Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Beleid
     1. Blz. 7 1.1. Inleiding
    2. Blz. 8 Financiën
     1. Blz. 9 Financieel
    3. Blz. 10 Leeswijzer
     1. Blz. 11 1.3 Leeswijzer
   3. Blz. 12 1. Programma Inwoners en Bestuur
    1. Blz. 13 Inleiding
    2. Blz. 14 1.1 Participerende overheid
     1. Blz. 15 Doelstellingen
      1. Blz. 16 1.1.1 Meedoen, Meedenken en Meebeslissen
       1. Blz. 17 Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt!
       2. Blz. 18 Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt
       3. Blz. 19 Opstellen leidraad participatie
       4. Blz. 20 Professionaliseren van participatie in onze organisatie
       5. Blz. 21 Vernieuwend Samenwerken
      2. Blz. 22 1.1.2 Werken aan vitale en leefbare wijken
       1. Blz. 23 Opstellen wijkagenda's
      3. Blz. 24 1.1.3 Stimuleren van initiatieven uit de samenleving
       1. Blz. 25 Kennis en ondersteuning bieden aan initiatieven
       2. Blz. 26 Leren om initiatieven meer te stimuleren en te faciliteren
    3. Blz. 27 1.2 Inclusie
     1. Blz. 28 Doelstellingen
      1. Blz. 29 1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie
       1. Blz. 30 Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen
       2. Blz. 31 Evaluatie programma Inclusie
       3. Blz. 32 Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie
       4. Blz. 33 Uitvoeren van lokale activiteiten
      2. Blz. 34 1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid
       1. Blz. 35 Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk
       2. Blz. 36 Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente
       3. Blz. 37 Samenwerken met convenantpartners
      3. Blz. 38 1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie
       1. Blz. 39 Inzet van gebarentolk
       2. Blz. 40 Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie
      4. Blz. 41 1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen
       1. Blz. 42 Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen
       2. Blz. 43 Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum
       3. Blz. 44 Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken
      5. Blz. 45 1.2.5 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen
       1. Blz. 46 Inventarisatie behoeften activiteiten
       2. Blz. 47 Ontwikkeling inclusief sportaanbod
       3. Blz. 48 Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes
    4. Blz. 49 1.3 Klantgerichte dienstverlening
     1. Blz. 50 Doelstellingen
      1. Blz. 51 1.3.1 Dienstverlening meer digitaal
       1. Blz. 52 Digitale aanvragen producten Burgerzaken
      2. Blz. 53 1.3.2 Archief bij de tijd
       1. Blz. 54 Besluitvorming fusie Archiefdienst
      3. Blz. 55 1.3.3 Verbeteren van onze dienstverlening
       1. Blz. 56 Inrichten bredere frontoffice dienstverlening
       2. Blz. 57 Optimaliseren online dienstverlening
       3. Blz. 58 Verbeteren managementinformatiesystemen
    5. Blz. 59 1.4 Samenwerken met overheden
     1. Blz. 60 Doelstellingen
      1. Blz. 61 1.4.1 Een strategisch perspectief op samenwerking
       1. Blz. 62 Er is een strategisch perspectief op samenwerking
       2. Blz. 63 Uitvoering strategische nota verbonden partijen
       3. Blz. 64 Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda
       4. Blz. 65 Uitvoering MRA agenda
       5. Blz. 66 Verbeteren besluitvorming Regio
       6. Blz. 67 Versterken samenwerking MRA
    6. Blz. 68 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 69 Toelichting financiële verschillen
   4. Blz. 70 2. Programma Veiligheid
    1. Blz. 71 Inleiding
    2. Blz. 72 2.1 Criminaliteit
     1. Blz. 73 Doelstellingen
      1. Blz. 74 2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning
       1. Blz. 75 Versterken van de weerbaarheid binnen de eigen organisatie
       2. Blz. 76 Voortzetten van de aanpak ondermijning
      2. Blz. 77 2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes
       1. Blz. 78 Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen
       2. Blz. 79 Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken
    3. Blz. 80 2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing
     1. Blz. 81 Doelstellingen
      1. Blz. 82 2.2.1 Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen
       1. Blz. 83 Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen
       2. Blz. 84 Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid
      2. Blz. 85 2.2.2 Brandveilig leven bevorderen
       1. Blz. 86 Inzet van de wijkbrandweer
       2. Blz. 87 Verbinden van partijen
      3. Blz. 88 2.2.3 Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s
       1. Blz. 89 Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst
    4. Blz. 90 2.3 Sociale veiligheid
     1. Blz. 91 Doelstellingen
      1. Blz. 92 2.3.1 Effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken
       1. Blz. 93 Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving
       2. Blz. 94 Voortzetten persoonsgerichte aanpak
      2. Blz. 95 2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis
       1. Blz. 96 Inzet Zorg-en Veiligheidshuis
      3. Blz. 97 2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren
       1. Blz. 98 Verminderen overlast jongeren
       2. Blz. 99 Voortzetten integrale aanpak van risicojongeren
      4. Blz. 100 2.3.4 Radicalisering en polarisatie
       1. Blz. 101 Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen
       2. Blz. 102 Opleiden en trainen van medewerkers
    5. Blz. 103 2.4 Handhaving
     1. Blz. 104 Doelstellingen
      1. Blz. 105 2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid
       1. Blz. 106 Actief en informatie-gestuurd surveilleren
       2. Blz. 107 Handhaven en toezicht houden
       3. Blz. 108 Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden
      2. Blz. 109 2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang
       1. Blz. 110 Registratie, Toezicht en Handhaving kinderopvang
    6. Blz. 111 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 112 Toelichting financiële verschillen
   5. Blz. 113 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    1. Blz. 114 Inleiding
    2. Blz. 115 3.1 Bereikbare en veilige gemeente
     1. Blz. 116 Doelstellingen
      1. Blz. 117 3.1.1 Uitvoeren beleid voor verkeer, vervoer en parkeren
       1. Blz. 118 Realiseren oplaadpunten strategische locaties
       2. Blz. 119 Uitvoeren Mobiliteitsplan via uitvoeringsprogramma
      2. Blz. 120 3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk
       1. Blz. 121 Verbeteren fietsnetwerk
      3. Blz. 122 3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen
       1. Blz. 123 Ambassadeurs
       2. Blz. 124 Organiseren Verkeersveiligheid
       3. Blz. 125 Wegnemen Verkeersveiligheidsknelpunten
      4. Blz. 126 3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur
       1. Blz. 127 Wegnemen knelpunten hoofdwegennetwerk
    3. Blz. 128 3.2 Openbaar vervoer
     1. Blz. 129 Doelstellingen
      1. Blz. 130 3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer
       1. Blz. 131 Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten
       2. Blz. 132 Voorziening bij haltes en routes op orde
       3. Blz. 133 Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten
      2. Blz. 134 3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer
       1. Blz. 135 Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT
      3. Blz. 136 3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen
       1. Blz. 137 Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen
    4. Blz. 138 3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren
     1. Blz. 139 Doelstellingen
      1. Blz. 140 3.3.1 Met parkeervisie kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren
       1. Blz. 141 Uitvoeren Parkeervisie met Uitvoeringsprogramma
      2. Blz. 142 3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages
       1. Blz. 143 Verhogen kwaliteit van de parkeergarages in het centrum van Bussum
      3. Blz. 144 3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties
      4. Blz. 145 3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze
       1. Blz. 146 Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen
      5. Blz. 147 3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren
       1. Blz. 148 Realiseren opvanglocatie weesfietsen
       2. Blz. 149 Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen
    5. Blz. 150 3.4 Leefbaarheid
     1. Blz. 151 Doelstellingen
      1. Blz. 152 3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving
       1. Blz. 153 Actieplan geluid
       2. Blz. 154 Actieplan Leefbaarheid
       3. Blz. 155 Inhaken leefbaarheidsprogramma Noord-Holland
       4. Blz. 156 Meten is weten
       5. Blz. 157 Stimuleren van burgerinitiatief Zonnegeluidswal
       6. Blz. 158 Veilig en toegankelijke openbare ruimte
      2. Blz. 159 3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte
       1. Blz. 160 Uitvoeren regulier onderhoud wegen
    6. Blz. 161 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 162 Toelichting financiële verschillen
   6. Blz. 163 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    1. Blz. 164 Inleiding
    2. Blz. 165 4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving
     1. Blz. 166 Doelstellingen
      1. Blz. 167 4.1.1 Klaar voor de omgevingswet
       1. Blz. 168 Instellen van een Omgevingstafel
       2. Blz. 169 Opstellen routekaart
       3. Blz. 170 Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen Omgevingsplan
       4. Blz. 171 Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie
      2. Blz. 172 4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit
       1. Blz. 173 Onderzoeken projecten op PAS regelgeving
       2. Blz. 174 Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen
      3. Blz. 175 4.1.3 Verbeterslag projectmatig werken en uitvoeren ruimtelijke projecten
       1. Blz. 176 Participatie en communicatie
       2. Blz. 177 Uitvoering projecten
    3. Blz. 178 4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling
     1. Blz. 179 Doelstellingen
      1. Blz. 180 4.2.1 Meer vitale wijken en kernen
       1. Blz. 181 Centrumplan Bussum
       2. Blz. 182 Doorontwikkelen Centrummanagement
       3. Blz. 183 Gemeente ondersteunt ondernemers
       4. Blz. 184 Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie
      2. Blz. 185 4.2.2 Werken aan meer werkplekken
       1. Blz. 186 Onderzoek Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen
       2. Blz. 187 Regionale aandacht houden voor schuifruimte
       3. Blz. 188 Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen
       4. Blz. 189 Uitvoering geven aan Regionale detailhandelsvisie
      3. Blz. 190 4.2.3 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers
       1. Blz. 191 Pro-actief accountmanagement
      4. Blz. 192 4.2.4 Impuls geven aan (water)recreatie en toerisme aan de kust
       1. Blz. 193 Opstellen Ligplaatsenverordening
       2. Blz. 194 Opstellen uitvoeringsprogramma Havens van Muiden
      5. Blz. 195 4.2.5 Bevorderen Recreatie en Toerisme
       1. Blz. 196 Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie
       2. Blz. 197 Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen
       3. Blz. 198 Verbeteren van de bereikbaarheid
    4. Blz. 199 4.3 Goed wonen in Gooise Meren
     1. Blz. 200 Doelstellingen
      1. Blz. 201 4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod
       1. Blz. 202 Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad
       2. Blz. 203 Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters
       3. Blz. 204 Opstellen doelgroepenverordening
       4. Blz. 205 Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad
      2. Blz. 206 4.3.2 Wonen met zorg
       1. Blz. 207 Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg
       2. Blz. 208 Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders
      3. Blz. 209 4.3.3 Huisvesting statushouders
       1. Blz. 210 Uitvoeren taakstelling
      4. Blz. 211 4.3.4 Bieden compensatieregeling
       1. Blz. 212 Toepassen en monitoren compensatieregeling
    5. Blz. 213 4.4 Gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 214 Doelstellingen
      1. Blz. 215 4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed
       1. Blz. 216 Gemeentewerven
       2. Blz. 217 Onderzoek naar bezettingsgraad
       3. Blz. 218 Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem
       4. Blz. 219 Panden en gronden afgestoten
       5. Blz. 220 Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties
      2. Blz. 221 4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed
       1. Blz. 222 Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker
       2. Blz. 223 Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek
       3. Blz. 224 Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties
      3. Blz. 225 4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed
       1. Blz. 226 Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan
       2. Blz. 227 Toegankelijkheid voor iedereen
       3. Blz. 228 Verduurzamen eigen vastgoed
    6. Blz. 229 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 230 Toelichting financiële verschillen
   7. Blz. 231 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    1. Blz. 232 Inleiding
    2. Blz. 233 5.1 Duurzaamheid
     1. Blz. 234 Doelstellingen
      1. Blz. 235 5.1.1 Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente
       1. Blz. 236 Inzetten op zonnepanelen op daken
       2. Blz. 237 Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie
       3. Blz. 238 Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties
       4. Blz. 239 Faciliteren van het project 'kompas op groen' van Samen Sneller Duurzaam
      2. Blz. 240 5.1.2 Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij
       1. Blz. 241 Bepalen welke wijken voor 2030 aardgasvrij of aardgasvrijready gemaakt kunnen worden
       2. Blz. 242 Opstellen van de Transitievisie Warmte
       3. Blz. 243 Stappen zetten om samen met inwoners en energiecoöperatie Wattnu een warmtenet In Muiderberg aan te leggen
      3. Blz. 244 5.1.3 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren
       1. Blz. 245 Het faciliteren van projecten en activiteiten
      4. Blz. 246 5.1.4 Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld
       1. Blz. 247 Doorontwikkelen van Interne Duurzaamheidsstrategie
       2. Blz. 248 Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025
      5. Blz. 249 5.1.5 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade
       1. Blz. 250 Communiceren over het belang van fairtrade
       2. Blz. 251 We vragen aandacht voor fairtrade in het voortgezet onderwijs
    3. Blz. 252 5.2 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 253 Doelstellingen
      1. Blz. 254 5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050
       1. Blz. 255 Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied
       2. Blz. 256 Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting
       3. Blz. 257 Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen
      2. Blz. 258 5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden
       1. Blz. 259 Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen
       2. Blz. 260 Invoeren waterlabel
       3. Blz. 261 Inwoners informeren over klimaatadaptatie
       4. Blz. 262 Mee-afkoppelen particulieren
    4. Blz. 263 5.3 Groen, natuur en milieu
     1. Blz. 264 Doelstellingen
      1. Blz. 265 5.3.1 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente
       1. Blz. 266 Uitdagen van inwoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen
       2. Blz. 267 Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand
      2. Blz. 268 5.3.2 Versterken van de biodiversiteit in de gemeente
       1. Blz. 269 We borgen de aandacht voor biodiversiteit in onze beheerplannen
       2. Blz. 270 Wij blijven aandacht houden voor alternatieve maatregelen voor beheersing invasieve soorten
      3. Blz. 271 5.3.3 Uitvoeren Milieubeheer
       1. Blz. 272 Opstellen nota bodembeheer
    5. Blz. 273 5.4 Begraafplaatsen
     1. Blz. 274 Doelstellingen
      1. Blz. 275 5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen
       1. Blz. 276 Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen
    6. Blz. 277 5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens
     1. Blz. 278 Doelstellingen
      1. Blz. 279 5.5.1 Voortzetten van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG
       1. Blz. 280 Optimalisatie scheidingsstations
       2. Blz. 281 Verder met VANG
    7. Blz. 282 5.6 Grip op water
     1. Blz. 283 Doelstellingen
      1. Blz. 284 5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water
       1. Blz. 285 Beheer en onderhoud van riolering en gemalen
       2. Blz. 286 Beperken nadelige gevolgen voor het milieu
      2. Blz. 287 5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten
       1. Blz. 288 Schoonmaken van stranden en watergangen
       2. Blz. 289 Vervangen van oeverbescherming
      3. Blz. 290 5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel
       1. Blz. 291 Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer
    8. Blz. 292 Beleidsindicatoren duurzaamheid
    9. Blz. 293 Kengetallen duurzaamheid
    10. Blz. 294 Wat heeft het gekost?
    11. Blz. 295 Toelichting financiële verschillen
   8. Blz. 296 6. Programma Werk en Inkomen
    1. Blz. 297 Inleiding
    2. Blz. 298 6.1 Werk
     1. Blz. 299 Doelstellingen
      1. Blz. 300 6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt
       1. Blz. 301 Van school naar werk
       2. Blz. 302 Van uitkering naar werk
       3. Blz. 303 Van werk naar werk
    3. Blz. 304 6.2 Inkomen
     1. Blz. 305 Doelstellingen
      1. Blz. 306 6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning
       1. Blz. 307 Bieden van passende inkomensondersteuning
       2. Blz. 308 Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening
    4. Blz. 309 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 310 Toelichting financiële verschillen
   9. Blz. 311 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    1. Blz. 312 Inleiding
    2. Blz. 313 7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein
     1. Blz. 314 Doelstellingen
      1. Blz. 315 7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar
       1. Blz. 316 We monitoren de effecten van de inbesteding van leerlingenvervoer op de dienstverlening.
       2. Blz. 317 Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning
      2. Blz. 318 7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder
       1. Blz. 319 We monitoren uitgaven Wmo-maatwerk
       2. Blz. 320 Wmo-vervoer (sociaal-recreatief) wordt per 1 januari 2021 inbesteed
       3. Blz. 321 Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning
      3. Blz. 322 7.1.3 Optimale toegang tot dienstverlening
       1. Blz. 323 Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening
      4. Blz. 324 7.1.4 Informatievoorziening optimaliseren
       1. Blz. 325 Sociale kaart implementeren en bekendmaken
    3. Blz. 326 7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar
     1. Blz. 327 Doelstellingen
      1. Blz. 328 7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten
       1. Blz. 329 Opstellen integrale jeugdnota
       2. Blz. 330 Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning
      2. Blz. 331 7.2.2 Voorkomen van onderwijsachterstand
       1. Blz. 332 Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid
      3. Blz. 333 7.2.3 Aanpakken van Jeugdwerkloosheid
       1. Blz. 334 Inzet op kwetsbare jongeren
      4. Blz. 335 7.2.4 Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting
       1. Blz. 336 Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs
       2. Blz. 337 Leerlingenprognoses
       3. Blz. 338 Realiseren van kindcentrum Muiderberg
    4. Blz. 339 7.3 Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen
     1. Blz. 340 Doelstellingen
      1. Blz. 341 7.3.1 Collectieve voorzieningen versterken
       1. Blz. 342 Herijken subsidiebeleid
       2. Blz. 343 Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen.
      2. Blz. 344 7.3.2 Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden.
       1. Blz. 345 Een duurzame ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk.
      3. Blz. 346 7.3.3 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen
       1. Blz. 347 Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen
       2. Blz. 348 Vaststellen verordening inburgering
      4. Blz. 349 7.3.4 Volwasseneducatie stimuleren
       1. Blz. 350 Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners
      5. Blz. 351 7.3.5 Wonen met zorg
    5. Blz. 352 7.4 Omzien naar elkaar
     1. Blz. 353 Doelstellingen
      1. Blz. 354 7.4.1 Sociaal verbonden gemeenschap
       1. Blz. 355 Lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid"
      2. Blz. 356 7.4.2 Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte
       1. Blz. 357 Uitvoering van mantelzorgondersteuning.
    6. Blz. 358 7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl
     1. Blz. 359 Doelstellingen
      1. Blz. 360 7.5.1 Gezond leven voor iedereen
       1. Blz. 361 Bevorderen van een gezonde leefstijl
       2. Blz. 362 Inzet op dekkend AED-netwerk
       3. Blz. 363 Nieuw gezondheidsbeleid 2022-2025
      2. Blz. 364 7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden
       1. Blz. 365 Zorg dichtbij
    7. Blz. 366 7.6 Bescherming en Opvang
     1. Blz. 367 Doelstellingen
      1. Blz. 368 7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen
       1. Blz. 369 Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang
       2. Blz. 370 Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
      2. Blz. 371 7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling
       1. Blz. 372 Faciliteren Veilig Thuis
       2. Blz. 373 Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'
    8. Blz. 374 7.7 Dierenwelzijn
     1. Blz. 375 Doelstellingen
      1. Blz. 376 7.7.1 Zorgen voor een goed leven voor dieren
       1. Blz. 377 Notitie Dierenwelzijn uitvoeren
    9. Blz. 378 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 379 Toelichting financiële verschillen
   10. Blz. 380 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 381 Inleiding
    2. Blz. 382 8.1 Kunst en Cultuur
     1. Blz. 383 Doelstellingen
      1. Blz. 384 8.1.1 Bevorderen van Kunst en Cultuur
       1. Blz. 385 De waardevolle eigendommen laten taxeren
       2. Blz. 386 Opstellen beleidsnota cultuur
      2. Blz. 387 8.1.2 Culturele ontwikkeling van kinderen
       1. Blz. 388 Doorvoeren wijziging cultuureducatie
    3. Blz. 389 8.2 Cultureel Erfgoed
     1. Blz. 390 Doelstellingen
      1. Blz. 391 8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed
       1. Blz. 392 Actualiseren erfgoedbestand
       2. Blz. 393 Beleid erfgoed borgen in Omgevingsvisie
       3. Blz. 394 Opstellen beleidskader historisch vastgoed in gemeentelijk bezit
    4. Blz. 395 8.3 Sport
     1. Blz. 396 Doelstellingen
      1. Blz. 397 8.3.1 Vitale inwoners en vitale clubs voor sport en samenleving
       1. Blz. 398 Inzet van buurtsportcoaches
       2. Blz. 399 Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches
       3. Blz. 400 Subsidiemogelijkheden voor sport- en beweegaanbieders
      2. Blz. 401 8.3.2 Meer vitale clubs voor sport en samenleving
       1. Blz. 402 Uitvoeren van het sportakkoord in samenwerking met betrokken verenigingen, sportorganisaties en andere betrokken partijen
      3. Blz. 403 8.3.3 Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen
       1. Blz. 404 Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties
    5. Blz. 405 8.4 Spelen en recreëren
     1. Blz. 406 Doelstellingen
      1. Blz. 407 8.4.1 Voldoende (inclusieve) speelplaatsen
       1. Blz. 408 Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd
      2. Blz. 409 8.4.2 Een bespeelbare buitenruimte voor iedereen
       1. Blz. 410 Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte
    6. Blz. 411 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 412 Toelichting financiële verschillen
   11. Blz. 413 9. Programma baten en lasten
    1. Blz. 414 Inleiding
    2. Blz. 415 9.1 Sluitende begroting
     1. Blz. 416 Doelstellingen
      1. Blz. 417 9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust
       1. Blz. 418 Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren
       2. Blz. 419 Programma financiële beheersing
       3. Blz. 420 Traject voor een sluitende begroting
      2. Blz. 421 9.1.2 Adequaat Planning en Control instrumentarium
       1. Blz. 422 Ontwikkelen beleidsindicatoren
       2. Blz. 423 Vernieuwing Planning en Control
    3. Blz. 424 9.2 Belastingen
     1. Blz. 425 Doelstellingen
      1. Blz. 426 9.2.1 Geen lastenverzwaring voor onze inwoners
       1. Blz. 427 Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte
    4. Blz. 428 Wat heeft het gekost?
    5. Blz. 429 Toelichting financiële verschillen
    6. Blz. 430 Doorbelasting
   12. Blz. 431 Financiële recapitulatie
    1. Blz. 432 Totaaloverzicht
   13. Blz. 433 Jaarrekening
    1. Blz. 434 Leeswijzer
     1. Blz. 435 Leeswijzer
    2. Blz. 436 4.1 Balans
     1. Blz. 437 4.1 Balans per 31 december 2021
    3. Blz. 438 4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 439 4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    4. Blz. 440 4.3 Toelichting op de balans
     1. Blz. 441 4.3.1 Vaste activa
     2. Blz. 442 Financiële vaste activa
     3. Blz. 443 4.3.2 Vlottende activa
     4. Blz. 444 Uitzettingen
     5. Blz. 445 Debiteuren en liquide middelen
     6. Blz. 446 Schatkistbankieren
     7. Blz. 447 Overlopende activa
     8. Blz. 448 Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies
     9. Blz. 449 4.3.3 Vaste passiva
     10. Blz. 450 Toelichting aard en reden reserves 2021
     11. Blz. 451 Voorzieningen
     12. Blz. 452 Toelichting aard en reden voorzieningen 2021
     13. Blz. 453 Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer
     14. Blz. 454 4.3.4 Vlottende passiva
     15. Blz. 455 Overlopende passiva
     16. Blz. 456 Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2021
     17. Blz. 457 Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen
     18. Blz. 458 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden
    5. Blz. 459 4.4 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 460 4.4 Overzicht van baten en lasten
    6. Blz. 461 4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 462 4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten
     2. Blz. 463 Overzicht incidentele baten en lasten per programma
     3. Blz. 464 Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     4. Blz. 465 Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
     5. Blz. 466 Toelichting afwijkingen investeringen
     6. Blz. 467 Wet Normering Topinkomens (WNT)
    7. Blz. 468 4.6 Sisa verantwoording
     1. Blz. 469 4.6 Sisa verantwoording 2021
    8. Blz. 470 4.7 Gebeurtenissen na balansdatum
     1. Blz. 471 4.7 Gebeurtenissen na balansdatum
    9. Blz. 472 4.8 Controleverklaring
     1. Blz. 473 4.8 Controleverklaring
  2. Blz. 474 Paragrafen
   1. Blz. 475 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 476 Overzicht lokale heffingen
    2. Blz. 477 Beleid lokale heffingen
    3. Blz. 478 Tarieven Gooise Meren 2021
    4. Blz. 479 Kostendekkende heffingen
    5. Blz. 480 Lokale belastingdruk
   2. Blz. 481 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 482 Risicobeheersing
    2. Blz. 483 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 484 Kengetallen
    4. Blz. 485 Rapportcijfer kengetallen
   3. Blz. 486 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 487 Inleiding
    2. Blz. 488 Beleidskader
    3. Blz. 489 Ontwikkelingen 2021
   4. Blz. 490 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 491 Algemene ontwikkelingen
    2. Blz. 492 Financieringsbeleid
    3. Blz. 493 Financiering
    4. Blz. 494 EMU saldo
   5. Blz. 495 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 496 Inleiding
    2. Blz. 497 Interne bedrijfsvoering
    3. Blz. 498 Sturing en beheersing
   6. Blz. 499 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 500 Inleiding
    2. Blz. 501 Regio Gooi en Vechtstreek
    3. Blz. 502 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
    4. Blz. 503 Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
    5. Blz. 504 Werkvoorzieningschap Tomingroep
    6. Blz. 505 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
    7. Blz. 506 Gemeenschappelijke Regeling maaien waterplanten IJmeer-Markermeer
    8. Blz. 507 Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
    9. Blz. 508 Stichting Goois Natuurreservaat
    10. Blz. 509 Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
    11. Blz. 510 GEM Crailo BV
    12. Blz. 511 BNG Bank N.V.
    13. Blz. 512 Metropoolregio Amsterdam
   7. Blz. 513 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 514 Hoofdlijnen
    2. Blz. 515 Bouwgronden in exploitatie
    3. Blz. 516 Niet in exploitatie genomen gronden
    4. Blz. 517 Reserves en risico's grondexploitaties
   8. Blz. 518 Paragraaf Corona
    1. Blz. 519 COVID-19
    2. Blz. 520 1.4 Corona en financiën
    3. Blz. 521 1.5 Overige effecten
    4. Blz. 522 1.6 Compensatiepakketten Rijksoverheid
    5. Blz. 523 1.7 Maatschappelijk ondersteuningsfonds
    6. Blz. 524 1.8 Financiële gevolgen COVID-19 voor 2022 en verder
  3. Blz. 525 Bijlagen
   1. Blz. 526 Bijlage 1 Overzicht Investeringen
    1. Blz. 527 Overzicht investeringen
    2. Blz. 528 Voortgang lopende investeringen
    3. Blz. 529 Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000
    4. Blz. 530 Voorgenomen investeringen
   2. Blz. 531 Bijlage 2 Taakvelden
    1. Blz. 532 Taakvelden
   3. Blz. 533 Bijlage 3 Beleidsindicatoren
    1. Blz. 534 Verplichte indicatoren eigen gegevens
    2. Blz. 535 Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente?
    3. Blz. 536 Toelichtingen verplichte indicatoren
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap