Toelichting

--

Kwaliteit

Door het participatietraject voor de Mobiliteits- en Parkeervisie is veel informatie verzameld over knelpunten in voetgangers- en fietsverbindingen. Aan scholieren is gevraagd welke knelpunten zij ervaren op weg naar school, Daarnaast is bij bezoeken aan ouderencentra gevraagd naar de beschikbaarheid van bushaltes. Deze ervaringen en de al bekende knelpunten vanuit de Fietsersbond, zijn onderdeel geworden van de Mobiliteits- en Parkeervisie. Zo zijn het realiseren van een hoogwaardig fietsroutenetwerk, het versterken van OV knooppunten en het aanleggen van fietsparkeervoorzieningen speerpunten in de visie.