Toelichting

--

Kwaliteit

In het Zorg- en Veiligheidshuis zijn diverse casussen besproken met betrekking tot plegers van ernstige overlast en criminaliteit. Bij de doorontwikkeling van het Zorg-en Veiligheidshuis is aansluiting gezocht bij het uitvoeringsprogramma Bescherming en Opvang. De samenwerking van professionals uit de zorg- en veiligheidsketen is zowel lokaal als regionaal verbeterd. Het netwerk op het gebied van zorg is geïntensiveerd en versterkt.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek is in 2019 gestart met de pilots radicalisering en MDA++. De pilots zijn in 2020 geëvalueerd, de pilots zijn verlengd naar 2021. MDA++ is een multidisciplinaire aanpak die wordt ingezet bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Zie hiervoor verder par 7.4.

Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft een professionaliseringsslag op de Top-X aanpak binnen de gemeenten Gooi en Vechtstreek. Er zijn werkafspraken gemaakt met gemeente, politie en het Zorg- en Veiligheidshuis over de TOP-X aanpak.