Toelichting

--

Kwaliteit

Het beleidskader waarin het samenspel met bewonersorganisaties wordt beschreven, is in 2020 opgesteld en voorgelegd aan de raad. Begin 2021 is hierover een besluit genomen.