Uitgaven

34,74%
€ 52.120
x €1.000
34,74% Complete

Inkomsten

6,06%
€ -9.096
x €1.000
6,06% Complete

Saldo

1,44362751836291E+17%
€ 43.023
x €1.000

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Uitgaven

34,74%
€ 52.120
x €1.000
34,74% Complete

Inkomsten

6,06%
€ -9.096
x €1.000
6,06% Complete

Saldo

1,44362751836291E+17%
€ 43.023
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
Iedereen doet naar vermogen mee
Meedoen aan het maatschappelijke leven, betekenisvolle contacten en zinvol bezig zijn. Deze factoren hebben een positief effect op de ervaren gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Zij dragen bij aan een gezonde en vitale samenleving waarin iedereen talenten en basisvaardigheden kan ontwikkelen, waar kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien, waar inwoners in verbinding staan met elkaar en mee kunnen doen aan het ‘gewone’ leven. Alle inwoners doen zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig mee en worden ondersteund waar nodig. 
 
Wat hebben we in 2020 gedaan?
Uiteraard stond 2020 vooral in het teken van corona. De corona-crisis treft iedereen. Kwetsbare groepen worden het hardst geraakt en nieuwe kwetsbare groepen ontstaan. Denk aan daklozen, gezinnen onder druk, kinderen met groeiende (leer)achterstanden, jongeren met gebrek aan toekomstperspectief, eenzaamheid onder ouderen, mensen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen en toenemende bestaansonzekerheid voor inwoners die al in een zwakkere sociaaleconomische positie verkeerden. De crisis zet een extra druk op deze groepen en dat vraagt om een overheid die hen ondersteunt om de gevolgen van de crisis op te vangen. Extra aandacht is nodig voor kwetsbare groepen, en voor alle sectoren in het Sociaal domein die worden geraakt door de crisis. Denk hierbij aan het onderwijs, de kinderopvang, het leerlingenvervoer, de jeugdzorg, maatschappelijke opvang en onze zorgpartners. Samen met hen zoeken we naar oplossingen en treffen we ondersteunende maatregelen om te zorgen dat de meest kwetsbare inwoners de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben. We zijn er trots op dat we met de Rijksoverheid, regio en onze samenwerkingspartners ervoor gezorgd hebben dat de ondersteuning aan inwoners is doorgegaan en dat het zorglandschap in stand is gebleven.
 
We hebben verder gewerkt aan een stevige sociale basis en een vangnet voor diegene die het zelf (niet meer) redden. We boden maatwerk wanneer de sociale basis tekortschoot, of inwoners gespecialiseerde ondersteuning nodig hadden.  We boden bijvoorbeeld vormen van begeleiding en dag(opvang) voor onze kwetsbare inwoners. Met onze voorzieningen op het vlak van bescherming en opvang boden we de meest kwetsbare inwoners een passende beschermde situatie die hun tevens de handvatten gaf om maatschappelijk zoveel mogelijk (weer) mee te doen. Door corona is onze dienstverlening en dat van onze maatschappelijke partners noodgedwongen aangepast geweest. Huisbezoeken bij kwetsbare inwoners vonden alleen plaats als het niet anders kon, er werd zoveel mogelijk hulp- en ondersteuning op afstand verleend (telefonisch, digitaal zoals FaceTime e.d.). Er is binnen en buiten het gemeentehuis enorm veel inzet geweest om ondanks corona zo goed mogelijk onze inwoners te ondersteunen. Daarnaast waren er vele georganiseerde en spontane vrijwilligersinitiatieven in de samenleving die bijdroegen aan het omzien naar en zorgen voor elkaar.
 
We investeerden in preventie, informele zorg, algemene voorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Er was specifieke aandacht voor statushouders en voor laaggeletterden. Met (gesubsidieerde) sociale basisvoorzieningen ondersteunden we kwetsbare inwoners en voorkwamen we dat problemen verergerden of zwaardere maatwerkvoorzieningen nodig waren. Het kompas voor de integrale manier waarop we hieraan werkten was die van 'positieve gezondheid'. We bevorderden gezondheid en veerkracht door aan te sluiten bij wat mensen zelf belangrijk en prettig vonden. We zochten daarbij naar mogelijke verschuivingen van dure maatwerkvoorzieningen naar goedkopere, vrij toegankelijke, collectieve voorzieningen. Deze verschuiving sluit enerzijds aan bij de transformatiegedachte dat hulp en ondersteuning dichtbij onze inwoners en laagdrempelig georganiseerd wordt en is anderzijds noodzakelijk om als gemeente financieel gezond te blijven. De afgelopen jaren leren echter dat dergelijke verschuivingen complex zijn en een lange adem vergen.  
Diverse activiteiten en pilots die bijdroegen aan de versterking van de sociale basis, kwamen in aanmerking voor bekostiging uit het innovatiebudget. In 2021 gaan we evalueren wat de inzet van het innovatiebudget aan de gewenste transformatie heeft bijgedragen en of bijstelling van de inzet van het innovatiefonds nodig is. 
 

Inkoop individuele maatwerkvoorzieningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning
Wij maken ons sterk voor een zorglandschap waarin alle passende vormen van hulp en ondersteuning beschikbaar zijn die onze inwoners, waaronder jeugdigen, nodig hebben om deel te nemen aan onze samenleving. Per 1 januari 2021 hebben wij daarvoor nieuwe inkoopovereenkomsten afgesloten met aanbieders voor de verstrekking van kwalitatief en kwantitatief toereikende individuele maatwerkvoorzieningen jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. We hebben samen met de andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek in 2020 de inkooptrajecten doorlopen. We zijn daarbij uitgegaan van het adagium 'verbeteren, versimpelen en verbinden'. We hebben ons vooral ingezet voor het waarborgen van zorgcontinuïteit, ruimte bieden voor innovatie en reële tarieven voor aanbieders. In diverse raadsmededelingen hebben we de raad tijdens dit traject uitgebreid geïnformeerd over onze inzet.

Beleidsontwikkeling
De visie in het strategisch beleidsplan Sociaal Domein is 'Iedereen doet Mee'. Het strategisch kader en de beleidstheorie geven nog steeds richting voor de komende jaren. Wel zien we dat op een aantal onderdelen actualisatie van beleid op tactisch en operationeel niveau nodig is. Door corona is de actualisatie van het huidige beleidsplan vertraagd. In de tweede helft van 2020 hebben we de actualisatie weer opgepakt. Het Beraad Gooise Meren en de Adviesraad Werk en Inkomen (ARWI) hebben een presentatie gehad over hun belangrijkste vragen over de conceptversie van het meerjarige beleidsplan Sociaal Domein 2021-2025. De besluitvorming van het geactualiseerde beleidsplan vindt plaats in de raad in het tweede kwartaal van 2021. De overkoepelende visie in het nieuwe beleidsplan is leidend voor de op te stellen Jeugdnota, Gezondheidsnota, nota Bescherming en Opvang, het beleidsplan Inburgering en het geactualiseerde Plan van aanpak inclusie.

7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar

Terug naar navigatie - 7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar

We bevorderen de veerkracht van onze jongeren door aan te sluiten bij wat zij zelf belangrijk en prettig vinden. We zoeken daarbij naar een evenwicht tussen vrij toegankelijke collectieve voorzieningen en niet vrij toegankelijke maatwerkvoorzieningen. Maatwerk bieden we wanneer de sociale basis tekortschiet. 

De betaalbaarheid en houdbaarheid van de jeugdhulp staan onder druk. We zien niet alleen een toename in het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft, maar ook een stijging in de kosten per jeugdige. Dit is een landelijk beeld. Samen met de Regio Gooi en Vechtstreek monitoren we de uitgaven voor jeugdhulp en analyseren we de kosten. In 2020 is gewerkt aan het benoemen van lokale (en regionale) maatregelen Jeugd/Wmo die bijdragen aan de beheersing van onze zorguitgaven, met als doel dat we in de toekomst aan wie dat echt nodig heeft maatwerk kunnen blijven leveren. In 2021 krijgt dit een vervolg.

Maatregelen

7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder

Terug naar navigatie - 7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder

De hulpvraag van onze inwoner is het uitgangspunt. Als de inwoner zich met hulp van familie, vrienden en bekenden niet (meer) zelf kan redden geven we ondersteuning. De hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sluit zoveel mogelijk aan bij de identiteit en de levenswijze van de hulpvrager en kent verschillende vormen. Centraal staat het meer (of weer) regie krijgen op het eigen leven, het behoud van autonomie en het versterken van de eigen kracht. Voorbeelden zijn: het tijdelijk of langdurig verstrekken van een hulpmiddel dat bijdraagt aan de zelfstandigheid, individuele begeleiding gericht op herstel of bestendiging en algemene voorzieningen gericht op ontmoeten en structuur. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende voorzieningen. We leveren individueel maatwerk wanneer dat moet en zetten voorliggende algemeen toegankelijke voorzieningen in waar het kan. Met het oog op normaliseren en demedicaliseren investeren we bij een hulpvraag eerst in preventie, informele zorg, algemene voorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg.  

De betaalbaarheid en houdbaarheid van het Wmo-stelsel staan onder druk. De uitgaven aan individueel maatwerk nemen jaarlijks toe, zowel lokaal, in de regio als landelijk. De recente invoering van het inkomensonafhankelijke abonnementstarief (vaste lage eigen bijdrage per huishouden) draagt hier negatief aan bij, zoals de toename van huishoudelijke hulp laat zien. Daarom maken we samen met de regio een verbeterslag in monitoring van onze zorguitgaven en in de analyse van data. In 2020 is gewerkt aan het benoemen van lokale (en regionale) maatregelen Jeugd/Wmo die bijdragen aan de beheersing van onze zorguitgaven, met als doel dat we in de toekomst aan wie dat echt nodig heeft maatwerk kunnen blijven leveren. In 2021 krijgt dit een vervolg.

Maatregelen

7.1.3 Optimale toegang

Terug naar navigatie - 7.1.3 Optimale toegang

Inwoners weten waar zij terechtkunnen met hun hulpvraag. Onze dienstverlening bij het oppakken van een hulpvraag verloopt vanuit een integrale benadering van Jeugdwet, Wmo en werk en inkomen en met inachtneming van de privacyrichtlijnen.  

Maatregelen

7.1.4 Stimuleren inzet onafhankelijke cliëntondersteuning

Terug naar navigatie - 7.1.4 Stimuleren inzet onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een verplichting vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een inwoner met een hulpvraag kan zich laten bijstaan, zoals bijvoorbeeld bij de voorbereiding op en tijdens het huisbezoek van de gemeente. De klanten worden op verschillende manier op de hoogte gebracht van de mogelijkheid voor cliëntondersteuning, onder andere door dit te vermelden in brochures en bevestigingsbrieven.

Maatregelen

7.1.5 Informatievoorziening optimaliseren

Terug naar navigatie - 7.1.5 Informatievoorziening optimaliseren

De informatie vanuit de gemeente naar inwoners is publieksvriendelijk en begrijpelijk. Dit vraagt doorlopend onze aandacht. In 2020 is in samenwerking met Versa Welzijn een gids Wonen, Welzijn en Zorg opgesteld. De gids wordt verspreid onder 80+'ers bij huisbezoeken en uitgereikt bij de zogenaamde keukentafelgesprekken. De gids ligt ook bij huisartsen, bibliotheken, buurtcentra, het gemeentehuis etc. Met name voor niet digitaal vaardige inwoners biedt dit een mooi overzicht van wat er is op het gebied van wonen, welzijn en zorg en biedt de gids praktische informatie over hoe instellingen te bereiken.

Maatregelen

7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten

Terug naar navigatie - 7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten

Kinderen van -9 maanden tot jongeren van 27 jaar hebben en houden we in beeld. We hebben met de ketenpartners die de kinderen zien, afspraken over vroegsignalering en preventieve maatregelen.

Maatregelen

7.2.2 Onderwijsachterstand voorkomen

Terug naar navigatie - 7.2.2 Onderwijsachterstand voorkomen

We willen dat alle kinderen onderwijs volgen en zich kunnen ontwikkelen. Om onderwijsachterstand te voorkomen, hebben we gerichte aandacht voor onderwijsachterstanden en het vergroten van kansen voor leerlingen. De komende jaren staan we voor de opgave ons onderwijsachterstandenbeleid te vernieuwen met beduidend minder middelen vanuit de Rijksoverheid.

Maatregelen

7.2.3 Jeugdwerkloosheid aanpakken

Terug naar navigatie - 7.2.3 Jeugdwerkloosheid aanpakken

Wij hebben gewerkt aan een duurzame uitstroom naar werk voor jongeren. Dit hebben wij gedaan door hen zo snel mogelijk te begeleiden naar betaald werk of hen te stimuleren scholing te volgen. 

Maatregelen

7.2.4 Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - 7.2.4 Onderwijshuisvesting

We geven uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) dat in januari 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit biedt voor gemeente en schoolbesturen een meerjarenperspectief waarop het eigen (investering)beleid op transparante wijze kan worden afgestemd. De scholen worden de komende jaren vervangen, in stand gehouden en/of duurzaam gerenoveerd.

 

Maatregelen

7.3 Een leven lang participeren - inwoners 18 jaar en ouder

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.3.1 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen

Terug naar navigatie - 7.3.1 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen

De invoering van de Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Hierdoor worden maatregelen verschoven naar 2021.
In de nieuwe Wet Inburgering is de gemeente verantwoordelijk voor o.a. de inkoop van inburgeringslessen en het afnemen van een brede intake. In programma 6 staat meer geschreven over de aandacht voor participatie door statushouders.

Maatregelen

7.3.2 Overbelasting van mantelzorgers voorkomen

Terug naar navigatie - 7.3.2 Overbelasting van mantelzorgers voorkomen

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor mensen die hulp nodig hebben. Samen met onze maatschappelijke partners en de sociale kring die om hen heen staat, ondersteunen we onze mantelzorgers.

Maatregelen

7.3.3 Vrijwilligerswerk stimuleren

Terug naar navigatie - 7.3.3 Vrijwilligerswerk stimuleren

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Veel activiteiten kunnen niet zonder hen. Dat is niet alleen in de wereld van zorg en welzijn het geval, maar ook op het terrein van sport, kunst en cultuur, onderwijs en natuur e.d. Het doen van vrijwilligerswerk is belangrijk, niet alleen omdat je dan zelf mee doet, het kan ook anderen helpen te participeren. Vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld mantelzorgers ontlasten zodat zij overeind blijven, door ruimte te geven voor werk, studie, vrije tijd en ontspanning. 

Maatregelen

7.3.4 Collectieve voorzieningen versterken

Terug naar navigatie - 7.3.4 Collectieve voorzieningen versterken

Onze algemene voorzieningen zijn laagdrempelig en zoveel mogelijk toegankelijk. Hiermee verminderen we de regeldruk voor onze inwoners en zorgen we ervoor dat het elkaar ontmoeten en het gebruiken van algemene voorzieningen gewoon wordt. De subsidieverlening aan onze voorliggende voorzieningen sluit aan bij ons beleidskader financiering en draagt bij aan het versterken van de sociale basis en preventie. Hierbij staat een meer participatieve invulling centraal. Onderdeel van het in 2018 vastgestelde subsidiebeleidskader is dat subsidies doelmatig moeten zijn en bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen. 

Daarnaast buigen we zwaardere vormen van voorzieningen om naar lichtere collectieve voorzieningen en zetten hiervoor het innovatiebudget in. 

Maatregelen

7.3.5 Wonen met zorg

Terug naar navigatie - 7.3.5 Wonen met zorg

We brengen wonen en zorg dichter bij elkaar. De vraag naar passende woonruimte, met allerlei varianten van ambulante zorg en ondersteuning, is toegenomen en er dreigt een tekort. Inwoners blijven, als ze ouder worden, langer zelfstandig thuis wonen dan vroeger. Ook zijn er meer kwetsbare inwoners die na een begeleidingstraject, in bijvoorbeeld een instelling voor beschermd wonen of een pleeggezin, zelfstandig willen en kunnen wonen. We werken hierbij nauw samen met programma 4 Wonen. Voor de maatregelen verwijzen we naar programma 4.3.2.

7.3.6 Volwasseneducatie stimuleren

Terug naar navigatie - 7.3.6 Volwasseneducatie stimuleren

Laaggeletterdheid kan grote gevolgen hebben op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat laaggeletterde inwoners kunnen rekenen op ondersteuning, zodat zij niet belemmerd worden in het dagelijks functioneren. Het is namelijk belangrijk dat ook deze inwoners economisch en maatschappelijk meedoen in de samenleving.

Maatregelen

7.4 Omzien naar elkaar

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.4.2 Eenzaamheid voorkomen en bestrijden

Terug naar navigatie - 7.4.2 Eenzaamheid voorkomen en bestrijden

Eenzaamheid is een steeds groter maatschappelijk vraagstuk. De coronacrisis maakt de aanpak van eenzaamheid extra urgent. Eenzaamheid is complex en kunnen wij als gemeente niet alleen oplossen. Dit doen we samen met inwoners, vrijwilligers en professionals. We willen eenzaamheid voorkomen, signaleren en integraal aanpakken. Vanuit het inclusieprogramma zetten we hierop in. Onze maatschappelijke partners spelen hierbij een grote rol. 

We zijn aangesloten bij het landelijke programma 'Eén tegen eenzaamheid'. Met het programma wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en doorbreken. Gooise Meren richt zich in de aanpak niet alleen op ouderen. Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor.

Maatregelen

7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.5.1 Gezond leven bevorderen

Terug naar navigatie - 7.5.1 Gezond leven bevorderen

Maatregelen

7.6 Bescherming en Opvang

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen

Terug naar navigatie - 7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen

De meest kwetsbaren in de samenleving krijgen de bescherming, hulp, ondersteuning en opvang die zij nodig hebben, zodat zij niet maatschappelijk uitvallen en/of zodat zij weer mee kunnen doen aan de samenleving.

Maatregelen

7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling

Terug naar navigatie - 7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling

Onze opgave is huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. Onze ambitie is geweld eerder en beter in beeld te hebben en duurzaam te stoppen en op te lossen. Daarbij besteden we extra aandacht aan de meest kwetsbaren, zoals kinderen en ouderen. Wij werken daarvoor nauw samen met Veilig Thuis, met onze partners in het Zorg- en Veiligheidshuis en met de professionals in het veld. Dit geweld is namelijk een domeinoverstijgend probleem. Het raakt aan het veiligheidsbeleid, sociaal beleid, preventie, huisvesting, onderwijs en participatie.

Maatregelen

7.7 Dierenwelzijn

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

7.7.1 Een goed leven voor dieren

Terug naar navigatie - 7.7.1 Een goed leven voor dieren

De gemeente heeft zorgplicht voor dieren, als er niet voor ze gezorgd wordt of als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. De regelgeving over dieren is vastgelegd in de Wet dieren. Binnen deze nationale kaders hebben gemeenten mogelijkheden om een positieve impact op dierenwelzijn te hebben. Wij streven ernaar om binnen de eigen bevoegdheden het dierenwelzijn te bevorderen van zowel gehouden als vrij levende dieren binnen de gemeentegrenzen van Gooise Meren. In dit kader is eind 2019 de notitie dierenwelzijn vastgesteld in Gooise Meren die aangeeft hoe we de ambities op het vlak van dierenwelzijn willen verwezenlijken.

Om de dierenwelzijnsorganisaties die deels gemeentelijke taken uitvoeren beter te kunnen ondersteunen, heeft in 2020 een regionale verkenning plaatsgevonden naar de financiële en beleidsmatige knelpunten bij onze samenwerkingspartners. Hieruit is een voorstel gekomen met een herberekening op de financiering inclusief een coronabijdrage per gemeente. Ook heeft gemeente Gooise Meren het Vogelhospitaal, een van de organisaties waar wij mee samenwerken, op politiek vlak ondersteund toen het een dwangsom opgelegd kreeg door het NVWA. Een lobbytraject vanuit de gemeente loopt nog steeds om aan te sturen op minder strikte wet- en regelgeving voor dierenwelzijnsorganisaties waarbij dierenwelzijn de drijfveer is. 

Maatregelen

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Taakveld 4. Onderwijs

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019 GM

Begroot 2020 GM

Realisatie 2020 GM

Realisatie  2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
17. Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerplichtigen  DUO 2017: 0,1 0,1 nog niet beschikbaar 2017: 1,7%  Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

We vinden het van belang dat jongeren onderwijs volgen om zo hun kansen in de maatschappij te vergroten. Daarom zetten we in op het verminderen van het verzuim, dat ieder jaar verder daalt.

18. Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerplichtigen  DUO 21 20,28 nog niet beschikbaar 2019: 26 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

We vinden het van belang dat jongeren onderwijs volgen om hun kansen in de samenleving te vergroten. Daarom zetten we in op het verminderen van verzuim, dat ieder jaar verder daalt.

19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Ingrado 1,3% 0,9% nog niet beschikbaar 2019: 2,0% 19. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 – 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Zonder startkwalificatie kunnen jongeren geen goede plek verwerven op de arbeidsmarkt, één van de voorwaarden om zelfredzaam te zijn. We zetten in op het verminderen van het aantal VSV'ers, dat ieder jaar verder daalt.

Nr. Naam Indicator Eenheid Bron

Realisatie 2019 GM

Begroot 2020 GM

Realisatie 2020 GM

Realisatie 2020 Gemeenten 50.000 - 100.000 inwoners Beschrijving Toelichting 
29. Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 9,8% 8,5%

9,7%

11,9%

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. We zien een niet significante daling ten opzichte van de realisatie 2019. Wel is meer jeugdhulp verstrekt dan begroot voor 2020. In hoeverre corona een rol speelt is niet inzichtelijk maar wel aannemelijk. Overigens sluit meer inzet van jeugdhulp dan begroot aan bij de landelijke trend.
30. Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 0,7% 0,7%

0,6%

1,3%

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een Jeugdbeschermings-maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Er is sprake van een niet-significante daling.
31. Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS 0,2% 0,2%

0,2%

0,4%

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasserings-maatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). We zien een stabilisatie in het aantal jongeren met jeugdreclassering.
32. Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo Aantal per 10.000 inwoners GMSD 2017: 630 630 540 600 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.   

 

 

 

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Prim. Begroting 2020 Begroting 2020 (na wijziging) Realisatie 2020
Lasten
626 Onderwijshuisvesting 3.724 6.138 3.564 3.530
627 Overige onderwijs 2.117 2.032 2.261 1.743
628 Collectieve voorzieningen 3.942 3.567 3.849 4.019
629 Maatwerkvoorzieningen wmo 9.940 8.764 9.878 10.798
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd 11.871 10.418 12.232 12.549
631 Opvang en beschermd wonen 6.428 5.354 5.705 7.169
632 Gezondheidszorg 2.450 2.755 2.625 2.560
Totaal Lasten 40.471 39.030 40.113 42.369
Baten
626 Onderwijshuisvesting -21 0 0 -5
627 Overige onderwijs -292 -281 -225 -204
628 Collectieve voorzieningen -108 -133 -12 -91
629 Maatwerkvoorzieningen wmo -403 -732 -112 -201
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd -12 0 0 -32
631 Opvang en beschermd wonen -6.692 -5.388 -5.388 -7.164
632 Gezondheidszorg -1 0 0 -16
Totaal Baten -7.529 -6.534 -5.738 -7.712
Resultaat voor bestemming 32.941 32.496 34.375 34.657
Stortingen
626 Onderwijshuisvesting 2.100 13.090 0 0
629 Maatwerkvoorzieningen wmo 0 0 0 0
Totaal Stortingen 2.100 13.090 0 0
Onttrekkingen
626 Onderwijshuisvesting -5.770 -2.290 -120 -120
627 Overige onderwijs -205 -2 -2 -2
628 Collectieve voorzieningen -180 -270 -270 -270
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -6.155 -2.562 -392 -392
Saldo reserves -4.055 10.528 -392 -392

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019
Onderdeel programma 7 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

 Doorbelasting:

Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie verschillenanalyse programma 9.

1 V

Onderwijs - onderwijsachterstandenbeleid en kinderopvang:
Voor onderwijsachterstandenbeleid hebben wij in 2020 nieuw beleid ingevoerd, waarbij we rekening houden met rijksinkomsten die tot en met 2021 teruglopen. Een aantal subsidies voor onderwijsachterstandenbeleid worden overigens betaald vanuit het kinderopvangbudget. Op het budget voor kinderopvang is al een aantal jaar sprake van een overschot. Voor 2021 en verder worden de lasten reëel geraamd. Voor 2020 is per saldo sprake van een overschot van € 362k (V).

362 V

Onderwijs - leerlingenvervoer:

De onderschrijding op Leerlingenvervoer wordt voor € 111k (V) verklaard door een teruggave van de regio Gooi & Vechtstreek over 2018/2019. Daarnaast is in het voorjaar bijna geen gebruik gemaakt van leerlingenvervoer vanwege corona (€ 96k V). De organisatie is hiervoor gecompenseerd middels de continuïteitsbijdrage.

207 V

Collectieve voorzieningen:

De lasten voor collectieve voorzieningen zijn € 94k (N) hoger dan geraamd. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal subsidieaanvragen en in enkele gevallen door toegenomen subsidieverlening.

-94 N

Wmo:

De overschrijding op Wmo € 812k (N) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijgende vraag naar Wmo middelen zoals huishoudelijke hulp. Deze stijgende vraag wordt voornamelijk veroorzaakt de invoering in 2019 van het abonnementstarief voor de Wmo.

-812 N

Jeugd:

De overschrijding op Jeugd van € 284k (N) wordt veroorzaakt door een toename van het aantal jongeren dat een beroep doet op de Jeugdwet. Daarnaast hebben deze jongeren steeds vaker zwaardere en duurdere vormen van hulp en ondersteuning nodig.

-284 N

Opvang en beschermd wonen:

Met de jaarrekening 2019 is € 297k meegenomen naar 2020. Dit betrof de restitutie Bescherming en Opvang 2018, die in 2020 ingezet zou worden voor lokale actielijnen Bescherming en Opvang. Vanwege de coronacrisis konden deze activiteiten (bijna) niet uitgevoerd worden. Per saldo resteert van dit budget € 248k. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2021.

248 V
Overige verschillen < € 70k 90 V
Totaal -282 N