Toelichting

--

Kwaliteit


In het kader van de Week tegen Eenzaamheid hebben we in het laatste kwartaal van 2020 een serie dialooggesprekken gevoerd met organisaties en inwoners die zich willen inzetten tegen eenzaamheid.  Dit vormt de start van een lokaal netwerk 'Een tegen Eenzaamheid'. Er is een brede groep van organisaties bereikt die kennis hebben gemaakt met elkaar. Er zijn nieuwe verbindingen ontstaan en  afspraken gemaakt  tussen partners. De behoefte aan regelmatige netwerkbijeenkomsten wordt breed gedragen. Het kennen van elkaar is essentieel voor het maken van nieuwe verbindingen en om kennis te delen. In 2021 wordt hieraan een vervolg gegeven en zetten we ons in om het netwerk te verbreden.

In de huis-aan-huisbladen op de pagina's 'Zorg voor Elkaar' en op de website is vanwege de coronacrisis extra aandacht besteed aan activiteiten die inwoners kunnen ondernemen, tips om contact te leggen met buurtgenoten en om elkaar te helpen. Er is binnen onze gemeenschap een sterke beweging van hulpbereidheid op gang gekomen. Veel mensen hebben bij buren, bewonersinitiatieven en lokale organisaties aangegeven dat zij iets voor een ander willen doen. Ter ondersteuning is als pilot de website gooisemerenvoorelkaar.nl gelanceerd, zodat mensen makkelijker met elkaar in contact kunnen komen om hulpvragen en aanbod te verbinden (zie ook 7.3.3.). Inwoners met initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan hebben we ondersteund met middelen en advies.