Toelichting

--

Kwaliteit

De huidige afspraken over beheer, onderhoud, exploitatie, eigendom en tarifering van de sportaccommodaties vloeien nog voort uit de drie voormalige gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De diversiteit is daardoor groot. In de beweeg- en sportvisie is een aantal kaders gesteld voor een nieuw beheer- en tariefstelsel. Op basis van deze uitgangspunten is een onderzoek gestart om te komen tot een meer geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties. In het kader van het onderzoek is intensief gesproken met alle betrokken sportverenigingen. Dit onderzoek is in 2020 afgerond en heeft eind 2020 geresulteerd in een raadsvoorstel over de harmonisatie.