Uitgaven

5,1%
€ 7.336
x €1.000
5,1% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -825
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 6.510
x €1.000

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Uitgaven

5,1%
€ 7.336
x €1.000
5,1% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -825
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 6.510
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
Cultuur, cultuurhistorie, sport en recreatie zijn belangrijke op zichzelf staande waarden; deze waarden zijn ook van betekenis voor de sociale structuur van de gemeente. Het mes snijdt aan twee kanten. We willen sport, cultuur en recreatie inzetten om de verbinding tussen inwoners te versterken. Het aanbod van voorzieningen zal daarom breed toegankelijk moeten zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en verbinding tussen inwoners te realiseren.
 
Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het welzijn van inwoners en leveren een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Dat geldt vooral voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt bevorderd.
 
De gemeente is trots op haar cultuurhistorisch erfgoed. Dit cultureel bezit (erfgoed) draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. Deze kwaliteiten willen we meer benutten ten behoeve van educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. Door het erfgoed voor meer mensen toegankelijk te maken wordt de betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is ook een steeds belangrijker vestigingsfactor.
 
Sport en bewegen draagt op positieve en laagdrempelige wijze bij aan vitale en gezonde inwoners en een inclusieve samenleving. De gemeente stimuleert (sportief) bewegen van jeugdige en kwetsbare inwoners en ondersteunt (sport)aanbieders zich (door) te ontwikkelen tot betrokken en vitale organisaties. Daarvoor zetten we buurtsportcoaches in en verlenen we subsidies voor kleinschalige sportevenementen. Gooise Meren draagt bij aan een duurzame en toegankelijke beweeg- en sportinfrastructuur.
 
We bieden inwoners en bezoekers van jong tot oud mogelijkheden om zelfstandig te recreëren en te spelen in de openbare ruimte. Dit doen we door de instandhouding van parken en bij de vraag van de jeugd passende speelplaatsen waarbij wij rekening houden met een buitenruimte die voor minimaal 3% (Visie Buitenruimte) bespeelbaar is voor de jeugd. Met de inzet van buurtsportcoaches en door het creëren van doorgaande wandel- en fietsroutes stimuleren wij dat jong en oud voldoende kan bewegen.
 
Corona
De coronacrisis stelt ons voor nog een andere belangrijke opgave, namelijk hoe voorkomen we dat onze maatschappelijke infrastructuur zo hard wordt geraakt dat waardevolle organisaties omvallen? We zien dat deze organisaties bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven door de organisatie van activiteiten en de inzet van de aanwezige expertise binnen die organisatie. Die infrastructuur willen we waar mogelijk overeind houden. Daarom willen we een fonds instellen. Niet alleen om voor de korte termijn hulp te bieden, maar ook om te zorgen dat we na de crisis zoveel mogelijk maatschappelijke infrastructuur in stand en vitaal gehouden hebben. In het najaar gaan we graag het gesprek met de raad aan over het afwegingskader steunmaatregelen corona en het bijbehorende ondersteuningsfonds.

8.1 Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.1.1 Bevorderen van Kunst en Cultuur

Terug naar navigatie - 8.1.1 Bevorderen van Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur zorgen voor sociale samenhang, verbinding en participatie en versterken de economische waarde van de gemeente Gooise Meren.

 

Zo gaan we dat doen

8.2 Cultureel Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - 8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Wij beogen om cultureel erfgoed zorgvuldig te behouden, te versterken en indien mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast willen we de beleving en benutting ervan vergroten.

Zo gaan we dat doen

8.3 Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.3.2 Meer vitale clubs voor sport en samenleving

Terug naar navigatie - 8.3.2 Meer vitale clubs voor sport en samenleving

We willen meer vitale clubs, die naast hun primaire taak ook oog hebben voor de toekomst en voor hun omgeving. Clubs die daarmee een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners in de wijk, inclusief bijzondere doelgroepen.

Zo gaan we dat doen

8.4 Spelen en recreëren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.4.1 Voldoende (inclusieve) speelplaatsen

Terug naar navigatie - 8.4.1 Voldoende (inclusieve) speelplaatsen

Alle kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en het samen spelen van kinderen met en zonder beperking.

Zo gaan we dat doen

8.4.2 Een bespeelbare buitenruimte voor iedereen

Terug naar navigatie - 8.4.2 Een bespeelbare buitenruimte voor iedereen

Waar voldoende buitenruimte is voor spel, sport en ontmoeting, voelen kinderen en jongeren zich meer verantwoordelijk voor de ruimte. Door te spelen in een natuurrijke omgeving ontwikkelen zij een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid voor de natuur.

Zo gaan we dat doen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Prim. Begroting 2021 Begroting 2021 (na wijziging) Realisatie 2021
Lasten
633 Culturele vorming 2.608 1.743 1.885 1.852
634 Sport 3.114 3.382 3.414 3.033
635 Kunst 817 857 857 873
636 Monumenten en musea 751 602 689 576
637 Recreatie 202 238 240 204
642 Speelvoorzieningen 504 514 484 446
Totaal Lasten 7.997 7.336 7.568 6.983
Baten
633 Culturele vorming -594 -14 0 -22
634 Sport -494 -551 -551 -385
635 Kunst -11 0 0 -5
636 Monumenten en musea -120 -94 -114 -102
637 Recreatie -13 -9 0 -2
642 Speelvoorzieningen -13 0 0 -3
Totaal Baten -1.245 -667 -665 -519
Resultaat voor bestemming 6.752 6.668 6.903 6.464
Onttrekkingen
634 Sport -151 -158 -158 -158

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021
Onderdeel programma 8 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
-1 N

Sport
In de begroting is er rekening mee gehouden dat het volledige veld- en entourage onderhoud door de gemeente Gooise Meren wordt georganiseerd. Gelet op de implementatie van de harmonisatie van het beheer van buitensportaccommodaties, is een deel van het onderhoud in 2021 nog door de verenigingen zelf uitgevoerd. Dit levert per saldo een voordeel op van € 221k.

221 V

Monumenten en musea
De lasten voor monumenten zijn circa € 91k lager dan geraamd. Omdat het hier grotendeels om structurele exploitatieruimte gaat is dit budget voor de begroting 2022 structureel met € 84k afgeraamd. 

91 V
Overige verschillen < € 70k

128

V

Totaal

439 V