Jaarrekening

Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De jaarrekening bestaat uit de programmarekening (inclusief toelichting) en de balans. De onderdelen zijn opgebouwd op basis van de geldende voorschriften. Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de verschillende onderdelen.


4.1 Balans
In de jaarrekening presenteren we de balans per 31 december 2021. De balans bestaat uit de bezittingen, vorderingen, liquide middelen (activa) en eigen vermogen en de schulden (passiva).

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
In de waarderingsgrondslagen staat per onderdeel van de balans aangegeven via welke methode deze is opgenomen en gewaardeerd in de balans. Bij de vaste activa staat een overzicht waarin per soort investering de afschrijvingstermijn wordt vermeld.

4.3 Toelichting op de balans
Bij de toelichting op de balans worden per onderdeel een of meer gedetailleerdere overzichten gepresenteerd, zoals de voorschriften dat vereisen. De toelichting is verdeeld in de vaste en vlottende activa en de vaste en vlottende passiva. Verder is er een verloopoverzicht toegevoegd.

4.4 Overzicht van baten en lasten
Het overzicht van baten en lasten toont de betreffende lasten en baten per programma. In het programmaverslag worden ze dan ook per programma gepresenteerd. In het overzicht van baten en lasten staan de totalen per programma in één overzicht. Dit overzicht geeft de gerealiseerde cijfers 2020 weer, de cijfers uit de programmabegroting 2021 en de werkelijke cijfers 2021. De gegevens per programma zijn exclusief eventuele mutaties in de reserves. Die mutaties staan apart vermeld waardoor het resultaat voor en na inzet van reserves gepresenteerd kan worden.

4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten
In de toelichting gaan we in op de incidentele baten en lasten, onvoorziene uitgaven en begrotingsrechtmatigheid. Tot slot hebben we een verplicht onderdeel opgenomen over topinkomens.

4.6 SiSa verantwoording
Tot de bijlagen behoort ook de SiSa verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa.

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum
Eventuele gebeurtenissen die zich na afsluiting van het boekjaar op 31 december 2021 hebben voorgedaan worden hier toegelicht.

4.8. Controleverklaring
Het oordeel van de accountant over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021 is hier opgenomen.

4.1 Balans

4.1 Balans per 31 december 2021

Terug naar navigatie - 4.1 Balans per 31 december 2021
Activa (x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021
Vaste Activa
Materiele Vaste Activa € 161.085 € 177.948
§  Investeringen met een economisch nut € 82.346 € 91.236
§  Investering met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven € 45.407 € 46.791
§  Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een Maatschappelijk Nut € 33.333 € 39.921
Financiële vaste activa € 34.773 € 36.737
§ Kapitaalverstrekkingen aan:
§  Deelnemingen € 252 € 252
§ Overige langlopende leningen € 118 € 79
§ Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer € 34.404 € 36.405
Totaal Vaste Activa € 195.859 € 214.684
Vlottende Activa
Voorraden € 1.568 € 2.323
§  Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie € 1.562 € 2.315
§  Gereed product en handelsgoederen € 7 € 8
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 20.930 € 14.737
§  Vorderingen op openbare lichamen € 8.549 € 9.212
§  Uitzettingen in `s Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 5.000 € 0
§  Overige vorderingen € 7.381 € 5.525
Liquide Middelen € 6 € 10
§  Kassaldi € 5 € 6
§  Banksaldi € 1 € 4
Overlopende Activa € 12.528 € 7.105
§  Nog te ontvangen bedragen van het Rijk € 423 € 817
§  Nog te ontvangen bedragen van Overige Nederlandse overheidslichamen € 16 € 1.295
§  Overige nog te ontvangen voorschotbedragen € 10.565 € 2.477
§  Overige vooruitbetaalde bedragen € 1.524 € 2.515
Totaal Vlottende Activa € 35.032 € 24.174
 Totaal Activa € 230.891 € 238.858
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat € 0 € 0
Passiva (x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2021
Vaste Passiva
Eigen Vermogen € 49.126 € 49.603
§  Algemene reserve € 32.236 € 29.489
§  Bestemmingsreserves € 15.914 € 15.576
§  Resultaat € 976 € 0
§  Gerealiseerd resultaat lopend boekjaar € -0 € 4.537
Voorzieningen € 21.451 € 18.639
§  Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 7.466 € 7.755
§  Onderhoudsegalisatievoorzieningen € 6.566 € 4.491
§  Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting € 7.419 € 6.394
Vaste Schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer € 124.620 € 126.180
§ Onderhandse leningen van:
§  Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen € 9.200 € 13.433
§  Binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 82.621 € 80.448
§  Binnenlandse bedrijven € 8.502 € 8.502
§  Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden € 24.000 € 23.500
§  Waarborgfondsen € 297 € 297
Totaal Vaste Passiva € 195.198 € 194.422
Vlottende Passiva
Netto - Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 13.474 € 28.735
§  Overige kasgeldleningen € 0 € 10.000
§  Banksaldi € 2.924 € 5.442
§  Overige schulden € 10.550 € 13.293
Overlopende Passiva € 22.219 € 15.701
§  Nog te betalen bedragen € 14.101 € 6.918
§  Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk € 5.339 € 5.127
§  Vooruit ontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen € 759 € 1.607
§  Overige vooruit ontvangen bedragen € 2.020 € 2.049
Totaal Vlottende Passiva € 35.693 € 44.436
Totaal Passiva € 230.891 € 238.858
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt € 117.517.395 € 108.366.524

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Terug naar navigatie - 4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening 2021 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening gemeente Gooise Meren.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. Is dat anders dan staat dat bij het desbetreffende balansonderdeel.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Voor de jaarrekening hanteren wij overeenkomstig de voorschriften het baten- en lastenstelsel, waarbij uitgaven en ontvangsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden alleen meegenomen als zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Investeringslasten komen niet ten laste van het jaar waarin de rekeningen zijn betaald, maar worden gespreid over de jaren waarin de investering wordt gebruikt.

Dividendopbrengsten van deelnemingen gelden als baat op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

 

Balans
Vaste Activa

Materiële vaste activa
In de balans worden, zoals artikel 35 BBV aangeeft, onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
• investeringen met een economisch nut
• investeringen met een economisch nut, waarvoor om de kosten te drukken een heffing kan plaatsvinden
• investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Bij de materiële vaste activa staat vermeld welke in erfpacht zijn uitgegeven.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de boekwaarde. Dat is de verkrijgingsprijs met aftrek van eventuele investeringsbijdragen en de cumulatieve afschrijvingen. De geschatte levensduur vormt de basis voor de afschrijvingen. In geval van verwachte duurzame waardeverminderingen wordt dit in mindering gebracht op de boekwaarde.

Gronden en terreinen vallen niet onder afschrijvingen.

In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in dit geval de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening gold).

Afschrijven
De afschrijving van de geactiveerde kosten voor een bepaald actief begint in het jaar dat volgt op het jaar waarin het actief in gebruik werd genomen.

Afschrijftermijnen
De afschrijvingsbedragen van gerealiseerde investeringen zijn gebaseerd op de afschrijftermijnen zoals vermeld staan in de in 2018 vastgestelde nota Activabeleid. De verwachte levensduur speelt daarbij uiteraard een rol.  Voor investeringen vanuit voormalige fusie gemeenten Naarden, Bussum en Muiden hanteren wij de afschrijvingstermijnen als destijds bepaald.

Financiële vaste activa
Op grond van artikel 36 BBV vallen onder financiële activa:
• de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen
• verstrekte langlopende leningen aan deelnemingen, woningbouwcorporaties en overige verbonden partijen
• overige langlopende leningen
• overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langer dan een jaar
• bijdragen aan activa die eigendom van derden zijn.

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen uitstaande geldleningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Mocht de waarde van de aandelen onverhoopt structureel tot onder de verkrijgingsprijs dalen, dan vindt afwaardering plaats.

Is afwaardering van financiële activa noodzakelijk dan staat het verschil in één keer als een last in de rekening van lasten en baten.

Vlottende activa

Voorraden
Bouwgronden die nog niet in de exploitatie zijn opgenomen staan gewaardeerd of tegen de verkrijgingsprijs of tegen een lagere marktwaarde.

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Bouwgronden in exploitatie die als onderhanden werken zijn opgenomen, worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel tegen de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die daar rechtstreeks aan kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken). Ook een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten vallen onder de vervaardigingsprijs. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen als de realisatie daarvan als voldoende betrouwbaar wordt gezien. Als daar geen sprake van is, worden de verkoopopbrengsten volledig afgetrokken van de vervaardigingskosten.

Gereed gekomen producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of als de marktwaarde lager uitvalt dan de kostprijs tegen de marktwaarde. Dat laatste doet zich vooral voor bij incourante voorraden.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Mocht de vordering niet inbaar blijken dan is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt op basis van de geschatte kans de vordering alsnog te innen statistisch vastgesteld.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa staan tegen de nominale waarde vermeld.

 

Vaste passiva
Ook de vaste passiva zijn opgenomen voor nominale waarde, tenzij dit bij het desbetreffende balanshoofd anders staat vermeld.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen vallen ook de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.

Reserves
In het BBV staan reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen mogen worden beschouwd en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De gemeenteraad beslist over de noodzakelijke omvang van de reserves. Daarom worden de reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kennen bestemmingsreserves op het eind van het verslagjaar geen negatieve stand. Krijgt een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de verplichting in kwestie of als dat zich voordoet het voorspelbare verlies. Hierop bestaat één uitzondering, namelijk de voorziening wachtgeld. Deze wordt bijgehouden op contante waarde. De egalisatievoorzieningen voor onderhoud zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Daarbij houden we rekening met de kwaliteitseisen die daarvoor zijn geformuleerd. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen - opgenomen in het jaarverslag - wordt het beleid daarover uiteengezet.
De voorziening op grondexploitaties wordt conform artikel 63 lid 7 BBV gewaardeerd tegen de contante waarde.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Gedane aflossingen zijn daarvan afgetrokken. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva staan tegen de nominale waarde vermeld.

Overlopende passiva
Ook de nog te betalen bedragen, nog te besteden specifieke uitkeringen en de overige vooruit ontvangen bedragen zijn opgenomen voor de nominale waarden.

Borg- en garantstellingen
Als de gemeente leningen waarborgt, is het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten - buiten de balanstelling - per einde boekjaar opgenomen.

4.3 Toelichting op de balans

4.3.1 Vaste activa

Terug naar navigatie - 4.3.1 Vaste activa

Materiële vaste activa

Overzicht onderdelen materiële vaste activa (x € 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Gronden uitgegeven in erfpacht 322 322
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 45.407 46.791
Overige investeringen met een economisch nut 82.024 90.914
Totaal investeringen economisch nut 127.753 138.027
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 33.333 39.921
Totaal 161.085 177.948

Overzicht investeringen met een economisch nut waarvoor om de kosten te verminderen een heffing kan worden geheven:

(x € 1.000) Boekwaarde  1-1-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden Boekwaarde 31-12-2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 43.859 4.015 0 1.241 1.633 44.999
Vervoermiddelen 53 0 0 10 0 43
Machines, apparaten en installaties 34 0 0 11 0 22
Overige materiële vaste activa 1.462 304 0 39 0 1.727
Totaal 45.407 4.318 0 1.301 0 46.791

Toelichting
In 2021 is er voor ca. € 4,3 miljoen geïnvesteerd. Hiervan is circa € 4 miljoen besteed aan rioleringsprojecten. Voor enkele daarvan zijn de uitgaven gedekt door een onttrekking uit de voorziening vervangingsinvestering riolering. Dit betreft de volgende investering: Riolering Beerensteinerlaan circa  € 1,3 mln. Tevens werd voor de investeringen Riolering Beerensteinerlaan en Emmaschool Lomanplein riool circa € 322.000 aan provinciale subsidies ontvangen. De overige € 0,3 miljoen is grotendeels besteed aan begraafplaatsen. Hierbij werd circa € 235.000 besteed aan Uitbreiden Nieuw Valkeveen.

De toerekening van overhead aan investeringen en Grex gebeurt door het doorbelasten van de interne uren op basis van een integraal uurtarief.

Overzicht overige Investeringen met een economisch nut:

(x € 1.000 Boekwaarde 1-1-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage Derden

Boekwaarde 

31-12-2021

Gronden uitgegeven in erfpacht 322 0 0 0 0 322
Gronden en terreinen 6.191 0 16 0 0 6.174
Woonruimten 129 0 0 23 0 106
Bedrijfsgebouwen 64.813 12.954 359 3.262 418 73.729
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 6.752 433 0 519 27 6.639
Vervoermiddelen 944 287 0 180 0 1.052
Machines, apparaten en installaties  2.361 415 0 511 0 2.264
Overige materiele vaste activa 834 343 0 228 0 949
Totaal 82.346 14.181 375 4.723 444 91.236

De investeringen op grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen sportvelden.

De investeringen op machines, apparaten en installaties betreffen automatisering.

De investeringen op overige materiële vaste activa betreft zoutstrooiers en mobiele werkplekken/devices.

Toelichting desinvesteringen:
De desinvesteringen op gronden uitgegeven in erfpacht betreft de verkoop grond van het voormalig gemeentehuis Muiden.

De desinvestering op bedrijfsgebouwen betreft de verkoop voormalig gemeentehuis Muiden en het afboeken van ten onrechte activering  verbouw- en inrichtingskosten van het pand Olmenlaan 14 in Bussum t.b.v. centrum Jeugd en Gezin omdat dit pand geen gemeentelijk eigendom is.

Toelichting grootste/belangrijkste bijdragen derden:

De bijdrage van derden aan bedrijfsgebouwen betreft voornamelijk bijdrage scholen als gevolg gebruikswensen Integraal Kindcentrum Muiden en een specifieke uitkering stimulering sport
voor Sporthal Bredius. De bijdrage van derden aan grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft een specifieke uitkering stimulering sport voor vervangingen sport 2019 en 2020.

Toelichting
Volgens artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan.

Toelichting grootste/belangrijkste investeringen:
De investeringen in bedrijfsgebouwen betreffen de volgende projecten:

Projectnaam Uitgaven
Integraal Kindcentrum Muiden 7.416.037
Renovatie Indon school 1.666.592
Sporthal Bredius 1.245.720
Renovatie Juliana school/Dalton 1.050.558
Dak Villa Zeezicht 617.698
Pand van Limburg Stirumlaan 2 561.415
Voorbereidingskrediet renovatie Willem de Zwijger 312.433

Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

(x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2021 Investeringen  Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden Boekwaarde 31-12-2021
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 33.333 7.445 0 1.145 -289 39.921
Totaal 33.333 7.445 0 1.145 -289 39.921

Toelichting:
In 2021 is geïnvesteerd in diverse projecten voor in totaal ca. € 7,4 miljoen. Hiertegenover staan subsidies van o.a. Provincie Noord-Holland en bijdragen van Rijkswaterstaat en Waterschappen en Regio Gooi en Vechtstreek. De negatieve bijdrage derden bij het project Ontsluitingsweg A1- Krijgsman/Bredius-3 bruggen betreft het terugdraaien van de reserve bijdrage Bovenwijkse voorzieningen Muiden en reserve Grote projecten Muiden ad. - € 1,6 miljoen. Daar staat een bijdrage uit de Grondexploitatie Bredius en een Provinciale subsidie  ad. € 886.000 tegenover. Hieronder een opsomming van de grootste investeringen.

Projectnaam Uitgaven Bijdragen derden
Herstel Vestingwallen (Verder met de Vesting Muiden) 1.908.655 17.375
Boogbrug en fietsbruggen Oud Blaricumerweg 1.384.554 0
Kunstwerken Burgemeester van Wettumweg 735.582 0
Inrichting buitenterrein gemeentehuis Gooise Meren 558.218  
Wegen Beerensteinerlaan 422.204 149.184
Wegen Vlietlaan 274.002  
Openbare verlichting Beerensteinerlaan 220.584  
Inrichting Openbare ruimte centrum Keverdijk 199.529  
Voorbereidingskrediet herinrichting Spiegelstraat 174.390  
Uitvoeringskrediet Schootsvelden Zuidoost 163.018  
Wegen Eikenlaan 162.355  
Voorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden 153.297  
Plantsoen Beerensteinerlaan 140.287  
Speelvoorziening Westbatterijpark 138.186  
Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan 107.730 42.700
  Aanleg passantenhaven                                             94.486 94.486
Ontsluitingsweg A1- Krijgsman/Bredius-3 bruggen 62.103 -714.730

 

 

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa
Overzicht financiële vaste activa (x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2021 Toename Aflossingen Afschrijvingen Afwaardering duurzame waarde vermindering Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan:
§  Deelnemingen 252 0 0 0 0 252
Overige langlopende leningen 118 0 38 0 0 79
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 34.404 2.516 515 0 0 36.406
Totaal 34.773 2.516 553 0 0 36.737

4.3.2 Vlottende activa

Terug naar navigatie - 4.3.2 Vlottende activa
Voorraden
Overzicht opgenomen voorraden (x € 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 1.562 2.315
Gereed product en handelsgoederen 7 8
Totaal 1.569 2.323
Onderhanden werk, Bouwgronden in exploitatie
Bouwgronden in exploitatie (x € 1.000) Bredius
Boekwaarde 01-01-2021 6.898
Verliesvoorziening -5.337
Boekwaarde 01-01-2021, incl. verliesvoorziening -210
Investeringen en overige vermeerderingen:
§  Grondaankopen
§  Bouwrijp maken 472
§  Rentekosten 138
§  Overige bestedingen 116
§  Storting in Alg Res Grondexploitatie (tbv volkshuisvestingsfonds)
§  Bij resultaatbestemming storten in Algemene Reserve Grondexploitatie
Opbrengsten (verminderingen)
§  Verkopen
§  Overige opbrengsten -278
§  Bij resultaatbestemming onttrekken uit Algemene Reserve Grondexploitatie
§  Winst uitname
Mutaties in verliesvoorziening 305
Boekwaarde 31-12-2021 7.346
Verliesvoorziening -5.032
Boekwaarde 31-12-2021, incl. verliesvoorziening 2.314
Nog te verwachten kosten:
§  Bouwrijp maken 1.333
§  Rentekosten 520
§  Overige bestedingen 598
Nog te verwachten opbrengsten:
§  Verkopen -4.350
§  Overige opbrengsten -
Verwacht eindresultaat o.b.v. eindwaarde (nadeel) 5.447
Verwacht eindresultaat o.b.v. netto contante waarde (nadeel) 5.032

Toelichting:
Om te bepalen met welke verliesvoorzieningen voor de lopende grondexploitaties we te maken krijgen, zijn we uitgegaan van de contante waarde van de toekomstige baten en lasten. De in 2019 getroffen verliesvoorziening voor de grondexploitatie Bredius kon in 2021 ruim € 0,3 miljoen naar beneden worden bijgesteld. Voor een verdere toelichting verwijzen we u graag naar paragraaf Grondbeleid.

Uitzettingen

Terug naar navigatie - Uitzettingen
Overzicht Uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of minder (x € 1.000) Balanswaarde 31-12-2020 Boekwaarde 31-12-2021 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen 8.549 9.212 0 9.212
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 5.000 0 0 0
Overige vorderingen:
Debiteuren 7.408 8.327 -2.778 5.548
Overige vorderingen -26 -24 0 -24
Totaal 20.930 17.515 -2.778 14.737

Debiteuren en liquide middelen

Terug naar navigatie - Debiteuren en liquide middelen
De post debiteuren is als volgt opgebouwd: Vordering Voorz. Dub debiteuren
Privaat rechtelijk 4.693.838 -280.405
Publiek rechtelijk 838.695 -840.830
Sociale zaken Terugvordering en verhaal 2.794.355 -1.657.219
Totaal 8.326.888 -2.778.453
Overzicht liquide middelen (x € 1.000) Boekwaarde 3 1-12-2020 Boekwaarde 31-12-2021
Kassaldi 5 6
Bank saldi 1 4
Totaal 6 10

Schatkistbankieren

Terug naar navigatie - Schatkistbankieren

De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden is met ingang van 1 juli 2021 gewijzigd. De wijziging van de regeling houd in, dat het drempelbedrag sinds 1 juli jl. is verhoogd om de administratieve lasten voor de decentrale overheden bij het schatkistbankieren te beperken. Het drempelbedrag dat is vastgelegd in artikel 7 lid 2 van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden zal worden aangepast op onderstaande punten: een verhoging van de ondergrens van € 250.000 naar € 1 miljoen euro; een verhoging van het percentage begrotingstotaal t/m € 500 miljoen euro van 0,75% naar 2%. Het schatkistbankieren houdt in, dat decentrale overheden hun liquide middelen, als die een gemeente gerelateerde norm overstijgen, onder moeten brengen bij het ministerie van Financiën. Dit gebeurt in de vorm van een rekening-courant, zoals bij een bank. Voor het derde en vierde kwartaal van 2021 moet gemeente Gooise Meren uitgaan van het nieuwe drempelbedrag. Voor de eerste twee kwartalen van 2021 geldt het oude drempelbedrag nog. De genoemde norm is ingesteld op 0,75% van het begrotingstotaal en was voor het 1e  en 2e  kwartaal 2021 € 1,077 mln. en voor het 3e en 4e kwartaal 2021 op € 2,872 mln.  De gemeente zou dus gemiddeld per kwartaal niet meer dan genoemde bedragen positief mogen staan op alle bankrekeningen samen. Onderstaand overzicht laat zien dat wij in 2021  geen drempelbedrag hebben overschreden.

Drempelbedrag schatkistbankieren (x € 1.000) 1e kwartaal 2021 2e kwartaal 2021 3e kwartaal 2021 4e kwartaal 2021
1.     Gemiddeld buiten de schatkist 1014 573 35 62
2.       Drempelbedrag 1.077 1.077 2.872 2.872
3.       Ruimte onder het drempelbedrag (2-1) 63 504 2.837 2.810
4. Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa
Overlopende activa gerubriceerd (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2020 Boekwaarde 31-12-2021
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:
§  het Rijk 423 817
§  overige Nederlandse overheidslichamen 16 1.081
Overige nog te ontvangen voorschotbedragen 10.565 2.477
Overige vooruitbetaalde bedragen 1.524 2.515
Totaal 12.528 6.890

Toelichting
De vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en overige Nederlandse overheidsinstanties betreffen subsidies om de kosten voor meer andere investeringsprojecten te dekken. In onderstaand overzicht staat per subsidie het verloop ervan in 2021. Deze bedragen moeten nog ontvangen worden. De kosten voor het project zijn hiervoor al gemaakt. 

Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies

Overzicht van de in de balans opgenomen voorschotbedragen (x € 1.000) die we nog van Europese en Nederlandse overheidsinstanties moeten ontvangen.

Subsidienummer (x € 1.000) Beschrijving Saldo per 31-12-2020 Toevoegingen 2021 Ontvangen 2021 Saldo per 31-12-2021
het Rijk:
Algemene uitkering Gemeentefonds 0 713 713
1036202 BRIM Stadhuis Naarden 7 7 0
1036446 BRIM Stadsarch. Cattenhage 8 3 3 0
1038244 Brim 2013 St. Nicolaaskerk 3 3 0
BSK-2012/217796 Railscherm Uitvoering (2015/2016) 410 306 104
Overige Nederlandse overheidslichamen:
105994 BRIM Kerktoren Muidenberg 4 4 0
1459262/1472321 Muidenberg 12 12 0
1049696/1757709 Provincie Noord Holland Sportlocatie Bredius Muiden 0 226 226
1050457/1757766 Provincie Noord Holland Aasluiting De Krijgsman 0 0 360 360
1583876/1707436 Provincie Noord Holland Beerensteinerlaan 0 0 300 300
TOZO 2021 0 0 195 195
Totaal 439 335 1.794 1.898

4.3.3 Vaste passiva

Terug naar navigatie - 4.3.3 Vaste passiva

Reserves en voorzieningen
Een groot deel van het vermogen van de gemeente bestaat uit reserves en voorzieningen. Het verschil zit hier in: reserves maken deel uit van het eigen vermogen dat in principe vrij besteedbaar is; voorzieningen
daarentegen behoren tot het vreemd vermogen dat met het oog op reële risico’s of egalisatie van onvermijdelijk kosten is gevormd. Bijvoorbeeld groot onderhoud of verplichtingen.

Reserves
Samen met het saldo van rekening van baten en lasten vormen de reserves het eigen vermogen van de gemeente. Het totaal van het eigen vermogen bedroeg eind 2021 afgerond € 50 miljoen onderverdeeld als volgt:

 

Het eigen vermogen van de gemeente Gooise Meren (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2020 Boekwaarde 31-12-2021
Algemene Reserves 32.236 29.489
Bestemmingsreserves 15.914 15.576
Resultaat na bestemming 976 4.537
Totaal 49.126 49.602
Overzicht verloop reserves:
Reserves (x € 1.000) Saldo 31-12-2020 Toevoeging Onttrekking Resultaat bestemming Saldo 31-12-2021
Toevoeging Onttrekking
Algemene Reserve 32.236 195 2.478 0 464 29.489
Totaal Algemene reserve 32.236 195 2.478 0 464 29.489
Bestemmingsreserves:
Algemene reserve Grondexploitatie 1.076 522 0 1.598
Reserve Parkeren Centrum Bussum/Scapino 2.179 0 0 2.179
Reserve Godelinde 2.964 0 513 2.451
Reserve grondwater Masterplan 't Gooi 21 0 21 0
Reserve Sociaal Domein 1.860 0 357 1.503
Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman 40 0 0 40
Reserve Grote projecten Muiden 2.091 0 1.450 641
Egalisatiereserve Primair 35 0 1 34
Reserve uitbreiding sportvoorzieningen 1.047 0 158 889
Reserve Groot onderhoud De Zandzee 0 0 0 0
Reserve Groen beleidsplan 0 130 9 121
Reserve MFC Keverdijk 2.000 0 1.850 150
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs 2.100 0 195 1.905
Reserve Stim. fonds betaalbare woningen 500 0 0 500
Reserve Dek kap.last. dak Villa Zeezicht 0 515 0 515
Reserve Dek kap.last. Grote Proj. Muiden 0 3.050 0 3.050
Totaal bestemmingsreserves 15.914 4.216 4.555 0 0 15.576
Totaal reserves 48.150 4.412 7.033 0 464 45.065

Toelichting aard en reden reserves 2021

Terug naar navigatie - Toelichting aard en reden reserves 2021
Naam Algemene Reserve
Aard Algemene reserve
Reden Bufferfunctie voor opvangen van tegenvallers en afdekken risico’s.
Onttrekking Onttrekkingen in 2021 (totaal € 2.942.128):
-          € 602.334 Dekking budgetoverheveling 2020
-          € 696.496 Saldo decemberwijziging 2020
-          € 150.000 Inrichtingskosten MFC Keverdijk
-          € 413.000 Toevoeging kapitaallastenreserve Herstel dak Villa Zeezicht
-          € 30.000 Beveiligd baggeren Singelgracht Muiden
-          € 464.345 Jaarrekeningresultaat 2020
-          € 173.478 Maatschappelijk Ondersteuningsfonds
-          € 122.798 Energietransitie
-          € 200.000 Invoering Omgevingswet
-          € 89.677 Uitvoering leefbaarheid
Toevoeging Toevoeging in 2021:
-          € 195.495 Verlaging reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs (2020)
Naam Algemene reserve grondexploitatie
Aard Bestemmingsreserve
Reden Dekking voor onzekere toekomstige exploitatiesaldi grondexploitaties door verrekening van winsten en verliezen.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2021.
Toevoeging Toevoegingen in 2021 (totaal € 521.771):
-          € 506.771 Vrijval verliesvoorziening grondexploitatie Bredius (2020)
-          € 15.000 Hek Nieuw Cruysbergen
Naam Reserve Parkeren Centrum Bussum
Aard Bestemmingsreserve
Reden Reserve is ingesteld om het openbaar parkeren in Bussum te verbeteren.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2021.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2021.
Naam Reserve Godelindeschool
Aard Bestemmingsreserve
Reden Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een unilocatie Godelindeschool is een reserve ingesteld.
Onttrekking Onttrekking 2021:
-          € 64.508 Kapitaallasten Godelindeschool
-          € 448.352 Vrijval aandeel rente in reserve
Toevoeging Geen toevoegingen in 2021.
Naam Reserve Grondwater Masterplan ‘t Gooi
Aard Bestemmingsreserve
Reden Bestemd voor dekking van de kosten van het regionaal convenant aanpak bodemwaterproblematiek Bussum.
Onttrekking Onttrekking in 2021:
-          € 21.400 Bijdrage in kosten regionale aanpak bodemwatervervuiling conform convenant.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2021.
Naam Reserve Sociaal Domein
Aard Bestemmingsreserve
Reden De reserve wordt aangehouden in verband met de transformatie van het sociaal domein ter uitvoering van de plannen vanuit het college uitvoeringsprogramma.
Onttrekking Onttrekkingen in 2021 (totaal € 356.716):
-          € 60.618 Plan van aanpak Inclusieve ArbeidsMarkt (PIAM)
-          € 79.333 Inclusie
-          € 9.992 Werken aan Werk
-          € 205.593 Innovatiebudget
-          € 1.180 Faciliteren wijkcoaches
Toevoeging Geen toevoegingen in 2021.
Naam Reserve Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman
Aard Bestemmingsreserve
Reden Ontwikkeling van bovenwijkse voorzieningen gerelateerd aan de kosten van de aanleg van de toerit A1 en de brug naar de Krijgsman.
Onttrekking Onttrekkingen in 2021 (totaal per saldo € 0):
-          € 825.000 -/- Terugdraaien onttrekking t.b.v. dekking investering Ontsluitingsweg A1
Krijgsman/Bredius - 3 bruggen
-          € 825.000 Onttrekking t.b.v. storting in reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden
Toevoeging Geen toevoegingen in 2021.
Naam Reserve Grote projecten Muiden
Aard Bestemmingsreserve
Reden Voor de grote projecten In Muiden is in 2013 een bestemmingsreserve ingesteld. Het doel is om de financiële voor- en nadelen van de projecten die onder het projectbureau vallen via deze bestemmingsreserve te laten lopen. Hierdoor wordt de reguliere begroting van de gemeente niet beïnvloed door zaken aangaande het projectbureau.
Onttrekking Onttrekkingen in 2021 (totaal € 1.450.000):
-          € 775.000 -/- Terugdraaien onttrekking t.b.v. dekking investering Ontsluitingsweg A1
Krijgsman/Bredius - 3 bruggen
-          € 2.225.000 Onttrekking t.b.v. toevoeging aan reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden
Toevoeging Geen toevoegingen in 2021.
Naam Egalisatiereserve Talent Primair
Aard Bestemmingsreserve
Reden Bedoeld om de interne rentekosten van een verstrekte renteloze lening te dekken. Deze lening maakt de continuering mogelijk van de stichting voor openbaar onderwijs, Talent Primair, Naarden.
Onttrekking Onttrekking 2021:
-          € 1.052 Interne rentekosten 2021
Toevoeging Geen toevoegingen in 2021.
Naam Reserve Uitbreiding Sportvoorzieningen
Aard Bestemmingsreserve
Reden Dekking kapitaallasten van investeringen ten behoeve van de optimalisatie en uitbreiding van sportvoorzieningen in Naarden.
Onttrekking Onttrekking 2021:
-          € 158.168 Kapitaallasten sportvoorzieningen Naarden
Toevoeging Geen toevoegingen in 2021.
Naam Reserve Groen Beleidsplan
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de komende jaren de kwaliteit van het openbaar groen in Muiden te verbeteren.
Onttrekking Onttrekking in 2021:
-          € 9.034 Openbaar groen in de wijk Mariahoeve te Muiden
Toevoeging Toevoeging in 2021:
-          € 129.673 Groenwerkzaamheden Mariahoeve / Eikenlaan
Naam Reserve MFC Keverdijk
Aard Bestemmingsreserve
Reden Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) Keverdijk was een reserve ingesteld. Het MFC wordt echter door een derde ontwikkeld en besloten is om alleen nog een bedrag te reserveren voor de afkoop van de huur voor 25 jaar door de gemeente van een deel van het MFC.
Onttrekking Onttrekking in 2021:
-          € 1.850.000 Afkoop huur MFC Keverdijk
Toevoeging Geen toevoegingen in 2021.
Naam Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs PO
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de kosten van tijdelijke huisvesting voor het primair onderwijs te dekken.
Onttrekking Onttrekkingen in 2021:
-          € 195.495 Vrijval exploitatielasten tijdelijke huisvesting (jaarstukken 2020)
Toevoeging Geen toevoegingen in 2021.
Naam Reserve Stimuleringsfonds betaalbare woningen
Aard Bestemmingsreserve
Reden In deze reserve worden de afkoopsommen bestemd zoals die zijn genoemd in de Compensatieregeling indien de realisatie van sociale woningbouw binnen het bouwplan én op een alternatieve locatie niet mogelijk blijkt en de initiatiefnemer toestemming van het College heeft om tot financiële compensatie over te gaan. De reserve (het Stimuleringsfonds) is bedoeld om de realisatie van sociale huurwoningen en onrendabele middeldure huurwoningen te stimuleren. Initiatiefnemers kunnen een bijdrage uit dit fonds krijgen als zij in hun plannen meer dan de vereiste 1/3de sociale woningen en/of extra onrendabele huurwoningen realiseren.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2021.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2021.
Naam Reserve Dekking kapitaalslasten dakherstel villa Zeezicht
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de investering in het herstel van de dakconstructie van Villa Zeezicht te dekken.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2021.
Toevoeging Toevoeging 2021:
-          € 515.000 Dekking uit algemene reserve
Naam Reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de investering in de Ontsluitingsweg A1 Krijgsman/Bredius - 3 bruggen te dekken.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2021.
Toevoeging Toevoegingen in 2021 (totaal € 3.050.000):
-          € 2.225.000 Dekking uit reserve Grote projecten Muiden
-          € 825.000 Dekking uit reserve Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Voorzieningen (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2020 Boekwaarde 31-12-2021
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 7.466 7.755
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 6.566 4.491
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 7.419 6.394
Totaal 21.451 18.639
Overzicht verloop voorzieningen:
Voorzieningen (x € 1.000) Saldo 31-12-2020 Toevoeging Onttrekking Vrijval Saldo 31-12-2021
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:
Spaarpremies hypotheken ambtenaren 101 6 38 70
Afkoop onderhoud graven 1.386 117 121 1.382
Voorziening wachtgeld en pensioenen 5.465 891 588 5.767
Voorziening Personele kosten 514 318 296 536
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 7.466 1.333 1.044 0 7.755
Onderhoudsegalisatievoorzieningen:
Voorziening onderhoud gebouwen 660 926 797 71 718
Voorziening onderhoud wegen 3.489 1.364 2.039 2.815
Voorziening onderhoud Zwembad De Zandzee 1.592 1.067 1.704 956 0
Voorziening onderhoud Kunstwerken 759 554 472 841
Voorziening onderhoud Water 65 51 0 116
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 6.566 3.963 5.012 1.027 4.491
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:
Egalisatie rioolheffing 6.244 0 6 6.238
Egalisatie afvalstoffenheffing 598 0 500 98
Egalisatie sociale recherche 50 8 0 58
Vervangingsinvest. riolering 527 774 1.301 0
Totaal door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 7.419 782 1.807 0 6.394
Totaal voorzieningen 21.451 6.078 7.863 1.027 18.639

Toelichting aard en reden voorzieningen 2021

Terug naar navigatie - Toelichting aard en reden voorzieningen 2021
Naam Voorziening Spaarpremies Hypotheken Ambtenaren
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Deze voorziening is ingesteld om de uitkering van het benodigde kapitaal zeker te stellen. De deelnemers in de regeling zijn daardoor gegarandeerd van de aflossing van de hypotheek aan het eind van de looptijd.
Naam Voorziening Afkoop Onderhoud Graven
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Deze voorziening is Ingesteld om de lasten en baten te egaliseren voor het onderhoud aan graven waarvoor een afkoopsom is ontvangen.
Naam Voorziening Wachtgeld en Pensioenen
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Bedoeld om wachtgeldverplichtingen van voormalig personeel en wethouders te bekostigen, evenals de pensioenen van wethouders.
Naam Voorziening Personele Kosten
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Ingesteld om wachtgeldverplichtingen van voormalig personeel en de financiële gevolgen van sociaal plan te bekostigen.
Naam Diverse onderhoudsvoorzieningen
Aard Onderhoudsvoorzieningen
Reden Ingesteld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten van het (groot) onderhoud van gemeentelijke gebouwen, wegen, civieltechnische kunstwerken en waterwegen.
Naam Egalisatievoorzieningen rioolheffing en afvalstoffenheffing
Aard Door derden beklemde middelen voor een specifieke aanwending
Reden Bestemd voor de egalisatie van lasten in relatie tot de daarvoor ingestelde heffing of leges.
Naam Egalisatievoorziening Sociale recherche
Aard Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending
Reden Met het doel incidentele investeringsuitgaven te egaliseren.
Naam Vervangingsvoorziening riolering
Aard Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending
Reden Deze voorziening wordt ingesteld ten behoeve van toekomstige vervangingsinvesteringen, conform artikel 44, lid 1d BBV.
Toelichting Dotatie aan deze voorziening conform het dekkingsplan van het GRP. Aanwending bij realisatie van vervangingsinvesteringen riolering.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer
Vaste Schulden (x € 1.000) Saldo 31-12-2020 Vermeerdering Aflossingen Saldo 31-12-2021 Rentelast
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 9.200 5.000 767 13.433
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 82.621 5.000 7.173 80.448 1.819
Binnenlandse bedrijven 8.502 0 0 8.502 72
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 24.000 0 500 23.500 573
Waarborgsommen 297 0 0 297
Totaal 124.620 10.000 8.440 126.180 2.464

Toelichting 
Dit jaar hebben wij twee langlopende leningen van € 5 miljoen afgesloten. In 2021 is € 8,4 miljoen afgelost. De totale schuld is met € 1,6 miljoen toegenomen.

4.3.4 Vlottende passiva

Terug naar navigatie - 4.3.4 Vlottende passiva
Vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2020 Boekwaarde 31-12-2021
Overige kasgeldleningen 0 10.000
Banksaldi 2.924 5.442
Overige vlottende schulden:
Crediteuren 10.510 11.248
Overige schulden 39 2.045
Totaal 13.474 28.735

Toelichting:
De gemeente Gooise Meren heeft  twee kortlopende leningen van in totaal € 20 miljoen afgelost. In december 2021 is Gooise Meren een derde kortlopende lening van € 10 miljoen aangegaan.
Daarnaast hebben wij twee langlopende leningen van € 5 miljoen afgesloten.

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva
Overlopende passiva (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2020 Boekwaarde 31-12-2021
Nog te betalen bedragen 14.101 6.918
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:
§  het Rijk 5.339 5.127
§  overige Nederlandse overheidslichamen 759 1.607
Overige vooruit ontvangen bedragen 2.020 2.049
Totaal 22.219 15.701

Toelichting 
De vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en overige Nederlandse overheidsinstanties betreffen subsidies om de kosten voor onder andere investeringsprojecten te financieren. In onderstaand overzicht wordt per subsidie het verloop in 2021 weergegeven. Deze bedragen hebben we dus ontvangen en moeten nog gebruikt worden. 

Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2021

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2021

Overzicht van de in de balans opgenomen voorschotbedragen (x € 1.000) die we nog van Europese en Nederlandse overheidsinstanties moeten ontvangen.

Subsidienummer (x 1€ 1.000) Beschrijving Saldo per 31-12-2020 Toevoe-gingen 2021 Ontvangen 2021 Gemaakte kosten 2021 Saldo per 31-12-2021
Het Rijk: 5.339 5.127
Sportakkoord 2022 0 68 68
1036127 Sportakkoord 2021 0 15 15
SUVIS21-01198134 Uitkering ventilatie in scholen 0 41 41
SUVIS21-00797173 Uitkering ventilatie in scholen 0 148 148
SUVIS21-00901741 Uitkering ventilatie in scholen 0 173 173
Geluidsanering voorbereiding 7 7
BSV 2011057265 Railschermenproject voorbereiding 626 -251 126 78 423
BS2018106003 Geluidsan. Landstraat uitv.1e 2e term 103 97 6
IenW/BSK-2018/170767 Geluidsan.Huizerweg Oost uitv. 62 16 46
IenW/BSK-2018/170757 Geluidsan.Centuurbaan uitv. 122 102 20
IenW/BSK-2018/178339 Geluidsan.Brinklaan,Kerkstr, Nieuwstraat uitv. 76 76
IenW/BSK-2018/234657 Geluidsan.Laarderweg uitv. 208 58 150
IenW/BSK-2018/195655 Geluidsan.Huizerw.West uitv. 305 89 216
IenW/BSK-2019/315 Geluidsanering Generaal de la Reylaan 365 365
IenW/BSK-2020/230160 Stimuleringsverkeersveiliheidsmaatregelen 3.440 169 3.271
1145797 Comeniusmuseum Nrd 2 2
1145861 Stadsarch Burgerweeshuis Nrd 4 4
1145886 Muizenfort geb.C Mdn 5 5
1146647 St.Nicolaaskerk Mdn 5 5
1148461 Kazerne Mdn 5 5
1155176 Grote Kerk Nrd 22 22
IenW/BSK-2020/178877 Geluidsanering fase 1 gevelmaatregelen 24 26 50
1146022 Stadhuis Naarden 8 8
Overige Nederlandse overheidslichamen: 759 1.608
2010-35722 Stedelijke vernieuwing ISV 2010-2014 Bouw/Bodem 215 215 0
11323934/1501407 Vergroten fietsvoorz.B-Z 60 60
Controle Toegangsbewijzen 150 39 111
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 258 12 246
Sociale Recherche 2022 383 383
869975 / 879883 Verder met de Vesting 134 134
803140/842741 Stimuleringsfonds bedrijventerreinen Gooise Meren 75 75
ST.AFVALF.Nedvang 81918/20026101 27164 164 126 38
Aquathermie Muiderberg 111 111 0
1517212/1533562 Verder met de Vesting Muiden 560 560
Totaal 6.098 194 1.554 1.112 6.734

Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

 

 

Op 1 januari 2021 bedroeg het saldo aan directe borgstellingen met externe partijen € 12.774.398 . Deze partijen hebben bij het afsluiten van de geldlening een verzoek ingediend bij de gemeente voor een garantstelling en hebben deze ook verkregen. De gemeente staat garant voor 100 procent of een lager percentage van die geldleningen. Het bedrag waarvoor de gemeente eind 2021 nog garant staat is € 9.500.227. De afname van 3.274.172 euro heeft te maken met de jaarlijkse aflossingen. In 2021 heeft de gemeente geen betalingen hoeven te doen voor de rente en aflossing waarvoor zij garant staat. 

Geldnemer Hoofdsom % Schuldrestant Schuldrestant
 (in €) 31-12-2020 31-12-2021
St. Openbare Bibliotheken Naarden-Bussum 714.704 100% 114.353 85.764
Sportfondsen-Naarden b.v. 204.201 100% 12.763 2.553
Hockeyclub Naarden 220.020 100% 220.020 220.020
Hockeyclub Naarden 79.980 100% 63.552 58.224
Rock Steady B.V. 650.000 100% 144.501 57.500
Rock Steady B.V. 325.000 100% 71.124 28.750
Rock Steady B.V. 325.000 100% 71.124 28.750
R.K voetbalvereniging SDO 33.000 100% 0 0
t Spant 3.300.000 100% 3.217.500 3.052.500
Tennisclub Het Spieghel 175.000 100% 35.000 30.625
Tennisclub Het Spieghel 453.500 50% 0 0
St. kinderopv. Bussum/Naarden 248.067 50% 99.227 86.823
Onderwijs VPCO 580.000 100% 525.334 518.081
St. Vrije School Michael 804.000 100% 715.901 704.635
SIVOG 4.320.000 100% 2.484.000 2.376.000
GEM Crailo B.V. 5.000.000 100% 5.000.000 2.250.000
Totaal directe borgstellingen 17.432.471 12.774.398 9.500.227

In onderstaande tabel worden de indirecte borgstellingen van gemeente Gooise Meren weergegeven. Bij indirecte borgstellingen is het mogelijk dat de gemeente vanwege de achtervangpositie hierop wordt aangesproken. Dit zal alleen gebeuren in het geval dat de geldnemer en het waarborgfonds niet meer aan de verplichtingen kan voldoen. Daarnaast zal het Rijk de helft van het benodigde bedrag voor haar rekening nemen. Het risico wordt daarom als laag ingeschat.


Sinds 1 juli 2021 is de obligoverplichting gewijzigd. De oude, eenmalige obligoverplichting van 3,85% van het geborgde schuldrestant werd anders ingericht en ook meer zeker gesteld. Dat gebeurt via een jaarlijks gemaximeerde obligoheffing en een obligolening. De obligoheffing is nodig om de eerste verliezen op te vangen en wordt alleen geïnd als het noodzakelijk is om het risicovermogen aan te vullen. Hierdoor kan het stelsel zich herstellen. De obligolening is nodig om er zeker van te kunnen zijn dat er direct geld beschikbaar is bij grote aanspraken, indien de obligoheffing niet voldoende is. De obligolening is een geborgde faciliteit die gebruikt kan worden bij grote verliezen. Bij gemeente Gooise Meren totaal obligo van Sociale Woningbouw bedraagt € 5.446.000.

Geldnemer Hoofdsom Schuldrestant Schuldrestant
 (in €) 31-12-2020 31-12-2021
Dudok wonen 908.092 Achtervang 91.354 0
Dudok wonen 2.268.901 Achtervang 1.134.451 1.134.451
Dudok wonen 7.000.000 Achtervang 3.500.000 3.500.000
Dudok wonen 8.000.000 Achtervang 3.600.010 3.466.680
Dudok wonen 1.500.000 Achtervang 750.000 750.000
Dudok wonen 6.000.000 Achtervang 3.000.000 3.000.000
Dudok wonen 2.569.000 Achtervang 0 504.000
Dudok wonen 7.500.000 Achtervang 3.750.000 3.750.000
Dudok wonen 5.000.000 Achtervang 0 981.000
Woningstichting Naarden 3.176.462 Achtervang 855.294 790.770
Woningstichting Naarden 719.927 Achtervang 169.107 151.656
Woningstichting Naarden 3.700.000 Achtervang 868.500 777.680
Woningstichting Naarden 1.900.000 Achtervang 683.919 656.373
Woningstichting Naarden 3.000.000 Achtervang 1.008.610 962.229
Woningstichting Naarden 1.000.000 Achtervang 319.329 303.227
Woningstichting Naarden 1.900.000 Achtervang 606.093 575.485
Woningstichting Naarden 1.500.000 Achtervang 542.051 520.397
Woningstichting Naarden 1.100.000 Achtervang 407.114 391.137
Woningstichting Naarden 1.400.000 Achtervang 548.413 530.265
Woningstichting Naarden 5.300.000 Achtervang 2.013.316 1.941.583
Woningstichting Naarden 3.000.000 Achtervang 983.505 912.449
Woningstichting Naarden 2.500.000 Achtervang 958.874 919.273
Woningstichting Naarden 3.000.000 Achtervang 1.210.092 1.172.816
Woningstichting Naarden 750.000 Achtervang 276.390 258.887
Woningstichting Naarden 2.400.000 Achtervang 1.200.000 800.000
Woningstichting Naarden 247.000 Achtervang 0 123.500
Woningstichting Naarden 2.500.000 Achtervang 1.250.000 1.250.000
Woningstichting Naarden 750.000 Achtervang 0 375.000
Woningstichting De Alliantie