Toelichting

--

Kwaliteit

In diverse gremia in de regio hebben we hier aandacht voor gevraagd. We leverden input aan de gesprekken die de Regio Gooi- en Vechtstreek (en een afvaardiging van de regiogemeenten) met het Zilveren Kruis heeft.  De praktijk leert dat dit complex is door de vele partners en de inhoud van de diverse wetten (Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg).