Toelichting

--

Kwaliteit

Continuering deelname aan ondersteuningsstructuur Samen Sneller Duurzaam
Binnen SSD zijn diverse overleggen actief die werken aan bewustwording rond duurzaamheid, het versterken en verbreden van de beweging en het realiseren van concrete projecten en activiteiten die Gooise Meren duurzamer maken. In 2020 is onze deelname aan de Vliegwielgroep (maandelijks beleidsoverleg), de Vlechtersgroep (maandelijks communicatieoverleg) en het Operationeel overleg (wekelijks) gecontinueerd. Ondanks de COVID-19 pandemie zijn deze overleggen merendeels via internet doorgegaan.

Kwartiermaker Samen Sneller Duurzaam blijft actief
Het werk van de Kwartiermaker SSD is in 2020 gecontinueerd met middelen van de gemeente. De kwartiermaker faciliteert werkgroepen en initiatiefnemers om doelen op te stellen, een plan van aanpak te maken en samenwerkingsverbanden met anderen (onder andere de gemeente) aan te gaan. In 2020 zijn initiatieven rond de thema's Biodiversiteit, Groen, Energie en Circulariteit door de Kwartiermaker verbonden met de betreffende adviseur in de gemeente. Andersom zoeken beleidsadviseurs en andere medewerkers van de gemeente vaker contact met werkgroepen binnen SSD. Voorbeelden hiervan zijn de groeiende samenwerking rond groenonderhoud en de energietransitie.   

Oprichting Stichting Gerben Struik
In 2020 is vanuit SSD de Stichting Gerben Struik opgericht met als doel om naast de middelen van de gemeente voor SSD andere financiers aan te trekken. Wij hebben meegedacht over de statuten en bestuurssamenstelling van de stichting en voorzien in de oprichtingskosten van de stichting.

Uitbouw platform Samen Sneller Duurzaam
De contactenlijst van SSD is gegroeid tot boven de 1.000 inwoners. Ongeveer 500 daarvan krijgen de maandelijkse SSD brief toegestuurd per e-mail. Een kern van ongeveer vijfenzeventig tot honderd mensen is actief betrokken bij een werkgroep, activiteit of initiatief. Op de website www.samen-sneller-duurzaam.nl (maar ook op Facebook en LinkedIn) is meer informatie over de werkgroepen, recente activiteiten en ander duurzaam (lokaal) nieuws te vinden. De werkgroep Vlechters ondersteunt en faciliteert initiatieven en zet mensen aan tot actie. Een voorbeeld hiervan is de bijdrage aan het project 100% Zwerfafvalvrij. Vanwege de COVID-19 pandemie zijn de Duurzaamheidcafés niet doorgegaan. Om toch ontmoeting en inspiratie te ervaren zijn er films gemaakt over thema's en mensen binnen SSD. 

Verslag over Samen Sneller Duurzaam
In 2020 is door SSD (waar de gemeente onderdeel van is) het verslag ‘Samen Sneller Duurzaam 2017-2019’ gemaakt. In dit verslag blikt SSD terug op de resultaten en de ontwikkeling. Tevens geeft het verslag weer welke inzichten zijn opgedaan en wat nodig is om samen de versnelling op gang te houden richting een duurzamer Gooise Meren. Een aantal aanbevelingen in het verslag gaan ook in op de gewenste rol van de gemeente. Dit verslag is met bijbehorende raadsmededeling naar de raad verzonden.

SSD is uitgegroeid tot een ‘merknaam’ van een beweging van samenwerkingsverbanden die lokale projecten en activiteiten van onderaf initiëren om Gooise Meren te verduurzamen.