Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft via een dwarsdoorsnede van de begroting inzicht in de mate van onderhoud en de financiële lasten die daarmee gepaard gaan. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.
 
In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen worden de volgende kapitaalgoederen opgenomen:
 1. Riolering
 2. Wegen
 3. Kunstwerken
 4. Openbare verlichting
 5. Speelvoorzieningen
 6. Gebouwen
 7. Groen en natuur
 8. Sportvelden en accommodaties
 9. Waterwegen
 10. Verkeersregelinstallaties
 11.  Exploitatie onroerende zaken
 12. Sportfondsen Naarden
 13. MFA De Zandzee
Van deze kapitaalgoederen wordt aangegeven:
 1. Het beleidskader
 2. De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
 3. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
 4. De ontwikkelingen in 2021

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het beleid, beheer en de financiële gegevens met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen zijn in het volgende schema samengevat.

Nr.

Kapitaalgoed Beheer-/beleidsplan looptijd t/m Achterstallig onderhoud

Begrote exploitatielast 2021 na wijziging 

(x € 1mln.)

Werkelijke exploitatielast 2021

(x € 1mln.)

1 Riolering

Verbreed GRP 2018-2022/ Visie Buitenruimte

(vGRP vastgesteld in 2019)

2022 Nee 4,577 4,354
2 Wegen Beheerplan Wegen 2.0/
Visie Buitenruimte
2022 Nee 5,106 4,737
3 Kunstwerken Beheerplan 2.0/
Visie Buitenruimte
2022 Nee 1,017 0,973
4 Openbare verlichting Beheerplan Openbare verlichting 1.0/
Visie Buitenruimte
(beheerplan niet vastgesteld)
2022 Nee 0,599 0,624
5 Speelvoorziening Beheerplan Spelen 3.0/
Visie Buitenruimte
2022 Nee 0,484 0,446
6 Gebouwen Beheerplan Gebouwen 3.0/
Visie Buitenruimte
2022 Nee 1,328 1,408
7 Groen Beheerplan Groen 3.0/
Visie Buitenruimte
2023 Nee 5,024 4,257
8 Sportvelden en accommodaties Beheerplan Sportvelden 3.0/
Visie Buitenruimte
2023 Nee 2,114 1,615
9 Waterwegen Beheerplan Water /
Visie Buitenruimte
2023 Nee 1,020 0,626
10 Verkeersregelinstallaties Beheerplan Verkeersinstallaties 1.0/
Visie Buitenruimte
(beheerplan niet vastgesteld)
2022 Nee 0,588 0,585
11 Exploitatie onroerende zaken MJOP 2024 Nee 3,189 3,082
12 Sportfondsen Naarden MJOP 2021 Nee 0,866 0,779
13 MFA De Zandzee MJOP 2031 Nee 3,064 3,302
        Totaal 28,976 26,788
 
 
 
 
 
 
Beeldkwaliteit
Het onderhoud en beheer van de buitenruimte wordt - in afwijking van de in 2018 aangenomen Visie Buitenruimte - in algemene zin in Gooise Meren op beeldkwaliteit niveau ‘voldoende’ beheert, inclusief de centra van de kernen en de stations, m.u.v. de centra van Naarden-Vesting en de vesting van Muiden die beide op beeldkwaliteit niveau ‘goed’ worden beheerd.
 
Beheerplannen
De Visie Buitenruimte (2018) is vertaald naar beheerplannen, waarin de financiële middelen ten behoeve van het dagelijks onderhoud, het planmatig onderhoud alsmede de benodigde investeringen voor kapitaalgoederen zijn opgenomen. De beheerplannen (20218-2023) zijn door het college in 2018 vastgesteld voor de assets wegen, groen, kunstwerken, gebouwen en begraafplaatsen. Voor riolering is het gemeentelijk rioleringsplan als vastgesteld kader leidend. Voor de kapitaalgoederen wegen, gebouwen, riool, water en kunstwerken zijn onderhoudsvoorzieningen ingesteld. In de onderstaande tabel zijn de uitgaven 2021 weergegeven voor groot onderhoud die ten laste van de ingestelde onderhoudsvoorzieningen komen. In de Perspectiefnota 2021 is aangekondigd dat in de tweede helft van 2020 gestart is met de actualisatie van de beheerplannen 2018. De geactualiseerde beheerplannen 2022-2025 zijn 6 oktober 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en zijn per 1 januari 2022 leidend.
 
 

Voor diverse kapitaalgoederen is een onderhoudsvoorziening opgebouwd. In de onderstaande tabel zijn de uitgaven 2021 weergegeven voor groot onderhoud ten laste van de ingestelde onderhoudsvoorzieningen.

Kapitaalgoed

Begrote uitgaven 2021 (x € 1.000) Werkelijke uitgaven 2021 (x € 1.000) Toelichting *                                                                             
Wegen 3.879 2.039 Het verschil betreft de budgetten van  werkzaamheden die doorgeschoven zijn naar 2022.
Kunstwerken 1.081 472 Het verschil betreft de budgetten van  werkzaamheden die doorgeschoven zijn naar 2022.
Gebouwen 811 864 Werkelijke uitgaven inclusief € 70k vrijval inzake ESCo panden.
Water 75 0 Baggerwerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2022.
Zandzee 1.,365 0 Omdat het onderhoud middels ESCo project is uitbesteed zijn er geen mutaties ten laste van de voorziening.
Totaal      

 

* Zie ook de toelichting per kapitaalgoed bij Ontwikkelingen 2021

Ontwikkelingen 2021

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen 2021

1. Riolering

Dagelijks onderhoud
In 2021 heeft het regulier onderhoud aan de riolering weer plaatsgevonden. 
 
Kolken
In 2021 zijn alle straat-/trottoirkolken en lijngoten weer gereinigd. Nieuw hierin waren de kolken uit de tweede fase van het project De Krijgsman wat overgedragen is aan de gemeente. Het reinigen van de kolken wordt uitgevoerd door een nieuwe aannemer die het nieuwe meerjarige onderhoudscontract heeft aangenomen in 2021.
 
Hoofdriool reinigen/inspecteren
In 2021 is er hard gewerkt aan een meerjarig onderhoudscontract om delen van het hoofdriool te reinigen en inspecteren. De aanbesteding heeft plaats gehad medio 2021 en de eerste delen van het hoofdriool zijn inmiddels al gereinigd en geïnspecteerd.
 
Pompgemalen
In 2021 hebben we grote stap gezet om een meerjarig onderhoudscontract af te sluiten voor het planmatig schoonmaken/inspecteren/onderhouden van de pompputten/pompgemalen in 2022.
Om de rioolpompen, overstorten, bergbezinkvoorzieningen op afstand te kunnen controleren en/of uit te lezen zou de benodigde hoofdpost en meetsystemen in 2021 opnieuw aanbesteed moeten zijn. Door langdurige afwezigheid van de beleidsmedewerker Water & Klimaat ( corona besmet/burn-out en personele wisseling ) is het niet gelukt om dit in 2021 aan te besteden. 
 
Beheerpakket
In 2021 is het rioolbeheerpakket verder gevuld en bijgehouden qua mutaties. In 2021 zou de laatste hand gelegd worden aan de update van het beheerpakket, dit is helaas niet gelukt, streven is om dit in 2022 wel voor elkaar te krijgen. 
 
Uitvoering werkzaamheden verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP ).
In 2021 is het vervangen van de riolering in de Eikenlaan te Muiderberg gereed gekomen.
Het project is uitgevoerd en naar tevredenheid opgeleverd. 
In 2021 is er begonnen met het vervangen van de riolering binnen het project Beerensteinerlaan en omgeving te Bussum. De voorbereidingen voor de vervanging van het riool binnen het project Spiegelstraat e.o. te Bussum en het project Van de Helstpark te Muiderberg zijn gestart
Daarnaast is er een rioolvervangingsproject Vlietlaan te Bussum aanbesteed in 2021. De start van de werkzaamheden van het project Vlietlaan wordt in 2022.
Om de uitvoering van de rioolvervangingswerkzaamheden in de toekomst te kunnen waarborgen vanuit het vGRP is in 2021 begonnen met de voorbereiding van diverse rioleringsprojecten. 
 

2. Wegen
 
Onderhoud wegen
Het gangbaar en veilig houden van de wegen was een belangrijke taak in 2021. De meldingen van inwoners of weggebruikers worden geregistreerd en zo snel mogelijk opgelost. Het klein dagelijks onderhoud wordt hoofdzakelijk door onze eigen Buitendienst medewerkers (B&S) uitgevoerd, tevens voert de contract aannemer, de firma Reimert (elementenverharding) of de firma van Kessel (asfaltverharding) ook dit soort opdrachten uit.
Het afgelopen jaar zijn er veel kleine herstelwerkzaamheden binnen het gehele beheerareaal van de gemeente Gooise Meren uitgevoerd. Bijvoorbeeld het herstellen van weggebreken, gaten dichten, omver gereden palen, opfrissen van belijning, aanvullen van halfverhardingen en het verhelpen van boomwortelopdruk. 
De herstelwerkzaamheden moeten snel en adequaat uitgevoerd worden om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen. 

In Naarden en Bussum zijn grotere wegvakken hersteld. Het gaat dan om het herstraten van voetpaden, parkeerstroken en het asfalteren van rijwegen en fietsstroken.
De locaties waar asfaltrijwegen en fietsstroken zijn hersteld zijn: de Bollelaan, de Amsterdamsestraatweg, de IJsselmeerweg en de rotondes op de Ceintuurbaan. Bij deze asfaltwerkzaamheden is een licht geluid-reducerend asfaltmengsel toegepast. Door het toepassen van dit mengsel ondervinden omwonenden minder geluidsoverlast door motorvoertuigen.
Locaties waar herstel van wegvakken bestaande uit voetpaden en parkeerstroken met een elementenverharding of halfverhardingen heeft plaatsgevonden zijn onder meer: de Lorentzweg, Jan Kerstenpad, Westbatterij/Westzeedijk, Thierenseweg, Alexanderlaan en de Anna van Burenlaan.
In en rondom de kernen Muiden en Muiderberg is deels gestart met uitvoering van de werkzaamheden die voortkomen uit het Wegenbeheerplan. De werkzaamheden worden integraal uitgevoerd met de vakdisciplines zoals riolering, wegen, groenvoorzieningen, openbare verlichting en speelplaatsen.
Het project Eikenlaan in Muiderberg is in 2021 afgerond. Het project Mariahoeve in Muiden is nog in uitvoering en wordt medio 3e kwartaal 2022 opgeleverd. Inwoners van deze wijk zijn betrokken bij deze projecten door middel van info avonden en enquêtes.
Het project Beerensteinerlaan en omgeving in Bussum is in 2021 gestart. De uitvoering van een aantal straten in deze wijk zijn gerealiseerd maar in verband met de omvang van dit project is de verwachting dat dit project medio 2023 gereed is. Ook het project Buitenruimte rondom het gemeentehuis is eind 2021 afgerond.

Doorgeschoven werkzaamheden 2021 naar 2022
Groot onderhoud werkzaamheden die voor uitvoering gepland waren in 2021 en door capaciteitsproblemen bij aannemers en uitloop van andere grote projecten in de omgeving doorgeschoven zijn naar 2022 zijn: asfalt rijweg Amersfoortsestraatweg en asfalt rijweg Muidertrekvaart. Deze werkzaamheden staan nu gepland voor uitvoering 2e kwartaal 2022.
Door de uitloop van deze werkzaamheden dient het ter beschikking gestelde budget in 2021 van € 415.000 doorgeschoven te worden naar 2022. 

Weginspectie
Alle wegverhardingen in het beheerareaal Gooise Meren worden 2-jaarlijks geïnspecteerd. In 2021 is met de voorbereiding gestart. Vanuit het bestaande beheersysteem zijn we de wegvakken aan het updaten dit is noodzakelijk om een goede weginspectie te kunnen uitvoeren. Tevens hebben we in 2021 de uitvraag , uitvoering weginspectie incl. maatregeltoets en meerjaren planning, bij de drie contract ingenieursbureaus gelegd. Aan de hand van de beste inschrijving (plan van aanpak en offerte) wordt er in het 1ste kwartaal van 2022 gegund. De verwachting is dat een volledige weginspectie 2022 opgeleverd wordt in het 3e kwartaal van 2022.
Door de complexiteit van deze werkzaamheden dient het ter beschikking gestelde budget in 2021 van € 150.000 doorgeschoven te worden naar 2022. 

Blusvoorzieningen
Het afgelopen jaar heeft de Brandweer Gooi- en Vechtstreek de bereikbaarheid van de blusvoorzieningen geïnventariseerd en gecontroleerd. Deze inventarisatie en controle komt voort vanuit een onderzoek door Inspectie Veiligheid en Justitie naar aanleiding van een ernstige brand in Amstelveen in 2018. De aanleiding van dit onderzoek is het mogelijk niet goed op orde zijn van de bereikbaarheid blusvoorzieningen en de toevoer van de hoeveelheid bluswater, dit laatste is de verantwoordelijkheid van PWN. Echter wij als gemeente Gooise Meren zijn verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de blusvoorzieningen. Naar aanleiding van de inventarisatie en controle van de Brandweer hebben we in 2021 op diverse locaties aanpassingen in de Openbare Ruimte uitgevoerd om de bereikbaarheid van de blusvoorzieningen te garanderen. Deze werkzaamheden lopen door in 2022 en is vooraf niet in kosten te ramen.

Wegmarkeringen en belijning
In het afgelopen jaar is er een inhaalslag uitgevoerd op het onderhoud van de verschillende wegmarkeringen en belijningen. De zichtbaarheid en herkenning van diverse onveilige locaties is hierdoor verbeterd. Echter het gehele areaal is nog niet op orde, in 2022 moeten er nog een aantal locaties aangepakt worden om de veiligheid van de weggebruiker te kunnen waarborgen. 

HIOR, handboek inrichting openbare ruimte
In 2021 is gestart met een herziening van het huidige handboek inrichting openbare ruimte. Dit is nodig doordat we vanuit drie fusiegemeentes naar één gemeente Gooise Meren zijn gegaan. Voor een eenduidige inrichting in de buitenruimte is dit handboek van groot belang. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de samenstelling van dit handboek met inbreng van alle vakdisciplines per assets. De verwachting is dat dit handboek eind 2022 wordt opgeleverd. 

Verkeersborden en Straatmeubilair
In het beheerareaal gemeente Gooise Meren staan ca. 9300 verkeersborden dan wel straatnaamborden. De verkeersborden zijn het afgelopen jaar geïnventariseerd en in het beheersysteem gedigitaliseerd. Tevens zijn de verkeersborden geïnspecteerd op beeldkwaliteit. Aande hand van de resultaten zijn onze verkeerskundige collega’s de resultaten aan het bekijken en per locatie (gebied in Naarden) een mogelijke sanering van verkeersborden aan het uitwerken. Deze sanering heeft als doel een duidelijker en overzichtelijker verkeersbeeld te krijgen en minder verrommeling op straat.
Het onderhoud aan de verkeersborden wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door onze Buitendienst collega’s. 
De werkzaamheden zijn voornamelijk, het rechtzetten van verkeersborden en dragers, het schoonmaken en verkeersborden vervangen en/of bijplaatsen. De nationale bewegwijzeringsdienst heeft ook binnen ons beheerareaal bebording staan echter het beheer en onderhoud hiervan valt onder de gemeente GM.

Het straatmeubilair wordt ook door inzet van onze buitendienst collega’s onderhouden. Palen, fietsenrekken, afvalbakken, hekwerken, plattegrondkasten, anti parkeerbeugels, komportalen en overige objecten worden indien nodig hersteld en gereinigd. De houten zitgedeeltes van de zitbanken in Bussum zijn het afgelopen jaar allemaal vervangen. In het overige beheerareaal zijn de zitbanken geschilderd of gereinigd.

In 2021 zijn ca. 50 oplaadlocaties aangelegd in het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren. De locaties worden door de verkeerskundige collega’s bepaald en door de externe contract leverancier Pitpoint aangelegd. Doordat vooraf niet aan te geven is hoeveel oplaadlocaties jaarlijks moet worden aangelegd is het beschikbare budget overschreden.
  
Toegankelijkheid wegen
In het kader van Inclusie en de uitvoering van de Visie Buitenruimte zijn er op diverse locaties optimalisaties uitgevoerd ten behoeve van de toegankelijkheid van de openbare ruimte van Gooise Meren. Het gaat om de toegankelijkheid bij oversteeklocaties en stoepen, het in en uit lopen van openbare voorzieningen en haltering van locaties van openbaar vervoer. Ook wordt in de ontwerpfase van een nieuw inrichtingsplan de toegankelijkheid openbare ruimte getoetst aan de hand van de richtlijnen van het kennisplatform CROW.

Openbare Kunstobjecten
In het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren staan in de openbare ruimte 68 kunstobjecten. Het afgelopen jaar is er aan alle objecten klein onderhoud uitgevoerd door onze contractpartner de firma de Kunstwacht. 
De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het schoonmaken en graffitivrij maken van de objecten, schilderen, algen en mos verwijderen, het poetsen van brons of RVS en coating aanbrengen ten behoeve van het beschermen. 
De Kunstwacht heeft alle kunstobjecten ook gedigitaliseerd en een tool gemaakt zodat alle ins en outs van de objecten via internet of digitale app te inzichtelijk zijn.

Groot onderhoud is uitgevoerd aan het monument “Muiden” 1050 jaar. De scheur in de sokkel en liggende plaat is door middel van het aanbrengen van een op kleur samengestelde mortel hersteld en het object is geheel gereinigd. Ook is het Oorlogsmonument, van Wettumweg in Naarden hersteld. Dit object, ook wel bekend als de Naald, was onderhevig aan roestend betonijzer zodat het beton op enkele plekken los zat en eraf viel. Tevens stond dit object onstabiel, het afgelopen jaar is het object geheel hersteld en weer veilig. 
Het kunstobject “de Sculptuur” is geplaatst op de rotonde Rijksweg/Churchillstraat. Om het object beter en goed zichtbaar te maken is het door middel van het aanbrengen van 3 grondspots aangelicht.  
Mede doordat de herstelwerkzaamheden aan het oorlogsmonument groter waren dan verwacht is er overschrijding van het beschikbare budget opgetreden.    
 
Straatreiniging
Het kwaliteitsniveau voor de straatreiniging binnen het gebied Gooise Meren wordt op beeldkwaliteit onderhouden. De afgelopen jaren is het kwaliteitsniveau Voldoende gehanteerd. Door corona is het reinigen van de openbare ruimte wel lastiger geworden door meer langdurige geparkeerde motorvoertuigen in verband met het vele thuis werken. Om het gewenste kwaliteitsniveau alsnog te behalen, is er meer inzet van uitvoerenden ingezet. Hierdoor is er een lichte overschrijding van het beschikbare budget opgetreden.

3. Kunstwerken

Voor het goed functioneren en het borgen van de veiligheid van de Civiele Kunstwerken zijn er in 2021 volgens het Beheerplan Civiele Kunstwerken onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het gaat dan om reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de beweegbare bruggen zoals het reinigen van de bruggen, het smeren en mechanisch op orde houden van de bruggen, de ballastkisten aanpassen ten behoeve van het goed openen en sluiten van de bruggen, schilderwerkzaamheden, het vervangen van rijdek en rij-ijzers, het reinigen van vaarseinen en bebording en onderhoudswerkzaamheden aan de bedieningskasten. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door de contractaannemer de firma Griekspoor. 

Alle Civiele Kunstwerken gelegen binnen het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren zijn geïnspecteerd op de constructieve veiligheid en beoordeeld op de NEN 2767. Vanuit de constructieve veiligheidsinspectie volgen nieuw te nemen maatregelen met de financiële gevolgen. Hierover wordt medio 2022 gerapporteerd. De werkzaamheden die voortkomen vanuit de NEN beoordeling, zijn in 2021 voorbereid, de werkzaamheden die daaruit voortvloeien worden in 2022 gefaseerd uitgevoerd. 

Het afgelopen jaar is het onderhoud aan de beweegbare bruggen en kunstwerken opnieuw aanbesteed. Wederom heeft de firma Griekspoor de aanbesteding gewonnen en gegund gekregen waardoor ze de komende 8 jaar onze contractpartner zijn.

De bediening van de beweegbare bruggen in de kernen Muiden, Muidenberg en de Krijgsman wordt door Waternet uitgevoerd. Door corona zijn er meer pleziervaartochten; hierdoor heeft Waternet meer bedieningen aan de beweegbare bruggen moeten uitvoeren. Door deze uitvoering zijn er meer kosten in rekening gebracht dan was begroot. 
De bruggen in de kern Naarden worden door de medewerkers van de afdeling BORG bediend. 

In 2021 zijn ook grootonderhoud werkzaamheden uitgevoerd zoals aan de brug Burgemeester s’ Jacoblaan in Bussum. Hiervan is het metselwerk en de voegen geheel hersteld. 
Aan het Fermantplantsoen te Muiden zijn de damwand en steiger geheel vervangen. De houten keerwand Singelstraat te Muiden is geheel vervangen voor een duurzame betonnen keerwand, deze keerwand is een afscheiding tussen verhoogde portiek woningen ten opzichte van lage parkeerplaatsen. 
Met het vervangen van de bruggen gelegen aan de Regenwulp en de Purperreiger te Muiderberg is in 2021 gestart. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en worden in 2022 afgerond. 
De werkvoorbereiding ter vervanging van de houten bruggen Hamerfort West te Bussum en Prinses Beatrixhof te Naarden zijn in 2021 gestart. De vervanging van beide bruggen worden in 2022 uitgevoerd.

Vanuit het IPM projecten team zijn de projecten in uitvoering of gerealiseerd. 
De renovatie van de boogbrug Oud Blaricummerweg en vervanging van de twee voet/fietsbruggen zijn in 2021 gerealiseerd. De herstelwerkzaamheden aan de beweegbare brug Beatrixbrug is in 2021 gestart en zal medio 3de kwartaal 2022 opgeleverd worden. De vervanging van de Damwand Herengracht gelegen te Muiden is in 2021 afgerond.

4. Openbare Verlichting

De openbare verlichting op de wegen en straten, woon- en industriegebieden zijn bijna onmisbaar na zonsondergang. De gemeente Gooise Meren zorgt dat de verlichting goed functioneert en er verzorgd uitziet.
In 2021 is door de contract aannemer Spie het reguliere onderhoud aan de openbare verlichting uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden betreffen het schoonmaken van de lichtmasten en armaturen Rembrandtkwartier, het verwijderen van bestikkering en het vervangen van gloeilampen voor duurzame led verlichting zodat er op het energieverbruik wordt bespaard. De schade- en storingsmeldingen worden wekelijks afgehandeld. Dit wordt gemonitord door een 4-wekelijks overleg tussen Gooise Meren en de contractaannemer. In 2021 zijn er meer meldingen van defecte lichtarmaturen dan voorgaande jaren gemeld. Dit kwam voornamelijk doordat er door Corona meer thuisgewerkt werd; de inwoners zagen meer defecten aan de openbare verlichting en wisten dit veelvuldig te melden. De herstelwerkzaamheden duurden langer dan de 5 dagen afspraak volgens contract. Dit komt mede door een tekort van technisch personeel, krapte op de arbeidsmarkt en een langere levertijd van materiaal. Deze trend zal zich helaas voortzetten in 2022. Verplaatsingen van lichtmasten of aanpassingen van de armaturen worden per aanvraag getoetst en op maatwerk uitgevoerd. 
Diverse vervangingen aan openbare verlichting  zijn uitgevoerd. Het gaat dan om het aanbrengen Led verlichting in de Meerstraat, de Bollelaan, de Huizerstraatweg, de IJsselmeerweg, de Brediusweg, het Componistenkwartier en in het project Buitenruimte gemeentehuis. De projecten die gestart zijn in 2021 maar gefaseerd in 2022 worden uitgevoerd zijn: Amsterdamsestraatweg,  Amersfoortsestraatweg, Keverdijk en Gooimeer Zuid. De projecten in uitvoering en deels gerealiseerd zijn Mariahoeve in Muiden, Beerensteinerlaan eo.in Bussum en de  Eikenlaan in Muiderberg. Ook is er een lichtplan gemaakt voor het project Vlietlaan.
 
 
5. Speelvoorzieningen
In 2021 is een nieuw beheerplan opgesteld. De speellocaties en speeltoestellen zijn beheerd volgens het beheerplan ‘speelvoorzieningen 3.0’. Dit houdt in dat er wordt gezorgd dat locaties en toestellen; onbeschadigd, schoon (basis) en veilig zijn. De jaarlijkse veiligheidsinspecties zijn uitgevoerd volgens de normen voor speeltoestellen (NEN-EN 1176) en ondergronden (NEN-EN 1177). Resultaten zijn in het gemeentelijk beheerprogramma (Greenpoint) vastgelegd en noodzakelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden zijn voorbereid en uitgevoerd. Er is een aanbesteding gehouden voor het inspecteren van de toestellen. De oude overeenkomst kwam in 2021 te vervallen. Hiervoor is een nieuwe aannemer gevonden.
 
Vervangingen (kapitaalinvesteringen)
Er is een deel van de ondergronden en speeltoestellen vervangen. De werkzaamheden hebben onder andere plaatsgevonden aan de Bijlstraat en Betje Wolflaan in Bussum, en bij de Vestingwerken van Muiden. Aan de Kazernestraat in Muiden is een inclusieve speelplek gerealiseerd. Dit was een succes voor meerdere belanghebbenden. Voor de Groene Long in Bussum wordt er met initiatiefnemers gewerkt aan het opwaarderen van het basketbalveld.
In het kader van bespeelbaarheid van de openbare ruimte is bij vervanging of herinrichting gekeken of er in de directe omgeving al speelmogelijkheden aanwezig waren of gecreëerd konden worden die bij een bestaande speellocatie aansluit. Hierbij werd gedacht aan het kleiner/anders inrichten van de speelmogelijkheden en/of het eventueel laten vervallen van de voorzieningen.
Herinrichtingen zijn vroegtijdig aan de buurt kenbaar gemaakt door middel van bewonersbrieven en de gemeentelijke website. Er is gestart met de voorbereiding voor renovatie van meerdere speelplaatsen. Buurtparticipatie is een vast gegeven binnen ontwerp en de keuze van speeltoestellen. Bij herinrichtingen en vervangingen is rekening gehouden met de inclusieve samenleving.
 
6. Gebouwen
 

Monumenten
Er is een begin gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden voortkomend uit de toegekende subsidies ten behoeve van instandhouding monumenten (SIM) voor de periode 2021-2026. 

Dagelijks onderhoud
Het correctieve en contractonderhoud aan de gebouwen heeft plaatsgevonden aan het bekende  areaal. Naar aanleiding van de in 2020 opgestarte aanbesteding heeft Gooise Meren voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties vanaf 1 april 2021 een nieuwe contractpartner. Na een implementatieperiode is het reguliere onderhoud opgestart. Voor het reinigen van daken en goten is een aanbesteding opgestart en afgerond. Per 2022 zullen bij alle panden daken en goten periodiek preventief worden gereinigd om correctief onderhoud te voorkomen.


Planmatig onderhoud
Het geplande onderhoud is volgens planning uitgevoerd. Daarbij is achterstallig onderhoud aan woningen die in beheer waren bij derden opgepakt. Deze panden zullen per 1 januari 2022 ook weer in eigen beheer worden genomen om het niveau volgens de beleidsnormen van Gooise Meren te kunnen behouden. 
Er heeft areaaluitbreiding plaatsgevonden door aankoop, nieuwbouw en panden die al wel in bezit waren van Gooise Meren maar nog niet in beeld waren bij de beheerafdeling BORG. Deze panden zijn toegevoegd aan het areaal en er is opdracht verstrekt aan derden om de panden te voorzien van een meerjaren-onderhoudsplan zodat deze panden in 2022 geïmplementeerd kunnen worden in het Beheerplan Gebouwen.


Projecten
De vervanging van de dakconstructie bij Villa Zeezicht en de renovatie en uitbreiding van het gebouwtje bij de Jeu-de-Boules-baan in Bussum zijn afgerond. 
De aanbesteding van het ESCo-project is afgerond en zijn de eerste vier panden overgedragen aan Strukton  Worksphere voor beheer en onderhoud voor de komende 15 jaar. De verdere uitwerking van maatregelen voor verduurzaming als prestatieopdracht voor Strukton zijn opgestart.

 

7. Groen
 
Gooise Meren is ‘groen’
In 2021 is een nieuw beheerplan opgesteld. Ook is gewerkt aan het verbeteren van de groensamenhang en de biodiversiteit. Dit heeft plaatsgevonden in projecten die dit jaar liepen en daar waar sprake was van vervanging. Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente die we willen behouden en verder willen versterken.

Onderhoud
Voor het onderhoud was het een moeilijk jaar. Door de weersomstandigheden zijn onkruid, gras en beplanting het hele jaar door hard gegroeid. Hierbij kwam nog dat er door corona de personele inzetbaar moeilijk was. Hierdoor hebben de aannemers niet volledig aan hun verplichtingen kunnen voldoen; dit heeft ertoe geleid dat er een korting is opgelegd. Werkzaamheden die niet in de reguliere contracten waren opgenomen, zijn soms helemaal niet uitgevoerd. Dit was voornamelijk aan de orde bij vervangingen en incidentele werkzaamheden. Hiervoor was geen capaciteit beschikbaar bij de aannemers. Er is wel altijd voor gezorgd dat de veiligheid niet in gevaar kwam.

De Eikenprocessierups was dit jaar minder aanwezig. Mogelijk door het weer, maar ook door het ingezette beleid. Op plaatsen waar de biodiversiteit verhoogd is, is de laatste jaren duidelijk effect waarneembaar. De woekering van de Japanse duizendknoop is nog niet echt aan het afnemen. Er is gestart met het voorbereiden van proefopstellingen. Dit gebeurt gezamenlijk met een aannemer die hierin wil investeren.

De boomveiligheidscontroles zijn uitgevoerd. Het gekozen beleid om zo min mogelijk bomen te kappen, heeft tot gevolg dat er jaarlijks meer bomen geïnspecteerd moeten worden.

 

 
8. Sportvelden en accommodaties
 
De buitensportaccommodaties worden beheerd volgens het nieuw opgestelde meerjaren-onderhoudsplan. Er is een update van het meerjaren-onderhoudsplan gemaakt in 2021. Dit is opgenomen in een beheerplan. Er is gezorgd dat de sportcomplexen functioneel, schoon (basis) en veilig zijn. Velden en banen worden beheerd en onderhouden volgens bondsnormen van de betreffende sporttakken. In Gooise Meren zijn dit: voetbal, hockey, tennis, rugby, handbal, korfbal, atletiek en honk- en softbal. 
Groot onderhoud is uitgevoerd op Sportpark Zuid bij Tempo.
 
Vervangingen (kapitaalinvesteringen)
In 2021 is de voorbereiding en aanbesteding geleverd voor het renoveren van de velden bij HCAW.
 
 
9. Waterwegen
 
Watergangen / baggeren
Naast het reguliere onderhoudswerk aan de watergangen zoals het verwijderen van het drijfvuil, dode vissen en begroeiingen in het water en de walkant. Op kleine schaal is er in diverse sloten en vijvers gebaggerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de vijvers Vinkenplas en Bliekwijk te Muiderberg en de sloot achter de Johan Willem Frisolaan te Naarden.
Daarnaast zijn er twee waterpartijen opgeschoond van bagger dat boven het water uitkwam, het Meertje van Vlek te Naarden en de sloot langs de oude Maxisweg te Muiden. 
 
Beschoeiingen
In 2021 zijn de voorbereidingen gestart om in 2022 grote delen van beschoeiingen te vervangen. De volgende projecten staan op stapel om uitgevoerd te gaan worden, te weten: een gedeelte in de Singelgracht te Muiden, Googweg te Muiderberg, Stadhouder Willem2laan, Anna van Burenlaan en Beethovenlaan te Naarden.

10. Verkeersregelinstallaties (VRI)

In 2021 zijn alle VRI installaties in het beheerareaal Gooise Meren onderhouden. Onder de reguliere onderhoudswerkzaamheden vallen het schoonmaken van de VRI-installaties en lantaarns, graffiti en stickers verwijderen, schilderen, lampen vervangen en het oplossen van storingen. Om een veilige en een goede doorstroming van het verkeer en weggebruiker te kunnen waarborgen is het een vanzelfsprekendheid dat de VRI-installaties in een goede conditie moeten verkeren zodat ze hun werk kunnen doen.
Aan twee verkeersregelinstallaties is schade ontstaan. De VRI op de kruising Rijksweg/Wilhelminalaan is door blikseminslag in een boom zwaar beschadigd. Een zeer zware tak heeft de verkeerslantaarn geheel verbrijzeld. Een uit de bocht gevlogen automobilist heeft de VRI Weesperweg/Mariahoeveweg afgebroken. Beide schades zijn in 2021 volledig hersteld en de schades worden gedekt vanuit de verzekering of verhaald bij de veroorzaker.  
Het afgelopen jaar zijn er twee aanbestedingen gerealiseerd. Het onderhoud aan alle VRI-installaties is opnieuw aanbesteed aan de firma Vialis voor de komende 4 jaar. Ook het aanpassen van de VRI-installatiekasten ten behoeve van de aansluitingop de meldkamer van de verkeerscentrale provincie Noor-Holland is aanbesteed. Ook hiervoor is de firma Vialis onze contractpartner. In 2021 is de werkvoorbereiding, het aanpassen van de VRI-installatiekasten, gestart. De uitvoering wordt in 2022 gerealiseerd.   
De VRI-installatie Laarderweg-Prinsenstraat is einde levensduur. Deze verouderde installatie moet nodig hersteld worden. De bestekvoorbereiding ter vervanging van deze VRI installatie is in 2021 gestart en zal in 2022 gerealiseerd worden. 

11. Exploitatie onroerende zaken

Het onderhoud van MFA De Rijver en het stadhuis in Naarden is middels het ESCo project uitbesteed. Zie ook het onderdeel Verduurzamen eigen vastgoed bij programma 4. en paragraaf 6. Gebouwen. Dat houdt in dat de in de begroting opgenomen budgetten voor onderhoud beschikbaar worden gesteld aan een Energy Service Company. De onderhoudsuitgave is daardoor een vaste bedrag, als vergoeding voor het dagelijks en het geplande groot onderhoud. Dit geldt ook voor het Jan Ligthartcentrum, en het gemeentehuis die ook meedoen in de ESCo Pilot. 

Voor MFA de Kazerne, - Breeduit en – het Muizenfort zijn geen andere onderhoudsuitgaven buiten het geplande groot onderhoud voorzien, gebaseerd op de nieuwe duurzame meerjaren onderhoudsplannen.

 
 
12. Sportfondsen Naarden
Het Sportfondsenbad is wat reguliere onderhoud betreft in 2021 volgens de norm sober maar doelmatig worden onderhouden.  
 
13. MFA De Zandzee

Het onderhoud van MFA De Zandzee is middels het ESCo project uitbesteed. Zoals hierboven bij onderdeel 11 vermeld is de onderhoudsuitgave daardoor een vast bedrag, als vergoeding voor het dagelijks en het geplande groot onderhoud.