Uitgaven

10,55%
€ 15.184
x €1.000
10,55% Complete

Inkomsten

7,01%
€ -10.091
x €1.000
7,01% Complete

Saldo

0%
€ 5.093
x €1.000

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Uitgaven

10,55%
€ 15.184
x €1.000
10,55% Complete

Inkomsten

7,01%
€ -10.091
x €1.000
7,01% Complete

Saldo

0%
€ 5.093
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We streven naar een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving, geënt op de behoeften van inwoners. We zetten in op groei van de werkgelegenheid, duurzaam toerisme en een voldoende en passend woonaanbod. Kernbegrippen zijn: samenwerken, participatie, verder kijken (lange termijn) en breder kijken (integraal, samenhang). We gaan voor gedifferentieerde, duurzame en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudens die toekomstbestendig en passend is. Hierbij willen we de kansen voor starters vergroten en de doorstroming stimuleren. 

 

 

4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1.1 Klaar voor de omgevingswet

Terug naar navigatie - 4.1.1 Klaar voor de omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt het wettelijk kader voor verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving vereenvoudigd. Doel van de Omgevingswet is het bereiken van een balans tussen: een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.

Zo gaan we dat doen

4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Terug naar navigatie - 4.1.2. Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Binnen Gooise Meren wordt veel ontwikkeld. Het betreft integrale gebiedsontwikkelingen met woningbouw en de herinrichting van de buitenruimte of infrastructurele opgaven rondom wegen en spoor. Naast aandacht voor de bouwopgave is het ook van belang dat de leefomgeving van de nieuwe situatie en de aansluiting op de bestaande leefomgeving duurzaam en veilig wordt ingericht.

 

Zo gaan we dat doen

4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.2.1 Meer vitale wijken en kernen

Terug naar navigatie - 4.2.1 Meer vitale wijken en kernen

De gemeente wil samen met inwoners een buurt of wijk maken. Vitaliteit van de wijken is wezenlijk voor het succes van Gooise Meren.

Zo gaan we dat doen

4.2.2 Werken aan meer werkplekken

Terug naar navigatie - 4.2.2 Werken aan meer werkplekken

We willen dat werklocaties - en daarmee de werkgelegenheid - in Gooise Meren behouden blijven en waar mogelijk worden uitgebreid.

Zo gaan we dat doen

4.2.4 Impuls geven aan (water)recreatie en toerisme aan de kust

Terug naar navigatie - 4.2.4 Impuls geven aan (water)recreatie en toerisme aan de kust

Door de in de Visie Aan de Gooise Kust benoemde kansen te benutten, geeft Gooise Meren een impuls aan (water)recreatie en toerisme aan de kust, aan de hand van de versterking en ontwikkeling van de unieke combinatie van water, natuur en cultureel erfgoed.

Zo gaan we dat doen

4.2.5 Bevorderen Recreatie en Toerisme

Terug naar navigatie - 4.2.5 Bevorderen Recreatie en Toerisme

We zorgen dat we aantrekkelijk zijn en blijven voor bezoekers, recreanten en toeristen. We streven daarbij naar het behouden en versterken van onze kwaliteiten op het gebied van natuur, cultuur en erfgoed.

Zo gaan we dat doen

4.3 Goed wonen in Gooise Meren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod

Terug naar navigatie - 4.3.1 Passend (meer en beter) woningaanbod

Gooise Meren is een gemeente die een aantrekkelijke plek is om te wonen en te leven. We willen dit ook graag voor toekomstige generaties behouden met aandacht voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen en duurzaamheid als uitgangspunt. Dit vraagt van ons dat we continue werken aan de beschikbaarheid van passende en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudenstypen in Gooise Meren.

Zo gaan we dat doen

4.3.2 Wonen met zorg

Terug naar navigatie - 4.3.2 Wonen met zorg

We brengen wonen en zorg dichter bij elkaar. De vraag naar passende woonruimte, met allerlei varianten van ambulante zorg en ondersteuning, is toegenomen en is er een tekort. Inwoners blijven, als ze ouder worden, langer zelfstandig thuis wonen dan vroeger. Ook zijn er meer kwetsbare inwoners die na een begeleidingstraject, in bijvoorbeeld een instelling voor beschermd wonen of een pleeggezin, zelfstandig willen en kunnen wonen.

Zo gaan we dat doen

4.3.4 Bieden compensatieregeling

Terug naar navigatie - 4.3.4 Bieden compensatieregeling

De gemeente streeft naar een goede spreiding van de betaalbare woningvoorraad over wijken en buurten. Bij de nieuwbouw willen we meer regie voeren op de realisatie van betaalbare woningen.

 

Zo gaan we dat doen

4.4 Gemeentelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.1 Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Wij willen ons vastgoed optimaal en effectief inzetten als middel om (maatschappelijke) doelen te realiseren.

Zo gaan we dat doen

4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.3 Duurzame inzet van vastgoed

Met het oog op de toekomst is het doel om de vastgoedportefeuille in 2030 energie neutraal te krijgen. Dit geldt ook voor het vastgoed dat we niet in eigendom hebben, maar waar we wel verantwoordelijk voor zijn, zoals de onderwijshuisvesting.

Zo gaan we dat doen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Prim. Begroting 2021 Begroting 2021 (na wijziging) Realisatie 2021
Lasten
610 Economie 1.274 1.419 1.609 1.516
611 Bestemmingsplannen 1.020 675 831 649
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 6.887 7.185 9.007 9.252
613 Ruimtelijke ontwikkeling 3.801 3.765 2.303 2.866
614 Projecten 1.155 848 -1.261 -331
615 Bouwen 1.845 1.292 2.252 2.379
Totaal Lasten 15.983 15.184 14.741 16.331
Baten
610 Economie -1.760 -646 -609 -559
611 Bestemmingsplannen -26 -59 -59 -14
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -2.699 -2.519 -4.553 -5.613
613 Ruimtelijke ontwikkeling -2.901 -2.751 -1.228 -1.919
614 Projecten -1.693 -837 -2.050 -1.076
615 Bouwen -2.443 -1.429 -2.014 -2.158
Totaal Baten -11.522 -8.241 -10.513 -11.340
Resultaat voor bestemming 4.461 6.943 4.228 4.991
Toevoegingen
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 0 0 515 515
613 Ruimtelijke ontwikkeling 513 0 522 522
614 Projecten 0 0 3.050 3.050
Totaal Toevoegingen 513 0 4.087 4.087
Onttrekkingen
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -785 -1.850 -1.850 -1.850
613 Ruimtelijke ontwikkeling -611 0 -5 0
614 Projecten 0 0 0 -1.450
Totaal Onttrekkingen -1.397 -1.850 -1.855 -3.300
Saldo reserves -884 -1.850 2.231 787

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

lichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021
Onderdeel programma 4 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.

-28 N

Economie
Slechts een deel van de opstart van de nieuwe marketingorganisatie is in 2021 gerealiseerd, waardoor er ca.  € 152k overblijft. Het vervolg van de opstartactiviteiten (kantoorinrichting, website, lanceringscampagnes etc.) is voorzien voor 2022. Daartoe volgt een voorstel voor budgetoverheveling.

152 V

Bestemmingsplannen
Voor de bestemmingsplannen Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen is minder uitgegeven dan voorzien. 

99 V

Beheer gemeentelijke gebouwen
In 2021 is gestart met de  uitbesteding van het onderhoud van 5 panden aan derden, met als doel om energiebesparingen te realiseren. De vastgelegde afspraak in deze zogenaamde Esco (Energy Service Company) leidt ertoe dat de onderhoudsvoorziening van zwembad De Zandzee niet meer nodig is en kan vrijvallen (€ 956k). Ook een deel van de voorziening onderhoud gebouwen valt vrij (€ 71k). De overige lasten voor diverse gemeentelijke gebouwen zijn per saldo € 213k hoger dan geraamd.

814 V

Ruimtelijke ontwikkeling
In de begroting 2021 is € 150k gereserveerd voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma herinrichting havens van Muiden. Hiervan is in 2021 € 50k uitgegeven aan het Interra rapport over de herinrichting van de havens van Muiden. Dit is een eerste stap in de daadwerkelijke herinrichting van de havens. Vanwege de vele belanghebbenden vraagt de verdere uitwerking een zorgvuldig traject met een flinke doorlooptijd. Daartoe volgt een voorstel tot budgetoverheveling.

Voor de diverse initiatiefprojecten (Mariënburg, BOR gronden, Naarderheem) geldt dat de kosten vaak voor de baat uit gaan. Per saldo zijn de lasten in 2021 € 273k hoger dan de baten.

-173 N

Vrijval verliesvoorziening
De grondexploitatie Bredius is geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie is de netto contante waarde minder negatief geworden. Hierdoor valt een deel van de getroffen verliesvoorziening vrij (€ 328).

305  V

Projecten
De Krijgsman begint zichtbaar vorm te krijgen. Tegelijkertijd spelen er nog diverse kwesties waarbij (juridische) advisering nodig is. Dit leidt tot een nadeel van € 453k.

Een administratieve correctie m.b.t. project De Krijgsman, waarbij een bijdrage uit de reserve Grote Projecten Muiden niet meer direct ten gunste van een investering kan worden gebracht, zorgt voor € 1.450k hogere lasten. Deze hogere lasten worden volledig gecompenseerd door een voordeel in de reservemutaties.  Deze administratieve correctie (conform besluitvorming) heeft dus geen financiële gevolgen.  

-453 N
Overige verschillen < € 70k -34 N

Totaal

682 V