Uitgaven

5,69%
€ 8.540
x €1.000
5,69% Complete

Inkomsten

1,83%
€ -2.749
x €1.000
1,83% Complete

Saldo

1,94317477499372E+16%
€ 5.791
x €1.000

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Uitgaven

5,69%
€ 8.540
x €1.000
5,69% Complete

Inkomsten

1,83%
€ -2.749
x €1.000
1,83% Complete

Saldo

1,94317477499372E+16%
€ 5.791
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit programma geven we aan wat we lokaal en in regionaal verband doen aan het verkeer, het parkeren en de openbare ruimte en leefbaarheid.

We hebben zorg gehad voor verkeersveiligheid en goede bereikbaarheid in onze kernen, door aandacht te hebben voor verkeersveiligheidsknelpunten en doorstroming van verkeer op onze wegen. Op gebied van verkeersveiligheid is nader invulling gegeven aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 door vast te stellen waar de hoogste risico's worden gelopen op verkeersongevallen. Verder zijn per regio zogenaamde verkeersveiligheidsambassadeurs aangesteld. Voor onze regio Gooi en Vechtstreek is dat wethouder Nico Schimmel. Als ambassadeur voor de verkeersveiligheid heeft onze wethouder in alle gemeenten diverse gesprekken gehad, waaronder met burgemeesters en politie, in de zogenaamde driehoeksoverleggen. Verkeersveiligheid is daarmee op de kaart gezet.

Goed en toekomst-vast openbaar vervoer is een randvoorwaarde om de gemeente duurzaam in te richten en bovenal om zowel de binnenstad als belangrijke werk- en bezoekerslocaties bereikbaar en leefbaar te houden. In regionaal verband hebben wij gereageerd op het Programma van Eisen dat de provincie heeft opgesteld voor een nieuwe vervoerder, die per juli 2021 de concessie invulling zal geven. Hierdoor zal het nieuwe vervoerplan beter aansluiten bij onze wensen. De concessie is inmiddels gegund aan Transdev (nu nog Connexxion).
Corona heeft in 2020 geleid tot een fors lager gebruik van het openbaar vervoer en tot het bijstellen van ambities. Connexxion heeft moeten besluiten om de dienstregeling aan te passen aan deze verminderde vraag. Hierdoor rijden er minder bussen. De dienstverlening zelf is niet in gevaar gekomen omdat het Rijk met een beschikbaarheidsvergoeding tot medio 2021 garandeert dat bussen kunnen blijven rijden.

Parkeren draagt bij aan een gemeente waar het aangenaam wonen en verblijven is en waar het goed ondernemen is, en dat op een structureel duurzame manier. Voor zowel bezoekers als inwoners van Gooise Meren willen we dat het parkeren zo eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk wordt georganiseerd. Dit jaar hebben wij het huidige parkeerbeleid geëvalueerd en samen met het buurtplatform van Naarden Vesting een parkeerenquête opgesteld, die in 2020 online is gekomen. Deze enquête heeft zeer bruikbare informatie opgeleverd, aanvullend op de afgeronde evaluatie van het huidige parkeerbeleid.

Leefbaarheid en duurzame mobiliteit gaan hand in hand. Gooise Meren is een groene, duurzame gemeente met een rijke cultuurhistorie. Wij streven onveranderd naar een kwalitatief hoogwaardig woon-, leef- en werkmilieu waar inwoners, bedrijven en organisaties zich kunnen ontplooien en zelf (mede) hun eigen leefomgeving kunnen vormgeven. In dit jaar hebben wij op basis van onderzoeken en gesprekken met inwoners het actieplan leefbaarheid opgesteld. Dit plan is met name gericht op een schone leefomgeving, overlast vliegverkeer, geluid van snelwegen en omvat een stappenplan om te komen tot plannen op wijkniveau.
Daarnaast is vanuit Rijk, provincie en regio in een Regionaal Mobiliteitsprogramma aangegeven hoe het Klimaatakkoord concreet kan worden gemaakt door het aanreiken van tal van suggesties op gebied van duurzame mobiliteit. Maatregelen die ook bijdragen aan een gezond leefmilieu, zoals het gebruik van zero emissie voertuigen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de Mobiliteit- en Parkeervisie.

In deze Mobiliteit- en Parkeervisie “Goed en Veilig op Weg” zijn concept visies geformuleerd voor verkeer en parkeren op basis van in 2019 vastgestelde uitgangspunten. Veel tijd is gestoken in participatie met grotere en kleinere groepen stakeholders. De participatie heeft een bepalende rol gehad in de totstandkoming van de visie.

Bij de visievorming over het stationsgebied Naarden-Bussum en de overlast die het spoor geeft, is (en wordt nog steeds) uitgebreid nagedacht en geparticipeerd over de meest optimale inrichting van het gebied. Er is daarbij ook gekeken naar herbestemming van gebouwen. Doel is om de overlast zoveel als mogelijk te verminderen en het ruimtegebruik te optimaliseren.

3.1 Bereikbare en veilige gemeente

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets

Terug naar navigatie - 3.1.1 Actualiseren mobiliteitsbeleid met speciale aandacht voor de fiets

Voor Gooise Meren is op dit moment nog geen mobiliteit- en parkeerbeleid vastgesteld. Ruimtelijke en technologische ontwikkelingen vragen om een visie op mobiliteit en parkeren. Daarnaast zijn er ambities op gebied van verkeersveiligheid, fietsen en elektrisch rijden die vragen om implementatie. Of nog concreter: vragen uit onze samenleving over knelpunten en laadpalen. Deze en andere vragen worden beantwoord in een nieuwe visie op mobiliteit . In 2020 is een eerste concept van deze visie gereed gekomen. Besluitvorming wordt begin 2021 verwacht.

Maatregelen

3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk

Terug naar navigatie - 3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk

Uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT ) onderzoek oostkant Amsterdam naar mobiliteit. In -onder andere- de regio Gooi en Vechtstreek bleek dat het verbeteren van fietspaden en fietsroutes op korte termijn een belangrijke bijdrage zal leveren aan de bereikbaarheid. De provincie Noord-Holland en regio Gooi en Vechtstreek hebben hun ambities reeds doorvertaald naar een fietsroutenetwerk met meerdere fietsroutes, ook in onze gemeente. Vanwege grensoverschrijdende routes heeft de provincie Utrecht aangegeven te willen participeren om gezamenlijk tot een volgende stap te komen. Daartoe is een intentieverklaring "hoogwaardig fietsnetwerk Gooi en Vechtstreek" ondertekend. Deze intentieverklaring is niet juridisch bindend en raakt niet aan de autonomie van gemeenteraden. Bij de uitwerking van de fietsroutes blijft er ruimte voor maatwerk. De kosten voor de werkzaamheden voortvloeiend uit deze intentieverklaring (niet zijnde realisatie) worden opgebracht door Regio Gooi en Vechtstreek uit de middelen voor de Regionale Samenwerkingsagenda. Voor de financiering van het fietsnetwerk zelf worden nog voorstellen uitgewerkt. De projectleiding berust bij de regio. In aanvulling op deze intentieverklaring is inmiddels ook een inspanningsverplichting aangegaan om tot aanleg van dit hoogwaardig fietsroutenetwerk te komen.
Dit netwerk is als speerpunt in de concept Mobiliteits- en Parkeervisie opgenomen.

Maatregelen

3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen

Terug naar navigatie - 3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen

Landelijk staat de stijging van het aantal dodelijke ongevallen in het verkeer volop in de schijnwerpers. De minister wil met een nieuw risico-gestuurd beleid het aantal verkeersdoden fors terugbrengen. Voor onze gemeente begint dit met monitoring van het actuele verkeersveiligheidsbeeld en het formuleren van een aanpak van geconstateerde knelpunten. School- en 30 km zones vragen om heel concrete maatregelen waarmee de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Veel onveiligheid wordt veroorzaakt door foutief gedrag. Opvoeden is hier het devies, te beginnen op basisscholen met het bijbrengen van de verkeersregels. Om verkeersveiligheid een impuls te geven zijn per regio verkeersveiligheidsambassadeurs benoemd.  Voor de Regio Gooi en Vechtstreek is dat wethouder Nico Schimmel. 

Maatregelen

3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur

Terug naar navigatie - 3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur

Verkeersdoorstroming op onze hoofdwegenstructuur (de 50 km/uur wegen) is belangrijk voor de bereikbaarheid van onze kernen en om ongewenst doorgaand verkeer door verblijfsgebieden (30 km zones) tegen te gaan.

Maatregelen

3.2 Openbaar vervoer

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer

Bereikbaarheid is nodig om de kwaliteit van de leefomgeving te waarborgen en staat of valt met een goed functionerend openbaar vervoer. Bereikbaar zijn met het openbaar vervoer betekent dat er voldoende haltes aanwezig zijn met voldoende voorzieningen. Op grotere OV knooppunten ontbreekt het soms nog aan stallingen, wachtruimtes en sanitair. Verkeersveilige routes naar bushaltes of OV knooppunten stimuleren het OV gebruik.

Maatregelen

3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer

De MIRT studie oostkant Amsterdam geeft aan dat naast het bevorderen van fietsgebruik ook het bevorderen van het openbaar vervoer (OV) gebruik grote kansen biedt voor het bereikbaar houden van onze regio en gemeente. Wij onderschrijven dit en willen daarom de bereikbaarheid middels het OV verbeteren.

Maatregelen

3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen

Terug naar navigatie - 3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen

De huidige gelijkvloerse spoorwegovergangen zullen de komende jaren blijven. Tegelijkertijd wordt dagelijks overlast ervaren door wachtend verkeer voor de gesloten overwegbomen. Wij haken slim aan bij lopende projecten om deze overlast te minimaliseren.

Maatregelen

3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren

Terug naar navigatie - Inleiding

Parkeren draagt bij aan een gemeente waar het aangenaam wonen en verblijven is en waar het goed ondernemen is, en dat op een structureel duurzame manier. Voor zowel bezoekers als bewoners van Gooise Meren is het parkeren zo gastvrij, eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk georganiseerd.

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages

Terug naar navigatie - 3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages

De huidige parkeergarages in Bussum leiden tot klachten en verminderd gebruik. Dit willen wij terugdringen door hier gericht onderzoek naar te doen.

Maatregelen

3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties

Terug naar navigatie - 3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties

 

Op een aantal plaatsen waar veel geparkeerd wordt is de parkeerdruk hoog. Bijvoorbeeld in Muiden en bij de P en R Bussum Zuid is dit het geval.  Dit leidt tot ongewenste situaties. Met het vaststellen van parkeerbeleid met oog voor de plaatselijke situatie kan de aanleg van voldoende parkeercapaciteit worden geïnitieerd.

Maatregelen

3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze

Terug naar navigatie - 3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze

De keuze voor grote gebieden met vergunninghoudersparkeren levert in de praktijk hinder op bij parkeren door bezoekers. Het instrument wordt dan ook als relatief zwaar ervaren. Daarnaast is het mogelijk om door middel van andere reguleringsvormen, bijvoorbeeld fiscaal parkeren, de kostendekkendheid van handhaving te verhogen.

Maatregelen

3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren

Terug naar navigatie - 3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren

Met concrete maatregelen wordt in 2021 de situatie met betrekking tot fietsparkeren rondom de stations Naarden-Bussum en Bussum Zuid verder verbeterd.

 

Maatregelen

3.4 Leefbaarheid

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving

Terug naar navigatie - 3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving
Wij werken aan een leefbare woonomgeving die veilig voelt, beschikt over voldoende groen, naast schoon ook gezond is en die mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontplooiing, zelfredzaamheid en ontspanning. We zorgen ervoor dat we goed zicht hebben op de opgaven van de wijk (meten is weten). We streven ernaar de inbreuken op de leefbaarheid door zaken als vliegverkeer, snelwegen, verkeer, rommel,  zoveel mogelijk gezamenlijk aan te pakken.  We werken aan vitale wijken waarbij we als gemeente initiatieven en actieve netwerken ondersteunen. 
 
 
 
 

Maatregelen

3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte

Terug naar navigatie - 3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte

We zorgen voor goed beheer van onze waardevolle voorzieningen zoals wegen, straatmeubilair, verlichting, verkeersvoorzieningen en bouwwerken. Alle openbare verhardingen, waarvan de gemeente wegbeheerder is, houden we schoon, heel en veilig. We voldoen aan het onderhoudsniveau voor verharding. We stellen strooizout beschikbaar voor gladheidsbestrijding door inwoners op stoepen. Ook wordt het Handboek Inrichting Openbare Ruimte naar Gooise Meren geactualiseerd en aangevuld met technologische ontwikkelingen. We doen allemaal mee. De buitenruimte nodigt ertoe uit dat ook mensen met een beperking er gebruik van kunnen en willen maken. Daarom besteden we aandacht aan routing en bewegwijzering in de buitenruimte voor inwoners, bezoekers, recreanten en toeristen. 

Maatregelen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Prim. Begroting 2020 Begroting 2020 (na wijziging) Realisatie 2020
Lasten
607 Wegen en straatmeubilair 5.745 5.965 6.553 7.439
608 Verkeer 1.033 976 1.015 1.071
609 Parkeren 1.656 1.599 1.640 1.623
647 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 21 26
Totaal Lasten 8.435 8.540 9.229 10.159
Baten
607 Wegen en straatmeubilair -457 -172 -372 -369
608 Verkeer -29 -37 -21 -83
609 Parkeren -2.704 -2.540 -2.175 -2.169
Totaal Baten -3.190 -2.749 -2.568 -2.622
Resultaat voor bestemming 5.244 5.791 6.661 7.537
Onttrekkingen
607 Wegen en straatmeubilair -219 0 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

 

Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020
Onderdeel programma 3 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen:

Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9.

-59 N

Wegen en straatmeubilair: wegonderhoud

Het huidige in 2018 vastgestelde Beheerplan Wegen loopt door tot en met 2027. Het saldo van de voorziening Wegen is niet toereikend om alle activiteiten, met inbegrip van doorgeschoven activiteiten van voor 2020, te kunnen uitvoeren. De aanvullende dotatie bedraagt € 696k (N). 

Door achterstallig onderhoud, de warme zomer van 2020 en door boomwortel opgroei zijn er op diverse locaties meer weggebreken ontstaan dan in vorige jaren. Om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen zijn er op diverse locaties herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor is het onderhoudsbudget met circa € 106k (N) overschreden.

-802 N

 Wegen en straatmeubilair: zwerfafval

De lasten voor het project Aanpak zwerfvuil zijn circa € 67k  lager dan begroot. De baten (subsidie Nedvang) zijn navenant lager. Dit komt doordat bepaalde groepsactiviteiten door corona geen doorgang hebben kunnen vinden. Per saldo is deze activiteit budgetneutraal. 

0  

Parkeren:

Door langer lopend proces rond opstellen en vaststellen van het Mobiliteitsplan zijn geen initiatieven genomen of gerealiseerd voor wat betreft fietsparkeerplaatsen € 57k (V). 

57 V
Overige verschillen < € 70k -72 N
Totaal -876 N