Toelichting

--

Kwaliteit

De klankbordgroep burgerparticipatie van de raad was in 2020 nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling van de Emmalocaties. In het kader van democratische vernieuwing wordt veelvuldig met elkaar afgestemd hoe het participatieproces eruit zou moeten zien, zodanig dat er sprake is van een gezamenlijk ontwikkelingsproces met alle belanghebbenden. De vernieuwende wijze van samenwerken die hierbij wordt nagestreefd, geeft alle betrokken partijen inzichten voor participatief samenwerken rond ruimtelijke opgaven.

In 2020 is ook de rekenkamercommissie van Gooise Meren gestart met een onderzoek naar burgerparticipatie. Dit onderzoek geeft inzichten of de gemeente Gooise Meren de ambities rondom structurele burgerparticipatie waarmaakt. Dit krijgt een vervolg in 2021.