Toelichting

--

Kwaliteit

De Algemene Plaatselijke Verordening 2020 is vastgesteld. Hierin zijn nieuwe bevoegdheden opgenomen ten behoeve van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
In 2020 is er een nieuwe preventieve aanpak geïntroduceerd om recidive van drugsdealers in Gooise Meren te voorkomen. Naast de strafrechtelijke aanpak wordt een last onder dwangsom opgelegd voor het dealen op straat. Van de last van € 5.000,- per geconstateerde overtreding lijkt een preventieve werking uit te gaan op basis van ervaringen bij andere gemeenten.

Binnen een onderzoek naar drugshandel in Bussum Zuid zijn ‘Straatsjablonen’ ingezet in de openbare ruimte om jongeren aan te zetten tot nadenken over de gevaren van drugshandel. Tevens is de Westereng per wijkbericht in kennis gesteld over de acties in hun directe omgeving. Direct resultaat zijn een aantal meldingen over vermoedelijke drugshandel in de buurt en enkele positieve reacties van inwoners over deze aanpak. De inzet van de ‘Straatsjablonen’ wordt geëvalueerd. Er zijn inmiddels 19 jongeren geïnterviewd over deze actie, interviews met professionals worden in 2021 afgenomen.

In 2020 zijn er meerdere drugspanden gesloten (Damoclesbeleid) en is er tevens voor het eerst in Gooise Meren een last onder dwangsom opgelegd voor strafbare voorbereidingshandelingen op grond van de Opiumwet.
De bevoegdheid van de burgemeester uit de Opiumwet is sinds 2019 verruimd. Eerder kon de burgemeester panden alleen sluiten bij de vondst van soft- en/of harddrugs in een woning, lokaal of bijbehorend erf. Nu kan de burgemeester dat ook doen bij strafbare voorbereidingshandelingen, meer specifiek: bij het aantreffen van voorwerpen en stoffen waarvan een ernstig vermoeden bestaat dat de objecten bestemd zijn voor drugsteelt.

In 2020 is de gemeente aangesloten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Daarmee wordt in samenwerking woon- en adresfraude aangepakt. Het gaat om vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, overbewoning, huisvesting van illegalen en adresfraude. Fraude binnen de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt vaak de basis te zijn voor allerlei vormen van fraude en ondermijning, zoals spookburgers, slechte leefomstandigheden, uitbuiting, uitkeringsfraude, fraude met toeslagen, brievenbusbv’s en prostitutie.