Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 hebben wij actief ingezet op het aanbieden van trajecten richting de arbeidsmarkt. Wij begeleiden uitkeringsgerechtigden via de arbeidsmarktprogramma’s ‘Werken aan Werk’ en ‘Perspectief Op Werk’. In deze programma’s voor scholing en werk zijn regionale projecten opgenomen en ook enkele lokale. Daarnaast maken wij gebruik van dienstverlening via lokaal gecontracteerde aanbieders van re-integratieactiviteiten. 

Regionaal
Vanwege de coronasituatie heeft binnen de arbeidsmarktprogramma’s bijstelling van de projecten plaatsgevonden en is het aantal projecten uitbreid van 22 naar 27. Onder andere het eerder genoemde  project Zorgstart is in 2021 gestart en succesvol gebleken. In samenwerking met zeven zorgorganisaties en vier opleidingsinstituten zijn deelnemers door middel van een leer-werktraject toegeleid naar een baan in de zorg. 

Medio 2021 is het Leer Werk Loket operationeel geworden. Het Leer Werk Loket levert professioneel loopbaanadvies en loopbaan coaching aan alle inwoners die hulp nodig hebben bij een volgende stap in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Ook wordt er advies en informatie verstrekt aan werkgevers over leerwerktrajecten en de mogelijkheden van Praktijkleren in het kader van het LLO. In 2021 zijn er 20 kandidaten uit Gooise Meren van advies voorzien door het Leer Werk Loket.

Lokaal 
In Gooise Meren hebben wij drie lokale projecten gestart binnen Werken aan Werk.  
(1) De Sociaal Makelaar heeft een belangrijke plek binnen Gooise Meren ingenomen, waar hij in de uitvoering heeft ondersteund door het contact met statushouders makkelijker te maken. Ook heeft hij voor de organisatie een adviserende rol ingenomen over (positie en moeilijkheden van) inburgeraars. 
(2) Om statushouders te helpen vrijwilligerswerk te vinden hebben we een pilot opgezet met Versa Welzijn. De ervaringen zijn dat het verrichten van vrijwilligerswerk belemmeringen kent door gebrek aan taalvaardigheden. De pilot is niet voortgezet. Uit de pilot wordt geleerd dat het opdoen van taalvaardigheden en het vinden van goede aansluiting op vrijwilligerswerk extra aandacht moet krijgen. Statushouders zijn ook ondersteund met dienstverlening van overige re-integratiepartners. De dienstverlening was gericht op deelname aan georganiseerde (sociale) activiteiten en vrijwilligerswerk, begeleiding naar een participatieplaats of richting een betaalde baan. Daarbij zijn ook contacten onderhouden met het UAF (stichting voor hoger opgeleide statushouders) en het Werkgever Servicepunt. 
(3) Medio 2021 is de uitstroompremie geïnitieerd: een incentive voor het aanvaarden en behouden van werk en het helpen opvangen van de armoedeval. In 2021 voldeden 10 personen aan de voorwaarden voor de uitstroompremie. Omdat deze premie medio het jaar is geïntroduceerd geeft het aantal niet een volledig jaarbeeld. 

In 2021 zijn in totaal 74 personen uitgestroomd uit ons uitkeringsbestand naar betaald werk, waarvan 8 naar zelfstandig ondernemerschap. Deze uitstroom naar werk is hoger dan eerder werd verwacht omdat er enerzijds kraptesectoren zijn (zoals de zorg) en anderzijds de economie -en daarmee de vraag naar arbeidskrachten- zich onverwacht snel heeft hersteld na de opkomst van de coronapandemie in 2020.