Uitgaven

2,92%
€ 4.209
x €1.000
2,92% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -823
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 3.386
x €1.000

1. Programma Inwoners en Bestuur

Uitgaven

2,92%
€ 4.209
x €1.000
2,92% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -823
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 3.386
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Samen met inwoners en (netwerk)partners werken aan onze opgaven is en blijft het vertrekpunt. Binnen die samenwerking zijn we op zoek naar (nieuwe) vormen van samen doen. Tegelijkertijd zal de ontmoeting en het gesprek ook altijd centraal blijven staan. Vernieuwing van de democratie is één van de ambities van dit programma. Als het gaat om samenwerking met inwoners heeft Gooise Meren participatie hoog in ’t vaandel staan. De Visie op Burgerparticipatie is daarbij ons streven. Burger-of inwonerparticipatie is er in vele smaken en kleuren.
Per opgave analyseren we waarom, waarover, met wie en hoe we met inwoners in gesprek gaan. Daarvoor bieden we goede informatie en stimuleren we zelforganisatie van inwoners. Zelforganisatie heeft een positief effect op de vitaliteit van de wijken. Er is meer sociale cohesie. In onze dienstverlening kijken we naar de behoefte van onze inwoners. Ten aanzien van onze dienstverlening zijn we klantgericht en ondersteunend en streven naar efficiëntie. We willen meer doen met digitale mogelijkheden. We willen ook dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Elk mens moet kunnen leren, wonen, werken, sporten, deelnemen aan activiteiten, vrienden maken en houden. De gemeente kan de inclusieve samenleving niet alleen realiseren. Dat lukt alleen sámen met alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daarom voeren we een programma Inclusie uit. Tot slot streven we naar een krachtige doeltreffende samenwerking met medeoverheden, waarbij we zelfbewust en kritisch zijn op doelen en middelen.

In onze dienstverlening kijken wij naar de behoefte van onze inwoners. Wij zijn klantgericht en ondersteunend en streven naar efficiëntie. We willen meer doen met digitale mogelijkheden. Tegelijk willen we ook dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Elk mens moet kunnen leren, wonen, werken, sporten, deelnemen aan activiteiten, vrienden maken en houden. De gemeente kan de inclusieve samenleving niet alleen realiseren. Dat lukt alleen sámen met alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daarom voeren we een programma Inclusie uit. Tot slot streven we naar een krachtige doeltreffende samenwerking met medeoverheden, waarbij we zelfbewust en kritisch zijn op doelen en middelen.

1.1 Participerende overheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.1 Meedoen, Meedenken en Meebeslissen

Terug naar navigatie - 1.1.1 Meedoen, Meedenken en Meebeslissen

We willen inwoners de gelegenheid bieden mee te denken, mee te doen en mee te beslissen, in een zo divers mogelijke samenstelling.

Zo gaan we dat doen

1.1.2 Werken aan vitale en leefbare wijken

Terug naar navigatie - 1.1.2 Werken aan vitale en leefbare wijken

De gemeente wil samen met inwoners een buurt of wijk maken. Vitaliteit van de wijken is wezenlijk voor het welzijn  en het woongenot van de inwoners. En dus voor het succes van Gooise Meren. 

Zo gaan we dat doen

1.1.3 Stimuleren van initiatieven uit de samenleving

Terug naar navigatie - 1.1.3 Stimuleren van initiatieven uit de samenleving

Wat inwoners – met hun buren en andere netwerken - investeren in hun buurt vinden wij van onschatbare waarde. Deze krachten hebben wij ook in 2021 versterkt en ondersteund.

Zo gaan we dat doen

1.2 Inclusie

Doelstellingen

Terug naar navigatie - Doelstellingen

1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie

Terug naar navigatie - 1.2.1 Vergroten bewustwording binnen en buiten de organisatie

Medewerkers, bestuurders, inwoners en organisaties hebben bij hun activiteiten en taken oog voor het perspectief van inwoners die drempels en/of uitsluiting ervaren.

Zo gaan we dat doen

1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie

Terug naar navigatie - 1.2.3 Vergroten toegankelijkheid gemeentelijke organisatie

We willen als gemeente toegankelijk zijn voor iedereen. Daarbij gaat het om onze online en fysieke dienstverlening, maar ook om onze communicatie en om inclusief werkgeverschap. 

Zo gaan we dat doen

1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen

Terug naar navigatie - 1.2.4 Aandacht voor inclusief Bouwen en Wonen

Wij willen bij nieuwe gebouwen en verbouwingen meer rekening houden met mensen met een beperking. 

Zo gaan we dat doen

1.3 Klantgerichte dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3.1 Dienstverlening meer digitaal

Terug naar navigatie - 1.3.1 Dienstverlening meer digitaal

Door in te zetten op online dienstverlening kan de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de minder digivaardige inwoners en met ruimte om maatwerk te bieden waar dat nodig is.

Zo gaan we dat doen

1.3.3 Verbeteren van onze dienstverlening

Terug naar navigatie - 1.3.3 Verbeteren van onze dienstverlening

We willen een goede dienstverlening die aansluit bij de behoefte en verwachting van onze inwoners en ondernemers.

Zo gaan we dat doen

1.4 Samenwerken met overheden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4.1 Een strategisch perspectief op samenwerking

Terug naar navigatie - 1.4.1 Een strategisch perspectief op samenwerking

We willen een strategisch afwegingskader beschikbaar hebben voor het aangaan van samenwerking om maatschappelijke doelen te realiseren. 

Zo gaan we dat doen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Prim. Begroting 2021 Begroting 2021 (na wijziging) Realisatie 2021
Lasten
601 Bestuur 2.788 2.029 2.070 2.836
602 Bestuursondersteuning 1.082 354 487 703
603 Burgerzaken 1.540 1.179 1.408 1.279
604 Raadsondersteuning 407 598 610 540
647 Samenkracht en burgerparticipatie 63 48 48 31
Totaal Lasten 5.880 4.209 4.623 5.390
Baten
601 Bestuur -18 0 0 0
602 Bestuursondersteuning -114 -137 -137 -102
603 Burgerzaken -644 -686 -713 -866
604 Raadsondersteuning -5 0 0 -1
Totaal Baten -781 -823 -850 -968
Resultaat voor bestemming 5.099 3.386 3.773 4.422

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021  

 

Onderdeel programma 1 Verschil (x € 1.000) 

V/N

(V = Voordeel, N = Nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.

232

V
Bestuur
Het grootste gedeelte van de overschrijding  wordt veroorzaakt door een toevoeging aan de voorziening Pensioenen en Wachtgelden wethouders als gevolg van de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsverklaring van een ex-wethouder. Omdat de gemeente eigenrisicodrager is, was een extra toevoeging hiervoor noodzakelijk. 
-687 N
Bestuursondersteuning
De gemeente heeft (met goed onderling overleg) afscheid genomen van enkele medewerkers. De hiermee gepaard gaande kosten zijn aan de voorziening "voormalig personeel"  (voorziening Personele kosten) toegevoegd.
-313 N
Burgerzaken
De legesopbrengsten voor paspoorten zijn hoger dan geraamd, omdat bij de actualisatie van de cijfers in het voortgangsverslag per abuis geen rekening was gehouden met de online aanvragen van reisdocumenten.
104 V
Overige verschillen < € 70k 15 V
Totaal -649 N