Toelichting

--

Kwaliteit

Om beter zicht te hebben en te houden op de toekomstige uitgaven en kapitaallasten zijn begin 2020 de voorgenomen investeringen qua planning en financiële calculaties herijkt. In de Perspectiefnota 2021-2024 is vervolgens het instrument kapitaallastenplafond geïntroduceerd en toegepast. Middels dat kapitaallastenplafond zijn door het college keuzes voorgelegd om het volume aan voorgenomen investeringen te begrenzen, zodat een aanvaardbaar niveau aan kapitaallasten wordt opgenomen in de komende Programmabegroting. Dit heeft geleid tot (her)prioritering op basis van technische noodzaak en politieke en maatschappelijke relevantie. Het instrument kapitaallastenplafond wordt jaarlijks toegepast.