Uitgaven

4,2%
€ 6.042
x €1.000
4,2% Complete

Inkomsten

0,04%
€ -52
x €1.000
0,04% Complete

Saldo

0%
€ 5.990
x €1.000

2. Programma Veiligheid

Uitgaven

4,2%
€ 6.042
x €1.000
4,2% Complete

Inkomsten

0,04%
€ -52
x €1.000
0,04% Complete

Saldo

0%
€ 5.990
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Veiligheid blijft voor de gemeente Gooise Meren een belangrijke prioriteit voor een goed en prettig leefklimaat. Als gemeente willen we dat inwoners, ondernemers en bezoekers niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen. We hebben daarbij oog voor het belang van zowel verlaging van de criminaliteit en overlast, als ook een verhoogd veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dit doen we onder meer door de sociale cohesie en betrokkenheid in de buurt te versterken, en samen met de inwoners te kijken naar preventie en verbeteringen in de wijken. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij een belangrijk aspect. Daarnaast zetten we samen met andere betrokken hulpdiensten (ketenpartners), zoals de politie, in op betere handhaving.

Als het gaat om veiligheid werken we ‘cyclisch’; eerst preventie, dan maatregelen, dan nazorg en evaluatie. Op basis daarvan vervolging aanpassing op preventie. Veiligheid is een continu proces, je moet er aan blijven werken.

2.1 Criminaliteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Terug naar navigatie - 2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Met de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning willen wij voorkomen dat de onder- en bovenwereld (verder) verweven raken, dat het lokale gezag ondermijnd wordt, dat de veiligheid en leefbaarheid verslechtert, dat er normvervaging plaatsvindt en dat ondermijnende criminaliteit bonafide ondernemers schade oplevert.

Zo gaan we dat doen

2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes

Terug naar navigatie - 2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes

We voeren regie op de gezamenlijke aanpak van vermogenscriminaliteit en high impact crimes vanuit een goede informatiepositie en analyse van cijfers uit het Veiligheidsinformatiesysteem.

Zo gaan we dat doen

2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2.1 Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen

Terug naar navigatie - 2.2.1 Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen

We willen de kennis en vaardigheden van het eigen personeel op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen voor een inzet tijdens een ramp of crisis. Ook willen we inwoners bewust maken van participatie en inzet voor eigen veiligheid.

Zo gaan we dat doen

2.2.2 Brandveilig leven bevorderen

Terug naar navigatie - 2.2.2 Brandveilig leven bevorderen

We willen de fysiek en sociale veiligheid in de eigen omgeving van verschillende doelgroepen verbeteren. We hebben aandacht voor kwetsbare groepen, zoals (zelfstandige wonende) ouderen en personen met een beperking hebben in het bijzonder onze aandacht.

Zo gaan we dat doen

2.2.3 Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s

Terug naar navigatie - 2.2.3 Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s

We bieden ondersteuning aan de verregaande samenwerking en versterking van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek door de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland op basis van de samenwerkingsovereenkomst.

Zo gaan we dat doen

2.3 Sociale veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis

Terug naar navigatie - 2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis

Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek  is een  netwerksamenwerkingsverband die de gemeenten in de regio en ruim 20 partners uit de strafrechtketen en de zorgketen verbindt in de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Het Zorg- en Veiligheidshuis wil zich regionaal verder optimaliseren en beter positioneren binnen het zorg- en veiligheidsdomein.

Zo gaan we dat doen

2.3.4 Radicalisering en polarisatie

Terug naar navigatie - 2.3.4 Radicalisering en polarisatie

Wij willen samen met de ketenpartners inzetten op de (lokale) aanpak radicalisering en polarisatie.  

Zo gaan we dat doen

2.4 Handhaving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Terug naar navigatie - 2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

We willen dat de leefbaarheid en veiligheid in Gooise Meren optimaal is door toezicht te houden, te handhaven en met andere afdelingen, inwoners en organisaties samen te werken.

Zo gaan we dat doen

2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

Terug naar navigatie - 2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang

We creëren met de GGD en de exploitanten van kinderdagverblijven een veilige omgeving voor jonge kinderen die naar de kinderopvang gaan. We hebben de registratie van de kinderdagverblijven goed op orde in het landelijk registratiesysteem kinderopvang (LRK).

 

Zo gaan we dat doen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Prim. Begroting 2021 Begroting 2021 (na wijziging) Realisatie 2021
Lasten
605 Brandweer en rampen 5.213 5.321 5.313 5.080
606 Handhaving 1.751 721 1.431 1.316
Totaal Lasten 6.964 6.042 6.744 6.397
Baten
605 Brandweer en rampen -15 0 0 -21
606 Handhaving -65 -52 -346 -257
Totaal Baten -80 -52 -346 -277
Resultaat voor bestemming 6.885 5.990 6.399 6.119

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021
Onderdeel programma 2 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
18 V

Veiligheidsregio
Op basis van de Jaarstukken 2021 van de GR VRGV valt de deelnemersbijdrage voor Gooise Meren € 214k lager uit.

214 V

Handhaving
Voor de controle op het corona toegangsbewijs (CTB) in 2021 heeft de gemeente € 150k ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hiervan is € 40k als bijdrage uitbetaald door de gemeente. Dat betekent dat zowel de uitgaven als inkomsten € 110k lager uitvallen, omdat het teveel ontvangen subsidiebedrag teruggestort moet worden aan het ministerie.

0 V/N
Overige verschillen < € 70k 47 V
Totaal 279 V