Toelichting

--

Kwaliteit

  • Met ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten, maken we afspraken over het woningbouwprogramma.  Hierbij sturen we op een minimale verdeling 1/3 betaalbare en 1/3 middensegment. De compensatieregeling biedt de gemeente een instrument om regie te voeren over de realisatie en spreiding van betaalbare woningen in de gemeente. Afspraken over woningen in het middelsegment, worden anterieur vastgelegd. 
  •  In maart en april zijn productieafspraken, en daarmee ook prestatieafspraken, gemaakt met vijf van de zes corporaties in de gemeente. Het doel is dat in 2025 de voorraad sociale huurwoningen minimaal in percentage van de bestaande woningvoorraad gelijk is gebleven (21% in 2017) en absoluut is gegroeid met minimaal 350 woningen om in de woonbehoefte te voorzien. Eind 2020 zijn er ook met de laatste woningcorporatie productieafspraken gemaakt. 
  • Vanwege de inzet op productieafspraken met de corporaties, is er geen capaciteit geweest voor de introductie van een lening voor woningbezitters die hun woning willen aanpassen met het oog op langer zelfstandig thuis wonen (blijverslening). In 2021 wordt bekeken hoe hier invulling aan gegeven wordt.
  • In 2020 is de taskforce sociale woningbouw gestart. Daarin werken gemeente en woningbouwcorporaties samen om de komende jaren versneld voldoende sociale woningbouw te realiseren in Gooise Meren.