Toelichting

--

Kwaliteit

Onder regie van de provincie is in regionaal verband de landelijke aanpak verbeteren verkeersveiligheid uitgewerkt en toegepast. Deze aanpak gaat uit van een risicogerichte aanpak van verkeersonveiligheid. Via ter beschikking gestelde programma's heeft elke gemeente risicogebieden bepaald. Naar aanleiding daarvan zijn alle relatief gevaarlijke wegen in de regio geïnventariseerd en stelt de provincie nu een plan van aanpak op. De landelijke subsidieregeling vereiste dat voor 1 september een gemeentebrede subsidieaanvraag bij het Rijk werd ingediend. Dit is gelukt. Inmiddels is subsidie aan diverse projecten toegekend. In 2020 heeft onze wethouder Nico Schimmel verder invulling gegeven aan het ambassadeurschap Verkeersveiligheid voor de regio Gooi en Vechtstreek. Hij heeft onder andere deelgenomen aan zogenaamde driehoeksoverleggen (burgemeester, politie, openbaar ministerie). Onderwerp van gesprek was de inzet van handhaving.