Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 is aan het ontwikkelen van beleidsindicatoren gewerkt. Zo zijn in de programmabegroting 2021-2024 eigen beleidsindicatoren opgenomen voor het product Duurzaamheid (programma 5). Met de raad is afgesproken om in de Programmabegroting 2022-2025 zoveel mogelijk programma’s te voorzien van eigen indicatoren, waaronder in ieder geval programma 2 Veiligheid, programma 3 Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Leefbaarheid, programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen, programma 6 Werk en Inkomen en
programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie.