Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 is gewerkt aan nieuw erfgoedbeleid. Daartoe hebben we eerst een gebiedsbiografie van Gooise Meren opgesteld waarbij de ontwikkelingsgeschiedenis van onder meer het landschap en de historische bebouwing wordt geschetst. Op basis daarvan zijn de belangrijkste thema’s en verhaallijnen voor erfgoed in beeld gebracht. Vervolgens is een beleidsvertaling naar erfgoedbeleid gemaakt. Dit traject hebben we in samenwerking met een klankbordgroep gedaan, bestaande uit professionals, vrijwilligers en betrokkenen op het terrein van erfgoed. Ook de verschillende kernen van onze gemeente zijn in de klankbordgroep vertegenwoordigd. Buurtplatforms zijn via tussentijdse berichten geïnformeerd over het traject om te komen tot dit erfgoedbeleid. De Erfgoedvisie is in het eerste kwartaal van 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.