Toelichting

--

Kwaliteit

In opdracht van de regio Gooi en Vechtstreek heeft een adviesbureau kansrijke fietsroutes onderzocht en gepresenteerd in een eindrapport.  Er is een aanzet van een kostenraming bijgevoegd. Samen met andere gemeenten in onze regio heeft Gooise Meren in een intentieverklaring aangegeven vaart te willen maken met de aanleg van (snel/door)fietsroutes en is inmiddels tot een inspanningsverplichting gekomen. De MRA doorfietsroute van Hilversum naar Amsterdam is, mede vanwege de subsidiemogelijkheden, zeer kansrijk. De fietsroute tussen het busstation Huizen en NS station Naarden-Bussum is daarnaast van groot belang. Met de gemeente Huizen zijn overleggen opgestart over het precieze tracé van deze fietsroute.