Toelichting

--

Kwaliteit

De actuele toepassing van de Wet Bibob in de gemeente Gooise Meren is omschreven in de Beleidsregel toepassing Wet Bibop 2018 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-79844.html De Wet Bibob wordt toegepast op drank- en horeca/exploitatievergunningen, de exploitatievergunningen voor seksinrichtingen en speelautomatenhallen, de aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten, vastgoed- en grondtransacties, Wabo-vergunningen, vergunningen in het kader van de Huisvestingswet, subsidies en aanbestedingen/inkoop. Daarbij geldt een actieve toepassing van de Wet Bibob op drank- en horeca- en exploitatievergunningsaanvragen. Op de overige onderdelen wordt de Wet Bibob passief toegepast, in die zin dat wanneer er signalen of indicatoren zijn waaruit misbruik zou kunnen blijken, hier actief op geïnvesteerd wordt (risico-gestuurd).

Er wordt onderzocht wat de impact (formatie) en het (verwachte) effect is wanneer er een verruimde inzet van de Wet Bibob plaatsvindt. Te denken valt aan het standaard toetsen van Wabo-vergunningen vanaf een bepaald bedrag (voorbeeld gemeente Wijdemeren Bibob-toets vanaf €500.000,- of wanneer daar aanleiding toe is). Sinds de verhoogde inzet op en aanpak van ondermijning, waardoor er vaker signalen van partners en medewerkers gedeeld worden, zien wij een stijging in het aantal onderzoeken. De nadere analyse is niet uitgevoerd in 2020, dit zal samen met de actualisering van het Bibob-beleid in 2021 plaatsvinden.

Vanuit het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden- Nederland (RIEC MN) en het Landelijke Bureau Bibob (LBB) vindt ondersteuning plaats bij de toepassing van de Wet Bibob en de beoordeling van Bibob-dossiers. In 2020 zijn meerdere Bibob cursussen georganiseerd en is een Bibob- netwerkbijeenkomst georganiseerd.