Toelichting

--

Kwaliteit

We ondersteunen ouders die tijdelijk in een kwetsbare positie verkeren door de inzet van steunouders in de buurt. Hiermee voorkomen we dat kinderen zwaardere jeugdhulp nodig hebben
We hebben besloten dit niet voort te zetten. Uit de evaluatie bleek namelijk dat er geen matches vielen te maken tussen de opgeleide steunouders en gezinnen in de buurt. Oorzaken waren onder andere problematiek die toch te zwaar bleek en ouders die afzagen van een match met een steunouder omdat zij een relatie op deze wijze toch niet aandurfden.

Stevig Ouderschap
In 2020 is Jeugd en Gezin gestart met de inzet van Stevig Ouderschap. We gaan uit van de begeleiding van 10 gezinnen per jaar.
Stevig Ouderschap is een theoretisch onderbouwde, bewezen effectieve interventie. Deze richt zich op het gezond opgroeien en opvoeden en het normaliseren van problemen, waardoor het risico op ernstige opvoedproblemen en kindermishandeling verkleint. Het preventieve karakter van Stevig Ouderschap voorkomt naar verwachting duurdere zorg in een latere fase. In 2020 (start vanaf juni, i.v.m. Corona) zijn 19 gezinnen geïndiceerd voor Stevig Ouderschap. Acht gezinnen zijn gestart met het traject, de overige ouders wilden deze interventie (nog) niet. Omdat het een tweejarige interventie is kunnen we nog niet iets zeggen over het resultaat. We nemen ook in 2021 aan dit project.

Deelname aan Buitenshuisproject
We namen voor het eerst deel aan het preventieve Buitenshuisproject van het Trimbos-Instituut. Dit project helpt gezinnen met lichtere ondersteuning wanneer ouders psychische problemen (KOPP) hebben en/of verslaafd (KOV) zijn. Per gezin gaat het om een tweejarige interventie waarbij wij ouders vroegtijdig in hun ouderschap ondersteunen en versterken. Ook de kinderen en het sociaal netwerk rondom het gezin versterken we en ondersteunen we. In 2020 hebben we 5 gezinnen met 10 jeugdigen met het Buitenshuisproject geholpen. We constateerden dat de ondersteuning vanuit het Buitenshuisproject in korte tijd bij veel van deze gezinnen rust in het gezin bracht. Kinderen kunnen ontspannen en ouders voelen zich gesteund om de diverse problematiek die speelt te ontwarren en weer grip op hun leven te krijgen. Echter, er is ook een gezin uitgestroomd naar gedwongen kader (verplichte hulp). Deelname aan het Buitenshuisproject heeft dit niet kunnen voorkomen.
Omdat het een tweejarige interventie is, kunnen we nog niet iets zeggen over het resultaat op langere termijn. Wij nemen ook in 2021 deel aan dit project, zodat we voldoende gegevens kunnen verzamelen voor evaluatie en besluitvorming over voortzetting van het project. Op basis van evaluatie bepalen wij of deze lichtere vorm van ondersteuning jeugdigen en gezinnen ook duurzaam hebben geholpen om deel te nemen aan de samenleving.