Uitgaven

6,67%
€ 9.602
x €1.000
6,67% Complete

Inkomsten

1,93%
€ -2.773
x €1.000
1,93% Complete

Saldo

0%
€ 6.829
x €1.000

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Uitgaven

6,67%
€ 9.602
x €1.000
6,67% Complete

Inkomsten

1,93%
€ -2.773
x €1.000
1,93% Complete

Saldo

0%
€ 6.829
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit programma geven we aan wat we lokaal en in regionaal verband doen aan het verkeer, het parkeren en de openbare ruimte. We hebben gezorgd voor een goede bereikbaarheid van onze kernen met aandacht voor doorstroming van verkeer op onze hoofdwegen en voor veiligheid en leefbaarheid in de kernen. 
Mogelijk heeft 'corona' gezorgd voor ander verplaatsingsgedrag of gaat dat nog doen. Met name het collectief (openbaar) vervoer lijkt de rekening gepresenteerd te krijgen. Studenten hebben digitaal colleges bijgewoond en werknemers hebben veel thuis gewerkt. Het vermoeden dat dit voor een deel een permanent gegeven is, wordt breed gehoord. Minder reizigers in het OV heeft ook betekent dat er minder inkomsten waren voor vervoerders. Door de garantstelling van het rijk is de kwaliteit van de dienstverlening niet onder druk gekomen. 

Parkeren draagt bij aan een gemeente waar het aangenaam wonen en verblijven is en waar het goed ondernemen is, en dat op een structureel duurzame manier. Voor zowel bezoekers als inwoners van Gooise Meren willen we dat het parkeren zo eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk wordt georganiseerd. In 2021 is daarom een begin gemaakt met een modernisering van de parkeerverordening. Daarnaast is gestart met het aanpassen van de Richtlijn Parkeernormen. Dit zal in 2022 worden afgerond.

Op gebied van verkeersveiligheid is in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 de risicoanalyse afgerond.

Gooise Meren is een groene, duurzame gemeente met een rijke cultuurhistorie, ingeklemd in de drukte van de steden Utrecht, Amsterdam, Almere en Amersfoort. De kwaliteit van de leefomgeving is hoog, maar staat blijvend onder druk door overlast van wegen, verkeer, spoor en vliegtuigen. In 2021 zijn wij een kwalitatief hoogwaardig woon-, leef- en werkmilieu blijven nastreven om inwoners, bedrijven en organisaties de kans te geven zich te kunnen ontplooien en zelf (mede) vorm te kunnen geven aan hun eigen leefomgeving.

3.1 Bereikbare en veilige gemeente

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.1 Uitvoeren beleid voor verkeer, vervoer en parkeren

Terug naar navigatie - 3.1.1 Uitvoeren beleid voor verkeer, vervoer en parkeren

Ambities op gebied van verkeersveiligheid, fietsen en elektrisch rijden en vragen uit onze samenleving over knelpunten zijn verzameld in het Mobiliteitsplan Gooise Meren Veilig op Weg. We zijn succesvol geweest in het plaatsen van vele laadpalen.

Zo gaan we dat doen

3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk

Terug naar navigatie - 3.1.2 Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk

Eén samenhangend en hoogwaardig fietsroutenetwerk, waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijke gebied de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor beleving, bewegwijzering, herkenbaarheid en veiligheid. Dat is de ambitie. 

Zo gaan we dat doen

3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur

Terug naar navigatie - 3.1.4 Waarborgen doorstroming op hoofdwegenstructuur

We zorgen voor een goede doorstroming op de wegen die daarvoor geschikt zijn, met tegelijkertijd aandacht voor te hard rijden. Bij herinrichtingen van wegen of groot onderhoud aan wegen of riolering houden wij rekening met doorstroming om ongewenst doorgaand verkeer te voorkomen.

Zo gaan we dat doen

3.2 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 3.2.1 Verbeteren bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer

We willen onze bereikbaarheid met het openbaar vervoer verbeteren en daarmee het gebruik van het OV stimuleren. Dit willen wij bereiken door voldoende haltes met bijbehorende voorzieningen, door verkeersveilige routes naar het openbaar vervoer, door een hogere kwaliteit van de OV-knooppunten op de Gooicorridor en door meer treinen op de Gooilijn te bewerkstelligen.
Dit is extra noodzakelijk nu door corona op een aantal buslijnen frequenties van busdiensten zijn verlaagd vanwege een afgenomen aanbod van reizigers.

Zo gaan we dat doen

3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen

Terug naar navigatie - 3.2.3 Wegnemen barrièrewerking spoorwegen

Verminderen van de overlast die wachtende verkeersgebruikers dagelijks ervaren, doordat de overwegbomen vaak gesloten zijn. Dit zal overigens de komende jaren niet veranderen, omdat de huidige gelijkvloerse spoorwegovergangen voorlopig zo blijven.

Zo gaan we dat doen

3.3 Klantvriendelijk en eenvoudig parkeren in Gooise Meren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.3.1 Met parkeervisie kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren

Terug naar navigatie - 3.3.1 Met parkeervisie kwaliteit van wonen, werken en leven verbeteren

Parkeren draagt bij aan een gemeente waar het aangenaam wonen en verblijven is en waar het goed ondernemen is, en dat op een structureel duurzame manier. Daarom willen wij dat voor zowel bezoekers als inwoners van Gooise Meren het parkeren zo gastvrij, eenvoudig en klantvriendelijk mogelijk wordt georganiseerd.

Zo gaan we dat doen

3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties

Terug naar navigatie - 3.3.3 Parkeerbeleid met aandacht voor lokale situaties

Op een aantal plaatsen waar veel geparkeerd wordt, is de parkeerdruk hoog. Dit is onder andere het geval in Muiden en bij station Bussum Zuid, met ongewenste situaties als gevolg. Wij willen voldoende parkeercapaciteit op de juiste locatie beschikbaar hebben en hebben oog voor de plaatselijke situatie.

3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze

Terug naar navigatie - 3.3.4 Moderniseren parkeerketen en reguleringswijze

Het doel is het moderniseren, automatiseren en verbeteren van de parkeerprocessen, apparatuur en diensten. Deze moderniseringsslag moet voor het grootste deel nog zijn beslag krijgen.

Zo gaan we dat doen

3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren

Terug naar navigatie - 3.3.5 Fietsparkeersituatie verbeteren

Met concrete maatregelen willen wij de situatie met betrekking tot fiets-parkeren rondom de stations Naarden-Bussum en Bussum Zuid en bij winkelgebieden verbeteren. 

 

Zo gaan we dat doen

3.4 Leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving

Terug naar navigatie - 3.4.1 Optimaliseren kwaliteit van de leefomgeving

Wij willen met inwoners samenwerken aan een leefbare woonomgeving die veilig voelt, beschikt over voldoende groen, naast schoon ook gezond is en die ook mogelijkheden biedt voor persoonlijke ontplooiing, zelfredzaamheid en ontspanning. 

 

Zo gaan we dat doen

3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte

Terug naar navigatie - 3.4.2 In stand houden van een veilige en toegankelijke openbare ruimte

Wij willen de leefbaarheid in onze gemeente vergroten en een veilige en toegankelijke openbare ruimte realiseren. Daarom willen wij zorgen voor goed beheer van onze waardevolle voorzieningen zoals wegen, straatmeubilair, verlichting, verkeersvoorzieningen en bouwwerken. 

Zo gaan we dat doen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Prim. Begroting 2021 Begroting 2021 (na wijziging) Realisatie 2021
Lasten
607 Wegen en straatmeubilair 7.439 6.892 8.043 7.647
608 Verkeer 1.071 878 895 883
609 Parkeren 1.623 1.679 1.766 1.613
647 Samenkracht en burgerparticipatie 26 152 194 26
Totaal Lasten 10.159 9.602 10.898 10.170
Baten
607 Wegen en straatmeubilair -369 -186 -401 -777
608 Verkeer -83 -21 -21 -58
609 Parkeren -2.169 -2.566 -2.216 -2.182
Totaal Baten -2.622 -2.773 -2.638 -3.017
Resultaat voor bestemming 7.537 6.829 8.260 7.153

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

 

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021
Onderdeel programma 3 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.

-3 N

Wegen
Middels voortgangsverslagen zijn in 2021 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor herstel aan asfaltrijwegen en een weginspectie. Omdat de weginspectie en een deel van de herstelwerkzaamheden in 2022 zullen worden uitgevoerd is hier sprake van een voordeel van € 374k. Daarnaast was in 2021 sprake van een toename in het aantal kleine en grote wegopbrekingen, waardoor we € 369k hogere baten aan degeneratievergoedingen hebben ontvangen.

743 V
Parkeren
Door personele wisseling in 2021 was er een capaciteitsprobleem op het beleidsveld parkeren. Daardoor konden er geen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld op het gebied van de modernisering van straatparkeren, waaronder onderzoeken naar fiscalisering van straatparkeren en/of inzet scanauto’s en wat dat betekent voor organisatie en handhaving. Hierdoor is er circa € 119k minder uitgegeven dan begroot.
Het capaciteitsprobleem was ook bij het onderdeel fietsparkeren aan de orde. Hier was de onderuitputting € 59k.
178 V

Samenkracht en burgerparticipatie
Omdat het werken met de wijkagenda's laat op gang is gekomen zijn de lasten voor 2021 € 168k lager dan begroot.

168 V
Overige verschillen < € 70k 21 V
Totaal 1.107 V