Uitgaven

13,69%
€ 19.708
x €1.000
13,69% Complete

Inkomsten

64,28%
€ -92.513
x €1.000
64,28% Complete

Saldo

0%
€ -72.805
x €1.000

9. Programma baten en lasten

Uitgaven

13,69%
€ 19.708
x €1.000
13,69% Complete

Inkomsten

64,28%
€ -92.513
x €1.000
64,28% Complete

Saldo

0%
€ -72.805
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Gooise Meren is financieel gezond en belast inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. Het bestuur van Gooise Meren gaat zorgvuldig om met de middelen die ze tot haar beschikking heeft gekregen om al haar taken uit te voeren en Gooise Meren een gemeente te laten zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. We kiezen voor een zorgvuldige en behoedzame wijze van begroten, zonder dat een groter beroep gedaan hoeft te worden op inwoners dan nodig is. Wij staan voor een gedegen financieel beleid en een sluitende begroting. De begroting dient dan ook meerjarig reëel en structureel in evenwicht te zijn. Het is belangrijk om gedegen en strak te begroten en genoeg weerstandsvermogen en -capaciteit te hebben, zodat financiële risico's kunnen worden opgevangen zonder dat dit een nadelig effect heeft op de lopende begroting en de gemeentelijke taken.

9.1 Sluitende begroting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust

Terug naar navigatie - 9.1.1 Kritisch op uitgaven en financieel bewust

Het college voert een duurzaam financieel beleid en zorgt ook in meerjarenperspectief dat de gemeentefinanciën verantwoord en evenwichtig worden gehouden.

Zo gaan we dat doen

9.2 Belastingen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Prim. Begroting 2021 Begroting 2021 (na wijziging) Realisatie 2021
Lasten
638 Uitkeringen Gemeentefonds 18 26 35 36
639 Belastingen 917 826 886 996
640 Overige baten en lasten 31 629 936 382
644 Huisvesting Gooise Meren 9 0 0 0
646 Overhead 18.024 18.227 18.314 17.840
Totaal Lasten 18.999 19.708 20.171 19.255
Baten
638 Uitkeringen Gemeentefonds -76.808 -76.512 -81.683 -81.938
639 Belastingen -13.440 -13.456 -13.631 -13.975
640 Overige baten en lasten -1.670 -1.911 -2.186 -2.254
644 Huisvesting Gooise Meren 0 0 0 0
646 Overhead -616 -84 -84 -462
Totaal Baten -92.533 -91.963 -97.584 -98.630
Resultaat voor bestemming -73.534 -72.255 -77.413 -79.375
Toevoegingen
640 Overige baten en lasten 685 0 195 195
641 Rekening van baten en lasten 976 0 0 0
Totaal Toevoegingen 1.661 0 195 195
Onttrekkingen
640 Overige baten en lasten -3.124 -550 -4.995 -3.918
Saldo reserves -1.463 -550 -4.799 -3.723

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting  verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021
Onderdeel programma 9 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat.

956 V

Uitkeringen Gemeentefonds
Er zijn extra middelen ontvangen (decembercirculaire) die niet meer verwerkt konden worden in de begroting. Afrekeningen van voorgaande jaren hebben geleid tot iets lagere ontvangsten. 

254 V
Belastingen
Er is sprake van meeropbrengsten voor OZB niet-woningen, omdat enerzijds de begrote leegstand ten gevolge van corona minder hoog was waardoor er meer aanslagen zijn opgelegd en anderzijds door het opleggen van oude jaren (met name De Krijgsman, omdat nog niet alles was getaxeerd).
299 V
Belastingen
De procesvergoedingen m.b.t. WOZ-waarden worden nooit geraamd, omdat wij van mening zijn dat er goed wordt gewaardeerd. Vaak worden deze kosten grotendeels gecompenseerd door hogere invorderingsopbrengsten, maar dat heeft in 2021 op een lager pitje gestaan.
138 N
Overige baten en lasten
Het voordeel ontstaat door € 420k nog niet uitgegeven gelden i.v.m. corona en € 501k zijnde de reeds gemelde saldi van de voortgangsverslagen.
921 V

Overige baten en lasten 
Er is meer ten laste van de werkkostenregeling gebracht dan de vrije ruimte is. Over het meerdere moet de gemeente loonbelasting betalen.

72 N
Overhead
De afrekeningen van de deelnemersbijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek leiden in dit programma tot een nadeel.
97 N
Overige verschillen < € 70k -162 N
Reserves
De feitelijke onttrekkingen, ter dekking van specifieke activiteiten (o.a. College-uitvoeringsprogramma en Corona), zijn gebaseerd op de gerealiseerde lagere uitgaven. Met name de uitgaven i.v.m. (beveiligd) baggeren van de Singelgracht zullen voor een groot deel pas in 2022 plaatsvinden en leiden daardoor in 2021 tot een lagere onttrekking van € 370k. Ook de uitgaven t.b.v. het maatschappelijk steunfonds, Leefbaarheid en Energietransitie zijn in 2021 lager uitgevallen dan geraamd en leiden daarmee tot een lagere onttrekking.
-1.076 N
Totaal 885 V

Doorbelasting

Terug naar navigatie - Doorbelasting

Toelichting verschillen doorbelastingen per programma

Realisatie 2021 t.o.v. begroting inclusief wijzigingen 2021
Programma Omschrijving programma (x € 1.000) (V= Voordeel, N=Nadeel)
1 Inwoners en Bestuur 232 V
2 Veiligheid 18 V
3 Openbare Ruimte en Verkeer -3 N
4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme -28 N
5 Duurzaamheid en Water 16 V
6 Werk en Inkomen 255 V
7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd -129 N
8 Sport, Cultuur en Recreatie -1 N
9 Algemene baten en lasten 956 V
Totaal doorbelastingen exploitatie 1.316 V
Totaal doorbelastingen investeringen -180 N
Toelichting doorbelastingen
De onderschrijding van € 1,1 miljoen op de afdelingsbudgetten (inclusief overheadkosten) heeft een aantal oorzaken. Hiervan wordt circa € 600.000 verklaard door CAO-ontwikkelingen. Voor 2021 is gerekend met een nominale ontwikkeling van de salarissen van 3,1%, maar dat is niet gerealiseerd. De CAO voor gemeenten liep op 31 december 2020 af. Door een lange tijd van onderhandelingen is de nieuwe CAO pas op 27 januari 2022 door het bestuur van de VNG geaccordeerd. Onderdeel van de nieuwe CAO is een eenmalige uitkering in 2022. De kosten hiervoor (€ 340.000) zijn nog in 2021 genomen.
Daarnaast (€ 465.000) is sprake van vacatures die niet konden worden ingevuld, omdat het moeilijk is om goede mensen te vinden. Ook zijn er mensen gedetacheerd, waarvoor vergoedingen zijn ontvangen. Tot slot is minder uitgegeven aan frictiekosten dan van te voren werd verwacht.