Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De jaarrekening bestaat uit de programmarekening (inclusief toelichting) en de balans. De onderdelen zijn opgebouwd op basis van de geldende voorschriften. Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de verschillende onderdelen.


4.1 Balans
In de jaarrekening presenteren we de balans per 31 december 2020. De balans bestaat uit de bezittingen, vorderingen, liquide middelen (activa) en eigen vermogen en de schulden (passiva).

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
In de waarderingsgrondslagen staat per onderdeel van de balans aangegeven via welke methode deze is opgenomen en gewaardeerd in de balans. Bij de vaste activa staat een overzicht waarin per soort investering de afschrijvingstermijn wordt vermeld.

4.3 Toelichting op de balans
Bij de toelichting op de balans worden per onderdeel een of meer gedetailleerdere overzichten gepresenteerd, zoals de voorschriften dat vereisen. De toelichting is verdeeld in de vaste en vlottende activa en de vaste en vlottende passiva. Verder is er een verloopoverzicht toegevoegd.

4.4 Overzicht van baten en lasten
Het overzicht van baten en lasten toont de betreffende lasten en baten per programma. In het programmaverslag worden ze dan ook per programma gepresenteerd. In het overzicht van baten en lasten staan de totalen per programma in één overzicht. Dit overzicht geeft de gerealiseerde cijfers 2019 weer, de cijfers uit de programmabegroting 2020 en de werkelijke cijfers 2020. De gegevens per programma zijn exclusief eventuele mutaties in de reserves. Die mutaties staan apart vermeld waardoor het resultaat voor en na inzet van reserves gepresenteerd kan worden.

4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten
In de toelichting gaan we in op de incidentele baten en lasten, onvoorziene uitgaven en begrotingsrechtmatigheid. Tot slot hebben we een verplicht onderdeel opgenomen over topinkomens.


4.6 SiSa verantwoording
Tot de bijlagen behoort ook de SiSa verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa.


4.7 Gebeurtenissen na balansdatum
Eventuele gebeurtenissen die zich na afsluiting van het boekjaar op 31 december 2020 hebben voorgedaan worden hier toegelicht.


4.8. Controleverklaring
Het oordeel van de accountant over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 is hier opgenomen.