Toelichting

--

Kwaliteit

De voorlichting aan intermediairs is ingebed in de corona-communicatie. Er is extra ingezet op voorlichting via de Voedselbank en bibliotheek. Ook is extra bekendheid gegeven aan de mogelijkheid tot online schuldhulpverlening.  Naast de afspraken met Versa Welzijn, SchuldHulpMaatje en Kredietbank Nederland in het kader van beginnende schulden snel aanpakken, is eind 2020 een pilot gestart met budgetcoaching via een app. Deze dienstverlening is bedoeld voor mensen met beginnende schulden, geldzorgen en ten behoeve van nazorg na een schuldhulpverleningstraject. Verder is het in 2020 voor inwoners mogelijk gemaakt op een eenvoudige wijze na te gaan of men in aanmerking komt voor een financiële regeling via Bereken uw recht. In 2020 waren 43 inwoners opgenomen in een schuldsaneringstraject. In 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor de wettelijke verplichting ten aanzien van vroegsignalering van schulden per januari 2021.