Toelichting

--

Kwaliteit

De nadelige gevolgen voor het milieu worden beperkt door het uitvoeren van het afkoppelbeleid en het aansluiten van nog niet aangesloten woonboten op de riolering (aansluiten woonboten Muidertrekvaart is inmiddels uitgevoerd). 

In december 2020 is door de gemeenten in Het Gooi, de provincie Noord-Holland, de drinkwatermaatschappijen Vitens en PWN en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het 'Convenant Gebiedsgericht Beheer Het Gooi 2021-2030’ getekend. Hiermee wordt voor de komende 10 jaar de kwaliteit van het grondwater geborgd. Ook wordt het drinkwater, de natuur en het zwemwater beschermd tegen verontreinigd grondwater. Hierdoor blijven we genieten van goed drinkwater, veilig zwemwater en schone natuur.