsontwikkelbedrijf. In het nieuwe bedrijfsplan 2018 “Tomin maakt er werk van” geeft de BV aan hoe zij de opdracht uit gaat voeren. Het plan komt er op neer dat de sociale werkvoorzieningschap door natuurlijk verloop kleiner wordt en dat vacatures ingevuld worden door mensen in de Participatiewet en inwoners die een indicatie (nieuw) beschut werk krijgen.

In 2019 werd duidelijk dat de BV verliezen leidt omdat de daling van de rijksvergoedingen niet werd opgevangen door de instroom van nieuwe mensen uit de doelgroep Participatiewet. De inschatting van enige jaren eerder dat deze verschuiving kostenneutraal zou zijn bleek niet realistisch. De subsidies in combinatie met het (beperkte) verdienvermogen van de betrokken mensen dekken onvoldoende de kosten van salarissen en begeleiding en overige kosten. Ook was er sprake van verlieslatende activiteiten binnen de BV veroorzaakt door diverse omstandigheden. Tomingroep  voerde sinds 2019 verbeteringen door in de bedrijfsvoering die vanaf 2020 verder werden geïmplementeerd. Daarnaast is in 2020 een traject gestart van gemeenten en Tomingroep om in het jaar 2021 te komen tot nieuwe afspraken over de bestuursopdracht en de bekostiging. 

 

 

 

Risico's 

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, moeten de deelnemende gemeenten zelf extra bijdragen.

 

Werkvoorzieningschap Tomingroep
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm BV
Programma Programma 6: Werk en Inkomen
Taakvelden 6.4  Begeleide participatie
Deelnemende gemeenten

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Eemnes en Almere.

Doel/Openbaar belang De gemeenschappelijke regeling richt zich op het bieden van werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met een Wsw of een Nieuw Beschut-indicatie  Daarnaast werken mensen met een minder grote (of geen) afstand tot de arbeidsmarkt bij Tomingroep. Doel is om zo veel als mogelijk mensen te begeleiden en/of te detacheren naar de reguliere arbeidsmarkt. Om dit te bereiken maakt de gemeenschappelijke regeling gebruik van Tomin BV, waar zij een honderd procent deelneming in heeft. De BV heeft een aantal bedrijfsactiviteiten ingericht om de doelstellingen te behalen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft negen leden en wordt geadviseerd door twee vaste adviseurs. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang De Rijksvergoeding o.b.v. de meicirculaire 2020 ad. € 1.719.967 is doorbetaald aan Tomingroep. Tevens heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra gelden beschikbaar gesteld ad. € 141.981 voor de compensatieregeling  voor sociaal werkbedrijven in verband met corona. Deze extra gelden zijn ook doorbetaald aan Tomingroep.  In de septembercirculaire is aanvullende compensatie ad. € 108.119 voor de periode van 1 juni tot en met 31 december voor het opvangen van de exploitatietekorten van de sociale werkbedrijven beschikbaar gesteld. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, zullen de gemeenten zelf extra moeten bijdragen.
Eigen vermogen per 1-1-2020 €    1.906.000
Vreemd vermogen per 1-1-2020 €  10.465.000

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

0,17
Eigen vermogen per 31-12-2020 €  3.471.000)
Vreemd vermogen per 31-12-2020 €  9.476.000 
Solvabiliteit per 31-12-2020 0,37
Geraamd resultaat 2020

Het geraamde resultaat is € 1.565.000 positief. Door het Werkvoorzieningschap wordt voorgesteld het positieve resultaat als bestemmingsreserve op te nemen, ter dekking van tekorten van het Werkvoorzieningschap en/of Tomingroep B.V. In het jaarcontract tussen Tomingroep BV en het Werkvoorzieningschap is vastgelegd dat Tomingroep BV een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap Tomingroep garandeert. 

 

 

 

Tomingroep BV

Eigen vermogen per 1-1-2020

€ 18.311.000

Vreemd vermogen per 1-1-2020

€   7.039.000

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

2,60

Eigen vermogen per 31-12-2020

€ 13.311.000 (geraamd)

Vreemd vermogen per 31-12-2020

€    7.657.000 (geraamd)

Solvabiliteit per 31-12-2020

1,74

Geraamd resultaat 2020

Het geraamde resultaat is € 5 mln. negatief (na afdracht Werkvoorzieningschap Tomingroep). Dit negatieve resultaat is voor 75% veroorzaakt door de coronacrisis. 

 

GEM Crailo BV

Terug naar navigatie - GEM Crailo BV

Ontwikkelingen

Eind 2017 zijn de gronden van Crailo aangekocht door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. De gemeenten hebben op 19 december 2017 besloten tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo (hierna: SOK) en tot oprichting van GEM Crailo BV. De GEM Crailo B.V. is op 1 mei 2018 opgericht om de Gebiedsontwikkeling uit te voeren, er is op dat moment ook een projectdirecteur aangesteld.
 
Op 4 maart 2020 is het stedenbouwkundig plan van Crailo vastgesteld door de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Vervolgens is dit plan door de GEM Crailo uitgewerkt in een ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte.  Dit ontwerp bestemmingsplan is op 5 januari 2021 door de colleges van Hilversum, Laren en Gooise Meren  vrij gegeven voor ter inzagelegging. Na de beantwoording van de zienswijzen zal het ontwerp bestemmingsplan worden voorgelegd aan de drie raden. Op 8 december 2020 heeft het College - na raadpleging van de gemeenteraad - ingestemd met de concept-koopovereenkomst tussen de gemeenten en GEM Crailo B.V. ten behoeve van de verkoop van de gronden in plangebied Crailo aan GEM Crailo B.V.. Door deze grondoverdracht komt de succesvolle herontwikkeling van Crailo tot een duurzame buurtschap weer een stap dichterbij. De verschuldigde overdrachtsbelasting en de transactiekosten (€ 530.000) komen ten laste van de intergemeentelijke grondexploitatie voor Crailo. De beperking van de administratieve lasten (aan zowel de kant van de gemeenten als binnen GEM Crailo B.V.) zorgt naar verwachting voor compensatie van de hogere lasten. Het uitgangspunt van een sluitende grondexploitatie voor Crailo wordt door de grondoverdracht niet verlaten.
De maatregelen in het kader van de Corona pandemie hebben nieuwe eisen gesteld aan de werkwijze van de GEM, maar dit heeft niet tot vertraging van de planvorming geleid. Verder wordt in 2021 een aantal van de bestaande opstallen circulair gesloopt.
 
De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Conform afspraken in de SOK hebben partijen gekozen om in de financieringsbehoefte van GEM Crailo B.V. te voorzien door middel van externe financiering. Op 18 december 2018 is een collegebesluit genomen om de akte van borgtocht voor de garantstelling voor deze externe financiering te ondertekenen, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen.
Door de GEM wordt vanaf 2019 jaarlijks een jaarplan opgesteld. Deze wordt in de AVA behandeld. Hierin wordt ook de beheersmaatregel van monitoring en rapportage en risico- management opgenomen.
 
 

 

 

Risico's 

Voor de herontwikkeling van Crailo is door de raad een Grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment is het netto eindresultaat positief. Wanneer het netto eindresultaat negatief is, dan draaien de aandeelhoudende gemeenten op voor het verlies. De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Beheersmaatregel is monitoring en rapportage en risico- management binnen de GEM Crailo BV. Daarnaast worden de gemeenteraden gevraagd garant te staan voor de externe financiering. De deelnemende gemeenten draaien op voor hun deel, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen.

 

GEM Crailo BV
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm BV
Programma Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
Taakvelden 8.1 Ruimtelijke Ordening
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren
Doel/Openbaar belang Het doel van de Gebiedsontwikkeling is om een innovatieve en ambitieuze woonwijk te realiseren, waarbij duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan, in combinatie met ruimte voor vormen van bedrijvigheid en natuur, zoals beschreven in het Ambitiedocument Buurtschap Crailo, waarvoor het Ruimtelijk kader het vertrekpunt is geweest.
Bestuurlijk belang Aan ieder der aandeelhouders van GEM Crailo BV komt in de aandeelhoudersvergadering van GEM Crailo BV stemrecht toe in de verhouding van deelname van kapitaal in GEM Crailo BV (45% gem. Hilversum, 45% gem. Gooise Meren, 10% gem. Laren.
Financieel belang

Gem. Hilversum neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.

Gem. Gooise Meren neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.

Gem. Laren neemt voor 10% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.

Eigen vermogen per 1-1-2020 € 1.000 aandelenkapitaal 
Vreemd vermogen per 1-1-2020

Zie toelichting

Toelichting

Het volgestorte aandeelkapitaal van Gem Crailo BV bedraagt (oprichting 1 mei 2018) € 1.000. Het aandeel van Gooise Meren daarin is 45% (€ 450). GEM Crailo BV heeft een kredietfaciliteit bij de BNG Bank van € 20 mln., waarvan de maximale opnamelimiet tot 1 juli 2020 is vastgesteld op € 10 mln. De gemeente Gooise Meren staat voor 45% borg (gemeente Hilversum voor 45% en gemeente Laren voor 10%).

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

n.v.t.
Eigen vermogen per 31-12-2020 € 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen per 31-12-2020 Zie toelichting
Solvabiliteit per 31-12-2020 n.v.t.
Geraamd resultaat 2020

Het saldo contante waarde per 1-1-2021, verdisconteerd met 2%, bedraagt € 1.549.000. Gebaseerd op een winstgevende eindwaarde per 31-12-2029 van  € 1.851.000. Het financieel resultaat van de verbonden partij vloeit voort uit de intergemeentelijke grondexploitatie, die jaarlijks geactualiseerd zal worden.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Ontwikkelingen

De gemeenschappelijke regeling voert de taken uit die voortvloeien uit de Archiefwet voor de gemeenten Gooise Meren en Huizen: de bewaring en het beheer van overgebrachte, historische archieven, de dienstverlening daaruit en toezicht en advisering inzake het informatiebeheer van de aangesloten gemeenten. Dit laatste omdat nu gevormde informatie het archief van de toekomst is. Plaats van vestiging is Naarden-Vesting. Gooise Meren is centrumgemeente van deze lichte gemeenschappelijke regeling. Het gemeentearchief heeft geen eigen begroting. De diverse archiefgerelateerde posten worden binnen de begroting van de gemeente Gooise Meren begroot. De gemeente Huizen betaalt een vaste bijdrage per inwoner, die jaarlijks wordt geïndexeerd. In het begrotingsjaar 2020 hebben zich geen veranderingen voorgedaan. De fusieonderzoekplannen naar een combinatie van de eigen archiefdienst met de dienst, die onder de centrumgemeente Hilversum ressorteert, leidt in 2021 tot een voorstel aan de gemeenteraad. Hier zal een businesscase aan ten grondslag liggen, die de financiële implicaties inzichtelijk maakt.
 
 

 

 

Risico's 

Bij onvoldoende investeren in de archiefdienst voldoet de gemeente niet aan de archiefwettelijke verplichting om overheidsinformatie duurzaam te bewaren, te beheren en ter beschikking te stellen voor de samenleving. Wat dit laatste betreft, ook de archiefdienst moet mee in de digitalisering van de dienstverlening.

 

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Gooise Meren is centrumgemeente o.g.v. art. 8 Wgr
Programma Programma 1:  Inwoners en Bestuur
Taakvelden 0.4 Overhead
Deelnemende gemeenten Gooise Meren en Huizen
Doel/Openbaar belang Het Gemeentearchief voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit v.w.b. de historische archivering. Tevens wordt jaarlijks per aangesloten gemeente aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren geïnspecteerd en daarmee toegezien op de kwaliteit van de gemeentelijke Informatiehuishouding.
Bestuurlijk belang Gemeente Gooise Meren heeft 1 vertegenwoordiger in de commissie van advies.
Financieel belang Gemeente Huizen is jaarlijks een vergoeding aan de centrumgemeente Gooise Meren verschuldigd.
Eigen vermogen per 1-1-2020 N.v.t.
Vreemd vermogen per 1-1-2020 N.v.t.

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

N.v.t.
Eigen vermogen per 31-12-2020 N.v.t.
Vreemd vermogen per 31-12-2020 N.v.t.
Solvabiliteit per 31-12-2020 N.v.t.
Geraamd resultaat 2020 N.v.t.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Terug naar navigatie - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Ontwikkelingen

De gemeenten zijn wettelijk verplicht openbaar onderwijs aan te bieden. De gemeenten hebben er dus groot belang bij dat de scholen met openbaar onderwijs goed worden bestuurd. Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de gemeenten Gooise Meren, Wijdemeren, Huizen, de BEL-gemeenten en Weesp. Om de regie op de werkzaamheden van de stichting te behouden is door de gemeenteraden binnen het werkgebied van Talent Primair een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Op basis daarvan vormen de portefeuillehouders Onderwijs in de Regiegroep het extern toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht van Talent Primair is de interne toezichthouder. Talent Primair is een stabiele onderwijsorganisatie. 
 

De scholen van Talent Primair waren gesloten gedurende de eerste en tweede lockdown. Hierdoor moesten de scholen onderwijs op afstand bieden én noodopvang verzorgen.

Per 1 september 2020 is de Bussumse Montessorischool (BMS) toegetreden tot Talent Primair.

Talent Primair heeft te maken met de volgende uitdagingen:
- Ziekte bij docenten en leerlingen

-Langere periode voor herstel/re-integratie door COVID-19
- Onderwijs op afstand bieden
- Hoog ziekteverzuim

- Risico op financiële problemen, want middelen vanuit de Rijksoverheid zijn niet toereikend.

Bijdrage aan de realisatie doelstelling van programma

Talent Primair levert een bijdrage aan de doelstellingen:

- Een succesvolle schoolloopbaan

- Onderwijsachterstanden voorkomen

Risico's 

Op basis van de derde kwartaal rapportage is het financiële resultaat van Talent Primair lager dan verwacht, maar het eigen vermogen is voldoende om dit negatieve resultaat op te kunnen vangen.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Stichting
Programma Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Taakvelden 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Weesp, Wijdemeren,  Stichtse Vecht en Laren.
Doel/Openbaar belang Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de gemeenten Gooise Meren, Stichtse Vecht, Wijdemeren, Weesp, Huizen en de BEL-gemeenten. De gemeenten  zien toe op de financiën en werkzaamheden van de stichting en op het functioneren van het bestuur. Daartoe bestaat een bestuurlijke Regiegroep op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen de voornoemde gemeenten.
Bestuurlijk belang De bestuurlijke Regiegroep bestaat uit 7 leden. Het betreft de collegeleden met Onderwijs/Talent Primair in portefeuille vanuit de bovengenoemde gemeenten van het werkgebied. De stichting heeft een College van Bestuur (CvB) van maximaal 3 leden en een Raad van Toezicht (RvT) van maximaal 7 natuurlijke personen. In de huidige praktijk bestaat het CvB uit één directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting ressorterende scholen. In de huidige statuten is opgenomen dat 3 leden van de RvT worden benoemd op voordracht vanuit de gemeenten waar de stichting scholen exploiteert. De directeur-bestuurder heeft een actieve informatieplicht. Hij informeert de RvT en de Regiegroep tijdig, zowel over de voortgang als ook wanneer er (financiële) omstandigheden ontstaan die de continuïteit van de stichting in gevaar brengen.
Financieel belang De gemeente Gooise Meren heeft  een renteloze lening van € 274.413 (€ 132.913 Naarden /€ 96.500 Bussum/€ 45.000 Muiden) verstrekt aan de rechtsvoorganger van de huidige stichting.
Eigen vermogen per 1-1-2020 € 6.618.165
Vreemd vermogen per 1-1-2020 € 4.615.800

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

1,43
Eigen vermogen per 31-12-2020 € 5.797.677
Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 4.741.028
Solvabiliteit per 31-12-2020 1,22
Geraamd resultaat 2020 Het geraamde resultaat is € 1.260.843 negatief. Het eigen vermogen is afgenomen met € 820.488. De afname is veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat ad € 1.260.843 en de positieve inbrengbalans van de BMS ad € 440.355.
 

BNG Bank N.V.

Terug naar navigatie - BNG Bank N.V.

Ontwikkelingen

BNG Bank verwacht mede naar aanleiding van de lage rentetarieven de jaardoelstelling voor nieuwe verstrekte langlopende leningen van € 10 miljard te overtreffen. Door de ingrijpende maatschappelijke en financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie blijven klanten onzeker. BNG Bank zal blijven doen wat mogelijk is om haar klanten te ondersteunen. De volatiliteit op de financiële markten is als gevolg van de pandemie groot gebleven en dat maakt het doen van voorspellingen over het verwachte nettoresultaat 2020 niet verantwoord.

 

 

 

Bijdrage aan de realisatie doelstelling van programma

 

Risico's 

Zie bij ontwikkelingen.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm N.V.
Programma Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.5 Treasury
Deelnemende gemeenten Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
Doel/Openbaar belang BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en instellingen met maatschappelijk belang. Het is de huisbankier van de gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente Gooise Meren heeft 100.698 van de 55.690.720 aandelen in zijn bezit. Muiden had 3.510 aandelen en Bussum 97.188 aandelen. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
Financieel belang De aandelen staan voor € 251.745 op de balans (= € 2,50 per aandeel)
Eigen vermogen per 1-1-2020 € 4.154 mln.
Vreemd vermogen per 1-1-2020 € 145.535 mln.

Solvabiliteit per 1-1-2020 EV / VV

0,03
Eigen vermogen per 31-12-2020 € 4.364 mln.
Vreemd vermogen per 31-12-2020 € 155.995 mln.
Solvabiliteit per 31-12-2020 0 ,03
Geraamd resultaat 2020 Het gerealiseerde resultaat over 2020 is € 221 mln. positief

Metropoolregio Amsterdam

Terug naar navigatie - Metropoolregio Amsterdam

De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven.

Ontwikkelingen 

De MRA werkt met een 4 jaarlijks programma. In 2020 is de MRA Agenda 2020 - 2024 opgesteld, waarin de doelen en ambities voor de komende periode zijn opgenomen. Er is gekozen voor een compacte agenda bestaande uit vier opdrachten. De eerste opdracht betreft het versterken van de samenwerking (opdracht 0). Opdracht 1 betreft de economie: werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone economie. Opdracht 2 centreert rond wonen: bouwen voor de woningbehoeften met groen en de leefkwaliteit van het geheel te versterken. Opdracht 3 tenslotte betreft mobiliteit: vaart maken met het metropolotaan mobiliteitssysteem. Iedere opdracht wordt nader vormgegeven in een aantal uitvoeringslijnen (in totaal 19). 

In 2019 is een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de samenwerking. De conclusie was dat meer richting en een aangepaste governance hierbij kon helpen. On 2020  heeft Ben Verwaayen een aanvullend advies geformuleerd. In 2021 worden deze aanbevelingen uitgewerkt.  

De gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek hebben geijverd voor een sterke positie in de MRA. Er is geopteerd voor het trekkerschap van een 4 tal programma's en voor zitting in het platform mobiliteit en de regiegroep. In 2021 moeten de vruchten van deze inspanningen blijken. 

 

 

 

Risico's

Deelname aan de MRA is voor Gooise Meren nauwelijks een risico te noemen. De bijdrage is relatief gering en het eventueel uittreden uit de MRA brengt geen kosten met zich mee. Het niet meedoen aan de MRA is eerder een risico, omdat de middelen die vanuit het rijk naar de MRA kunnen vloeien dan minder snel in het bereik van onze gemeente komen. Investering in de MRA door deelname aan projecten of het nemen van een trekkersrol vraagt extra capaciteit en middelen.
De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek nemen als regio aan de MRA deel om meer invloed te hebben.

Metropoolregio Amsterdam
Onderwerp Kerngegevens
Rechtsvorm Regeling zonder meer (bestuurlijk convenant)
Programma Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
Taakvelden

3.1 Economische ontwikkelingen

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.3 Wonen en bouwen

Deelnemende gemeenten 33 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam; provincie Noord-Holland, provincie Flevoland; Vervoersregio Amsterdam
Doel/openbaar belang Dienen van de economie en leefbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam
Bestuurlijk belang Gooise Meren heeft zitting in Regiegroep (functioneert als AB)
Financieel belang Jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is € 1,50 per inwoner
Eigen vermogen per 1-1-2020 N.v.t.
Vreemd vermogen per 1-1-2020 N.v.t.
Solvabiliteit per 1-1-2020 EV/VV N.v.t.
Eigen vermogen per 31-12-2020 N.v.t.
Vreemd vermogen per 31-12-2020 N.v.t.
Solvabiliteit per 31-12-2020 EV/VV N.v.t.
Geraamd resultaat 2020 N.v.t.