Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht lokale heffingen

Het doel van deze paragraaf lokale heffingen is om op één centrale plaats in de begroting alle zaken met betrekking tot de lokale heffingen te groeperen en inzicht te geven in:

• het gemeentelijk beleid (in hoofdlijnen) dat voor de lokale heffingen geldt;
• definitieve inkomsten 2021;
• de lastendruk.

Overzicht lokale heffingen
Met lokale heffingen dragen inwoners en ondernemers in Gooise Meren bij aan het welzijn, de leefbaarheid en voorzieningen in onze Gemeente. Ook in 2021 hebben we een belangrijk deel van onze inkomsten uit lokale heffingen ontvangen.
 
Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen, retributies en leges.
• Belastingen zijn verplichte bijdragen aan ons, zonder dat hier een directe tegenprestatie tegenover staat.
• Retributies heffen we als we één van onze bezittingen beschikbaar stellen, of als we een dienst verlenen aan een persoon of onderneming.
• Leges zijn vergoedingen voor kosten die we maken voor de administratieve handelingen, zoals informatie geven of vergunningen verstrekken.
 
Lokale heffingen zijn algemeen of hebben betrekking op een bestemming.
 
Algemene heffingen (belastingen)            
• Onroerendezaakbelasting (OZB)             
• Roerende zaakbelasting (RZB)                
• Precariobelasting overige zaken                
• Toeristenbelasting                   
• Watertoeristenbelasting               
• Reclamebelasting                  
• Parkeerbelasting

Bestemmingsheffingen
• Rioolheffing
• Afvalstoffenheffing
• Lijkbezorgingsrechten
• Marktgelden
• Bouwleges
• Overige leges

De opbrengsten van algemene heffingen zijn vrij besteedbaar.

Voor bestemmingsheffingen geldt dat de vast te stellen tarieven niet mogen leiden tot geraamde opbrengsten die hoger zijn dan de geraamde kosten (maximaal kostendekkende tarieven).

 

Beleid lokale heffingen

Terug naar navigatie - Beleid lokale heffingen
De lokale heffingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. 
Het beleid van de gemeente Gooise Meren is als volgt samen te vatten: "De inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden leveren een belangrijke bijdrage in de gemeentelijke voorzieningen".
De totale lastendruk is in 2021 in reële termen gelijk gebleven.
De OZB opbrengst is, anders dan de gebruikelijke indexering en de areaaluitbreidingen, niet verder verhoogd.

Opbrengsten en tarieven lokale heffingen
Op basis van het beleid, de tarieven en volumeontwikkelingen is in 2021 een totale belastingopbrengst gerealiseerd van circa € 33,4 miljoen. De samenstelling ziet er als volgt uit:
 

Heffing %
aandeel
Opbrengst
realisatie  
2021
Opbrengst
begroot
2021*
Onroerendezaakbelasting (OZB) 34,09% € 11.351.735 € 11.089.376
Roerende zaakbelasting (RZB) 0,03% € 10.767 € 11.411
Precariobelasting kabels en leidingen 6.65% € 2.215.253 € 2.160.510
Precariobelasting grond 0,05% € 18.156 € 39.500
Toeristenbelasting 0,80% € 266.058 € 266.058
Reclamebelasting 0,45% € 151.094 € 162.992
Rioolheffing 17,57% € 5.850.630 € 5.770.340
Afvalstoffenheffing 20,00% € 6.659.539 € 6.696.723
Lijkbezorgingsrechten 2,02% € 673.034 € 668.607
Marktgelden 0,21% € 69.193 € 93.139
Parkeerbelasting 5,82% € 1.938.518 € 1.817.470
Bouwleges 9,63% € 3.205.738 € 3.101.666
Overige leges 2,67% € 888.090 € 792.550
Totaal 100,00% € 33.297.807 € 32.670.342 


* Na vastgestelde wijzigingen

Grafiek: Verdeling opbrengst gemeentelijke heffingen
 


  
Belastingen en heffingen
Belastingen op onroerende zaakbelastingen Gooise Meren 2021 (OZB)
Onderstaand de gerealiseerde OZB-opbrengst 2021 bij de gerealiseerde WOZ-waarde per 1 januari 2020 (waardepeildatum):

    

Tariefgroepen Gerealiseerde OZB opbrengst Gerealiseerde WOZ waarde Percentage
Woningen eigenaar 8.752.234 12.521.079.000 69,9%
Niet - woningen eigenaar 1.516.581 1.149.796.000 13,19%
Niet- woningen gebruiker 1.082.921 964.311.000 11,23%
Totaal 11.351.735    


 
Met deze OZB tarieven is voor Gooise Meren een netto OZB opbrengst 2021 van €  11.351.735 gerealiseerd.

De meeropbrengsten bij het OZB gebruik niet-woningen zijn te verklaren door opgelegde oude jaren waarvan de extra inkomsten ontvangen zijn in 2021.

De meeropbrengsten bij de ozb eigenaar woningen zijn  te verklaren door de hogere stijgingen en ontwikkelingen in de woningmarkt.  

Door de ontwikkelingen in de woningmarkt is het  lastiger om de verwachte stijging van de totale WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk in te schatten op het moment dat deze in augustus voor de begroting berekend dient te worden.

 

Belastingen op roerende woon– en bedrijfsruimten Gooise Meren 2021 (RZB)

Naast de onroerende zaakbelastingen biedt de Gemeentewet de mogelijkheid om ook voor roerende zaken een belasting te heffen. Deze belastingen wordt de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB) genoemd. De totale opbrengst voor deze belastingen bedroeg in 2021 € 10.767.

In artikel 221 (derde lid) van de Gemeentewet is voorgeschreven dat de tarieven voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten gelijk zijn aan die van de OZB. 

 
 

Tarieven Gooise Meren 2021

Terug naar navigatie - Tarieven Gooise Meren 2021
In onderstaande tabel worden de tarieven voor het jaar 2021 weergegeven.
 
Heffing Grondslag  Tarief 2021

Algemene heffingen

   
OZB woning eigenaar  % WOZ-waarde woning 0,0699%
OZB niet-woning eigenaar  % WOZ-waarde niet-woning 0,1319%
OZB niet-woning gebruiker % WOZ-waarde niet-woning 0,1123%
RZB Zie OZB Zie OZB
Precariobelasting  Buizen, kabels, draden of leidingen per strekkende m € 2,50
Toeristenbelasting  Per overnachting

 

€ 1,79

Watertoeristenbelasting Per etmaal € 1,79
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heffing

Grondslag  Tarief 2021
Bestemmingsheffingen    
Rioolheffing woning eigenaar Per aansluiting op de riolering € 206,54
Rioolheffing niet-woning gebruiker [1] Niet meer afgevoerd dan 500 m3 € 201,20
Rioolheffing niet-woning gebruiker 501-1.000 m3 € 301,80
Rioolheffing niet-woning gebruiker 1.001-2.000 m3 € 603,60
Rioolheffing niet-woning gebruiker 2.001-5.000 m3 € 1.408,42
Rioolheffing niet-woning gebruiker 5.001-10.000 m3 € 3.018,04
Rioolheffing niet-woning gebruiker > 10.000 m3 € 6.036,07
Afvalstoffenheffing gezinnen  Eénpersoonshuishouden € 196,69
Afvalstoffenheffing gezinnen  Meerpersoonshuishouden € 309,14
 [1] Gebaseerd op gemiddeld verbruik

Kostendekkende heffingen

Terug naar navigatie - Kostendekkende heffingen

Per onderdeel worden kosten onderbouwingen opgesteld zodat inzichtelijk wordt gemaakt welke kosten zijn toe te rekenen en wat de inkomsten zijn. Daarnaast wordt rekening gehouden met de rente- en overheadregels van de BBV. Hiermee kan de kostendekkendheid worden bepaald. In onderstaande overzichten worden voor afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafrechten en marktgelden de aansluitingen gepresenteerd op basis van kostendekkendheid, conform de uitkomsten van het onderzoek naar de juiste onderbouwing van deze heffingen/rechten. Omdat voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing  het uitgangspunt 100% kostendekkendheid is, wordt het saldo onttrokken uit (dekking < 100%) dan wel gestort in (dekking > 100%) de egalisatievoorziening. BTW is een toegestaan onderdeel van het tarief.

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing 

Realisatie 2021 Bedragen x € 1.000

Begroting 2021 Bedragen x € 1.000

Kosten taakveld afval 5.793 5.763
Inkomsten taakveld afval, excl. heffingen (inclusief Compensatie coronacrisis via Algemene Uitkering circa  €93.000) -107 -10
Netto kosten taakveld  5.687 5.753
Toe te rekenen kosten kwijtschelding 226 210
Overhead 43 42
BTW op exploitatie en investeringen 1.203 1.194
Totale kosten  7.159 7.199
Opbrengst heffingen  6.660 6.709
Dekkingspercentage  93.0% 93,2%

 In 2021 wordt € 500.000  onttrokken aan de voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing, waardoor het dekkingspercentage voor de afvalstoffenheffing 100% wordt.

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing 

Realisatie 2021 Bedragen x € 1.000

Begroting 2021   Bedragen x  € 1.000

Kosten taakveld riolering  4.787 5.124
Inkomsten taakveld riolering, excl. heffingen  -40                                     -41
Netto kosten taakveld  4.747 5.083
Overhead  440                                     460
BTW op exploitatie en investeringen 671                                     904
Totale kosten  5.857 6.447
Opbrengst heffingen  5.851 5.770
Dekkingspercentage  100% 90%

Na onttrekking van € 6.000 aan de voorziening Egalisatie rioolheffing wordt 100% kostendekkendheid gerealiseerd.

Berekening van kostendekkendheid van de begraafrechten

Realisatie 2021 Bedragen x € 1.000 

Begroting 2021 Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld begraven 1.167 1.169
Inkomsten taakveld begraven, excl. heffingen  -144                                   -106
Netto kosten taakveld  1.024 1.063
Overhead  454                                    480
Totale kosten  1.477 1.543
Opbrengst heffingen  673 669
Dekkingspercentage  46% 43%

 

Berekening van kostendekkendheid van de marktgelden Realisatie 2021 Bedragen x € 1.000  Begroting 2021  Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld marktgelden 95 86
Inkomsten taakveld marktgelden, excl. heffingen  -7                  -2
Netto kosten taakveld  87 84
Overhead  50                  46
BTW 7                    5
Totale kosten  143 134
Opbrengst heffingen  69 98
Dekkingspercentage  48% 73%

Omdat de opstelling van de markt door corona is aangepast is de opbrengst heffingen lager dan begroot.

Berekening van kostendekkendheid van de leges in totaal  Realisatie 2021  
Bedragen x € 1.000
 Begroting 2021  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges 3.368 2.727
Inkomsten taakveld leges, excl. heffingen  0                0 
Netto kosten taakveld  3.368 2.727
Overhead  1.313          1.150
Totale kosten  4.681 3.877
Opbrengst heffingen  3.990 2.972
Dekkingspercentage  85% 77%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 1; Algemene dienstverlening Realisatie 2021  
Bedragen x € 1.000
Begroting 2021  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 1 554 571
Inkomsten taakveld leges titel 1, excl. heffingen  0                0
Netto kosten taakveld  554 571
Overhead  251             222
Totale kosten  805 793
Opbrengst heffingen  756 652
Dekkingspercentage  94% 82%

Titel 1 betreft Algemene dienstverlening. Voorbeelden zijn: Burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen.

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 2; Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Realisatie 2021  
Bedragen x € 1.000
 Begroting 2021  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 2 2.781 1.607
Inkomsten taakveld leges titel 2, excl. heffingen  0                 0
Netto kosten taakveld  2.781 1.607
Overhead  1.030             878
Totale kosten  3.811 2.485
Opbrengst heffingen  3.222 2.295
Dekkingspercentage  85% 92%

Titel 2 betreft Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning. Voorbeeld: Omgevingsvergunningen.

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 3; Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Realisatie 2021  
Bedragen x € 1.000
Begroting 2021  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 3 33 77
Inkomsten taakveld leges titel 3, excl. heffingen  0               0
Netto kosten taakveld  33 77
Overhead  32               51
Totale kosten  65 128
Opbrengst heffingen 11 25
Dekkingspercentage  18% 20%

Titel 3 betreft Dienstverlening vallend onder Europese richtlijnen. Voorbeelden zijn: Horeca, organiseren van evenementen en markten.

Lokale belastingdruk

Terug naar navigatie - Lokale belastingdruk

Lokale belastingdruk voor huishoudens
De lokale belastingdruk voor huishoudens is gerelateerd aan het wonen. Dit betekent berekeningen van de belastingdruk per huishouden (gebruikers en/of eigenaren van woningen) aan de hand van de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing (meerpersoons) en de rioolheffing. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de lokale belastingdruk, gerelateerd aan de gemiddelde waarde van een woning. De gemiddelde (WOZ)-waarde van een woning in Gooise Meren voor belastingjaar 2021 (waardepeildatum 1-1-2020) is circa € 471.000.

Gemiddelde woonlasten  
Gemiddelde waarde woning (1-1-2020) € 471.000
Afvalstoffenheffing €309,14
Rioolheffing €206,54
Onroerendezaakbelasting €329,23
Totaal €844,91

Op basis van de gemiddelde WOZ-woningwaarde per gemeente en de gegevens van 2021 zijn voor de gemeente de woonlasten per huishouden van de gemeenten in de regio in beeld gebracht (bron Coelo).

Kwijtscheldingsbeleid
Belastingplichtigen die de belastingschuld niet kunnen voldoen door het ontbreken van (voldoende) vermogen of inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen. Het beleid dat hierbij gehanteerd wordt, ligt vast in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019. Voor de afvalstoffenheffing wordt in 2021 kwijtschelding verleend tot maximaal het tarief behorende bij een meerpersoons huishouden. Voor andere gemeentelijke belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.  In 2021 zijn totaal 1217 aanvragen tot kwijtschelding binnen gekomen. Hiervan is in 457 gevallen kwijtschelding verleend. Van alle aanvragen zijn er 516 geautomatiseerd afgehandeld.