Toelichting

--

Kwaliteit

Omgevingstafel
De Omgevingswet is een omvangrijke wetswijziging en brengt een zeer grote veranderopgave met zich mee. De Omgevingswet gaat namelijk verder dan het herschrijven van wetten en regelingen. De wet vraagt van ons een andere manier van werken bij het maken van plannen voor de fysieke leefomgeving. Omgevingstafel is daar een mooi voorbeeld van. De Omgevingstafel wordt ingezet bij projecten die een grote rol spelen bij de directe woonomgeving van omwonenden. Aan de Omgevingstafel komen de initiatiefnemer, de gemeente, betrokken ketenpartners en belanghebbenden bij elkaar. Het initiatief wordt besproken vanuit de gedachte om het mogelijk te maken, eventueel onder bepaalde randvoorwaarden ("ja, mits ..."). Ook wordt besproken wie wat doet en wat de rol van de gemeente is. Dit alles levert de initiatiefnemer aan het eind van het gehele verkenningstraject een integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Doel is daarbij dat de vergunningaanvraag in acht weken kan worden afgehandeld. De Omgevingstafel is feitelijk een metafoor voor constructief overleg tussen de belanghebbende partijen, het is aanvullend en vervangt niet de brede participatie. In 2020 hebben wij gewerkt aan drie pilots met Omgevingstafels voor de initiatieven Gooise Warande, Verlosserkerk en Sint Vitusstraat 17 in Bussum. Na afronding van de Omgevingstafel wordt de evaluatie voorgelegd aan het college. De raad wordt tevens hierover geïnformeerd.

Coronacrisis
Deze COVID-19 periode heeft de kracht van online communicatiemiddelen laten zien. Met behulp van digitale, schriftelijke en telefonische methodes konden we op een veilige manier toch de ideeën en meningen van de inwoners ophalen. Voor alle partijen is hierdoor het gebruik van deze middelen laagdrempelig geworden. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de start van het participatietraject bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos. Ruim 100 inwoners deden begin mei mee aan de online startbijeenkomst. Een ander voorbeeld zijn de gehouden online enquêtes voor de projecten Beerensteinerlaan en Vlietlaan. Daarnaast deelden meer dan 120 deelnemers hun ideeën rond de ontwikkeling van de Emmalocaties tijdens de 'Druk-uw-stempel Routes' die zowel op locatie volgens de rijksmaatregelen inzake COVID-19 waren georganiseerd als online.  Ook het Inwonerpanel is één van de instrumenten. Met behulp van videoconferences kunnen presentaties en beeldmateriaal gedeeld worden, als alternatief voor bijvoorbeeld een inloopavond. Projectleiders konden op deze manier ook online vragen beantwoorden. Het college houdt inwoners onder andere via de website, e-mail, de gemeentepagina en lokale media op de hoogte over hoe zij kunnen participeren bij de verschillende projecten.