Toelichting

--

Kwaliteit

Het EU Actieplan Geluid is opgesteld en wordt medio 2021 aan de raad aangeboden, waarna het plan ter inzage wordt gelegd. In het plan is de plandrempel aangegeven, zijn probleemlocaties geïnventariseerd en zijn mogelijke maatregelen opgesomd. Omdat verkeersdruk vaak de reden is van het overschrijden van geluidsnormen, is het actieplan gekoppeld aan de uitvoeringsagenda van het Mobiliteits- en Parkeervisie.