Toelichting

--

Kwaliteit

Met de inzet van steunouders uit de buurt aan ouders die tijdelijk in een kwetsbare positie verkeren voorkomen we zwaardere jeugdhulp
We hebben besloten dit niet voort te zetten. Uit de evaluatie bleek namelijk dat er geen matches vielen te maken tussen de opgeleide steunouders en gezinnen in de buurt. Oorzaken waren o.a. problematiek die toch te zwaar bleek en ouders die afzagen van een match met een steunouder omdat zij een relatie op deze wijze toch niet aandurfden.

Stevig Ouderschap (innovatiefonds)
In 2020 is  Gooise Meren gestart met de inzet van Stevig Ouderschap, dat wordt uitgevoerd door Jeugd & Gezin. We gaan uit van de begeleiding van 10 gezinnen per jaar.
Stevig Ouderschap is een theoretisch onderbouwde, bewezen effectieve interventie. Deze richt zich op het gezond opgroeien en opvoeden en het normaliseren van problemen, waardoor het risico op ernstige opvoedproblemen en kindermishandeling vermindert. Het preventieve karakter van Stevig Ouderschap voorkomt naar verwachting duurdere zorg in een latere fase. In 2020 (start vanaf juni, i.v.m. Corona) zijn 19 gezinnen geïndiceerd voor Stevig Ouderschap. Acht gezinnen zijn gestart met het traject, de overige ouders wilden deze interventie (nog) niet. Omdat het een 2-jarige interventie is kunnen we nog niet iets zeggen over het resultaat. We nemen ook in 2021 aan dit project deel. 

Join Us 

In 2020 is Gooise Meren gestart met het project Join Us.  Deze stichting helpt jongeren die eenzaam zijn. Samen met het lokale jongerenwerk brengen ze leeftijdgenoten met elkaar in contact en helpen hen sociaal sterker te worden (via innovatiebudget). Door de corona-maatregelen is de werving van jongeren moeizaam gegaan. Aan het einde van 2020 meldden zich steeds meer jongeren aan. Het is de moeite waard om dit project nog een jaar door te laten lopen, nu de jongerenwerkers zijn opgeleid en het aantal eenzame jongeren toeneemt. 

Slimpact

Jongeren werken elke maand een thema uit dat voor hen op dat moment belangrijk is. Vanuit hun eigen belevingswereld dragen ze instrumenten en/of creatieve oplossingen aan, waar anderen weer wat aan kunnen hebben.  Slimpact wordt in meer gemeentes uitgevoerd, zodat er in een jaar tijd al heel wat onderwerpen zijn langsgekomen. 

Onderwijs-zorgarrangement
Het OZA (onderwijs-zorgarrangement) op de Donnerschool is in 2020 geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek dat het OZA positieve resultaten kent en jeugdhulpkosten voorkomt. Dit arrangement hebben we verlengd t/m schooljaar 2024-2025. De komende tijd gaan we verder met het evalueren van het onderwijs-zorgarrangement op de Wijngaard. Ook wordt er samen met de andere regiogemeenten gewerkt aan een beleidskader onderwijs-zorg met als doel om de juiste afwegingen ten aanzien van inzet van jeugdhulp in het onderwijs te maken.

Implementatie convenant Verwijsindex
Om een jeugdige waar grote zorg over is bij een hulpverlener de juiste hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat betrokken hulpverleners van elkaar weten dat ze bij de jeugdigen betrokken zijn. Gemeenten, hulpverleners en scholen in de Gooi en Vechtstreek hebben daarom in het geactualiseerd convenant Verwijsindex afspraken gemaakt die er voor zorgen dat de samenwerking rondom een kind verbetert. Daarvoor wordt de Verwijsindex gebruikt. Dat is een digitaal systeem waarin gemeld wordt dat een jeugdige waar grote zorg voor bestaat hulp of ondersteuning krijgt en van wie. Uitvoering vindt plaats in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Gemeentelijke consulenten zijn getraind in het gebruik van de Verwijsindex. Ook professionals bij aangesloten partijen zijn getraind (o.a. Versa Welzijn). De gemeentelijke consulenten hebben in 2020 67 signalen afgegeven in de Verwijsindex. In 2019 waren dat er nog drie.

Overige maatregelen
Conform planning uitgevoerd.