Toelichting

--

Kwaliteit

Uitvoering actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis 2019-2021’
In 2020 hebben we  o.a. de volgende resultaten bereikt.
- De Taskforce Huiselijk geweld en kindermishandeling is doorontwikkeld naar een betrokken bestuurlijk netwerk dat in de gaten houdt of de juiste dingen worden gedaan en of er voldoende tempo wordt gemaakt bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wethouder Geert-Jan Hendriks vertegenwoordigt Gooise Meren in deze Taskforce.
- Een klankbordgroep van inwoners met ervaring op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling (ervaringsdeskundigen) is in het leven groepen.
- Een Lokale Alliantie Financieel veilig ouder worden Regio Gooi en Vechtstreek is gestart.

Evaluatie en bijstelling MDA ++ pilot in april 2020
Wij willen dat de aanpak van de meest complexe vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling verbetert. Wij willen de intergenerationele overdracht doorbreken en het geweld stoppen. We nemen daarom in 2019 en 2020 deel aan de regionale pilot Multi Disciplinaire Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld: MDA++, een methode voor coördinatie van de samenwerking op basis van een veiligheidsplan.
In totaal zijn er in de periode van mei tot en met december 2019 regiobreed 30 casussen voor dit project aangemeld. Van de 30 casussen voldeden slechts 6 casussen aan de MDA++ criteria. Twee van deze zes casussen waren ingebracht door Gooise Meren. Het ging bij deze zes casussen om heel verschillende casuïstiek zoals complexe echtscheiding, mishandeling van ouder(s) door volwassen kinderen en structurele onveiligheid (kindermishandeling/ verwaarlozing) in combinatie met multi-problem huishouden.
De andere 24 casussen konden op reguliere wijze lokaal door de gemeenten of door Veilig Thuis worden opgepakt.
Tijdens de tussentijdse evaluatie bleek dat regie door de aanbieder op de zes casussen geen gewenst maatschappelijk resultaat opleverde. Door rolonduidelijkheid vanwege de complexe aard van regievoeren en vanwege onvoldoende kennis van de MDA++ methode pakte de aanbieder niet door.
Op basis van de tussentijdse evaluatie hebben we daarom de aanpak bijgesteld. Het zwaartepunt van de coördinatie is verlegd van de aanbieders naar onze eigen Uitvoeringsdienst Sociaal Domein. In de gewijzigde opzet hebben we gemeentelijke procesregisseurs opgeleid in de methodiek, zodat zij vaardig zijn om bij de meest complexe cases de MDA++ methodiek uit te voeren. Veilig Thuis is daarbij achtervang bij behoefte aan specifieke kennis. Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek blijft het expertoverleg MDA++ faciliteren. De pilot wordt in deze vorm voortgezet tot 1 januari 2022. Indien uit de eindevaluatie blijkt dat er sprake is van succesvol maatschappelijk resultaat, volgt een voorstel voor structurele inbedding.