Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Hoofdlijnen Blz. 5
Beleid Blz. 6
1.1. Inleiding Blz. 7
Financiën Blz. 8
Financieel Blz. 9
Leeswijzer Blz. 10
1.3 Leeswijzer Blz. 11
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 12
Inleiding Blz. 13
1.1 Participerende overheid Blz. 14
Doelstellingen Blz. 15
1.1.1 Meedoen, Meedenken en Meebeslissen Blz. 16
Continueren Inwonerpanel Gooise Meren Spreekt! Blz. 17
Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt Blz. 18
Opstellen leidraad participatie Blz. 19
Professionaliseren van participatie in onze organisatie Blz. 20
Vernieuwend Samenwerken Blz. 21
1.1.2 Werken aan vitale en leefbare wijken Blz. 22
Opstellen wijkagenda's Blz. 23
1.1.3 Stimuleren van initiatieven uit de samenleving Blz. 24
Kennis en ondersteuning bieden aan initiatieven Blz. 25
Leren om initiatieven meer te stimuleren en te faciliteren Blz. 26
1.2 Inclusie Blz. 27
Doelstellingen Blz. 28
1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie Blz. 29
Deelname aan het VNG Koplopersprogramma VN-Verdrag Handicap verlengen Blz. 30
Evaluatie programma Inclusie Blz. 31
Onderhouden van het interne, gemeentelijke netwerk inclusie Blz. 32
Uitvoeren van lokale activiteiten Blz. 33
1.2.2 Versterken inzet ervaringsdeskundigheid Blz. 34
Continueren samenwerking Platform Gooise Meren Toegankelijk Blz. 35
Inzet ervaringsdeskundigen bij de gemeente Blz. 36
Samenwerken met convenantpartners Blz. 37
1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie Blz. 38
Inzet van gebarentolk Blz. 39
Verbeteren toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie Blz. 40
1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen Blz. 41
Uitvoering aanbevelingen inventarisaties toegankelijke wegen Blz. 42
Uitvoering resultaten pilot toegankelijk centrum Bussum Blz. 43
Vervolg uitvoering inclusieve speelplekken Blz. 44
1.2.5 Aandacht voor beschikbaarheid en toegankelijkheid Vrije Tijd voorzieningen Blz. 45
Inventarisatie behoeften activiteiten Blz. 46
Ontwikkeling inclusief sportaanbod Blz. 47
Ontwikkeling toegankelijke wandelroutes Blz. 48
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 49
Doelstellingen Blz. 50
1.3.1 Dienstverlening meer digitaal Blz. 51
Digitale aanvragen producten Burgerzaken Blz. 52
1.3.2 Archief bij de tijd Blz. 53
Besluitvorming fusie Archiefdienst Blz. 54
1.3.3 Verbeteren van onze dienstverlening Blz. 55
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 56
Optimaliseren online dienstverlening Blz. 57
Verbeteren managementinformatiesystemen Blz. 58
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 59
Doelstellingen Blz. 60
1.4.1 Een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 61
Er is een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 62
Uitvoering strategische nota verbonden partijen Blz. 63
Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda Blz. 64
Uitvoering MRA agenda Blz. 65
Verbeteren besluitvorming Regio Blz. 66
Versterken samenwerking MRA Blz. 67
Wat heeft het gekost? Blz. 68
Toelichting financiële verschillen Blz. 69
2. Programma Veiligheid Blz. 70
Inleiding Blz. 71
2.1 Criminaliteit Blz. 72
Doelstellingen Blz. 73
2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 74
Versterken van de weerbaarheid binnen de eigen organisatie Blz. 75
Voortzetten van de aanpak ondermijning Blz. 76
2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes Blz. 77
Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen Blz. 78
Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken Blz. 79
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 80
Doelstellingen Blz. 81
2.2.1 Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen Blz. 82
Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen Blz. 83
Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid Blz. 84
2.2.2 Brandveilig leven bevorderen Blz. 85
Inzet van de wijkbrandweer Blz. 86
Verbinden van partijen Blz. 87
2.2.3 Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s Blz. 88
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst Blz. 89
2.3 Sociale veiligheid Blz. 90
Doelstellingen Blz. 91
2.3.1 Effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken Blz. 92
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving Blz. 93
Voortzetten persoonsgerichte aanpak Blz. 94
2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 95
Inzet Zorg-en Veiligheidshuis Blz. 96
2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren Blz. 97
Verminderen overlast jongeren Blz. 98
Voortzetten integrale aanpak van risicojongeren Blz. 99
2.3.4 Radicalisering en polarisatie Blz. 100
Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen Blz. 101
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 102
2.4 Handhaving Blz. 103
Doelstellingen Blz. 104
2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Blz. 105
Actief en informatie-gestuurd surveilleren Blz. 106
Handhaven en toezicht houden Blz. 107
Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden Blz. 108
2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 109
Registratie, Toezicht en Handhaving kinderopvang Blz. 110
Wat heeft het gekost? Blz. 111
Toelichting financiële verschillen Blz. 112
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 113
Inleiding Blz. 114
3.1 Bereikbare en veilige gemeente Blz. 115
Doelstellingen Blz. 116
3.1.1 Uitvoeren beleid voor verkeer, vervoer en parkeren Blz. 117
Realiseren oplaadpunten strategische locaties Blz. 118
Uitvoeren Mobiliteitsplan via uitvoeringsprogramma Blz. 119
3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk Blz. 120
Verbeteren fietsnetwerk Blz. 121
3.1.3 Realiseren afname van het aantal verkeersongevallen Blz. 122
Ambassadeurs Blz. 123
Organiseren Verkeersveiligheid Blz. 124
Wegnemen Verkeersveiligheidsknelpunten Blz. 125
3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur Blz. 126
Wegnemen knelpunten hoofdwegennetwerk Blz. 127
3.2 Openbaar vervoer Blz. 128
Doelstellingen Blz. 129
3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer Blz. 130
Uitbreiden fietsparkeergelegenheid bij OV knooppunten Blz. 131
Voorziening bij haltes en routes op orde Blz. 132
Wegnemen knelpunten in loop- en fietsroutes van en naar OV knooppunten Blz. 133
3.2.2 Verbeteren bereikbaarheid van en binnen de regio met het openbaar vervoer Blz. 134
Leveren van bijdragen aan vervolgproces MIRT Blz. 135
3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen Blz. 136
Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen Blz. 137
3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren Blz. 138
Doelstellingen Blz. 139
3.3.1 Met parkeervisie kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren Blz. 140
Uitvoeren Parkeervisie met Uitvoeringsprogramma Blz. 141
3.3.2 Verbeteren kwaliteit parkeergarages Blz. 142
Verhogen kwaliteit van de parkeergarages in het centrum van Bussum Blz. 143
3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties Blz. 144
3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze Blz. 145
Onderzoek doen naar andere reguleringsvormen Blz. 146
3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren Blz. 147
Realiseren opvanglocatie weesfietsen Blz. 148
Uitbreiden aantal fietsparkeerplaatsen Blz. 149
3.4 Leefbaarheid Blz. 150
Doelstellingen Blz. 151
3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving Blz. 152
Actieplan geluid Blz. 153
Actieplan Leefbaarheid Blz. 154
Inhaken leefbaarheidsprogramma Noord-Holland Blz. 155
Meten is weten Blz. 156
Stimuleren van burgerinitiatief Zonnegeluidswal Blz. 157
Veilig en toegankelijke openbare ruimte Blz. 158
3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte Blz. 159
Uitvoeren regulier onderhoud wegen Blz. 160
Wat heeft het gekost? Blz. 161
Toelichting financiële verschillen Blz. 162
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 163
Inleiding Blz. 164
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 165
Doelstellingen Blz. 166
4.1.1 Klaar voor de omgevingswet Blz. 167
Instellen van een Omgevingstafel Blz. 168
Opstellen routekaart Blz. 169
Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen Omgevingsplan Blz. 170
Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie Blz. 171
4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 172
Onderzoeken projecten op PAS regelgeving Blz. 173
Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 174
4.1.3 Verbeterslag projectmatig werken en uitvoeren ruimtelijke projecten Blz. 175
Participatie en communicatie Blz. 176
Uitvoering projecten Blz. 177
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 178
Doelstellingen Blz. 179
4.2.1 Meer vitale wijken en kernen Blz. 180
Centrumplan Bussum Blz. 181
Doorontwikkelen Centrummanagement Blz. 182
Gemeente ondersteunt ondernemers Blz. 183
Oprichten Gemeentebrede Marketingorganisatie Blz. 184
4.2.2 Werken aan meer werkplekken Blz. 185
Onderzoek Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen Blz. 186
Regionale aandacht houden voor schuifruimte Blz. 187
Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen Blz. 188
Uitvoering geven aan Regionale detailhandelsvisie Blz. 189
4.2.3 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers Blz. 190
Pro-actief accountmanagement Blz. 191
4.2.4 Impuls geven aan (water)recreatie en toerisme aan de kust Blz. 192
Opstellen Ligplaatsenverordening Blz. 193
Opstellen uitvoeringsprogramma Havens van Muiden Blz. 194
4.2.5 Bevorderen Recreatie en Toerisme Blz. 195
Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie Blz. 196
Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen Blz. 197
Verbeteren van de bereikbaarheid Blz. 198
4.3 Goed wonen in Gooise Meren Blz. 199
Doelstellingen Blz. 200
4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 201
Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad Blz. 202
Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters Blz. 203
Opstellen doelgroepenverordening Blz. 204
Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad Blz. 205
4.3.2 Wonen met zorg Blz. 206
Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg Blz. 207
Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders Blz. 208
4.3.3 Huisvesting statushouders Blz. 209
Uitvoeren taakstelling Blz. 210
4.3.4 Bieden compensatieregeling Blz. 211
Toepassen en monitoren compensatieregeling Blz. 212
4.4 Gemeentelijk vastgoed Blz. 213
Doelstellingen Blz. 214
4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 215
Gemeentewerven Blz. 216
Onderzoek naar bezettingsgraad Blz. 217
Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem Blz. 218
Panden en gronden afgestoten Blz. 219
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 220
4.4.2 Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 221
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker Blz. 222
Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek Blz. 223
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties Blz. 224
4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed Blz. 225
Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan Blz. 226
Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 227
Verduurzamen eigen vastgoed Blz. 228
Wat heeft het gekost? Blz. 229
Toelichting financiële verschillen Blz. 230
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 231
Inleiding Blz. 232
5.1 Duurzaamheid Blz. 233
Doelstellingen Blz. 234
5.1.1 Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente Blz. 235
Inzetten op zonnepanelen op daken Blz. 236
Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie Blz. 237
Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties Blz. 238
Faciliteren van het project 'kompas op groen' van Samen Sneller Duurzaam Blz. 239
5.1.2 Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij Blz. 240
Bepalen welke wijken voor 2030 aardgasvrij of aardgasvrijready gemaakt kunnen worden Blz. 241
Opstellen van de Transitievisie Warmte Blz. 242
Stappen zetten om samen met inwoners en energiecoöperatie Wattnu een warmtenet In Muiderberg aan te leggen Blz. 243
5.1.3 Samenwerken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren Blz. 244
Het faciliteren van projecten en activiteiten Blz. 245
5.1.4 Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld Blz. 246
Doorontwikkelen van Interne Duurzaamheidsstrategie Blz. 247
Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025 Blz. 248
5.1.5 Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade Blz. 249
Communiceren over het belang van fairtrade Blz. 250
We vragen aandacht voor fairtrade in het voortgezet onderwijs Blz. 251
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 252
Doelstellingen Blz. 253
5.2.1 Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050 Blz. 254
Afkoppelen verhard oppervlak openbaar gebied Blz. 255
Opstellen maatregelenplan klimaatbestendige inrichting Blz. 256
Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen Blz. 257
5.2.2 Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden Blz. 258
Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen Blz. 259
Invoeren waterlabel Blz. 260
Inwoners informeren over klimaatadaptatie Blz. 261
Mee-afkoppelen particulieren Blz. 262
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 263
Doelstellingen Blz. 264
5.3.1 Versterken van de groene uitstraling van de gemeente Blz. 265
Uitdagen van inwoners om middels zelfbeheer de openbare ruimte op te plussen Blz. 266
Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand Blz. 267
5.3.2 Versterken van de biodiversiteit in de gemeente Blz. 268
We borgen de aandacht voor biodiversiteit in onze beheerplannen Blz. 269
Wij blijven aandacht houden voor alternatieve maatregelen voor beheersing invasieve soorten Blz. 270
5.3.3 Uitvoeren Milieubeheer Blz. 271
Opstellen nota bodembeheer Blz. 272
5.4 Begraafplaatsen Blz. 273
Doelstellingen Blz. 274
5.4.1 Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Blz. 275
Realiseren van een uitbreiding voor natuurlijk begraven op begraafplaats Nieuw Valkeveen Blz. 276
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens Blz. 277
Doelstellingen Blz. 278
5.5.1 Voortzetten van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 279
Optimalisatie scheidingsstations Blz. 280
Verder met VANG Blz. 281
5.6 Grip op water Blz. 282
Doelstellingen Blz. 283
5.6.1 Zorg dragen voor de afvoer van stedelijk water Blz. 284
Beheer en onderhoud van riolering en gemalen Blz. 285
Beperken nadelige gevolgen voor het milieu Blz. 286
5.6.2 Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten Blz. 287
Schoonmaken van stranden en watergangen Blz. 288
Vervangen van oeverbescherming Blz. 289
5.6.3 Versterken waterrecreatief potentieel Blz. 290
Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer Blz. 291
Beleidsindicatoren duurzaamheid Blz. 292
Kengetallen duurzaamheid Blz. 293
Wat heeft het gekost? Blz. 294
Toelichting financiële verschillen Blz. 295
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 296
Inleiding Blz. 297
6.1 Werk Blz. 298
Doelstellingen Blz. 299
6.1.1 Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt Blz. 300
Van school naar werk Blz. 301
Van uitkering naar werk Blz. 302
Van werk naar werk Blz. 303
6.2 Inkomen Blz. 304
Doelstellingen Blz. 305
6.2.1 Bieden van inkomensondersteuning Blz. 306
Bieden van passende inkomensondersteuning Blz. 307
Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening Blz. 308
Wat heeft het gekost? Blz. 309
Toelichting financiële verschillen Blz. 310
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 311
Inleiding Blz. 312
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein Blz. 313
Doelstellingen Blz. 314
7.1.1 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 315
We monitoren de effecten van de inbesteding van leerlingenvervoer op de dienstverlening. Blz. 316
Zwaardere vormen van ondersteuning ombuigen naar lichtere ondersteuning Blz. 317
7.1.2 Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 318
We monitoren uitgaven Wmo-maatwerk Blz. 319
Wmo-vervoer (sociaal-recreatief) wordt per 1 januari 2021 inbesteed Blz. 320
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen tot eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 321
7.1.3 Optimale toegang tot dienstverlening Blz. 322
Het leveren van publieksvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening Blz. 323
7.1.4 Informatievoorziening optimaliseren Blz. 324
Sociale kaart implementeren en bekendmaken Blz. 325
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 326
Doelstellingen Blz. 327
7.2.1 Preventie en vroegsignalering inzetten Blz. 328
Opstellen integrale jeugdnota Blz. 329
Zwaardere en specialistische ondersteuning ombuigen naar eerdere en lichtere ondersteuning Blz. 330
7.2.2 Voorkomen van onderwijsachterstand Blz. 331
Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid Blz. 332
7.2.3 Aanpakken van Jeugdwerkloosheid Blz. 333
Inzet op kwetsbare jongeren Blz. 334
7.2.4 Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 335
Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs Blz. 336
Leerlingenprognoses Blz. 337
Realiseren van kindcentrum Muiderberg Blz. 338
7.3 Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen Blz. 339
Doelstellingen Blz. 340
7.3.1 Collectieve voorzieningen versterken Blz. 341
Herijken subsidiebeleid Blz. 342
Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen. Blz. 343
7.3.2 Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden. Blz. 344
Een duurzame ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk. Blz. 345
7.3.3 Statushouders en nieuwkomers ondersteunen bij het zich settelen Blz. 346
Onderzoek naar inkoop van inburgeringslessen Blz. 347
Vaststellen verordening inburgering Blz. 348
7.3.4 Volwasseneducatie stimuleren Blz. 349
Het bieden van een uitgebreid aanbod voor laaggeletterde inwoners Blz. 350
7.3.5 Wonen met zorg Blz. 351
7.4 Omzien naar elkaar Blz. 352
Doelstellingen Blz. 353
7.4.1 Sociaal verbonden gemeenschap Blz. 354
Lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid" Blz. 355
7.4.2 Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte Blz. 356
Uitvoering van mantelzorgondersteuning. Blz. 357
7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl Blz. 358
Doelstellingen Blz. 359
7.5.1 Gezond leven voor iedereen Blz. 360
Bevorderen van een gezonde leefstijl Blz. 361
Inzet op dekkend AED-netwerk Blz. 362
Nieuw gezondheidsbeleid 2022-2025 Blz. 363
7.5.2 Medische voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden Blz. 364
Zorg dichtbij Blz. 365
7.6 Bescherming en Opvang Blz. 366
Doelstellingen Blz. 367
7.6.1 Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen Blz. 368
Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang Blz. 369
Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 Blz. 370
7.6.2 Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 371
Faciliteren Veilig Thuis Blz. 372
Uitvoeren actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021' Blz. 373
7.7 Dierenwelzijn Blz. 374
Doelstellingen Blz. 375
7.7.1 Zorgen voor een goed leven voor dieren Blz. 376
Notitie Dierenwelzijn uitvoeren Blz. 377
Wat heeft het gekost? Blz. 378
Toelichting financiële verschillen Blz. 379
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 380
Inleiding Blz. 381
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 382
Doelstellingen Blz. 383
8.1.1 Bevorderen van Kunst en Cultuur Blz. 384
De waardevolle eigendommen laten taxeren Blz. 385
Opstellen beleidsnota cultuur Blz. 386
8.1.2 Culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 387
Doorvoeren wijziging cultuureducatie Blz. 388
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 389
Doelstellingen Blz. 390
8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed Blz. 391
Actualiseren erfgoedbestand Blz. 392
Beleid erfgoed borgen in Omgevingsvisie Blz. 393
Opstellen beleidskader historisch vastgoed in gemeentelijk bezit Blz. 394
8.3 Sport Blz. 395
Doelstellingen Blz. 396
8.3.1 Vitale inwoners en vitale clubs voor sport en samenleving Blz. 397
Inzet van buurtsportcoaches Blz. 398
Organisatie schoolvoetbaltoernooi door buurtsportcoaches Blz. 399
Subsidiemogelijkheden voor sport- en beweegaanbieders Blz. 400
8.3.2 Meer vitale clubs voor sport en samenleving Blz. 401
Uitvoeren van het sportakkoord in samenwerking met betrokken verenigingen, sportorganisaties en andere betrokken partijen Blz. 402
8.3.3 Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen Blz. 403
Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties Blz. 404
8.4 Spelen en recreëren Blz. 405
Doelstellingen Blz. 406
8.4.1 Voldoende (inclusieve) speelplaatsen Blz. 407
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd Blz. 408
8.4.2 Een bespeelbare buitenruimte voor iedereen Blz. 409
Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte Blz. 410
Wat heeft het gekost? Blz. 411
Toelichting financiële verschillen Blz. 412
9. Programma baten en lasten Blz. 413
Inleiding Blz. 414
9.1 Sluitende begroting Blz. 415
Doelstellingen Blz. 416
9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 417
Jaarlijks investeringsprognoses actualiseren Blz. 418
Programma financiële beheersing Blz. 419
Traject voor een sluitende begroting Blz. 420
9.1.2 Adequaat Planning en Control instrumentarium Blz. 421
Ontwikkelen beleidsindicatoren Blz. 422
Vernieuwing Planning en Control Blz. 423
9.2 Belastingen Blz. 424
Doelstellingen Blz. 425
9.2.1 Geen lastenverzwaring voor onze inwoners Blz. 426
Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte Blz. 427
Wat heeft het gekost? Blz. 428
Toelichting financiële verschillen Blz. 429
Doorbelasting Blz. 430
Financiële recapitulatie Blz. 431
Totaaloverzicht Blz. 432
Jaarrekening Blz. 433
Leeswijzer Blz. 434
Leeswijzer Blz. 435
4.1 Balans Blz. 436
4.1 Balans per 31 december 2021 Blz. 437
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 438
4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 439
4.3 Toelichting op de balans Blz. 440
4.3.1 Vaste activa Blz. 441
Financiële vaste activa Blz. 442
4.3.2 Vlottende activa Blz. 443
Uitzettingen Blz. 444
Debiteuren en liquide middelen Blz. 445
Schatkistbankieren Blz. 446
Overlopende activa Blz. 447
Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies Blz. 448
4.3.3 Vaste passiva Blz. 449
Toelichting aard en reden reserves 2021 Blz. 450
Voorzieningen Blz. 451
Toelichting aard en reden voorzieningen 2021 Blz. 452
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer Blz. 453
4.3.4 Vlottende passiva Blz. 454
Overlopende passiva Blz. 455
Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2021 Blz. 456
Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen Blz. 457
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor de komende jaren is verbonden Blz. 458
4.4 Overzicht van baten en lasten Blz. 459
4.4 Overzicht van baten en lasten Blz. 460
4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten Blz. 461
4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten Blz. 462
Overzicht incidentele baten en lasten per programma Blz. 463
Toelichting op structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 464
Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 465
Toelichting afwijkingen investeringen Blz. 466
Wet Normering Topinkomens (WNT) Blz. 467
4.6 Sisa verantwoording Blz. 468
4.6 Sisa verantwoording 2021 Blz. 469
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 470
4.7 Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 471
4.8 Controleverklaring Blz. 472
4.8 Controleverklaring Blz. 473
Paragrafen Blz. 474
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 475
Overzicht lokale heffingen Blz. 476
Beleid lokale heffingen Blz. 477
Tarieven Gooise Meren 2021 Blz. 478
Kostendekkende heffingen Blz. 479
Lokale belastingdruk Blz. 480
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 481
Risicobeheersing Blz. 482
Weerstandsvermogen Blz. 483
Kengetallen Blz. 484
Rapportcijfer kengetallen Blz. 485
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 486
Inleiding Blz. 487
Beleidskader Blz. 488
Ontwikkelingen 2021 Blz. 489
Paragraaf Financiering Blz. 490
Algemene ontwikkelingen Blz. 491
Financieringsbeleid Blz. 492
Financiering Blz. 493
EMU saldo Blz. 494
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 495
Inleiding Blz. 496
Interne bedrijfsvoering Blz. 497
Sturing en beheersing Blz. 498
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 499
Inleiding Blz. 500
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 501
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 502
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 503
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 504
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 505
Gemeenschappelijke Regeling maaien waterplanten IJmeer-Markermeer Blz. 506
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 507
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 508
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 509
GEM Crailo BV Blz. 510
BNG Bank N.V. Blz. 511
Metropoolregio Amsterdam Blz. 512
Paragraaf Grondbeleid Blz. 513
Hoofdlijnen Blz. 514
Bouwgronden in exploitatie Blz. 515
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 516
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 517
Paragraaf Corona Blz. 518
COVID-19 Blz. 519
1.4 Corona en financiën Blz. 520
1.5 Overige effecten Blz. 521
1.6 Compensatiepakketten Rijksoverheid Blz. 522
1.7 Maatschappelijk ondersteuningsfonds Blz. 523
1.8 Financiële gevolgen COVID-19 voor 2022 en verder Blz. 524
Bijlagen Blz. 525
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 526
Overzicht investeringen Blz. 527
Voortgang lopende investeringen Blz. 528
Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000 Blz. 529
Voorgenomen investeringen Blz. 530
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 531
Taakvelden Blz. 532
Bijlage 3 Beleidsindicatoren Blz. 533
Verplichte indicatoren eigen gegevens Blz. 534
Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente? Blz. 535
Toelichtingen verplichte indicatoren Blz. 536
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap